Toestand In Normandië weinig veranderd (oorbereiding van den grooten slag Ie JAARGANG - No. 112 DINSDAG 13 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE fantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leïdsche Editie Telef. Adm. 20935 TeleL Red. 20015 Nog meer landingen verwacht Nduitsch WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- _ht van Maandag luidt: „In het landingshoofd in Nor- ndië is de toestand in groote ikken onveranderd. Leemten het eigen front werden geslo- Alle pogingen van den vijand tusschen Caen en Bajenx eniaar het Zuiden en ten Noorden an de monding van de Vire in ,rT1efe richting van Cherbourg ter- ui <pin te winnen mislukten. Alleen 'Farentan ging na harden strijd -lerloren. Aan de kust ter weerszijden an St. Vaast, ten Oosten van iherbourg hield de artillerie- rijd met deelen van de vijande- jke vloot aan. De vijandelijke anvoer lijdt vooral als gevolg an de dappere, onvermoeide achtelijke aanvallen van onze )rpedomotorbooten ofiophou- elijk zware verliezen Luchtmacht en marine hebben ndanks den door den vijand anzienlijk versterkten afweer rie vracht- en transportschepen iet een gezamenlijken inhoud an 37.000 brt in den grond ge- a oord. Drie andere groote sche pen met een gezamenlijken in- J. oud van 27.000 brt en een torpe- „ftoiager werden zwaar bescha digd. Bij uiterst ongunstige weers gesteldheid hebben groepen tor- ledomotorbooten opnieuw een 'errassenden aanval gedaan op >en formatie vijandelijke krui ers en haar bescherming en laarbij twee torpedotreffers ge kaatst. De vijand heeft gisteren boven iet invasiefront en de bezette iVestelijke gebieden 17 vliegtui- en verloren. In Italië lag het zwaartepunt El 'an de gevechten aan het front :usschen de kust van de Tyr- rheensche Zee en het meer van Bolsena. Na een harden strijd slaagde de vijand er in aan weerskanten van het meer gerin ge terreinwinst te maken. 7. Aan het Oostelijke front on- - dernamen de bolsjewieken plaat selijke aanvallen ten Noordwes ten van Jassy, in het voorterrein van de Karpathen en in het ge bied ten Zuidoosten van Ostrow. De aanvallen werden bloedig af geslagen. Ook in den afgeloopen nacht werd de bestrijding van den bol- sjewitischen aanvoer met succes voortgezet. Door geconcentreer de aanvallen van sterke formaties gevechtsvliegtuigen op de sta tions Kasatin, Fastow en Kiew- Darniza werden groote hoeveel heden aangevoerd materiaal ver nietigd. De spoorweginstallaties werden grondig verwoest. IBij aanvallen van sterke for maties Amerikaansche bommen werpers op het Bulgaarsch-Roe- meensche gebied werden door strijdkrachten van de Duitsche, Roemeensche en Bulgaarsche luchtverdediging - achttien vijan delijke vliegtuigen neergeschoten' Enkele Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen geworpen op Berlijn. Een vijandelijk toestel wérd neergeschoten" NOG STEEDS STADIUM VAN VOORBEREIDING. De A. N. P.-correspondent te Berlijn meldt: De strijd in het Westelijke in- vasiegebied verkeert nog steeds in het stadium der voorberei ding voor den komenden grooten slag. Nadat met de vorming van bruggenhoofden door de geal lieerden de eerste phase in zeke ren zin is afgesloten, zijn de En- gelsohen en Amerikanen thans doende de op het continent ver worven posities te consolideeren en zich voor te bereiden op de volgende phase: den strijd om de uitbreiding van het met de eer ste landingsoperaties gewonnen terrein. Vooralsnog bepalen de geallieerden zich er toe, sterke strijdkrachten aan land te bren gen, van zee uit en, steeds wan neer het weer dit toelaat, uit de lucht. Ook achter de Duitsche linies worden luchtlandingstroe pen afgezet. De Britsche en Ca- nadeesche troepen tusschen de monding van de Orne en de Vire hebben thans de verbinding tot stand gebracht met de Ameri kaansche strijdkrachten ten Noorden van Carentan, zoodat thans ongeveer tachtig kilome ter van de kust in handen der geallieerden is. Op den Westelijken vleugel, d.w.z. aan beide zijden van de «Ornemonding zijn de geallieer de strijdkrachten in afweerge- vechten gewikkeld met de uit het gebied van Caen in Westelijke en Noordwestelijke richting aan vallende Duitsche pantserdivi sies. Terwijl zij hier min of meer defensief zijn, richten zich hun aanvallen voornamelijk tegen het schiereiland Cotentin op den an deren vleugel van het bruggen hoofd, waar zii van St. Mere Eglise naar Cherbourg opruk ken, met het doel zich van een haven te verzekeren. Met verdere landingen moet rekening worden gehouden. Intusschen komen ook de Duit- 'sche tegenmaatregelen geleide lijk tot ontwikkeling. Dat eerst eenigen tijd verstrijken moest, voor deze hun eerste uitwerking deden gevoelen, verklaart men van Duitsche zijde hiermede, dat men zich eerst een beeld diende te vormen van de werkelijke plannen van den tegenstander, niet alleen in het eigenlijke ge bied der landingen, doch ook ten aanzien van verdere landin gen. Met dit laatste moet voort durend rekening gehouden wor den en dit legt aan de bewegings vrijheid der Duitsche legerlei ding natuurlijk zekere beperkin gen op. Bovendien zijn de Anglo- Amerikaansche bombardemen ten op de wegen en verkeers knooppunten achter ë- Duitsche afweerzone, die de voorbereiding der invasie golden, ook niet ge heel zonder uitwerking geble ven. Het overbrengen van een heden der luchtmacht naar het strijdtooneel vergt in verband met het omvangrijke technische en organisatorische apparaat, dat 'hiervoor noodig is, meer nog dan in het geval van troepen eenheden. tijd. Een hierdoor ver klaart zich volgens Duitsche uit eenzettingen het feit, dat de Duitsche luchtmacht in de eerste dagen niet in vollen omvang in den strijd heeft kunnen ingrijpen Zij heeft zich evenwel in de af geloopen dagen in toenemende mate doen gelcjen, al blijft haar taak zwaar in verband met de groote meerderheid der geallieer den in de lucht. Dat de Duitsche duikbooten in het invasiegebied tot dusver zoo weinig van zich hebben doen spreken tracht een Duitsch blad hiermede te ver klaren. dat zij in hun optreden zeer belemmerd worden, daar volgens dit blad in deze wateren geen voldoende duikdurpte be staat. Van Duitsche zijde legt men er bij herhaling den nadruk op, dat een definitief oordeel over de ontwikkeling van den strijd in Normandië pas over eenigen tijd mogelijk is. Pas dan zullen de operaties, die op het oogemblik aan beide zijden wor den ondernomen, in het juiste liCht komen te staan. Nog slechts een deel der Duitsche pantser krachten heeft in den strijd in gegrepen, doch desondanks zijn reeds gevechten van vrij groo ten omvang ontbrand. Het groo te aantal tanks, dat tot dusver door de Duitsche troepen buiten gevecht is gesteld, bewijst, dat de geallieerden reeds op groote schaal met tanks opereeren. Ech ter hebben de Engelschen en Amerikanen daarvan is men zich in Duitsche militaire krin gen bewust tot dusver slechts deelen van de voor de invasie gereedstaande troepen in den strijd geworpen. Zij zullen in de komende da-gen nog versterkt worden. Beide partijen marchee- ren dus als het ware op voor den komenden slag, die, naar men ook van Duitsche zijde hoopt, de beslissing van dezen oorlog zal brengen. Generaal Eisenhower, in wiens handen de opperste lei ding der invasieoperaties ligt, heeft verklaard, dat voor de lan dingen aan de Normandische kust een vierde deel van de voor de invasie beschikbare troe pen in den strijd is geworpen. Hiervan uitgaande, zou het geal lieerde opperbevel dus nog drie and-ere landingen van denzelfden omvang kunnen ondernemen. De Duitsche legerleiding moet na tuurlijk met deze mogelijkheid rekening houden. Was dit niet zoo, aldus verklaren militaire kringen te Berlijn, dan zou men het geallieerde bruggenhoofd in de Seinebaai elk oogenblik kun nen liquideeren. In het Kanaal vinden scheepsbewggingen op groote schaal plaats, doch het is moeilijk te zeggen, of deze de voorbereiding van nieuwe lan dingsacties gelden, dan wel als misleidingsmanoeuvres bedoeld zijn. HEROVERINGSPOGINGEN TEN OOSTEN VAN DE ORNE. Het Internationale Informa- tionsburo meldt: Het kustgebied ten Oosten van de monding van de Orne tot aan de Dive, dat Duitsche grenadiers enkele dagen geleden op sterke Britsche valschermjagers ver overd hebben, lag gisterochtend gedurende verscheidene uren on der zeer zwaar trommelvuur van talrijke oorlogsschepen, zoodat de veronderstelling voor de hand. ligt, dat de Engelschen wiUen trachten door nieuwe luchtlan dingen of amphibie-operatie.s dit gebied te heroveren. Totnutoe zijn echter nog geen rapporten over een nieuwe Britsche actie tegen het gebied van Orne en Dive ontvangen. Ook de ten Noorden van Caen geconcen treerde Britsche strijdkrachten zijn totdusver nog niet tot den aanval overgegaan. De voorste Duitsche linies tusschen Caen en Balleroy waren echter geduren de den geheelen ochtend het doel van ononderbroken aanval len van jachtbommenwerpers, waarna twee hevige pantseraan- vallen van Bretteville en Au- drieu uit volgden. Zij stortten in het vuur van de Duitsene af- weerwapens met buitengewoon zware verliezen voor den vijand ineen. Alleen uit den sector ten Zuiden van Audrieu wordt - de vernietiging gemeld van 18 zwa re pantserwagens. Uit den sector van de Ameri kanen zijn totdusver gee.i berich ten over groote krijgsoperaties ontvangen. Waargenomen werd echter het concentreeren van vrij sterke aanvalsformaties tusschen Balleroy en Carentan Door de ongewoon zware, bloedige verlie zen van zijn aanvalsdivisies is Montgomery overigens gedwon gen nog een formatie luchtlan dingstroepen in dsn strijd te werpen. AANVAL OP CAEN AFGESLAGEN. Het Internationale Informa- tionsburo meldt nog: KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Ger*naansche SS in Nederland. Perso nen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden ge durende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminse één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc.. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam, Dam 4, Alkmaar, Lan- gestraat 56, Heerlen, Saroleastraat 25, Groningen Heerenstr. 46, Enschede, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wachtba taillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 15.6.44 812 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15—18 uur, Venlo Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 16.6.44 812 uur, Arnhem, Café Royal. 19.6.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 812 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg 31) onz* Vrijwilligers Een gevechts groep zoekt verbinding met den troep tó PK Kristoferitsch/O/H/P m Aan het invasiefront is het gis teren alleen gekomen tot geveen ten van vrij grooten omvang in het gebied ten Westen van Caen. Hier vielen de Britten met sterke pantserstrijdkrachten uit Brette ville en Andrieu den geheelen dag de ten Zuiden van beide plaatsen gelegen Duitsche linies aan, doch werden ondanks in- tensieven steun hunner acties door artillerie en jachtkruisers over de geheele linie bloedig af geslagen. EEN MILITAIRE BESCHOUWING. Aan het 'invasiefront teekent zioh nu het voornemen van ge- neraal-veldmaarschalk Rundstedt duidelijk genoeg af om te kunnen vaststellen, dat zijn maatregelen ten doel schijnen te hebben de Anglo-Amerikanen te dwingen het hoogste percentage van hun invasiestrijdkrachten op het smalle landingshoofd aan de Nor mandische kust in den strijd te werpen, om hen, daar zij moeten trachten zich te ontplooien, bui ten het bereik van hun zware soheepsartillerie binnen het be reik van de Duitsche operatie zone te brengen. Met deze ver klaring kenschetst Martin Hal- lensleben, de militaire correspon dent van het DNB den toestand bij het begin van de week. Hij schrijft o.a.: De invasiepartij heeft noch haar eerste, voor elke verder gaande groote operatie noodzake lijke doel, het veroveren van een groote haven, bereikt, noch heeft de verdediging totdusver dien slag geleverd, die men als de eerste en vanzelfsprekende re actie van den aangevallene meen de te mogen verwachten. Beide partijen hebben dus om te begin nen de openbare meening der wereld, die met ingehouden adem de historische gebeurtenissen volgt, teleurgesteld. Militaire conflicten volgen echter hun eigen wetten. De Duitsche leiding heeft be reikt, dat de vijand zonder noe menswaardige mogelijkheden om zich te ontplooien meer troepen en materiaal in den strijd moest werpen dan door hem ook maar bij benadering kan zijn aange nomen. Von Rundstedt heeft den En gelschen en Amerikanen gedwon gen, zich nog in het stadium van hun opmarsch te hergroepeeren. De geheele opzet van de groote landingsoperatie was een aanval te ondernemen met als zwaarte punt Le Havre en deze haven ala eerste in handen te krijgen. Dit is mislukt. Eisenhower heeft dientengevolge zijn operatieve doel moeten veranderen en het zwaartepunt van zijn aanval weer van den Oostelijken naar den Westelijken vleugel op Cher bourg möeten verleggen Dit al les beteekent, dat generaal-veld- maarschalk Rommel, die het op perbevel voert over de Duitsche troepen in den invasiesector, meer tijd ter beschikking heeft dan in zijn plan van afweer en tegenactie was geraamd. De Duitschers schijnen er al les op gezet te hebben om pas dan den grooten slag te slaan wan neer hun tegenpartij met alles, wat zij bereid is op het spel te zetten, is aangetreden. Over de positie van het front schrijft Hallensleben: De Vire vormt de scheidings lijn tusschen Engelschen en Ame rikanen. Ten Oosten van deze ri vier staan voornamelijk Engel- sohe formaties, ten Westen resp. Noordwesten daarvan liggen Amerikanen. Het landingshoofd heeft op het oogenblik een langte van ongeveer 90 kilometer bij een maximumdiepte van onge veer 18 kilometer. Het strekt zich uitgaande van het gebied van. Caen, via Tilly, Balleroy-Isigny- Carentan-St. Mere Eglise uit tot in het gebied ten Zuiden van Va- lognes. Caen, Tilly, Balleroy, Montebourg en Valognes bevin den zich nog steeds in Duitsche handen. De opsomming van deze plaatsnamen wil niet zeggen, dat hier een hecht front zou zijn ont staan. Door het voortdurend af wisselen van aanval en tegen aanval is hier alles in- beweging, een voortdurend heen- en weer- golven. BIJ LUCHTALARM ONMID DELLIJK DEKKING ZOEKEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1