(AST-ELLA tvdeert vergaderingen niet doorgaan 4 9 Se STAATSLOTERIJ HuiskamQrameublement TE KOOP Verkoopster gevraagd bij R.K. JONGEMAN MAISON ZURLOH vraagt BON 2 GR| BOMBARDEMENT OP ffeeftpOOSENDAAL. d. en is der slachtoffers, Raatk ifi den voormiddag en orups nogmaals in den na- tervSieeft te Roosendaal de ;en fis plaats gehad van de ich iters van den wrccden rordtfel. die tot dusverre 68 tafdeeft geëischt, terwijl nog wanjende personen worden e moten vrijwel zeker zijn om- :ft andere zoo zwaar zijn dat voor hun leven ern- halvtdt gevreesd, ih inltaal werd een zestigtal lam^aan den schoot der aar- danlrtrouwd; de anderen zijn k begraven. 'enuiferreto der R.K. Begraaf- n de>ood des morgens en des een ags een aangrijpenden n, qT toen de kisten in een vantschappclijk graf werden ien aten. De pastoors der ver- irdejde parochiekerken ver- i de absoutei Alleen na- erscl|den der slachtoffers met lêwt hnissen en vrienden wer- an ejden doodenakker toegela- hou<b groote menigte was bui- Jhekken der begraafplaats ille® van de droeve plechtig- elaian de graven werd niet ak ^ten, en rdag is in de verschillende ai-tjjiekerken een plechige ge- mothappelijke rouwdienst ge- oor®. De deelneming met de >p Affers is zoo algemeen, dat ■egeivei alle bedrijven het werk larflag is gestaakt om het per- gelegenheid te geven de ndcjijke plechtigheden bij te o^rafenis H. ter Hall. On- nhJer groote belangstelling uit jxi kring is Zaterdag te Rijs- Wc«Henri ter Hall begraven. de»11 besten tijd van zijn re- „ïJfaren er Buziau, Nieuwen- j£!jn, Blokland, vele balleteu- Tér Halls kleedster, oud too- ®Jeesters van Scala, verder 1,3 Mullens, Coba Kelling. burgemeester mr, Hellen- Vlr< Hubar en ook vele oud- s jjjeden van Rijswijk. De heer 1 Ijlerk vertegenwoordigde de n Kultuurkamer. Een bloe- 1 Sneuvel dekte het graf toen voord van dank voor de be- aitelling werd gesproken, enj „Vad." looning voor arbeiders met tief. Het komt voor, dat tieuze arbeiders voorstellen tot het aanbrengen van ver ingen in de wijze van wer- de onderneming of de om- ligheden, waaronder daar It gewerkt. Indien deze D9stellen door den werkgever delijk worden bevonden en er toe overgaat de verbete- pn aan te brengen in zijn be- is het niet meer dan bil- ,,J dat de aTbeider. die het ini- "™f nam. een redelijke beloo- ,,-t ontvangt. Echter is ook voor oekennen van een dergelijke [ie (ix. gratificatie) de toe ing van den gemachtigde den arbeid noodig. Deze be- g kan remmend werken, ter- de arbeiders juist moeten j^juen aangemoedigd tot het v, n van voorstellen ten gunste het bedrijf. Daarom heeft de achtigde voor den arbeid, tens de Ned. Staatscourant 2 dezer, thans een premïe- chikking no. 1 uitgevaardigd, rin hij voor 'het toekennen dergelijke premies eenige „meene bepalingen vaststelt, mile werkgevers, die als regel vntig of meer arbeiders in st hebben, mogen voortaan der schriftelijke toestemming den gemachtigde jaarlijks ten hoogste 5 pet. van het to- aantal werknemers voor bo- genoemd doel een geldoremie enken. Deze uitkeering ineens, ■^^■overleg met eenige be- uwbare en deskundige arbei- ^■en den socialen voorman et worden vastgesteld mag ten ogte 250 bedragen. De naam den arbeider, die het voor- 1 deed, alsook het voorstel zelf de daarvoor toegekende pre- |ie, moeten op een. in de onder- ming gebruikelijke wijze door n werkgever aan het geheele rsoneel worden bekend gel laakt. Voorts is de werkgever ver- llicht binnen drie maanden na Ie uitkeering der premie aan de voor den arbeid laarvan kennis te geven, waarbij "en in de beschikking aangege ven modelverklaring moet wor sen gevolgd. UITREIKING VAN TWEEDE DISTRIBUTIESTAMKAARTEN, Aangezien de tweede distribu tiestamkaarten met ingang van de periode, welke 12 Juni a.s. aanvangt in gebruik gesteld zul len worden bij de verstrekking van nieuwe bonkaarten, is het noodzakelijk, dat een ieder, die daarvoor in aanmerking komt, zich tijdig in het bezit van een tweede distributiestamkaart doet stellen. De distributiediensten zullen nog slechts tot Vrijdag 30 Juni de stamkaarten verstrek ken. Degenen, die reeds eerder een oproeping hebben ontvangen, doch niet in de gelegenheid wa ren de kaarten af te halen, die nen zich thans zoo spoedig moge- Hik in verbinding te stellen met den plaatselijken distributie- dienst Personen, die naar een andere gemeente verhuisd zijn, zullen zich vóór den laatstgenoemden datum in het bevolkingsregister van de gemeente van. vestiging moeten laten opnemen, teneinde voor een nieuwe tweede distri- butiestamkaart (welke slechts binnen den distributiekring gel dig is) in aanmerking te komen. Zij dienen zich onverwijld in verbinding te stellen met het be volkingsregister van de gemeen te, waaruit zij vertrokken zijn. dan wel van hun tegenwoordige gemeente van vestiging. Na 30 Juni a.s. kunnen geen tweede distributiestamkaarten meer worden verstrekt aan per sonen, die er op dien datum reeds voor m aanmerking konden ko toen. Roelofsen: Hrndrika Helena d. van A. d'Haan en M. Fielemon; Alida d. van A. a'Haan en M. Fielemon; Hendriua Arendje d. war. R. Kerkman en C. van dei- Bent: Johanna Martha d. van F. Zwarts en J .M. Kramer; Pieter- nella Elisabeuh d. van W. H. Phi- lippo en M. Hillebrand; Elisa beth Johanna d. van P. Spruijt en J. Bouter. Ondertrouwd: J. H. Droog jm. 31 j. en C. van der Steen jd. 23 j. Getrouwd: J. C._Kalf jm. en C. H. C. Lan- gezaal jd.: R J. den Hertog jm en M. A. C. van Schooten jd.; J. Karei jm. en A. M. C. Biesinans jd.: C. C. Fu jm. en S. Schou ten jd. Overleden: A. J. van den Broeke wed. van B. J. Ba zel 84 j.: P. J. A. de Groot z. 1 dag; B. Verveer m. 72 i.: J A. Cederhoud m. 40 j.: T. H Brede- rode d. 1 dag; N. Wensveen wedn. 71 j.: E. Jansen huisvr. van J. L. G. Mens 37 j. STADSNIEUWS Orgelconcert Riet Uiterlinden. Voor den eersten orgelavond van den organist Piet Uiterlin den, gisteravond in de Hoog- landscbe kerk gegeven, was groo te belangstelling. Op zeer ver dienstelijke wijze heeft hij de werken van J. D. Sweelinck, J. S. Bach, G. F. Handel en C. Franck vertolkt en onder dood- sche stilte werd het „In Dir ist Freude" van J. S. Bach, het or gelconcert No. 3 g moll van G. F. Handel en het Choral 1 E dur van C. Frank aangehoord. Na drie dagen examen, afge legd te Haarlem onder auspiciën van dr. O. Klïpp en dr. J. F. En gelhard, slaagde de heer J. Th. Luykx, alhier, voor vakleeraar Handelscorrespondentie. Geboren; Hendr jka Adrian d. van A. O. Frohmem en C. W. Muller; Cornells Hendrik z. v. O. de Jong en C. W. de Blois; Maria Joseph ma d. van C. G. A. M. Gerdes en H. C. Houps; Jo hanna Maria d. van J. J. CosUr en G. M Gussenhoven; Elisabeth Annemarie d. van J. Kupeius en E. A. Kastner; Jacobus Jahan z. van P. M. Jansen en C. M. OMGEVING OEGSTGEEST. Begrafenis E. J. Koch Op de begraaf plaats Eik en Duinen te Den Haag is gisteren begraven ir. E. J. Koch uit Wassenaar. In 1896 te Kota Radja geboren, als zoon van den lateren geneesheer-directeur van het Gem. ziekenhuis te Den Haag. dr. E. A. Koch, verwierf hij in 1922 te Delft den titel ci- viel-ingenieur en was vervolgens werkzaam bij de Maaskanalisatie in Roermond, de werken ter ver betering van den Rotterdamschen Waterweg te Maassluis, Christia- ni Nielsens Gew. Betonmpij, den Delispoorweg en als tijdelijk ingenieur bij den Rijkswaterstaat te Utrecht. In 1939 werd hij ver bonden aan het Ingenieursbureau voor de Bouwnijverheid te Oegstgeest bii het Haagsche Schouw en sinds 1941 was hij di recteur ervan. Gemeentel. Aankondiging PROEFALARM. Op Woensdag 7 Juni 1944 zul len de luchtbeschermingssirenes bij wijze van proet..in werking wórden gesteld. Daarbij zal Jhet signaal ..lucht alarm geëindigd (één minuut gelijkmatige toon), gegeven wor den. v Voor het géval deze proefne ming om bijzondere .redenen niet zou doorgaan, volgtvoor het eerstvolgende, proefalarm een nieuwe bekendmaking. De Burgefheester van Leiden Plaatselijk Luchtbescher mingsleider. STEVENINCK. PROBEBETRIEB. Des Luftschutz-Alarmgerats (Sirenen) findet am Mittwoch 7. Juni statt. Es wird der lange Dauerton Entwarnungssïgnal) einmal eine Minute zu hören sein. Findet der Probabetrieb aus besonderen Gründen nicht statt, so erfolgt neue Bekanntgabe. Der Oertliche' Luftschutz- leiter, 6600 STEVENINCK. Officieele Publicatie van den Gemachtigde voor de Prijren MAXIMUM GROSSIERS* EN DETAIL LISTEN PRIJZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT Deze prijslijst geldt van 7 Juni '44 af. Bekendmaking no. 1W. Gross. Det. Groenten 100 kg p. kg Andijvie f 17.50 10.23 Savoyekool (schelk) f 14.50 f 0.19 Bloemkool: lOOst. p. st. IA bov. 25 cm o.d.g.m. f 30.1 0.39 I van 20-25 cm o.d.g.m. 1 26.50 10.34 II van 16-20 cm o.d.g.m. 120.10.26 UI van 10-16 cm o.d.g.m. f 12.1 0.16 Kaskomkommers: I vanal 500 gr. per stuk f 17.1 0.22 II van 450-500 gr. per stuk f 13.50 1 0.13 III van 350-450 gr. p. stuk f 9.50 f 0.13 Platglaskomkommers: IA vanal 750 gr/st 123.— f 0.30 I van 650-750 gr'St f 19.50 f 0.25 II van 550-650 gr/st f 15.— 10.19 m van 450-550 gr/st f 10.50 f 0.14 100 kg p. kg Stekkomkommers f 14.f 0.18 Bospeen: 100 bos p.bos 20 st. per bos van 0,4 kg f 22.— f 0.29 Bosselderij f 4.50 f 0.07 Peterselie en kervel 15.f 0.07 300 kg p. kg Kasboonen f 100.— i 1.20 Spitskool f 14.— 1 8.18 Kropsla: 100 st p. st. I boven 200 gr. p. stuk 1 4.50 f 0.07 II van 150-200 gr. p. stuk 1 3.50 f 0.06 Sla: 100 kg p. kg snij- en stoofsla, dunsel 111:50 10.15 Spinazie (blad) 115.— 10.20 Spinazie (struik) 114.50 f 0.19 Koolrabi (glas): lOOst. p. st. I boven 7 cm doorsnede f 9.f 0.12 II van 5-7 cm doorsnede f 7.10.09 100 kg p.ke Postelein (glas) 126.50 fc.34 Peulen f 78.— 1 0.94 Bosuien en bossjalotten f 14.f 0.18 Rabarber: Paragon f 10.50 f 0.14 Overige soorten f 8.50 f 0.11 Raapstelen: I boven 25 cm II van 20-25 cm Radijs Radijs (niet gebost) Tuinkers Asperges: IA zonder gebreken Vm 25 st/kg, tot 26 cm lang IB m. lichte gebreken t m 25 st'kg, tot 26 cm lang IIA zonder gebreken, t m 40 stkg, tot 26 cm lang TIB m. lichte gebr.. t m 40 stkg. tot 26 cm lang mA licht blauw, t m 25 stkg, tot 26 cm lang niB licht blauw, tm 40 stkg, tot 26 cm lang IV dunne en met lichte gebreken, f m 55 st/kg, tot 26 cm lang V holle, stukken, enz. Papikra Tomaten: I, n, in en IV Bonken Kriel Fruit Aardbeien Perziken: I boven 6 cm O IT van 5-6 cm 0 III van 4-5 cm 0 TV beneden 4 cm 0 f 11.— f 8.— 300 bos f 4 100 kg f 20.50 1 46.— 187.— f 76. 172- f 60. 160.— 145 128.— f 39.— 100 st. 150.50 100 kg f 61.— f 49 135.— 1116.— 100 st. 1 38 f 23.50 f 11.— 100 kg 1 100.— 10.14 10.10 p.bos 0.06 P- kg f 0.27 10.55 11.04 10-91 10.87 10.72 10.72 f 0.54 10.36 1 0 48 p. St. f 0.60 p. kg 1 0.73 f 0.59 f 0.44 f 1.39 p. St 10.46 f 0.30 10.14 P- kg f 3 .2® Pruimen (glas): 1W st. p. St- I boven 50 mm 0 i 32.50 i 0.41 II van 40-50 mm 0 f 19.50 f 0.25 III van 35-40 mm 0 f 10.— 10JJ 100 kg P* kg IV beneden 35 mm 0 194— 11-13 Meloenen: suiker- en kleine groene ananas 1 94. 11.13 Overige soorten f M. f 1.01 Aalbessen f 164.— 11.95 Stookdruiven 1170.— 12.— Kersen Groep I A f 65 10.78 B f 48.50 1 0.58 C f 15.50 f 0.20 Groep II A f SS-50 10.72 B f 43.— 10.52 C f 15.50 1 8.20 Groep HI A i 40.50 1 0.53 B 27.50 10.46 C f 15.50 f 0.20 Groep IV A f 32.— 10.40 B f 26.50 10.34 C f 15.50 f 0.20 Voor het snijden van kool mag 3 ct. per kg. berekend worden, met dien verstaode. dat de kool na het snijden gewogen wordt. Voor het schrappen van wortelen mag 1 ct. per kg. of per bos berekend worden, met dien verstande, dat de wortelen vóór het schrappen gewogen worden. Voor bezorging van groenten en fruit mag door detaillisten 1 ct. p. kg. in rekening gebracht worden boven den verkoopprijs af winkeL Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde producten, alsmede voor het zg. uitschot, moeten prijzen berekend worden, die in een redelijke 'verhouding staan tot de hierboven gepubliceerde maximumprijzen, welke gelden voor de beste kwaliteit. -Bij inkoop tegen lagere dan de gepubli ceerde maximumprijzen moeten de verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd. Het vragen van hoogere prezen is strafbaar. Bewaar dexe opgave en gebruik haar. Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken. "Volgens aanwijzing van den Yoorzitter van de Bedrijfs groep M.A.A. zullen de van de Yakgroep van Makelaam en A^fiurautiebezorg-ers Provinciaal Bedrijf en van d» Vakgroep Assurantie- Agenten, Secretariaat van de VeldeBtraat 12, Amster- darn-Z, in de maand Juni T&FiV&JJSG VAN MAANDAG 5 JUNI 1944 VIJFDE KLASSE 4e TREKKING HOOGE PRIJZEN: 1 2000.— 4538; f 1009?— 1698. 3847, 14930. 18335; f 400.— 2710, 936Ï. 10177. 11456, 12C35. 13461. 24145. 24500; f 200 4390. 8087. 13132. 18723; 1 100.— 3793, 4047. 79Ö5. 8C25. 8870. 9654. 11992. 12808. 14790. 18484. 18660. 22775, 23294. 24536. 24538 24666, 25886. PRIJZEN VAN f 80.— 1617 1768 1892 2156 2189 1053 1180 1276 1330 1356 1389 2217 2236 2523 2572 2596 265$ 3227 3346 3530 3531 3553 374® 4221 4413 4438 44tö 4466 4 543 5369 5377 5442 5543 5550 5G70 6422 €670 6816 6830 6842 686® 2780 2820 2879 2902 3161 3821 3668 3887 3956 3969 4598 4615 4810 4911 4924 5786 5960 6077 6134 6350 7044 7145 7193 7204 7235 7244 7371 7404 7413 749® 7572 7696 TÖJ1 7996 B077 8216 8415 8481 8493 8585 8646 8692 8/9S 8882 9053 9140 9142 9241 9276 9363 9405 9418 9548 9602 9608 9826 9653 9766 9820 9885 10042 10319 10349 10459 10503 1066® 10748 10767 10317 11197 11258 11409 11550 11598 11628 11683 11728 1!6.3| 11379 11909 11938 12070 12145 12157 12267 12372 12457 12579 12645 12792 12910 *2912 13073 13131 13145 13261 13296 13341 13401 13490 13517 13616 13671 13820 13953 14002 14110 14117 14227 14354 14388 14471 14472 145UO-14550 14680 15015 15105 15652 15796 16003 16103 16235 162G9 16374 16403U6421 16458 16530 16531 16540 16573 16582 16621 16744 16789 16843 16854"" 16938 17311 17337 17420 17480 17508 17541 17546 17573 17621 17628 17631 17658 17900 17909 17932 17954 17989 18251 18513 18538 18546 18735 18984 19071 19158 19218 19371 19453 19686 19750 19826 19836 19873 20049 20112 20173 20199 20203 20221 20283 20335 20387 20396 20432 20585 20623 20853 20870 20906 20983 21048 21318 21389 21463 21469 21626 21657 21681 21742 21830 21867 218C9 21895 21958 21977 2202^ 22055 22182"22198 22254 22287 22292 22336 22476 22516 22532 22537 22765 22812 22897 23195 23458 23465 23496 23851 23879 23908 24038 24070 24110 24178 24337 2436< 24439 24624 24721 24894 24941 24975 25011 25067 25236 25377 25456 25584 25701 25783 25849 25903 25912 25964 Leert Engelsch thuis spreken en schrijven in 20 lessen. Gé&eel nieuwe schr. methode. vlot en practisch. Zètxjt voor kos- telooze toezending pros pectus deze advert, als drukwerk aan: F a b r i- t i u s' Moderne Talen, Lange Houtstr. 12. den Haag. Vermeldt op env. uw naam en adres. (o) WOOftfARK of keet te koc«f £^r. Op gave van afmlftinfifen pr. N. HOOGENHbo®, Lan. geweg 8, R.a.veerj 6608 te koop aangeb. In zeer goeden staat*/225. W. N. STEUR. yDuivenvoorde- straat 10. Voorschoten. PLANTEN Vanaf hedfrk leverbaar alle soorten KoOlplanten en Preiplanlen. aroote voorraad uit fisen Lwee- kerij. Tegen vfestgesi prij zen. Beleefd hanbei. Th. A. HIJDRA. tel. 34ji Lan- geraar. 2:6606 aangeb. plii.|l000(i! mooie gemengde eiikeje .'Agters- planten, 1000} Cineraria of Judaspenningplanten bij A. J. V. Wissen; póstdor- perweg 17, Wassenaar. H. M. PIERROT - Maarsmansteeg 14 Op net kantoor, waar Teel tc leuren valt, wordt ge- I vraagd een 6607 niet ouder Jan 16 k 17 jaar, niet- goede hand Tan I schrijven. Brieven onder no. 660ï bureau v. d. blad NAAISTERS «n AANKOMEN RE NAAISTERS Jlilll oo lange winteravonden Leert DUITSCH of ENGELSCH in 8 mnd. Nieuwste schriftelijke opleiding (2.05 p.m. De post brengt elke week Uw lés thuis! E Erv. M.O.-leeraren beantwoorden vragen. Middenst-diploma (alg. ontw.) 12 85 p.m. E Ned. Taal en Corresp. f 1.50, Boekh. (1,-. 1 NEDERLANDSCH TALENINSTITUUT ROTTERDAM 5lll (No. 72 Gratis proefles van—

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3