rE landingsoperaiies aan de Fransche kust Vorming van bruggenhoofden aan de Orne-monding en bij Bayeux JAARGANG - No. 108 DONDERDAG 8 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD d Ifcantoor waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Papengracht 32 - Giro 103003 Leïdschc Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 Seine-baai vormt het zwaartepunt stylER-EN-DERTIG BIJ XJLEN KILOMETER. Het Internationale lnforma jSfonsbuero meldt: Volgens een tixans beschikbaar luwkeurig overzicht is het iglo-Amerikaanscne bruggen- oofd aan weerszijden van den ond van de Orne en in het ge ed ten Westen daarvan onge ler 34 km. breed en op enkele aatsen tot tien km. diep. Hoe- el de hier gelande iormaties ït zijn behalve geringe strijd- •aohten der grootendeels ver- etigde zesde Britsche lucht- ndingsaivisie en de Y9ste En- ilsche pantserdivisie, de 50ste igelsche infanteriedivisie en i tweede Canadeeselie infanxe- edivisie in den loop van den rond en gedurende den nacht inzienlijk versterkt werden, ge kte het dezen niet, de stad len in het bruggenhoofd te be ekken. Ook herhaaldelijk met intserwagens ondernomen aan dien naar het Zuid-Westen, in i ichting van Bayeux, misluk- n. Hoewel het den geallieer- I :n gelukt was een reeks fcatte- j jen binnen de stelling van het •uggenhoofd van veiligen af- and met de zware artillerie van 3 in slagschepen tot zwijgen te H 'togen, handhaafden zich tal- -jüke Duitsche steunpunten, zoo- ei aan den mond van de Orne s xn het gebied ten Westen [J larvan. De Duitsche steun- u untbezettingen konden alle aan- allen op hun kazematstellingen 'slaan en den Britten met hun itomatische wapens groote ver lezen toebrengen. Een tweede bruggenhoofd, dat thter minder breed en diep is, ,n dus eeen bewegingen van "Tcoteren omvang toelaat, heb- ishn de Britten gistermiddag hder bescherming van hun wai e scheepsartillerie ge- brmd ten Noord-Westen van jayeux, tussohen de kustplaax- |6n Russy en Berville sur Mer irwijl een ten Noorden van Ba- Eux gelande Britsche gevechts- joe'p volkomen in de pan ge Dakt werd, waarbij 35 pantser- ragtns stukgeschoten werden herhaaldelijke pogingen om van 1 landingsboofd uit contact tot land te brengen met de in het 4>'oied van den mond van de re gedaalde valschermjagers islukten daar deze valscherm- nheden intusschen konden rnietigd worden. Van eenige beteekenis is bij huidiger stand van zaken het Britsche bruggenhoofd n den mond van de Orne nog xshts een Amerikaansche ge- chtsgroep, die zich. zooals ge lid, in Normandië heeft genes- d. Deze bestaat uit de 82ste de 101ste Amerikaansche luchtlandingsdivisie. Hoewel zij voortdurend versterkingen ont vangt. kon zij toch door de plaat selijke Duitsche strijdkrachten reeds op een belangrijk nauwer gebied ineengedrukt worden Op het oogenblik worden met deze gioep levendige gevechten gevoero nabij St. Mere Eglise Alle andere streken van het ge bied. waarin de groote Ameri ka arisch-Britsche aanvallen ge schieden. bevinden zich stevig in Duitsche handen. VERBITTERDE GEVECHTEN. Voorts meldt de A. N. P.-cor- respor.dent uit Berlijn: De eerste dag van den strijd in het Westen heeft volgens me- dcdeelingen van het Duitsche opperbevel geleid tot de vernie tiging van de in den nacht uit de lucht gelande troepen, ter wijl ook het grootste deel van de met landingsbooten aangevoerde geallieerde strijdkrachten terug gedreven is. Er zijn verbitterde gevechten aan den gang aan weerszijden van de monding van de Orne en ten Noord-Oosten van Bayeux, waar de gelande strijdkrachten vasten voet kon den krijgen. Naar aanleiding van de Engelscbe en Amerikaan sche berichten, die van straatge vechten in Caen spreken, ver klaren Duitsche militaire krin gen, dat het hier gevechten be- theft met luchtlandingstroepen. De aan de kust ontscheepte pant- serstriidkrachten zijn nog niet tot aan de stad doorgedrongen. Inmiddels zijn gisternacht we derom op groote schaal geallieer de troepen uit de lucht geland, waarmede tixans hevige gevech ten gaande zijn. Ook deze nieu we landingen vonden plaats in het gebied tussohen Cherbourg en Le Havre. In de Seine-baai schijnt dus voorloopig ondubbel zinnig naar het oordeel van Duit sche kringen het zwaartepunt te liggen. De uit de lucht gelande strijdkrachten waren volgens mededeelingen van bevoegde Duitsche zijde vele divisies sterk. Dezelfde kringen achten het al leszins mogelijk, dat de geal lieerden nog meer strijdkrachten aan land kunnen zetten en ver klaren, dat de Duitsche leger leiding dit zelfs gaarne zou zien. De invasie zoo betoogt men, moet tot ontwikkeling ko men om te kunnen geraken tot den grooten slag, die de beslis sing moet brengen en daarom heeft men er geen belang bij, dat de invasiestri.idkrachten, na dat het vormen van bruggen hoofden van voldoende grootte mislukt is, zich terugtrekken. OOK HET NORMANDISCHE SCHIEREILAND IN DEN STRIJD BETROKKEN. Generaal Montgomery heeft intusschen. zoo meldt „ïnterinf" het zwaartepunt verlegd naar het berha r* 14433) gebied van het Normandische schiereiland. Behalva de groep Amerikaansche luchtlandings»- troepen, die tusschen Carentan en St. Pierre Eglise verbeten te genstand biedt, heeft hij thans ook aan de Westkust van Nor mandië in het gebied ten Noor den van Courances valscherm- eenheden ter sterkte van onge veer een divisie in den strijd ge worpen. Hun opdracht is klaar blijkelijk het schiereiland naar het Zuiden af te grendelen. Tegelijkertijd deed in de och tenduren van Woensdag een ge allieerde formatie met talrijke landingsvaortuigen en lichte oor logsschepen een aanval op de Noordwestpunt van het schier eiland Cotentin met de bedoe ling om vlak ten Oosten van Kaap de la Hague en verder een nieuw landingshoofd te vormen. De scheepsformatie ontmoette echter een zoo zware afweer uit de kanonnen der batterijen van den Atlantikwall, dat zij na een groot aantal voltreffers op haar landingsvaartuigen den steven moest wenden na een kunstma tige nevel te hebben verwekt, Verscheidende groote gepantser de landingsschepen werden ii brand geschoten. Waargenomen kon worden hoe drie met troepen bezette vaartuigen in den grond werden gehoord. LISIEUX GEBOMBARDEERD. De bekende Fransche bede vaartplaats Lisieux is door de Anglo-Amerikaansche lucht macht gebombardeerd. De beken de basiliek werd door bomtref- fors zeer zwaar beschadigd. Deze basiliek is destijds door den voor malig en pauselijken legaat Pa- celli, den huidigen Paus, inge wijd. LUITENANT-GENERAAL D1TTMAR OVER DEN STRIJD Luitenant-generaal Dittmar, de bekende militaire spreker van den Grootduitschen omroep, heeft gisteravond in zijn radio voor dracht gezegd, dat de Britsch- Amerikaansche invasieaanval tot dusverre noch in operatief op zicht, noch op tactisch gebied noch ten aanzien van den omvang van wapenen en oorlogsmateriaal verrassingen voor de Duitschers heeft gebracht. De onderneming is tot dusverre verloopen zooals het Duitsche commando zich het programma der invasie had voor gesteld. De tegenstander heeft zijn eersten stoot tegen de Seine- baai en het Normandische schiereiland uitgevoerd op een front van ruim 200 km. gemeten langs de kust. Op drie plaatsen heeft hij met gecombineerd op treden van formaties valscherm jagers en luchtlandingstroepen en sterke door talrijke gevechts- krachtige scheepseenheden ge steunde landingstroepen op spe ciale vaartuigen van allerlei aard en grootte op een breed front aangevallen. Dat hierbij de valschermforma ties de taak haden de Duitsche fortificaties in den rug open te breken ligt voor de hand. Zeker dat deze gecombineerde pro cedure nog geen bruikbare suc cessen heeft opgeleverd. Tot dus verre heeft de vijand de diepte der fortificaties nergens kunnen doorbreken. Wat de tegenstander op het huidige tijdstip noodig heeft zijn beschermde landings plaatsen voor verdere ontsche pingen. Daarom heeft hij het voorzien op de riviermondingen vooral die van de Orne en Vire. Het lijdt geen twijfel dat hij dit gevechtsdoel, zoo ooit. door de verrassing van den eersten aan loop kon bereiken. Nu de opera ties van de aanvallers duidelijk zijn, is het aanvoeren der daar voor bestemde troepen tegen de vijandelijke landingshoofden op elk oogenblik mogelijk. Zooals het geval is bij het be gin van alle groote offensieven, staat de voor den verdediger zeer belangrijke vraag, welk gedeelte van zijn strijdkrachten en strijd KEURINGEN. Het SS-Ersatzkomniando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansehe SS in Nederland. Perso nen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden ge durende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminse één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Be slissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc.. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam, Dam 4, Alkmaar, Lan- gestraat 56, Heerlen, Saroleastraat 25, Groningen Heerenstr. 46, Enschede, Hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wachtba taillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaande keuringen melden. 13.6.44 812 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan I 15.6.44 812 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 1518 uur, Venlo Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 812 uur, Arnhem, Café Royal. 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 812 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 1517 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg 16.6.44 19.6.44 20.6.44 2tj onze Vrijwilliger» Een stoottroep keert na een succesvolle onderneming naar de compagnie terug Iflf PK Krlstolerltsch/O/H/P m middelen de tegenstander reeds in het vuur heeft gebracht, nog geheel open. Als zeker mag wei worden aangenomen, dat de aan val op de baai van de Seine slechts het eerste bedrijf van het invasieoffensief vormt. Britten en Amerikanen vechten volgens alle beschikbare berichten hard nekkig en verbitterd. Hun ver liezen spreken een duidelijke taal Zoo zal het geen snel geëindig de strijd zijn. dien de Duitschers in het Westen zullen hebben te voeren, vooral omdat immers ook de andere oorlogstooneelen de volle aandacht blijven vergen. GEALLIEERD BRUGGEN HOOFD INGEDRUKT. Het Internationale Informa- tionsburo meldt: De Britsche bruggenhoofdstel ling op den Qostelijken oever van de monding der Orne is gis teren door een verrassenden aan val van een snelle Duitsche for matie binnen enkele uren volle dig ingedrukt en buiten werking gesteld. De overblijfselen van een Britsche luchtlandingsdivisie werden van de kust afgesneden en op een klein met bosschen be dekt terrein ten Noorden van Caen opeengedrongen, waar zij thans blootgesteld zijn aan het vemietigingsvuur der zware Duitsche wapens. De twee Ame rikaansche luchtlandingsdivisies, die tussohen Carentan en Valog- nes op het Normandische schier eiland in den strijd geworpen Wat gaat er in den vluchtkoffer? Voor ieder der huisgenooten een stel ondergoed, de familiepapie ren. de distributiebescheiden, po lissen, het spaarbankboekje, geld sieraden en kostbaarheden, zeep. toiletartikelen, een of meer hand doeken. messen, lepels en vor ken. zijn, zijn gisteren eveneens in concentrische aanvallen van het Zuiden, Westen en Noorden uit op een zeer klein gebied bijeen- gedrongen. Terwijl de Amerikanen oor spronkelijk den weg Carentan- Valognes over een lengte van ongeveer 18 kilometer bezet hielden, kunnen zij zich volgens de huidige positie slechts nog in een gebied van ongeveer 5 kilo meter staande houden. De van het Noorden uit oprukkende Duitsche aanvalsgroep voert op het oogenblik in St. Mere Eglise straatgevechten met de naar het Zuiden uitwijkende Amerikanen, wier bloedige verliezen buiten gewoon zwaar worden genoemd. Het Duitsche succes kan des te hooger worden aangeslagen daar de beide Amerikaansche lucht landingsdivisies gisteren overdag voortdurend van zee uit via een smal bruggenhoofd aan de Oost kust van Normandië versterkt zijn, waarbij zij ook pantserwa gens en zware wapens ontvingen. Een Britsche poging om van het groote bruggenhoofd ten Westen van de monding van de Orne uit op te rukken in de richting van Bayeux, werd bloedig afgesla gen. Da eerste jonge zwanen zijn reeds in de slooten van hei Westfrlesche polderland verschenen onder de hoede ven hun trotsche ouders CN F/Kuiper/P ar m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1