vasie der geallieerden in het Westen begonnen tiphibie-operaiies tusschen Seine en Vire htlandingen aan Norrnandasche kust DINSDAG 6 JUNI 1944 DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT «n DE WESTERBODE loor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lfisdichs EdïtiS Telel. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 e sedert lang verwachte invasie der Britten en Amerikanen zoo meldde het D.N.B. hedenmorgen uit Berlijn in de te morgenuren van den zesden Juni door het neerlaten van Z0 tlandingstroepen in het gebied van de uitmonding der U5 e begonnen. 65 e haven van Le Havre wordt op het oogenblik hevig ge- bardeerd. Vlootstrijdkrachten der Duitsche marine leveren de kust strijd met vijandelijke landingsschepen, erke formaties bommenwerpers vielen de gebieden van lis en Duinkerken aan. De Duitsche luchtverdediging ging iddellijk tot den afweer over. et Internationale Informationsbureau meldt voorts: e gecombineerde landingsoperaties der Amerikanen en ten omvatten den geheelen kustsector tusschen Le Havre Iherbourg. Terwijl de zwaartepunten van de luchtlandings- Pj rallen in het geheele gebied van Normandië alsmede bij de igrijkstte rivieruitmondingen in de baai van de Seine :n, begon tusschen de uitmonding van de Seine en de uit- 8 ding van de rivier de Vire in den Atlantischen Oceaan een breed front een amphibie-operatie van grooten om- waaraan behalve talrijke landingsvaartuigen van ver rit lend type ook lichte vlootstrijdkrachten der geallieerden d anzienÜjken omvang deelnemen. Voor de uitmonding van lf Seine werden 6 zware oorlogsschepen en 20 torpedojagers lij rgenomen, waarmede de Duitsche kustbatterijen den strijd amen. EC! anzienlijke deelen van de formaties valschermjagers, die eersten aanval op West-Europa door een massaal neer- igen aan de riviermondingen en in de buurt van de be- irijkste vliegvelden op het Normandische schiereiland moes- ondernemen, zijn intusschen reeds in de pan gehakt, 'olgens de voorloopige berichten kan o.a. de eerste Brit- divisie valschermjagers als zwaar geteisterd beschouwd den. groepen van elk dertig tot veer tig booten het landen mogelijk te maken. Duitsche verdedigings- strijdkrachten, die door het neer werpen van poppen in het gebied ten Oosten van de Orne misleid moesten worden, leveren strijd met vijandelijke luchtlandings troepen en namen reeds talrijke Britten en Amerikanen gevan gen. HET ZWAARTEPUNT PORLOOPIG BIJ CAEN. t D.N.B. meldt nog: kort na middernacht in de te morgenuren van 6 Juni in Efebied van de Seine-baai be ien invasie der Engelschen Amerikanen omvat de kust- Dk tusschen de uitmonding de Orne en de Vire. Onge- twintig kilometer ten Wes- van Le Havre zijn val- rmtroepen neergelaten. Te- kertijd gingen vijandelijke laties aan land. ■dert de morgenuren werpen Anglo-Amerikanen voor den tal op de kuststrook ongeveer kilometer ten Westen van Havre sterke formaties sche- ,in den strijd, waarvan de be- igingsstrijdkrachten ten Wes- van Boulogne liggen. Als artepunt teekent zich voor- >ig het gebied van Caen af. tsche troepen leveren een fel- i strijd met de invasiestrijd- chten. Te in het gebied van de Seine- "i vanuit de lucht en vanuit aan land gegane Britsche- jlerikaansche invasietroepen den in de ochtendschemering den zesden Juni nog ver- n 'kt. De tusschen de monding i de Orne en Vire liggende J dingsbooten legden een ne- jgordijn, om zich te-onttrekken i den onmiddellijk in actie ko- aden Duitschen afweer. Sterke (maties vijandelijke vliegtui- i bombardeeren voortdurend f gebied van de Vire-monding. 'fscheidene zware slagschepen 'Schieten eveneens de kust om OPERATIES VAN GROOTEN OMVANG. Het Internationale Informa- tionstouro meldt: Zoowel naar de oppervlakte, waarop gestreden wordt als naar het aantal der in den strijd ge worpen troepen, is de aanval der Aaglo-Amerikanen op de baai van de Seine en Normandië, een operatie van grooten omvang. De omvang gaat dien van een commando-operatie verre te bo ven en is ongetwijfeld als de eerste phase van de invasie te beschouwen. De actie streeft blijkbaar naar een tweeledig doel: in de eerste plaats wil het geallieerde opperbevel de uit mondingen der rivieren tusschen Le Havre en Cherbourg gebrui ken om hier, beschermd door vaste bruggenhoofden nieuwe aan valsformaties met zware wapens aan land te kunnen zetten. Hier toe worden de Amerikaansche en Britsehe formaties valscherm troepen in dit gebied, vooral aan weerszijden van de uitmonding van de Seine, op de plaats waar de Orne uitmondt en aan den benedenloop van de Vire in den strijd geworpen, terwijl tevens talrijke landingsvaartuigen in samenwerking met lichte vloot strijdkrachten van zee uit de zelfde gebieden forceeren om in den Atlantischen wal daar ter plaatse in samenwerking met valschermtroepen een bres te slaan. Bovendien hebben de luchtlandingsaanvallen op Nor mandië. die volgens de totdus- ver ontvangen rapporten, over een groote uitgestrektheid wor den ondernomen, schijnbaar ten doel hier een aantal geschikte vliegvelden in handen der geal lieerden te brengen om vervol gens met vrachtzweefvliegtui- gen en andere groote transport vliegtuigen nieuwe troepen met zware wapens door de lucht te kunnen aanvoeren. Deze forma ties zouden dan tot taak heb ben het Normandische schier eiland naar het Zuiden af te grendelen en bovendien zoo snel mogelijk de haven Cher bourg te bezetten. Voor het ge val. dat de stormloop op de ves ting Cherbourg zou gelukken, zou het geallieerde opperbevel dan nieuwe aanvalsdivisies met troepentransportschepen en groo te vrachtschepen aan land kun nen zetten. VERKLARING VAN DR. DIETRICH. Op verzoek van het D .N. B. heeft de Reichspresseehef dr. Dietrich hedenochtend de vol gende verklaring over het begin van de invasie afgelegd: „Heden morgen om 5 uur 30 ziin onze tegenstanders in het Westen tot hun bloedigen offergang, waar voor zij zoo lang zijn terugge schrokken, op bevel van Moskou overgegaan. De zoo dikwijls aangekondigde aanval der Wes telijke helpers van het bolsje wisme op de vrijheid van Euro pa is begonnen. Wij zullen hun een warme ontvangst bereiden. Duitschland is zich van de betee- kenis van dit uur bewust. Het zal met volle kracht en met harts tochtelijke vastberadenheid strij den. teneinde Europa, zijn cul tuur, en het leven van zijn vol ken voor den stormloop der bar baren te vrijwaren." GEVANGENEN GEMAAKT. De eerste Britsch-Amerikaan- sche gevangenen zijn reeds ge maakt, zoo verneemt he. D. N. B. Het zijn leden van de ten Westen van de Orne neergelaten vijandelijke luchtlandingstroe pen. Engelschen uit het gebied van Caen en Amerikanen van Cherbourg. Ten Oosten van de Orne tusschen Ivetot en Le Ha vre wierp de vijand levensgroo- te geüniformeerde poppen neer, die dynamietpatronen bevatten en ontploften wanneer men ze aanraakte. Het Internationale Informal tionsburo meldt nog: Naar be kend wordt, is bij de gecombi neerde zee- en luchtlandingsope ra ties tusschen Le Havre en Cherbourg liet optreden van minstens vier Amerikaansch- Britsche valscherm- resp. lucht landingsdivisies vastgesteld en door gevangenen bevestigd. Nieu we sterke iandingsformaties. die in het kader van de amphibie- operaties in de uitmonding van de Orne waren binnengedron gen, zijn door den tegenaanval van Duitsche omsingelingsreser- ves zoo zwaar getroffen, dat zij bijna totaal in d-e pan gehakt zijn. Ook het grootste deel van OVERVALLEN OP LEDEN VAN DE LANDWACHT In den nacht van 20 op 21 Mei '44 zijn te Berkhout bij 't opbren gen van personen de leden van de Landwacht 1. Boeke Braaksma, geboren 3 April 1900 te Menaldumadeel, wonende te Haarlem. Brou wersgracht 140, 2. Arie Groot, geboren 2 Oc tober 1899, los werkman, door tot dusver onbekend geble ven personen doodgeschoten. Op 1 Juni 1944 werden bij de controle van persoonsbewijzen te Westerblokker eveneens door onbekende daders twee leden van de Landwacht doodgescho ten en een gewond. De vermoor den zijn: 1. Cornells Molenaar, geboren 10 December 1917 te Abbekerk, fruitkweeker, woonachtig te Blokker, Bangert 273. 2. Gerard Renooy, geboren 12 Juni 1915 te Zaag. transportar beider, wonende te Zaag. Bij het beantwoorden der scho ten werd een der terroristen zwaar gewond. Door zijn kamera den werd hij met een schot in het de gelande valschermeenheden kan als vernietigd worden be schouwd. Dit geldt in het bijzon der voor de in het gebied van Le Havre gelande Britsehe een heden. De Amerikaansche val schermformaties beperken zich volgens de totdusver ontvangen rapporten hoofdzakelijk tot het gebied van Normandië. In verband met den huidigen toestand acht men het mogelijk, dat het geallieerde opperbevel met het oog op de reeds ontsta ne zware verliezen de groote operatie zal stopzetten, voor het geval zulks in verband met de bindende toezeggingen aan Mos kou nog mogelijk zou zijn. DE ATLANTISCHE WAL IN ACTIE. De Britsch-Amerikaansche in vasietroepen worden door sterke formaties bommenwerpers en marinestrijdkrachten onder steund. Voor Ouistreham, bij Le Havre en ten Noordwesten van Cherbourg, opereeren sterke for maties slagschepen, kruisers en torpedojagers. Zware windvla gen, mist en regenbuien bereiden vooral den kleineren, met troe- hoofd gedood. Het betreft hier een inwoner uit Berkhout. Ge wond werd het lid van de land wacht en tuinier Haavok de Vos, geboren 24 September 1878 te Enkhuizen, wonende te Wester blokker. Op 2 Juni 1944 omstreeks 9 uur werd het lid van de landwacht Leonard Allte Jacobus Hendricus Hans Tubergen, geboren 19 Au gustus 1908 te Amsterdam, wo nende Westerstraat 40 aldaar, voor zijn woning door een onbe kenden dader door drie schoten op zeer geringen afstand neerge schoten. Hij kreeg een schot in de kaak, in de borst en in den schouder. Er bestaat geen levens gevaar. TELEGRAM VAN MUSSERT AAN DEN FUEHRER. De Leider heeft aan den Fueh rer het volgende telegram gezon den: „Fuehrer. Nu de invasie begonnen is, is het mij een behoefte u, mijn Fuehrer, te zeggen, dat alle Ne- derlandsche nationaal-socialisten in trouw en lotsverbondenheid op leven en dood aan uw zijde staan. Het gaat om he* zijn of niet zijn van Europa. Wij vormen een eenheid en aan de spits van deze eenheid staat U. mijn Fuehrer. Zoo zien wij U als den Fuehrer van geheel Europa en wij ver trouwen, dat God ons in dezen strijd bijstaat. Ons geloof en ons vertrouwen zijn onwrikbaar. (w.g.- MUSSERT". pen en pantserwagens geladen eenheden, zeer groote moeilijk- hed Zij probeeren, zich in ne vel te hullen, om het razende vuur der Duitsche kustverdedi ging te ontloopen. Ondanks he vige aanvallen van sterke vijan delijke formaties bommenwer pers en ondanks uiterst zwaar vuur van de scheepsartillerie. zijn alle werken van den Duit schen Atlantischen wal aan de baai van de Seine in volle actie. ONDER BEVEL VAN GENERAAL MONTGOMERY. Uit het hoofdkwartier der ge allieerde expeditiestrijdkrachten wordt gemeld, dat de legergroep, die aan de invasie deelneemt, on der bevel staat van generaal Montgomery. Deze legergroep omvat Britsehe, Canadeesche en Amerikaansche strijdkrachten. Als de zolder ontruimd is, is het brandgevaar geringer. Zorg er voor, dat hoeken en muren be reikbaar zijn. VRIJE VAART VOOR EUROPA. Voorpostenbooten op patrouillevaart. Dag en nacht paraat onder de moeilijkste omstandigheden, bij stormweer en zwaren zeegang. Ook daar staan Nederlandsche vrijwilligers! Volgt hun voorbeeld, zorgt voor aflossing van de wacht, meldt U bij de Kriegsmarine. Aanmelding bij de Kriegsmarine: Marine- annahmeselle-West, Plompetorengracht 24, Utrecht; alle Hafen en Ortskommandanturen en de verschillende SS-Meldestellen in Nederland. foto Atl./H. P. c.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1