nléuitsche troepen trekken zich Noord- gf westelijk van Rome terug elkini rnstd fit oe roicE het weg le JAARGANG - No. 105 MAANDAG 5 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 - Tele?. Red. 20015 DEL VEIL Holla té Li ISb dringen van Amerikaansche pantserwagens in de stad om mi iitaire redenen volkomen ge rechtvaardigd geweest zou zijn. Over de in Rome aangerichte verwoestingen zijn eveneens nog geen nadere berichten ontvan gen. Alle vernielingen komen echter op ondubbelzinnige wijze ten laste van de invasietroepen. Over den algeheelen militairen toestand is bekend geworden, dat de Duitsche formaties aan den beneden-Tiber er overal in geslaagd zijn, zich te distan- cieeren naar de bevolen achter- waartsche linies, zonder dat de Amerikaansche en Britsche aan- valsformaties in staat geweest zouden zijn de stelselmatigheid van deze bewegingen te beïnvloe den. Ook ten Noordoosten van de stad konden de Duitsche verdedi gingslinies overal naar gunstige re stellingen worden teruggescho ven ondanks den sterken vijan- deliiken druk. DUITSCHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. Het opperbevel van de Duit sche weermacht maakte Zater dag bekend: „Om de Albaner Bergen werd ook gisteren verbitterd gestre den. Bij en ten Westen van La- nuvio sloegen onze troepen in harde gevechten alle vijandelij ke aanvallen af. Aan de Zuid- Oostelijke uitloopers van de Al baner Bergen en aan weerszij den van de Via Casilina viel de vijand met overmachtige strijd krachten gedurende den gehec- len dag aan. Onze verbitterd verzet biedende troepen slaag- denn er in de vorste vijandelijke aanvalstroepen in de avonduren ten Oosten van Rocca di Papa en ten Zuiden van Palestrina-Cave tot staan te brengen. Gevechts- en nachtslagvlieg- tuigen vielen vijandelijke colon nes en gereedstaande troepen in het gebied van Valmontone met goed resultaat aan. Beveiligingsvaartuigen van een Duitsch convooi en luchtdoel- artillerie aan boord der schepen schoten voor Kreta bij den af weer van een zwaren luchtaan val zes vijandelijke bommen werpers neer. Aan het Oostelijke front pro beerden de bolsjewisten tever geefs het teii Noorden van Jassy in de afgeloopen dagen verlo ren terrein te heroveren. Bij den afweer van hun aanvallen werd een uit 23 pantserwagens be staande vijandelijke gevechts groep totaal vernietigd. Ten N.-Westen van Jassy drongen Duitsche en Roemeensche troe pen in harde gevechten de zwaar versterkte vijandelijke stellingen binnen en veroverden een domi- neerend heuvelterrein. Sterke formaties gevechts- en slagvlieg tuigen mengden zich herhaalde lijk op doeltreffende wijze in den strijd en steunden de ver bonden troepen in den aanval en bij den afweer. 22 Sovjet-vliegtuigen werden boven dit gebied neergeschoten. Majoor Rudel, onderscheiden met de hoogste Duitsche dapperheids- orden. vloog aan het Oostelijke front voor de 2000ste maal naar den vijand. Formaties Amerikaansche bom menwerpers vielen gisteren ver scheidene plaatsen in Hongarije en Roemenië aan. Vijf vijande lijke vliegtuigen werden daarbij vernietigd. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen neer op plaatsen in het Rijnlandsch-Westfaalsche ge bied. Boven de bezette gebieden in het Westen en het Rijksgebied werden overdag en des nachts 33 vijandelijke vliegtuigen, waar onder 20 viermotorige bommen- werpers, neergeschoten." |gjj|P BEVEL VAN DEN FÜHRER !plan ex! 'ERI 134 4 OM VERNIELING VAN CULTUURGOEDEREN TE VERMIJDEN. Het opperbevel van de Duitsche reermacht deelde gisteren mede: Daar het front in den loop der •evechtshandelingen steeds meer Ie stad Rome naderde, bestond iet gevaar, dat dit oudste cul tuurcentrum der wereld in de ■echtstreeksche gevechtshande- gen zou worden betrokken, 'eneinde dit te vermijden heeft Führer bevolen de Duitsche ;roepen Noordwestelijk van Ro- je terug te trekken. De strijd in Italië wordt voortgezet met den inwankelbaren wil en met het doel den vijandelijken aanval uit- jeindelijk te breken en gemeen schappelijk met de bondgenooten de overwinning te bevechten, In zeer nauwe samenwerking Aajmct het fascistische Italië en de andere bondgenooten van het Duitsche Rijk worden de daar- toe noodige voorwaarden gescha pen. Het jaar der invasie zal den vijanden op de beslissendste plaats een vernietigende neder laag brengen. VOORSTELLEN VAN KESSELRING. Het opperbevel der Duitsche >lai weermacht deelde gisteren mede: De opperbevelhebber der Duit sche troepen in Italië, generaal- veldmaarschalk Kesselring, heeft den 3den Juni om 23 uur door den Duitschen ambassadeur bij het Vaticaan aan het Vaticaan, ter doorgeving aan het opperbe vel der Anglo-Amerikaansche strijdkrachten, voorstellen over handigd inzake de erkenning van de stad Rome als open stad door de oorlogvoerende mogendheden. Op deze voorstellen is geen antwoord van het Anglo-Ameri kaansche opperbevel ontvangen. In plaats daarvan heeft gene raal Alexander in een proclama tie tot de burgers van Rome de zen uitgenoodigd tot den gewa- penden tegenstand tegen de Duit sche troepen. Proclamatie van Alexander. Het hoofdkwartier van gen. Alexander en dat van maarschalk Badoglio hebben de volgende proclamatie tot de bevolking van Rome gericht: „Inwoners van Rome De geal lieerde legers naderen Rome. Steunt de geallieerden, strijdt te gen onze gemeenschappelijke vijanden, de Duitschers en de fascisten. Stelt u op de hoogte van mijnversperringen en ande re militaire voorzorgsmaatrege len van den vijand, zoodat de ge allieerden zonder verlies van tijd, menschen en materiaal door uw stad kunnen trekken". VERBITTERDE GEVECHTEN IN BUITENWIJKEN VAN ROME Het Internationale Informa- tionsburo meldt: In strijd met den wensch van den Duitschen opperbevelhebber om Rome als open stad te behan delen en de stad zoodoende de verschrikkingen van zware straatgevechten te besparen, zijn als gevolg van den aard der Amerikaansche oorlogvoering ter zee, die het niet noodig acht Europeesche cultuurmonumenten te sparen, gisteren in de Ooste lijke wijken der stad verbitterde gevechten ontstaan tusschen de Duitsche troepen en de opdrin gende Amerikaansche pantserfor maties. Bijzonderheden over deze gevechten zijn op het oogenblik nog niet ontvangen. Hoever het rekening houden van het Duitsche opperbevel met de Romeinsche bevolking en de cultuurmonumenten der stad £ing, blijkt o.a. uit het feit, dat 's avonds de bruggen over den Tiber nog niet waren opgebla zen, een verdedigingsmaatregel die met het oog op het binnen- Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zondag luidt: „De vijand heeft gisteren zijn heftige, door sterke pantser- en slag vliegerformaties ondersteun de doorbraakpogingen ten Noor den van de Albaner Bergen aan weerskanten van de Via Casilina voortgezet. In uiterst zware ge vechten, die rijk aan verliezen waren, gelukte het hem, ons af grendelingsfront tot aan het ge bied tién km. ten Oosten van Rome terug te dringen. In een held'haftigen strijd heb ben de verdedigers van den Monte Cavo bij Rocca di Papa onder bevel van den eersten lui tenant Schöngreen alle den ge- heelen dag op deze sleutelpositie ondernomen aanvallen van den sterk overmachtigen vijand afge slagen. Pa. toen de laatste muni tie verschoten was. trok de be zetting zich volgens bevel al strijdende op de eigen linies te rug. In gevechten op korten af stand heeft zich de luitenant Brose van een reg.ment lucht doelgeschut bijzonder onder scheiden. De vals chermdi vise „Hermann Goering" heeft zich bij de zware gevechten van Val montone heldhaftig geweerd. Ten Westen van de Albaner Bergen hebben onze troepen zich naar den Tiber gedistancieerd. De uitbreiding van de vijande lijke penetratie naar het Noord- Oosten werd door de bezettingen van onze steunpunten bij Zaga- rolo en Palestria in een taaien strijd verhinderd. Ook aan w„-erskanten van Ca ve en in den frontsector ten Zui den van Paliano zijn alle vijan delijke aanvallen in zware af- weergevechten mislukt. Gevechtsvliegtuigen en des nachts öperfeereilde slagviiegtui- gen vielen ook in den afgeloo pen nacht vijandelijke colonnes en concentraties in het gebied van Valmontone doeltreffend aan. In den sector ten Noorden van Frosinone kon de vijand on ze afzetbewegingen als gevolg van de grondige vernieling dei- wegens slechts langzaam volgen. Op den Oostelijken oever van de Lidi ten Noorden van Sora wer den verscheidene sterke vijande lijke aanvallen afgeslagen, een penetratie werd afgegrendeld. Sinds den 12en Mei werden bin nen het bereik van het hier op gestelde corps 400 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Escorteerende strijdkrachten van de Duitsche marine hebben voor de Westkunst van Italië aanvallen van vijandelijke tor- pedomotorbooten afgeslagen en daarbij verscheidene booten be schadigd. Duitsche torpedomo tor-booten hebben in de Adria- tische Zee in de wateren voor Split vier vijandelijke ravitail- leeringsvaartuigen in den grond geboord en talijke gevangenen gemaakt. In een hierop aanslui tend gevecht met vijandelijke ar tilleriedragers beschadigden zij verscheidene van deze zwaar bewapende en gepantserde vaar tuigen. In het Oosten hebben Duitseh- Roemeensche troepen in het strijdgebied ten Noord-Westen van Jassy, door rollende aanval len van sterke Duitseh-Roemeen- sehe formaties gevechts- en slag vliegtuigen, ondersteund, de bols jewieken verder teruggedreven en verscheidene heuvelstellingen ingenomen. Sterke tegenaanval len van den vijand, die door slagvliegers en pantserwagens werden ondersteund, misluk ten. Er werden 25 vijandelijke pant serwagens stukgeschoten en 33 Sovjet-Russische vliegtuigen in luchtgevechten vernietigd. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op de steden Mannheim en Ludwigshafen". Als de zolder ontruimd is, is het brandgevaar geringer. Zorg er voor, dat hoeken en muren be reikbaar zijn OPROEP VAN DEN DUCE. De Duce heeft den volgenden oproep uitgevaardigd: „Italianen! De Anglo-Ameri kaansche indringers, voor wie door het verraad van de monar chie op Sicilië en in Salerno de poorten van het vaderland zijn geopend, zijn Rome binnenge rukt. Dit bericht zal u ten diep ste verontrusten, evenzeer als het ieder van ons bedroeft. Wij zijn niet voornemens om de draag wijdte van deze gebeurtenis te verzwakken en ook niet om den nadruk te leggen op de vertra ging waarmede dit tot stand is gekomen, vergeleken met de on beschaamde voorspellingen in den tijd, welke hieraan voorafging. De Duitsche weermacht heeft stap voor stap met een helden moed, die in de herinnering van de volken onsterfelijk zal blij ven, iedere duimbreedte Ita- liaanschen grond verdedigd. In eerbied voor hetgeen Rome in de geschiedenis en in de cultuur der volken beteekent, heeft het Duit sche opperbevel, teneinde de be volking, die reeds door het beleg uiterst zwaar getroffen is, nog zwaardere offers te besparen, er van afgezien de stad te verdedi gen, hetgeen het had kunnen doen. Wij zeggen tot de Romeinen: blijft moreel standvastig jegens stadsmuren de mannen van de de indringers, die binnen uw onvoorwaardelijke capitulatie en een regeering terugbrengen, die door een agent van Moskou ge leid wordt. U, broeders in Zuid- Italië, die reeds verscheidene maanden lijdt onder den wree- den druk en de smadelijke Anglo- Amerikaansche onderdrukking, zeggen wij: draagt er met alle middelen toe bij om het leven van de indringers steeds moeilij ker en onveiliger te maken. Den Italianen in de provincies dér Ita- liaansche sociale republiek roepen wij als hoogste vermaning toe: de val van Rome verzwakt onze afweerkracht niet en nog veel minder onzen wil, die erop ge richt is de voorwaarde voor de bevrijding te scheppen. Om dit doel te bereiken, dat gebiedend het geweten van allen in de ver vulling van hun plichten, zij het in den strijd, zij het bij den ar beid beheerscht, zullen maatre gelen genomen worden. Den bondgenooten, aangesloten bij het pact van drie. en in het bijzon der den Duitschen kameraden geven wij in dit uur opnieuw de verzekering van onzen onwrik- baren wil om met hen den strijd tot de overwinning voort te zet ten. Het woord der republiek verschilt zeer veel van dat der koningen, die bezorgd zijn voor het lot der kroon en niet voor het vaderland. Soldaten te wapen! Arbeiders en boeren aan het werk. De repu bliek wordt door de plutocratie AANVAL VAN ANGLO- AMERIKAANSCHE VLIEGERS OP EEN JODENKAMP. Hoe stelselloos de Anglo-Ame rikaansche vliegers hun doelen uitzoeken, blijkt uit het feit, dat bij de aanvallen met boordwape- nen der laatste dagen ook een Jodenkamp, waarin zich nog ge doopte Joden bevinden, met ma chinegeweren en boordkanonnen werd beschoten. Daarbij werden eenige Joden gedood en een aan tal zwaai- gewond. Mooi Nederland Een prachtig eeuwenoud waterrad in de omgeving van Winterswijk CNF/Z/Pa* m DE LUCHTAANVALLEN OP FRANKRIJK. Naar uit Nantes wordt gemeld, heeft de Anglo-Amerikaansche luchtmacht Zondagmiddag op- niieuw de omgeving van Nantes en in het bijzonder het gebied ten Zuiden der stad gebombardeerd. Nadere berichten ontbreken nog. Naar uit St. Michel de Mau- rienne wordt gemeld, heeft de Anglo-Amerikaansche lucht macht Zondagochtend het stadje gebombardeerd. Twee straten in de dichts bevolkte wijken van het stadje werden verwoest. Volgens de eerste berichten is er een groot aantal slachtoffers. Naar uit Marseille wordt ge meld. is het aantal dooden van het jongste bombardement op Marseille tot 1412 gestegen. Het aantal vermisten bedraagt 90, het aantal gewonden 652. Uit Versailles wordt gemeld, dat verscheidene golven vliegtui gen van de Anglo-Amerikaansche luchtmacht Zondagavond boven de stad hebben gevlogen. Er wer den talrijke bommen van zwaar kaliber neergeworpen, waardoor het Westelijke deel der stad ge troffen werd. Voorts zijn drie plaatsen in het departement Sei ne et Oise gebombardeerd. Twee dezer plaatsen waren reeds eer der gevoelig gtroffen. en haar huurlingen van alle ras- senbedreigd. Verdedigt haar. Leve Italië. Leve de Italiaansche socialistische republiek". VRIJE VAART VOOR EUROPA. Mijnenvegers in het Kanaal. Een zeer belangrijk maar ook gevaarlijk werk is zeker het oprui men van door den vijand gelegde mijnen en mijnenvelden. Spe ciaal hiervoor geschoolde bemanning, koelbloedige, vakbekwame zeelui, vervullen deze moeilijke opdrachten. Koelbloedige, vakbekwame zeelui, daar zijn natuurlijk óók Ne derlanders bij. Ja zeker! Zij doen hun plicht, blijft gij dan niet achter, maar meld U nog heden voor de Kriegsmarine. Marineannehmestelle-West, Plompetorengracht 24, Utrecht. Alle Hafen- en Ortskommandanturen en de verschillende SS-Melde- stellen in Nederland. Foto Atl./H. P. c.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1