De geallieerde landing aan de Kanaalkust Zwaartepunt tusschen Bayeux en Caen Waarschijnlijk slechts begin Ie JAARGANG - No. 107 WOENSDAG 7 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 L@idsch@ Editie Teiel. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 22 NEDERLANDERS TERECHT GESTELD BEKENDMAKING. De höhere SS- und Polizei- führer „Nordwest" maakt be kend: Het Polizeistandgericht 's-Her- togenbosch heeft de volgende Ne derlanders ter dood veroordeeld: 1. Den gemeenteambtenaar Jan Hageman te Eibergen, geb. 9.5.1895. 2. Den fotograaf Hendrik Hei- nen te Eibergen, geb. 28.11.1914. 3. Den wachtmeester der ma rechaussee Cornelis Poulie te Varsseveld, geb. 5.7.1919. 4. Den douanebeambte Gerrit Kleisen te Zundert, geb. 9.9.1917. 5. Den loondorscher Johannes Sonderen te Lintvelde, geb. 9.7. 1912. 6. Den wagenmaker Theodorus Sonderen te Lintvelde, geb. 26.9.1913. 7. Den smid Hermanus Mom te Eibergen, geb. 11.4.1920. 8. Den manufacturier Hendrik Kruizinga te Neede, geb. 13.10. 1921. 9. Den landbouwer Willen Ro- haan te Neede, geb. 26.10.1912. 10. Den kunstschilder Carel Verschuur te Wageningen, geb. 15.4.1919. 11. Den opperwachtmeester der marechaussee Teunis Wortman Neede, geb. 27.11.1911. 12. Den wachtmeester der ma rechaussee Hermanus Blaauw- geers te Lichtenvoorde, geb. 22.6.1918. 13. Den landbouwer Hendrik Wiggers te Dale, geb. 29.12.1886. 14. Den hotelhouder Jacobus Westland te Wageningen. 15. Den bioscoopeigenaar Wil lem Westland te Wageningen. Al deze veroordeelden behoor den tot of steunden geheime groe pen, die in de provincie Gelder land, vooral in den Achterhoek, gevormd zijn om distributiekan toren te overvallen, moordaan slagen op Nederlandsche politie ambtenaren en andersdenkende Nederlanders uit te voeren, wa penen voor illegale doeleinden te verschaffen, spionnage te ver richten en de vijand te begunsti gen. De veroordeelde Hageman heeft als ambtenaar der gemeen te Eibergen op 8 December 1943 deelgenomen aan den roofover val op het distributiekantoor te Eibergen. De wachtmeester Poulie heeft deelgenomen aan den roofover val op het distributiekantoor te Varsseveld op 10 December 1943. Hageman en Poulie hebben mee gewerkt aan den overval op het distributiekantoor te Borculo op 23 Februari 1944. De douanebe ambte Kleisen heeft deelgenomen aan den overval op het gemeen tehuis te Herveld op 28 Maart 1944. De veroordeelde Kruizinga heeft aangezet tot een overval op het distributiekantoor te Neede, welke mislukt is door de opmerk zaamheid van een Nederlandsch politiebeambte. Daar de verorde ning van den rijkscommissaris op de bescherming der orde voor den aanstichter dezelfde straf voorschrijft als voor dt:n dader en de poging wordt gestraft als de voltooide daad, is ook de daad van den veroordeelde Kruizinga beschouwd als een misdrijf, dat met den dood gestra^ moet wor den. De veroordeelde Heinen heeft het wapen van den wachtmees ter Poulie na diens vlucht over gegeven aan den leider van een terreurgroep. De Nederlanders Johannes Sonderen. Theodorus Sonderen en Hermanus Mom hebben voor een terrorist ver scheidene wapenen in ontvangst genomen ter reparatie. De land bouwer Wiggers heeft toegestaan, dat een automatisch wapen voor vrij korten tijd op zijn grond werd ondergebracht. Tegen Hei nen, Johannes Sonderen, Theo dorus Sonderen, Mom en Wig gers is reeds wegens het tijdelijk bezit van vuurwapenen de dood straf uitgesproken. In de moti veering van het vonnis is er de druk op gelegd, dat bewoners van het bezette gebied in oorlogstijd, die zich in strijd met de door de bezettende mogendheid uitge vaardigde bepalingen schuldig maken aan het bezit van vuur wapenen, onverbiddelijk en zon der aanzien des persoons met den dood worden gestraft. De veroordeelden Rohaan, Wortman en Blaauwgeers heb ben zich schuldig gemaakt aan deelneming aan een geheime or ganisatie in een ernstig geval, doordat zij opdrachten tot het verschaffen of onderbrengen van wapenen voor een terreurgroep hebben aangenomen en deels uit gevoerd. Slechts door het snelle ingrijpen der Duitsche Sicher- heitspolizei is het gelukt, de ter reurgroep, die militaire doelen had, in korten tijd uiteen te slaan en de betrokken personen te be letten andere tegen de bezetten de mogendheid gerichte hande lingen te verrichten. De leider der terreurgroep is bij de poging tot zijn arrestatie in een gevecht met Duitsche politiebeambten doodgeschoten. De veroordeelden Jacobus Westland en Willem Westland, die reeds jaren te Wageningen illegale actie hebben gevoerd, hebben den veroordeelde Ver schuur en andere personen aan gezet tot moord op een Neder- landschen politieambtenaar en diens echtgenoote. Willem West land heeft voor den voorgeno men moord een geweer met mu nitie ter beschikking gesteld. De moordaanslag is mislukt. Jaco bus Westland, Willem Westland en Verschuur zijn wegens sabo tage volgens par. 1 der verorde ning op de bescherming der orde, ter dood veroordeeld. Het Poli zeistandgericht heeft hierbij, evenals in vroegere analoge ge vallen, aangenomen, dat de daad ingeval van een gelukken de openbare orde en veiligheid in de bezette Nederlanden zou heb ben kunnen in gevaar brengen. Voorts heeft het Polizeistand gericht te 's-Hertogenbosch de volgende Nederlanders ter dood veroordeeld: 1. Den gemeentebeambte Mar kus Assies te Assen, geb. 26.1.1919 2. Den gemeenteambtenaar Al- bert Rozema te Hoogeveen, geb. 29.3.1914. 3. Den postbeambte Hendrik Raat uit Hoogeveen, geb. 21.7.1920 4. Den gemeenteambtenaar Wiepke van der Zee te Ooster- hesselen, geb. 6.5.1918. 5. Den distributieambtenaar Marinus Veth te Papendrecht, geb. 30.5.1920. 6. Den tuinman Albert van der Ziel te Zandeweer, geb. 12.7.1922. 7. Den tooneelspeler Henry van Ees te Den Haag, geb. 12.7.1922. 8. Den verzekeringsagent Christiaan Diemei te Leiden, geb. 9.5.1914. 9. Den meubelmaker Adriaan de Rijks te Gouda, geb. 6.5.1921. Deze veroordeelden hebben in aanzienlijke mate verzetorgani- saties gesteund. Zij hebben deels zelf deelgenomen aan overval len op distributiekantoren, post kantoren en andere openbare in stellingen. Teekenend is een overval op een particuliere bouwonderne ming, waarbij de loongelden voor Nederlandsche arbeiders zijn ge roofd. Een deel der daders in in het bezit van Wapenen geweest. Tegen 22 veroordeelden is het vonnis voltrokken. Twee veroor deelden zijn voorgedragen voor begenadiging. - Wat gaat er in den vluchtkoffer? Voor ieder der huisgenooten een stel ondergoed, de familiepapie ren, de distributiebescheiden, po lissen, het spaarbankboekje, geld sieraden en kostbaarheden, zeep, toiletartikelen, een of meer hand doeken, messen, lepels en vor ken. Nieuwe landingen binnenkort mogelijk SCHIJNMANOEUVRE UITGESLOTEN. De A. N. P.-correspondent te Berlijn meldt: De veel omstreden vraag of de invasie zou komen of niet is thans ondubbelzinnig beant woord. De strijdkrachten, waar mee de geallieerden tot de eerste landingen zijn overgegaan, zijn volgens mededeelingen van Duit sche militaire zijde zeer sterk en het is uitgesloten, dat het hier een schijnmanoeuvre betreft. Uitdrukkelijk wordt er op ge wezen, dat dit waarschijnlijk slechts het begin van de invasie is. Het is, naar het oordeel van Duitsche militaire kringen, stel lig niet alleen maar een voorbe reidende phase, doch wel is het mogelijk, dat door middel van nieuwe landingen, wellicht in de komende uren, anders in de ko mende dagen, ja weken, het zwaartepunt elders zal komen te liggen. Dit weet de tegenstander volgens Berlijnsche militaire kringen waarschijnlijk zelf nog niet en het zal afhangen van het verloop der landingsoperaties en den tegenstand, die hierbij wordt ondervonden. Als zeker neemt men hier evenwel aan, d?t de invasie zich in West-Europa zal voltrekken. Het gebied waar de eerste landingen zijn uitgevoerd, heeft sedert weken blootgestaan aan hevige luchtaanvallen. De bom bardementen die aan de landin gen zijn voorafgegaan, waren, an ders dan men verwacht zou heo- ben, niet abnormaal hevig,, dat wil zeggen, zij werden uitge voerd met een aantal machines, dat van Duitsche zijde met on geveer duizend wordt aangege ven. Om half één gisternacht zijn daarop de eerste troepen uit de lucht geland, namelijk op de Kanaaleilanden Quernsey en Jer sey. In de vroege, ochtenduren zijn de Engelsch-Amerikaansche strijdkrachten vervolgen' op een vrij breed front aan de Fransche Noordkust tusschen Kaap de la Hague (de uiterste punt van Normandië) en Duinkerken, tot landingen overgegaan, in de eer ste plaats met valscherm- en luchtlandingstroepen. Kort daar op volgden ook landingen van zee uit, waarvan het zwaarte punt tusschen Cherbourg en Le Havre lag, maar in het bijzonder tusschen Issigny aan de monding van de Vire en de monding van de Orde. Voor het vormen van een bruggenhoofd zullen de Engel- schen en Amerikanen zich zoo spoedig mogelijk in het bezit van havens moeten stellen en hiertoe bieden de landin gen in de Seine-baai gun stige kansen. De landings booten, die door sterke vlootstrijdkrachten. waar onder slagschepen be schermd werden, hadden aanvankelijk met storm te kampen. In den loop van gisterochtend is het weer opgeklaard en zoowel voor de aanvallers als voor de verdedigers gunstiger ge worden. Op zee ziin nog talrijke landingsbooten waargenomen, zoowel in het Kanaal als ook ten Noorden van Cherbourg. Tegen de algemeene verwachting in is het bij de eerste landingen niet tot een grooten luchtslag gekomen. HET ZWAARTEPUNT LIGT BIJ BAYEUX. Naar het Internationale Infor- mationsbuero verneemt, ligt het eigenlijke zwaartepunt der Amerikaansch-Britsche invasie operaties vooral tusschen den benedenloop van de Orne en het gebied ten Noorden en Noord- Westen van Bayeux. Het brug- gehoofd dat de invasieforimaties hebben kunnen vormen, ligt niet tusschen Villers sur Mer en Trouville, maar verder naar het Westen in het gebied aan weers zijden van de monding der Orne en in het gebied ten Noord-Wes- ten van Bayeux. Voorts opereert een kleine Anglo-Amerikaan- sche gevechtsgroep in de dui nen ten Noord-Oosten van Ba yeux. Luchtverkenningen doen zien. dat de geallieerden het voornemen hebben, het brugge- hoofd ten Noorden van Caen te versterken. Onder bescherming van zware slagschepen, operee- ren in de wateren ten Westen van Le Havre ongeveer 15 krui sers en 50 tot 60 torpedopjagers In ieder geval zijn gistermiddag laat ten Noorden van de mon ding der Orne en van Bayeux talrijke landingsvaartuigen van verschillende grootte waargeno men. Het aanvalsfront der Britsche en Amerikaansche invasietroe pen heeft zich, naar het D. N. B. verneemt, in den vroegen mid dag verbreed. Terwijl aan weers kanten van Caen de zware ge- vechter. met buitengewoon zwa re verliezen voor de aanvallers voortduren, waarbij de vijand ook de eerste aan land gebrachte pantserwagens in het vuur bracht, viel de vijand met an dere sterke landingsstrijdkrach- ten het gebied van Carentan aan. Ook op de Kanaaleilanden Jer sey en Quernsey werden val schermjagers neergelaten. Behalve in de baai van de Seine opereeren sterke formaties Britsche vliegtuigen ook voor de kust tusschen Calais e Duinker ken. De Duitsche afweer is ech ter overal paraat. In weerwil van voortdurende luchtaanval len op de kuststeunpunten en achterwaartsche verbindingen levert hij den vijand, die thans de volledige kracht van den Atlatikwall ondervindt, op alle punten zwaren strijd. HET KUSTGEBIED GESCHIKT VOOR LANDINGEN. Het Internationale Informa- tionsburo meldt: De formatie van de kust ia het gebied tusschen de mondin gen van de Orne en de Vire is voor het aan land komen van kleine platboomde vaartuigen bijzonder geschikt. Alleen in den Westelijken sector ten Noordoosten van Isigny is de kust steil met daarvoor echter een breed vlak-uitloopend strand De rest van de kust bestaat uit omvangrijke duinen die hier en daar doorsneden worden door kleine in den Atlantischen Oce aan uimondende beken. De ge allieerde bevelvoering had in 't gebied tusschen de mondingen van Orne en Vire verscheidene honderden kleine landingsvaar tuigen in den strijd gebracht, welke zwaar door nevels en krachtig vuur beschermd de kust naderden, waarbij zij aan beide riviermondingen en ten Noorden van Bayeux verschei dene zwaartepunten vormden. Gedekt door den nevel slaagden de Anglo-Amerikanen erdaar bij in ten Noorden van Bayeux, ten Noorden van Isigny en ten Noordwesten van Caen eenige landingshoofden te vormen, van waaruit zij vervolgens met pant sers en zware infanteriewapens overgingen tot den aanval naar het Zuiden, klaarblijkelijk met de opdracht de drie landings plaatsen te vereenigen tot een groot bruggenhoofd, dat dan de mogelijkheid geboden zou heb ben verdere aanvalsformaties aan land te brengen De tot in grijpen gereedstaande Duitsche reserves echter deden zoo krach tige tegenaanvallen, dat zij de invasietroepen op alle drie de laridingsplaatsen konden vernie tigen, voordat zij zich hadden kunnen vereenigen. VERGEEFSCHE AANVAL OP KANAALEILANDEN. Sterke Anglo-Amerikaansche luchtlandingstroepen, die zich op 6 Juni in het bezit trachtten te stellen van de Kanaaleilanden Guernsey en Jersey, stieten daar, naar het D.N.B. verneemt, op fei len tegenstand der Duitsche be zettingen. In het verloop der zware gevechten leden de inva sietroepen buitengewoon zware verliezen; zij werden tenslotte volkomen in de pan gehakt. Naar voorts wordt gemeld, ge raakte op 6 Juni een Anglo-Ame. rikaansche luchtlandingsdivisie in het gebied ten Zuiden van Cherbourg in zware gevechten met Duitsch anti-invasiestrijd- krachten. Na een strijd van ver scheidene uren werd, naar aan het D.N.B. wordt gemeld, de Amerikaansche luchtlandingsdi visie vernietigd. Niet één man kon ontkomen. Bijzonderen tegenslag hebben de aanvallende troepen, naar het D.N.B. verneemt, gehad in het gebied der Seinemonding. Hier zijn twee bataillonsluchtlan- dingstroepen. Engelschen en Canadeezen, neergeko men. Een deel hunner was uit den koers geraakt en viel den Duitschen troepen reeds bij de landing in handen. De verschillende vrachtzweeftoestellen wer den terstond overmeesterd. De twee in het gebied van deze divisie gelande ba- taillons werden voor het grootste deel ter plaatse vernietigd. De rest. onge veer 100 man, werd ge vangen genomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1