Duitsche tegenaanvallen op geallieerde landingsplaatsen Felle strijd tusschen Bayeux en Caen Te JAARGANG - No. 109 VRIJDAG 9 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lcidschfi Editie Telef. Adm. 20935 Teief. Red. 20015 Ook hevige gevechten in italië DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- 'richt van Donderdag luidt: „In Normandië probeerde de vijand de gevormde bruggenhoof den te versterken. Nieuwe lan dingspogingen vonden echter niet plaats. Ten Oosten van den Or- nemond werd de vijand op een nauwe ruimte tezamen gedron- f gen en van de kust weggedrukt. llit zijn bruggenhoofd tusschen l Caen en Bayeux is de tegenaan val van onze aangevoerde reser ves begonnen. Om de stad Bayeux is op het oogenblik een hevige strijd gaande. Overal in het vijandelijke bruggenhoofd houden eigen steunpunten zich in ongeschokten afweer staande. De Amerikaansche troepen, die zich. ten Noorden van Carentan aan den voet van het schiereiland van Cherbourg van de 'lucht en de zee uit hadden genesteld, hebben uiterst zware verliezen geleden. De eigen concentrisch gevoerde tegenaanvallen druk- I ken den vijand steeds meer ineen. In de baai van St. Martin aan de Noord westpunt van het schiereiland werd een vnandelii- ke landingspoging in het vuur I van de kustbatterijen afgeslagen. Formaties gevechtsvliegtuigen j ondernamen in den afgeloopen nacht aanvallen op de Britsch- Amerikaansche landingsvloot voor de vijandelijke bruggenhoof- i den. Er werden branden en ont- v ploffingen waargenomen. Alleen ijBachtvliegers schoten boven het ;j landingsgebied op zijn minst 89 j vijandelijke vliegtuigen omlaag, waaronder in den loop van den' nacht 300 viermotorige bommen werpers. Het staat nog niet vast I'hoeveel vijandelijke toestellen door het luchtdoelgeschut zijn neergehaald. Duitsche gevechtsvliegtuigen ondernamen aanvallen op afzon derlijke doelen in Zuidoost-En- - geland. Torpedomotorbooten hebben bij een aanval in de Seine-baai twee vijandelijke landingssche pen met een gezamenlijken in houd van 4000 brt. in den grond geboord. In harde artilleriege vechten met torpedojagers en torpedomotorbooten plaatsten zij talrijke treffers op de vijandelijke Schepen en sloeg op den terug tocht naar haar steunpunten ster ke luchtaanvallen af. Een andere flottilje torpedomotorbooten viel In den afgeloopen nacht ten Westen van Fecamp een vijan delijke landingsformatie aan en bracht daarvan 7 volgeladen lan dingsvaartuigen tot zinken. Onze Jeveiligingsvaartuigen beschadig den in gevechten met overmach tige vijandelijke formaties door Brtillerietreffers verscheidene torpedojagers en torpedomotor booten, die daarop den strijd af braken. De marine-kustbatterii Mar- couf ligt sinds het begin van de invasie in het zwaartepunt van den strijd tegen de vijandelijke landingsvloot in het Oostelijke deel van het schiereiland Cher bourg. Ondanks hevige beschie ting van zee uit en ondanks ster ke luchtaanvallen heeft zij ver scheidene landingsvaarutigen vernietigd en door voltreffers een vijandelijk oorlogsschip van het kruiserstype in den grond ge boord. Nadat zij door vijandelijke valschermjagers was ingesloten hield de batterij zich tegen de overmachtige vijandelijke strijd krachten staande en wist tenslot te den omsingelingsring te ver breken. Andere marinekustbatte- rijen dwongen voor Le Havre door goed gericht vuur twee vijandelijke kruisers den steven te wenden. Batterijen vèrdragend geschut hebben vannacht voor Dover een groot vijandelijk con- vooi besohoten. In Italië is de vijand met ster ke pantserstrijdkrachten, waarop infanterie volgde, aan weerskan ten van het meer van Bracciano veder opgerukt. Hierbij zijn in het gebied van Civita Vecchia en bij Civita Castellana hevige ge vechten ontstaan. Uit den front sector ten Noordoosten en ten Oosten van Rome worden geen bijzondere gevechtshandelingen vermeld. De vijand volgt onze uitwijkbewegingen slechts aarze lend. Aan het Oostelijk front zijn nieuwe tegenaanvallen van de bolsjewieken, ten Noordwesten van Jassy, verijdeld, waarbij 31 vijandelijke pantserwagens wer den stukgeschoten. Bij de ge vechten in het gebied van Jassy hebben Duitsch-Roemeensche troepen onder het bevel van den Roemeenschen generaal der ca valerie Racovita, den generaal der pantsertroepen von Knobels- dorff alsmede van den generaal der infanterie Mieth, uitmuntend ondersteund door sterke forma ties Duitsch-Roemeensche ge- veahts- en slagvliegtuigen, in har de gevechten de bolsjewieken uit diep geëchelonneerde taai ver dedigde stellingen geworpen en de eigen stellingen daardoor aan merkelijk verbeterd. De vijand leed uiterst zware bloedige ver liezen en verloor bovendien in den tijd van 30 Mei tot 7 Juni 1400 gevangenen, 209 tanks, 410 stukken geschut en granaatwer pers, alsmede talrijke andere wa penen. Er werden 323 vijandelij ke vliegtuigen vernietigd, waar van 50 door troepen van het le ger. De kommandeur van een ba taljon Roemeensche bergjagers, majoor Lunga, heeft zich bij deze gevechten bijzonder onderschei den. In de Finsche Golf hebben Duitsche bewakingsvaartuigen de bescherming van een Sowj et- Russische formatie mijnvegers aangevallen. Zij brachten daarbij twee torpedomotorbooten tot zin ken en schoten drie andere boo \V» Man. :ivltaN- AAVv-> vvecchia//-g^C|ai GTAfampagpano- asoanoCastelr Kaart van Pelt ten in brand, waarvan één waar schijnlijk gezonken is. Enkele Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen geworpen in het gebied van Keulen". DE TOESTAND BIJ BAYEUX. De toestand aan het invasie front heeft in den loop van Don derdag in zoo verre een belang rijke wijziging ondergaan, dat Montgomery met het oog op de moeilijke positie van zijn eerst gelande formaties heeft moeten besluiten de bruggenhoofdposi tie ten Westen van de Ornemon- ding door ijlings aanvoeren van manschappen en oorlogstuig door de lucht en over zee aanzienlijk te versterken. Vele honderden vrachtzweefvliegtuigen hebben in den loop van Donderdagmid dag in totaal twee nieuwe divi sies aangevoerd in het gebied ten Noorden. Noordoosten en Noord westen van Bayeux, terwijl zwa re wapens per schip werden aan gevoerd. Deze nieuwe ontwikkeling heeft er toe geleid, dat de ten Noorden van Bayeux aan de kust staande Duitsche strijdkrachten teruggetrokken moesten worden, teneinde met hen den Zuidelij ken afweergrendel te verster ken. Het Britsch-Amerikaansche landingshoofd heeft daarmede 'n uitgestrektheid van ongeveer 60 K.M. verkregen en bereikt zijn grootste diepte in de streek van Bayeux, waar de Duitsche af- welr ongeveer 6 tot 8 K.M. ten Zuiden en Zuidwesten van de stad in harde gevechten is gewik keld met Britsche pantserforma ties. Ten Oosten van de stad wordt verbitterd gevochten in den sec tor Seulles-Beek. In totaal heeft Montgomery in dit gebied op het oogenblik rond 10 divisies tot zijn beschikking, waaronder ongeveer drie pant serdivisies. Tegelijkertijd zijn ook de Amerikaansche luchtlan dingstroepen ten Noorden van Carentan door nieuwe luchtlan dingsformaties en pantsereenhe den aanzienlijk versterkt, zoodat de Duitsche aanvalstroepen aan het Noordelijke en Zuidelijke front van het Amerikaansche bruggehoofd vooreerst tot de ver dediging overgingen. Na de voor ste Duitsche aanvalstoppen te hebben teruggenomen, sloegen de Duitschers daarop alle pogin gen der Amerikanen om de Duit sche afsnoeringsgrendels open te rukken, bloedig af. CAEN STAAT IN VLAMMEN. De oorlogscorrespondent van het D.N.B. in het Westen. Alex Schmalfuss, meldt: De gebieden van Caen en Bayeux komen steeds duidelijker naar voren als zwaartepunt van een zich ont wikkelenden grooten slag, waar bij waarschijnlijk de tanks het beslissende woord zullen spreken. De mooie oude stad Bayeux ge lijkt op een puinhoop: de vijand is hier binnengedrongen. Ook de hevig omstreden stad Caen met de grafkerk van Willem den Ver overaar staat in vlammen; zij is ir Duitsche handen. In den nacht van Woensdag op Donderdag heeft de vijand nieu we luchtlandingstroepen neerge laten in 't gebied van Bayeux en infanteriestrijdkrachten aan land gebracht bij St. Aubin, Grand- camp en Arromanches-les-Bains. In het gebied van Carentan en St. Come du Mont ziin wederom luchtlandingstroepen vernietigd. Vlak ten Oosten van de Ome monding heeft de vijand bij een Duitschen aanval terrein verlo ren. In den afgeloopen nacht ont wikkelden zich boven het inva- siegebied luchtslagen van gewel dige afmetingen. Bijzonderheden zijn nog niet bekend. St. Malo en Vire zijn door vijandelijke vlieg tuigen gebombardeerd, waarbij de burgerbevolking zware verlie zen lëed. Alleen al in de kleine stad Vire. met haar vele middel- eeuwsche gebouwen, zouden 'er reeds 2090 dooden te betreuren zijn. Massale luchtaanvallen wer den ook gedaan op Nantes en Lo- rient. NIEUWE LANDINGS POGINGEN VERWACHT. In een beschouwing over den militairen toestand schrijft Mar tin Hallensleben, de militaire correspondent van het D.N.B. on der meer, dat na den aanval op het gebied tusschen Le Havre en Cherbourg thans ook de overige sectoren van de Duitsche kustver dediging aan den Atlantischen Oceaan in staat van alarm zijn gebracht. De door de invasietroe pen toegepaste tactiek heeft tot dusver geen verrassingen ge bracht en de voortdurende bewa king van de kust draagt ertoe bij, den tegenstander de mogelijk heid te ontnemen om bij even- tueele verdere landingspogim i verrassend op te treden. Naar voorzichtige ramingen heeft generaal Eisenhower tot dusverre waarschijnlijk slechts een tiende deel van de door hem voor de geheele onderneming in gereedheid gestelde strijdkrach ten gebruikt. Hieruit kan worden afgeleid, dat binnenkort een uit breiding der landingsooeraties verwacht moet worden. Het kan de Duitsche leiding niet ongelegen komen, dat uit acht van de negen Eurooeesche landen met invasiekusten nog geen aanwijzingen ontvangen zijn voor een invasie-actie, zoodat het anti-invasieapparaat nog steeds slechts tegen een kustgebied van ongeveer 50 K.M. langs de 1000 K.M. lange kust in volle ont plooiing is. Want alleen tusschen de mon ding van de Orne en Port- en Bessin, de eenige kuststrook waarvan men zeggen kan, dat hier de Anglo-Amerikanen met landingsbooten een bruggenhoofd hebben kunnen vormen, is de eerste invasieslag ontbrand. Van hieruit tracht de tegenstander via Bayeux naar het Zuidwesten op te rukken. Het schiereiland Cotentin is, wat de zwaarte der gevechten betreft, tot dusver slechts inva sie-gebied No. twee. Brandpun ten der gevechten liggen in het gebied van Marcouf en St. Mere Eglise. De tegenstander heeft hierheen versterkingen gebracht om zijn poging tot afsnoering van het schiereiland te forcee- ren. Er wordt daar hard en ver bitterd gestreden. Maar de Duit schers dringen er door. In dit verband verdient ook vermelding dat de op de Kanaal eilanden Guernsey en Jersey ge lande strijdkrachten vernietigd, zijn en de eilanden dus op het oogenblik vrij zijn van vijan den. Nog steeds zijn van beide kan ten geen nieuwe wapenen in den strijd gebracht, een feit waaruit men wel mag concludeeren, dat geen van beide partijen hier het tiidstip al gekomen acht. Dat is ook begrijpelijk, want eerst moet het aan beide kanten ko men tot volle ontplooiing van de plannen. Nog is alles wat ge beurt inleiding, opmarsch, be gin. een eerste voorloopige krachtmeting. Voor vervolg zie Pag. 2. 2e kolem BIJ LUCHTALARM VAN DE STRAAT. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Perso nen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden ge durende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminse één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc.. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam, Dam 4, Alkmaar, Lan- gestraat 56, Heerlen, Saroleastraat 25, Groningen Heerenstr. 46. Enschede, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wachtba taillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 13.6.44 812 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1 15.6.44 812 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 1518 uur, Venlo Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 16.6.44 812 uur, Arnhem, Café Royal. 19.6.44 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 8—12 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg Bij onze Vrijwilligers. Een scherpschutter krijgt aanwijzingen voer bijzondere vijandelijke doelen Vt PK Jerollm/O/H/P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1