:hi ■enï je Zware en verbitterde gevechten In Normandië r be icho aaii aat \N1 e JAARGANG - No. II! MAANDAG 12 JUNI 1944 OLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE antoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LgIcSscHc Edïtl© Telef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 Vereeniging van de Hiuk...ee bruggenhoofden rUl DUITSCHE EERMACHTSBERICHXEN. Van Zaterdag. Het Duitsche weermachtsbe- it fcht van Zaterdag luidt: A(L,De gevechten in het vijan- flijke bruggenhoofd van Nor- hndië nemen door de van bei- i mk kanten aangevoerde nieuwe '«Eijdkrachten steeds meer toe etbj felheid. Een poging van den CHnand om vlak ten Zuiden van ?scf monding der Seine bij Trou- ig.Tlle te landen is mislukt. Een "prlogsschip werd tot zinken ge in facht. De overige werden ge- (rongen den steven te wenden. 4 Onze zuiveringsgevechten op fe Oosteliiken oever van de i, fee maken goede vorderingen. Uljiiandeli.ike tegenaanvallen te- Mljüi Xrouville ziin mislukt. In het gebied CaenBayeux 0 iren zware pantsergevechten ;d >ort. Het is den vijand daar na sal srbitterden strijd .gelukt om ïlii ize beveiligingslinies, waarach- d r onze reserves opniarcliceren, jat rug te dringen. Op het schiereiland van Cher- lurg wordt verbitterd gevoch- n. Onze troepen leveren schit- nd slag tegen sterke viiande- ;e strijdkrachten en tegen een ermachtig luchtwapen. Aan het geheele front hand- iven zich vele door den vijand afgesloten weerstandsnesten en eunpunten in hardnekkige ae- ichten. Gedurende de eerste drie da- tg in zijn'ruim 200 vijandelijke inks vernield en verscheidene 5afzenden gevangenen binnen- ebracht. Bovendien leed de ijand, vooral zijn luchtlandings- I roepen, uiterst zware verliezen an dooden en gewonden. Duit- 3yi the zeestrijdkrachten en ge tui echtsvliegers hebben ook gis- >ren de vijandelijke landings- loot zware verliezen toege- racht. Aan den Westelijken itgang van het Kanaal ontmoet- :n lichte zeestrijdkrachten een 1 rermachtige formatie vijande- ike kruisers en torpedobootja- In den loop van het véle en durende harde gevecht wer- n een vijandelijke kruiser en n torpedobootjager door tor- dotrelfers zwaar beschadigd. :n eigen torpedobootjager ging ferloren. Bij gevechten van onze gveiligingsstrijdkrachten met ijandelijke motortorpedobooten oor de landingsplaatsen en op et Kanaal werden verscheidene ijandelijke booten beschadigd. •rie van onze patrouillebooten I ingen verloren. Sedert 6 Juni ijn door marine- en luchtwapen enevens kustbatterijen van ma- ine en leger 2 kruisers, 3 torpe- obootjagers, 6 transportschepen iet 38.000 brt., vijf landings chepen voor pantserwagens met izamen een inhoud van 15.700 rt. en 7 landingsbooten voor antserwagens met een inhoud ran 2.600 brt. tot zinken ge- racht. Door treffers van torpe- o's, bommen en granaten wer en beschadigd: een zware krui er, 3 andere'kruisers, 6 torpedo- lootjagers, 5 motortorpedoboo- en, 8 transportschepen met een ahoud van 41.000 brt. en 14 spe- 'ale landingsschepen. Boven- uen werden talrijke kleinere andingsvaartuigen en stormbod en tot zinken gebracht of be- chadigd. Vele vijandelijke oor- ogs- en landingsschepen zijn op 'nze imijnversperringen geloo- )en. De hierdoor ontstane ver lezen van den vijand bedragen ninstens 20 vrij groote en mid- lelgroote eenheden en daarbij tomen talrijke kleine landings vaartuigen. I In Italië lag het zwaartepunt der gevechten ook gisteren weer in den frontsector ten Westen van den Tiber. De tegenstander viel hier onze achterhoedetroe pen aan met sterke pantserstrijd krachten en drong na feilen strijd Viterbo binnen. Ten Oos ten van de Tiber volgt de vijand ook verder slechts dralend onze distancieeringsbewegingen in de Sabijnsche bergen en op de Zui delijke hellingen van de Gr an Sasso, opgehouden door achter hoedetroepen en talrijke weg- vernielingen. Bij de zware afweergevechten der laatste dagen hebben zich een gevechtsgroep van de Duit sche 4e divisie valschermjagers onder bevel van majoor Gericke, doeltreffend gesteund door stormpantsers van de stormpant- serafdeeling 216, benevens dee- len van het Italiaansche-republi- keinsch fascistische regiment valschermjagers Folgore en Italiaansche afweergeschuttroe- pen in Duitsche afweerbatterijen bijzonder onderscheiden. Zware gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht op 10 Juni scheeps- concentraties voor Nettuno aan gevallen en daarbij 6 vijandelijke schepen beschadigd. Uit het Oosten worden behal ve plaatselijke gevechten in het gebied ten Noorden van Jassy en in het voorterrein der Kar- pathen geen bijzondere gebeur tenissen gemeld. In het achter- waartsche gebied van den Noor delijken sector werd een actie tegen 'benden door beveiligings troepen van het leger en Let- lanasche politieformaties in ge vechten, die zeven dagen hebben geduurd, onder moeilijke terrein- omstandigheden met succes be ëindigd. Sterke bendestrijdkrach- teti werden uiteengeslagen en den vijand werden zware ver liezen aan dooden en gewonden toegebracht. Bovendien verloren de bolsjewieken 850 gevangenen en talrijke wapens van allerlei soort. Amerikaansche bommenwer pers hebben in de ochtenduren van 9 Juni een terreuraanval on dernomen op de stad Muenchen. Luchtverdedigingsstrijdkrachten schoten 35 vijandelijke vliegtui gen neer. In den afgeloopen nacht heb ben afzonderlijke Britsche vlieg tuigen bommen geworpen op het stedelijk gebied van Berlijn Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zondag luidt: „lil Normandië, tusschen de Orne en de Vire, waar de vijand voortdurend versterkingen aan voert, duren de zware en ver bitterde gevechten voort. De po gingen van den vijand, in de diepte ruimte te winnen, werden met zware verliezen verijdeld. Alleen naar het Westen, in de richting Isigny is den vijand in een smalle kuststrook de vereeni ging met de Amerikanen in het bruggenhoofd ten Noorden van Carentan gelukt. Daar werden al le pogingen van den vijand, naar Cherbourg op te rukken, ver ijdeld. Overal in het vijandelijke landingshoofd blijven talrijke van onze steunpunten en nesten van verzet in een taaien verbe ten strijd gewikkeld. Opnieuw achter ons front neergelaten vij andelijke luchtlandingstroepen werden voor het grootste deel vernietigd. Bij de zware gevechten in het vijandelijke landingshoofd en bij de vernietiging der in het achter land neergelaten vijandelijke val scherm- en luchtlandingstroepen hebben zich het Rheinlandsche- Westfaalsche regiment grenadiers 736 onder bevel van kolonel Grug, de 352ste divisie infanterie onder bevel van luit.-generaal Kraiss en het valschermjagers- regiment 6 onder bevel van ma joor von der Heydte bijzonder onderscheiden. Voor het invasiefront nemen de nachtelijke gevechten van lichte Duitsche zeestrijdkrachten met den sterk overmachtigen vij and aan hardheid toe. Onze tor pedobooten vielen in de ochtend uren van 10 Juni in de Seïne- baai een vijandelijke formatie torpedojagers aan. Na éen fel ar tillerieduel stieten zij bovendien op torpedomotorbooten, waarvan 1 werd tot zinken gebracht en twee zwaar beschadigd. Ondanks zeer sterke vijandelijke bescher ming brachter torpedomotorboo ten van de aanvoersvloot van den vijand 9 volgeladen transport schepen met een gezamenlijkcn inhoud van 23.4000 brt en 1 tor pedojager tot zinken. Bovendien werden een landingsschip van 3000 brt een schip van middel bare grootte en een artillerieboot door torpedo's getroffen. Een duikboot bracht voor de Westkust van Bretagne uit een beveili gingsformatie een vijandelijke torpedojager tot zinken. Ook voor de Nederlandsche kust en in de Duitsche Bocht ont stonden patrouillegevecnten met Engelsche torpedomotorbooten, waarvan één in den grond werd geboord. Gevechtsvliegtuigen vernietigden in den nacht van 9 op 10 Juni een passagieisschip van 9.000 brt. en een vijandelijke torpedojager. Een ander trans portschip van 6.000 brt. werd zwaar beschadigd. Kustbatterijen van het leger brachten voor de Oostkust van het schiereiland Cherbourg een vijandelijke tor pedojager tot zinken en bescha digden twee andere ernstig. Een sterke vijandelijke formatie mijn- vegers werd in dezelfde wateren door om-iehv vuur tot zwen ken genoodzaakt. De vijand heeft gisteren boven het landingsge bied 68 vliegtuigen verloren. In Italië ondernam de vijand door pantserwagens ondersteun de aanvallen op onze nieuwe stel lingen. die Oostelijk van het meer van Bolsena tot een penetratie leidden. Pogingen om den Tiber naar het Noordoosten over te ste- k_n werden bij Orte met verlie zen voor den vijand afgeslagen. In een zeegevecht voor het eiland Elba werden twee vijandelijke torpedomotorbooten vernietigd. Aan het Oostelijke front vin den behalve den succesvollen af weer van plaatselijke vijandelij ke aanvallen ten Noordwesten van Jassy en ten Zuidoosten van Witebsk geen gevechtshandelin gen van beteekenis plaats. For maties gevechtsvliegtuigen be stookten in den afgeloopen nacht het bolsjewistische aanvoerver- keer met goed resultaat. Zware schade en groote branden ont stonden vooral op het belangrij ke spoorwegknooppunt Smerinka. Enkele Britsche vliegtuigen lie ten in den afgeloopen nacht bom men vallen in de gebieden van Berlijn en Wiener-Neustadt. Drie vliegtuigen werden neergescho ten." DE TOESTAND AAN HET INVASIEFRONT. Omtrent den toestand aan het invasiefront verneemt het Inter nationale Informatiebureau: In groote trekken gezien, heeft het beeld van den strijd in de laatste 24 uur geen ingrijpende wijziging ondergaan. Het is den geallieer den Zaterdag in den loop van den dag weliswaar ten Zuidwes ten van Isigny gelukt, het Vire- kanaal naar het Westen te pas- seeren en daarmede aansluiting te krijgen op de ten Zuiden van de Vire-baai staande Amerikaan sche luchtlandingsgroep, maar voor het eigenlijke operatieve doel van de eerste phase der in vasie beteekent de vereeniging der beide landingshoofden echter prachtisch niets, temeer daar het noch den Britten in de streek Caen-Bayeux, noch den Ameri kanen in het gebied Carentan- Montebourg gelukt is, hun brug- genhoofdsteliingen één zoo groo te diepte te verschaffen, dat zij een betrekkelijk groot aantal for maties gelijktijdig met de sterk ste stootkracht zouden kunnen laten optreden. Ook daar, waar zij. zooals ten Zuidwesten van Bayeux, alle beschikbare pant- serstrij dkrachten concentreerden, om in de richting van St. Lo door te breken, mislukten alle aanval len onder aanzienlijke verliezen aan menschen en materiaal. GEALLIEERDE AANVAL OP CAEN VERWACHT. Het Internationale Informatie bureau meldt voorts: Volgens de jongste berichten is te verwach ten, dat de geallieerden thans een aanval op Caen van plan zijn. Zaterdag werden, achter de Brit sche linies ten Noorden van Caen vrij sterke landingen van perso neel- en materiaalaanvoer waar genomen, dat met vrachtzweef vliegtuigen was aangevoerd. Des nachts werden ook ten Zuiden van Caen tot achter de Duitsche linies vrij sterke formaties val schermtroepen neergelaten. Daar gelijktijdig het hier aanwezige Britsche legercommando in het gebied ten Noorden en Noord westen van Caen een nieuwe zwaartepunt door concentreering van een vrij sterke pantserfor matie heeft gevormd, neemt men aan, dat het geallieerde opperbe vel zich in het bezit van deze stad wil stellen. Hoe gevoelig de invasie ge stoord wordt door het wegnemen van den Oostelijkcn. oever van den Ornemond blijkt uit de om standigheid, dat de Britten ge noodzaakt waren, gisteren met een sterke pantsereenheid naar den Oostelijken oever te trekken en van het Zuiden uit op den Duitsehen vcrspcrringsgordel los te stormen, dien Duitsche grena- Als de zolder ontruimd is. is het brandgevaar geringer. Zorg er voor. dat hoeken en muren be reikbaar zijn diers van het Noorden uit tus schen de kust en de rest van een in het Bois de Bavent aanwezige Britsche gevechtsgroep gelegd hadden. Na vele even vergeefsche als met verliezen gepaard gaan de aanvallen, waarbij 24 pantser wagens vernietigd wérden, geluk te het de Britsche gevechtsgroep twee plaatsen binnen te dringen, zoodat de Duitsche strijdkrachten zich enkele K.M. naar het Noor den moesten distancieeren. Op het oogenblik bevindt zich ech ter de Oostelijke oever van den Ornemond nog altijd onder Duit sche controle. DE SCHEEPS VERLIEZEN DER GEALLIEERDEN. Het I. N. B. meldt, dat de Anglo -Amerikanen sedert 6 Ju ni, het begin van de invasie aan de Normandische kust, alleen aan tot zinken gebrachte sche pen behalve twee kruisers en vier torpedojagers 29 transportsche pen met een gezamenlijken in houd van meer dan 107.000 b.r.t. en talrijke landingsvaartuigen hebben verloren. Met deze sche pen verloren vele duizenden An- glo-Amerikaansche zeelieden en soldaten het leven. Men gebruikt reeds tot troe- pentransportschepen verbouwde groote passagiersschepen, hoe wel voor het lossen van deze schepen nog geen havens ter be schikking staan. Het eerste schip van dezen aard werd in den nacht van 10 op 11 Juni in het zeegebied van Grandcamp het offer van een Duitschen lucht aanval. Bii den ondergang van. dit schip is het grootste deel van dc aar. boord zijnde duizenden soldaten om het leven gekomen. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Perso nen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden ge durende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminse één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc.. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam, Dam 4, Alkmaar, Lan- gestraat 56, Heerlen, Saroleastraat 25, Groningen Heerenstr. 46, Enschede, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Waclitba- tailion te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 13.6.44 812 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1 15.8.44 812 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant. Markt 45. 1518 uur, Venlo Deutsches Hans, Egmondstraat 16. 16.6.14 812 uur, Arnhem, Café Royal. 19.6.41 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 812 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durrhgangslager, Leusderweg Bij onxa Vrljwllllgari. Pantiaraanval op oon ttaunpunt van dan vijand V, PK Raudlni/O/H/P

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1