De strijd aan de Norman- dische kust va Versterking der landingshoofden "Hardnekkige tegen- *°r stand en geringe terreinwinst le JAARGANG - No. 1 !0 cerej ZATERDAG 10 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD I waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE gjKantoor: Papengrachl 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telei. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 nD( DUITSCH 6! WEERMACHTSBERICHT. A Het Duitsche weermachtsbe- jcht van Vrijdag luidt: „Aan de kust van Normandië ilDlelukte het den vijand, zij het 'inder zware verliezen als ge- Hloig van de aanvallen der Duit- 61jbhe zeestrüdkrachten en der uchtmaclit. zijn landingshoofd i >e versterken. Ten Oosten van Ale Orne heeft onze tegenaanval 'erder terrein gewonnen. Uit iet landingshoofd ten Westen 'an de Orne vielen vijandelijke ntserstrijdkrachten Bayeux in omsingelingsbeweging aan m drongen verder naar het Wes- "leten en Zuidwesten op. Zij wer- fen ongeveer tien km. ten Wes- ien van de stad opgevangen. On- e pantservoorhoeden, die uit et gebied van Caen tot den te genaanval waren overgegaan, ijn thans ten Zuidoosten van ayeux in hevigen strijd gewik- eld. De uit het bruggenhoofd Ste ere Eglise naar het Noorden en uiden oprukkende vijand kon gen onze troepen, die hardnek- igen tegenstand boden, slechts einig terrein winnen. Voor de Oostkust van het ichiereiland Cherbourg brachten er4orpedomo torboot en in den nacht an 7 op 8 Juni een vijandelijken ruiser en een torpedojager tot ;inken. Een andere torpedojager :n een landingsboot voor pant- erwagens werden door torpedo- reffers zwaar beschadigd. In (den afgeloopen nacht boorden eJonze torpedomotorbooten in de zelfde wateren twee groote lan- j Jdingsschepen met een gezamen- iZijlijken inhoud van 9200 brt., deel ïe-flUitmakend van een vijandelijke jkjformatie, in den grond. Door on- 81(|ze mijnversperrmgen lijdt de !67tvijandelijke landingsvloot voort- 'durend nieuwe zware verliezen. Ook de luchtmacht zette met formaties gevechts- en slagvlieg- j^fuigen haar aanvallen op de vij- Vijandelijke landingsvloot met goed --'resultaat voort. Zij bracht op 7 fluni en in den nacht van 7 op 8 Juni zes transportschepen tot zinken met een gezamenlijken inhoud van 38.000 brt. en een landingsvaartuig. Bovendien werden vier transportschepen met een gezamenlijken inhoud n-van ruim 30.000 brt. en acht spe- (jciale landingsschepen zwaar be- Tischadigd. Een zware en twee 'llichte kruisers kregen bomtref- 3fers. Jagers en luchtdoelartille lir rie schoten 45 vijandelijke vlieg tuigen omlaag. Aan het Italiaansche front duurde de sterke vijandelijke druk op onze beveiligingstroepen ten Westen van den Tiber, in den kustsector en aan weerskan ten van het meer van Vico den geheelen dag voort, zonder dat de vijand noemenswaardige suc cessen kon behalen. De stad Tar- quinia werd door onze troepen opgegeven Van de overige deelen van net front worden geen bij zondere gevechtshandelingen ge meld. Bij den succesvollen afweer van een vijandelijke bende-actie op het voor de kust van Dalma- tié gelegen eiland Brac heeft zich een bataljon van een Oost- marksch-Beiersche divisie jagers onder bevel van kapitein Thoer- ner bijzonder onderscheiden. De Engelsche luitenant-kolonel Tom Churchill .commandant van het eiland Lissa, werd gevangen ge nomen. In het Oosten bleven ook gis teren herhaalde tegenaanvallen van de Sovjets ten Noordwesten van Jassy zonder succes. Ten Noordwesten van Tarnopol ont stonden plaatselijke gevechten. Onze grenadiers en pantsergre nadiers vernietigden daar een bolsjewistisch bataljon en een pantserafweerregiment". DE GEVECHTEN ZIJN BUITENGEWOON ZWAAR. Het Internationale Informa- tionsbuero meldt: Uit alle berichten van het in vasiefront blijkt, dat de gevech ten daar buitengewoon zwaar en verbitterd zijn en dat van geal lieerde zoowel als van Duitsche zijde alle beschikbare strijdkrach ten gemobiliseerd zijn. De An- glo-Amerikanen zijn daarbij in zooverre in het voordeel, dat zij voortdurend met aanzienlijke luchtstrijdkrachten kunnen in grijpen in den over een breed iront woedenden slag, terwijl te gelijkertijd sterke groepen vier motorige bommenwerpers aan vallen ondernemen op het Duit sche opmarschgebied Niettemin heeft de massale geallieerde luchtactie van gisteren niet kun nen verhinderen, dat snelle Duitsche formaties en pantser formaties naar het slagveld ge bracht zijn De weerstandskracht der Duitsche afweerlinies kon daardoor aanzienlijk versterkt worden. Aan het verrasende ingrijpen der Duitsche pantserformaties was het ook te danken .dat gis teren verscheidene Britsche en Amerikaansche gevechtsgroepen, die door de lucht achter de Duit sche linies waren aangevoerd, door snel optreden vernietigd konden worden, alvorens zij in staat waren zich te vereenigen en de achterwaartsche Duitsche verbindingen aan te vallen. Zwa re verliezen leden de Anglo- Amerikanen ook door aanvallen in scheervlucht van Duitsche jachtbommenwerpers en door aanvallen van lichte Duitsche vlootstrijdkrachten op de scheeps concentraties en convooien in de Seinebaai, alsmede in het gebied tusschen de Engelsche Zuidkust en de Fransche Kustwateren. De buitengewoon zware verlie zen der Amerikaanasch-Britsche invasietroepen hebben er thans toe geleid, dat Montgomery in de bruggenhoofden tusschen de mondingen van Ome en Vire, benevens in het Amerikaansche aanvalsgebied ten Noorden van Carentan in totaal 17 divisies in den strijd heeft moeten brengen. De eliteformaties van zijn leger groep ,in het bijzonder de lucht- landmgseenheden, zijn tijdens de gevechten der eerste vier da gen in zóó hooge mate gedeci meerd, dat alleen door den voortdurenden aanvoer van nieu we formaties, vooral over zee, de lacunes konden worden aan gevuld PRECIES OORDEEL OVER VERLOOP VAN STRIJD NOG NIET MOGELIJK. De A.N.P.-correspondent meldt uit Berlijn: Van het strijdtooneel in Noord- Frankrijk wordt tot nu toe nog weinig feitelijk nieuws gemeld. De berichtgeving beperkt zich aan de overzijde van het Ka naal misschien nog meer dan van Duitsche zijde tot algemeenhe den, waaruit men zich nog moei lijk een beeld van het geheel kan vormen. De Duitsche pers wijst er op, dat het hier het be gin betreft van een strijd, waar van de voorbereidingen een paar jaren hebben geduurd en dat de eerste dagen dan ook niet als maatstaf mogen worden be schouwd. Het kan weken, ja mis schien maanden duren, voordat een precies oordeel over het ver loop van den strijd mogelijk is. Volgens militaire kringen te Ber lijn is dat, wat zich op het oogen- blik aan de Noord-Fransche kust afspeelt, nog steeds de eer ste phaze van de invasie, die nog in volle ontwikkeling is en het is wel zeker, dat nieuwe landin gen zullen volgen, die de situa tie wel ingrijpehd kunnen wijzi gen. Opmerkelijk is dat de beide zeemogendheden niet met lan dingen van zee uit, maar met luchtlandingen de invasie zijn begonnen. Als eerste golf wer den in de Seine-baai tusschen Havre en het schiereiland Co- tentin vier luchtlandingsdivisies aan land zijn gezet. Meer dan de helft van deze vijftigduizend man werd volgens een Duitsch P.K.-bericht reeds in de beide eerste dagen buiten gevecht ge steld. Van een nieuwe tactiek bij de geallieerde landings operaties is tot.dusverre niets gebleken. Evenmin hebben de geallieerden volgens Duitsche berichten misleidingsmanoeu vres toegepast, die tot dusver nog niet bekend waren. Ook nieuwe wapens zijn tot dus ver niet op het tooneel ver sohenen. Op zeer groote schaal maakt de Engelsch-Ameri- kaansche vloot in het Kanaal gebruik van nevelschermen en rookgordijnen, waarbij de moeilijkheden, die hierdoor voor de navigatie ontstaan, waarschijnlijk minder wegen dan het gevaar, door de Duit sche kustSatterijen beschoten te worden. De Engelsche sche pen in het Kanaal zijn tegen over de Amerikaansche in de meerderheid. Voor zoover uit de thans beschikbare berichten kan j worden opgemaakt, spelen de gevechten zich voor namelijk op twee punten af. namelijk ten Westen van de monding van de Orne. waar Engelschen en Canadeezen het tot dusver grootste bruggen hoofd hebben kunnen vormen, dat ook de stad Bayeux omvat en voorts ten Noorden van Caren tan op het schiereiland Coten- tin, waar uit de lucht gelande Amerikanen hardnekkig tegen Duitsche aanvallen stand traen ten te houden. Het hevigst zijn de gevech ten in de nabijheid van Bayeux, waar Duitsche pantserstrijd- krachten en reserves in den slag ingegrepen hebben en ten Z.W. der stad tot een tegenaanval zijn overgegaan, over welks verloop van Duitsche zijde nog geen me- dedeelingen kunnen worden ver strekt. Het bruggenhoofd is hier ook het diepst en heeft een klei ne boCht naar het Oosten. In Duitsche kringen wordt de groot ste diepte op het oogenblik met vijftien kilometer aangegeven. Van dit gebied uit trachten En gelsche troepen naar het Zuid- Westen in de richting van Tri- viers op te rukken en zoodoende op den weg van BayeuxTri- viers naar Cherbourg te ko men. Het plan der geallieerden schijnt op het oogenblik minder gericht te zijn op de verovering van Havre dan wel op de af- snoering van Cotentin, om aldus de haven Cherbourg in hun be zit te krijgen. Tot dit doel trach ten de Amerikaansche luchtlan dingstroepen zich vast te zet ten aan den voet van het schier eiland. eenerzijds ten Noorden van Carentan, anderzijds in het gebied van Coutances, dat aan DE STEM DER SS. Luitstert op Zondag 11 Juni van 11.30 tot 11.45 over den zen der Hilversum I op golflengte 415 M. naar de stem der SS. On derwerp: „Reichsschule Valken burg". de ander zijde van het schier eiland is gelegen. In dit laatste gebied verkeeren zij echter als gevolg van de Duitsche tegen aanvallen in een benarde posi tie. In het gebied van Carentan St. Mere Eglise trachten zij hun positie uit te breiden. Zij hebben hier versterkingen ont vangen. BESLUITEN VAN DEN FRANSCHEN KABINETSRAAD Onder voorzitterschap van La- val is te Parijs een kabinetsraad gehouden, waarop in hoofdzaak aangelegenheden werden behan deld, die in verband staan met het begin der militaire operaties in Frankrijk, met de handhaving der orde en de algemeene voor ziening. Op voorstel van den mi nister van Arbeid. Deat, werd be sloten tot ontbinding van den Franschen arbeidsdienst. De jon gemannen, tot dusverre bij den arbeidsdienst ingedeeld, zijn thans onderworpen aan een al gemeene dienstverplichting: waarbij zij voor verschillende werken in Frankrijk gebruikt worden Denk op het platteland aan de verduistering van schuren en stallen. Ga niet mex een onafge- schermde stallantaarn naar bui ten. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Perso nen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden ge durende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminse één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc.. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam, Dam 4, Alkmaar, Lan- gestraat 56, Heerlen, Saroleastraat 25, Groningen Heerenstr. 46, Enschede, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wachtba taillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 13.6.44 812 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan I 15.6.44 812 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 1518 uur, Venlo Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 16.6.44 812 uur, Arnhem, Café Royal. 19.6.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 812 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg Bt| ooi» Vrijwillig»!-». i»n d»r r»l»n, dl» door onz» m»nn»n buitan g»v»cht w»rd»n g»»t»ld H PK J»rolWO/H/P M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1