Leidsche Editie £*$zware gevechten bij —-1letri en valmqntone toespraak van den paus //eT" Is Te JAARGANG - No. 104 ZATERDAG 3 JUNI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE <antoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Telel. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. SHet Duitsche weermachtsbe- >ht van Vrijdag luidt: j,Bii de zware gevechten in Ita- vooi, die gisteren vooral in het ge- Lieijed van Velletri en Valmontone t de grootste hevigheid zijn op- vanvoerd, heeft de strijd vaardig- Sid van onze troepen zich altijd [eer weten te handhaven tegen S numerieke en materieele over- iacht van den vijand. Zoo werd iar ook gisteren weer de met concentreerde infanterie- en ntserstriidkrachten en met on- irsteuning van zeer sterke iichtstriidkrachten aanvallende aiand tot staan gebracht. Een hitusschen afgegrendelde pene- ratie. die de vijand ten Noord- losten van Velletri kon bereiken. [ostte hem uiterst zware bloedi ge verliezen. In dezen frontsector hebben ffjfich de 65e divisie infanterie on- ifller luitenant-generaal Pfeiffer. MSSe door deelen van de vierde "^ivisie valschermjagers ver- R .sterkte derde divisie pantsergre- (hadiers onder generaal-maioor Decker en een uit eenheden van net leger en van de valscherm troepen samengestelde gevechts- E groep onder luitenant-generaal Greiner, uitmuntend ondersteund door artillerie en door luchtdoel- il§ artillerie van de luchtmacht, zich bijzonder onderscheiden. Des nachts opereerende slag- vliegtuigen vielen vijandelijke S batterijen en colonnes in het ge bied van Artena, alsmede de i plaats zelf, met bommen en e^boordwapens aan. Aan de Noor- feijdelijke helling van de Lepiner I bergen hebben onze divisies zich te' na het afweren van talrijke viian- re*delijke aanvallen gedistancieerd op den Noordelijken oever van de rivier de Sacco. In het gebied van Sora werden voor onze nieu we stellingen alle aanvallen van den vijand afgeslagen. Lichte Duitsche zeestriidkrach- ten brachten voor Livorno een Britsche torpedomotorboot tot zinken en beschadigden een an dere boot ernstig. Voor de kust van Dalmatië brachten zij zes volledig bezette kustmotorsche- pen en een tankboot tot zinken. Er werden talrijke gevangenen gemaakt. Aan het Oostelijke front sloe gen Duitsche en Roemeensehe troepen ten Noorden van Jassv vrij sterke tegenaanvallen van de Sowjets af en zuiverden eenige penetratieplekken. Sterke Duit sche en Roemeensehe formaties gevechts- en slagvliegtuigen brachten hierbij den vijand zwa re verliezen toe aan menschen en materiaal. Aan de rest van het front ontstonden er buiten plaat selijke gevechten in het voorter- ln de bergstellingen aan het Zuid- Italiaansche front zijn ter bescherming tegen de vijandelijke laagvliegende toestellen talrijke posten gebouwd. Eer» Amerikaansche jachtvlieger, die het waagde zulk een post In duikvlucht aan te vallen, werd neergeschoten PK Zschelle/O/H/P m rein van de Karpathen, geen ge vechtshandelingen van beteeke- nis. In den afgeloopen nacht onder namen formaties sterke Duitsche gevechtsvliegtuigen geconcen treerde aanvallen op de spoorweg knooppunten Kasatin en Fastof. In de Finsche Golf is een Sow- jet-Russisch be wakings vaartuig na mijntreffers gezonken. Bij een aanval door veertig Britsche vliegtuigen op een Duitsch konvooi voor de West kust van Noorwegen, werden door escortevaartuigen en lucht doelgeschut aan boord der koop vaardijschepen elf vliegtuigen vernietigd, terwijl twee andere toestellen in brand werden ge schoten". AANVALLEN OP NEUTRALE SCHEPEN, Terwijl het Duitsche opperbe vel zich nog enkele dagen gele den genoopt zag, de talrijke Anglo-Amerikaansche Volken rechtsschendingen tegenover Duitsche lazaretten in Italië we reldkundig te maken, maakt bet Internationale Informationsbuero thans op grond van officieele be wijsstukken voor den tijd van 1 Januari 1943 tot eind April 1944 melding van 35 vaststaande ge vallen van ernstige neutraliteits- schendingen tegenover de koop vaardij van niet bij den oorlog betrokken staten, begaan door Anglo-Amerikaansche lucht en vlootstrijdkrachten. Op de eerste plaats staat Zwe den. In 14 gevallen leed de Zweedsche scheepvaart ernstige verliezen. In de tweede plaats komt Tur kije. welks neutraliteitsrechten in de Zwarte en de Aegeïsche Zee in tien gevallen werden ge negeerd. Spanje verloor op deze wijze 6 schepen met een gezamenlij- ken inhoud van 11.840 ton. De Zwitsersche souvereine rechten werden in drie gevallen geschon den. Portugal tenslotte verloor in April 1943 de „Santa Irene", die in de Middellandsche Zee tot zin ken werd gebracht. WAARSCHUWING TEGEN AANVAL OP DE EEUWIGE STAD. Z. H. de Paus heeft gisteren een toespraak gehouden tot de leden van het college van kar dinalen, die hem bij monde van den deken van het college, kar dinaal Granito Pignatelli di Bel- monte, hun gelukwenschen had den aangeboden ter gelegenheid van 's Pausen naamdag. Volkomen onpartijdig al dus het D.N.B. zeide de Paus met grooten nadruk te willen zeggen, dat elkeen die de hand tegen de Eeuwige Stad waagt op te heffen, zoowel voor het oordeel van de menschheid als ook voor den rechterstoel der goddelijke gerechtigheid zal staan als een moedermoordenaar. Vervolgens herinnerde de Paus aan de zware beproevingen, die ook in vroegere perioden der historie aan de stad Rome niet bespaard zijn gebleven en hij memoreerde de inspanningen, die vroegere Pausen zich gege ven hebben om den toen ont. stanen nood te lenigen. Geen UIT EEN HINDERLAAG NEERGESCHOTEN. In de ochtenduren van 30 Mei werd de beheerder van het kin dertehuis de Beel in Voorst, pro vincie Gelderland, de 60-jarige rijksduitscher Singenstreu, in het park van het kindertehuis uit een hinderlaag doodgeschoten aange troffen. Het onderzoek heeft uit gewezen, dat de moordenaars ille gale elementen zijn, die met een auto in het park van het kinder tehuis waren vastgereden en die op Singenstreu uit een hinder laag het doodelijk schot hebben gelost toen deze een onderzoek naar het verblijf van de auto in het park wilde instellen. Naar de daders wordt nog gezocht. belegering, geen plundering, geen epidemie van vroegere tij den kan echter vergeleken wor den met den tegenwoordigen nood der inwoners van Rome. Na een opsomming van de hulpmaatregelen, die van de zijde van het Vaticaan, en van de zijde der kerkelijke organi saties binnen Rome reeds voor de bevolking zijn genomen, deelde de Paus mede, dat hij ook een pauselijke vloot voor de hulpverleening aan de noodlij denden heeft willen vormen en in gebruik stellen. Dit plan is echter helaas tot dusver mislukt door de omstandigheid, dat een der groote oorlogvoerende zee mogendheden hiertoe haar toe stemming heeft geweigerd. In het verdere verloop van zijn toespraak wees de Paus op de plichten van zijn ambt, die belichaamd zijn in de woorden van den Verlosser: „Weidt mij ne lammeren, weidt mijne scha pen". Bij de uitvoering van zijn goddelijke opdracht, zoo ver volgde Pius XII, laat de Paus zich door geen menschelijke macht belemmeren. Vervolgens maakte de Paus gewag van de hedendaagsche stroomingen, die een ware om wenteling teweegbrengen en legde hij den nadruk op de noodzakelijkheid, dat deze in harmonie blijven met de nor men van het christelijke leven. De Roomsch-Katholieke Kerk kent hierin geen compromissen. Wanneer zoowel in de oorlog voering als in de voorbereiding van den toekomstigen vrede de christelijke leer niet beter tot haar recht kan komen, dan ligt dit aan de betreurenswaardige verdeeldheid der christelijke we reld en aan de menigvuldige godsdienstige bewegingen, die zich in den loop der tijden van de Katholieke Kerk hebben los gemaakt. Daarna ging de Paus over tot het bespreken der vraagstukken van den komenden vrede. Over de vorming van dien vrede, zoo zeide hij, zijn tot dusver echter helaas voor het grootste deel slechts woorden van onverstand gesproken. De uit die onchris telijke overwinnings- en vredes plannen ontstane economische en sociale toestanden dreigen tot een geesel van de toekomst te worden. In de wereld moet plaats zijn voor de vrije ont plooiing der nationale krachten van alle volkeren. De Paus gaf de hoop te ken nen, dat aan de wereld een ver- WIE ZEE HOUDT, WINT DE REIS. dere verlenging van dezen oor log met de daarmede gepaard gaande verscherping der oor logsmethoden bespaard moge blijven. Hij beëindigde zijn toe spraak met den wensch uit te spreken, dat voor de wereld door Gods genade spoedig weer het morgenrood van den vrede zal mogen schijnen. De luchtterreur De Fransche aartsbisschoppen en bisschoppen hebben een ontróerenden oproep gericht tot hun Engelsche broeders in het episcopaat aan de overzijde van Het Kanaal en hun gevraagd bij de Britsche regeering aan te dringen op een humanere oor logvoering in de lucht. En nu hebben de Engelsche aartsbischoppen en bisschoppen o.a. geantwoord: „Uwe Eminen ties mogen ervan overtuigd zijn, dat het ernstige vraagstuk, dat zij opwerpen, sedert langen tijd onze geesten bezig houdt. Onze piloten hadden reeds instructies gekregen opdat maatregelen zouden worden getroffen, ten einde de risico's voor de bur gerbevolking tot een minimum te herleiden en de gebouwen van den eeredienst zouden ge spaard blijven". Maar intusschen hebben de instructies kennelijk niet veel geholpen: de luchtoorlog is voortgezet in ongekende hevig heid, de kerken branden, de kloosters branden, de burgerbe volking bloedt uit vele wonden. Verschrikkelijk is het leed dat de geallieerde piloten brengen over het „bevriende" Frankrijk en België. En zijn wij gespaard gebleven? De laatste dagen vooral heb ben de geallieerde piloten ook in ons land een nieuwe activi teit ten toon gespreid. Zij zijn begonnen met het systemati scher beschieten van tfeinen, ter wijl Roozendaal weer het object werd van een bombardement, dat uitsluitend slachtoffers eisch- te onder de burgerbevolking. Vooral dat beschieten van trei nen heeft ten onzent veel kwaad bloed gezet en men vraagt zich af welk militair belang daar nu mee is gemoeid. Het zijn dan ook alleen burgers, di§ er het slachtoffer van worden, man nen, vrouwen en kinderen. Waar moet het heen? Soms den zelfden weg op van Frank rijk, België en Italië? God be hoede ons land voor een derge lijk leed. Het leed van land en volk is niet te overzien, wan neer een dergelijke opvatting van moderne luchtoorlogvoering ook boven ons land tot in de laatste consequenties wordt doorgevoerd. De brandbommen treffen meestal eerst den zolder. Ruim die zoo op, dat alleen het allernoodzakelijk ste in het midden staat en dat u een overzicht over alle hoeken hebt Zet daarbij zand en water klaar. <J P C.) Meldt U voor de Kriegsmarine Indiensttreding bij de Kriegsmarine i« mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmestello West. Plompetorengrachl 24. Utrecht: alle Hafen- en Ortskommandanturen en de ver* schillende fi-Meldestellen in Nederland, Da tooneelspeler Chris da la Mar ward Donderdag in het Metropool* theater te Amsterdam ter gelegenheid van zijn 35-jarig tooneeljublleum ge huldigd. Namens de variótéwereld biedt Theo Bouwmeester den jubilaris zijn gelukwenschen een Stapf/Reynhoudt/Pe* m BINNENLAND VERTOONEN VAN VANEN, VLAGGEN EN WIMPELS VERBODEN. Blijkens het heden verschenen Verordeningenblad is bij verorde ning van den Rijkscommissaris het vertoonen en hijschen van vanen, vlaggen en wimpels van iedere soort voor zoover in de verordening niet anders is be paald. verboden. Het verbod is niet van toepas sing op de Duitsche weermacht, de Waffen SS., de Duitsche poli tie en den Rijksarbeidsdienst, als mede op het voeren van het tee- ken van het Roode Kruis door de daartoe gerechtigde forma ties en instellingen, bestemd voor de geneeskundige verzor ging en de daartoe gerechtigde vereenigingen en personen. Zulks geldt ook ten aanzien van het gebruik van vanen, vlaggen en wimpels ten dienste van het openbare verkeer en beroepsver voer, voor zoover een en ander volgens de bestaande voorschrif ten dient voor het verloop van het verkeer of voor de regeling daarvan. In het bijzonder blijft het geldende recht betreffende het voeren van vlaggen op het terrein van de scheepvaart on aangetast. De Rijkscommissaris kan ver dere uitzonderingen van het verbod toestaan. Op overtreding staat een ge vangenisstraf van ten googste vijf jaren of een geldboete tot een onbeperkt bedr ag. In ernstige ge vallen kan tuchthuisstraf, van ten minste een jaar doch van ten hoogste vijftien jaren worden opgelegd. Deze verordening is in wer king getreden op 2 Juni 1944. VERBOD TOT ONDER STEUNING VAN KRIJGS GEVANGENEN OF ONDER DANEN VAN VIJANDELIJKE STATEN. Verordeningenblad No. 8 be vat °en verordening van den Rijkscommissaris betreffende het verbod tot ondersteuning van krijgsgevangenen of onderda nen van vijandelijke staten. In artikel 5 is bepaald: Hij, die leden van de voorma lige Nederlandsche weermacht, die zich aan de krijgsgevangen schap hebben onttrokken, dan wel ontvluchte of niet in het be zit van een bewijs van vrijlating of verlof zijnde krijgsgevange nen onderdak verschaft, ver bergt of hen op andere wijze be hulpzaam is, wordt, voor zoover niet volgens andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd, gestraft met tuchthuisstraf van ten minste een jaar doch van ten hoogste vijftien jaren of met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. In ernstige gevallen kan de doodstraf worden opge legd. Op gelijke wijze wordt ge straft hij, die op geloofwaardige wijze kennis krijgt van het feit, dat leden van de weermacht van een met Duitschland oorlogvoe rende mogendheid buiten geslo ten troepenverband in uniform of in burgerkleeding of dat an dere personen, die gedurende den oorlog in strijd met de be staande voorschriften uit het vijandelijke buitenl nd in het bezette Nederlandsche gebied zijn gekomen, hier verblijf hou den en nalaat hiervan onverwijld bij de dichtst bijzijnde instantie van de politie of de dichtst bij zijnde militaire instantie aangif te te doen. Deze verordening is in wer king getreden op 2 Juni 1944. Politiek weekpraatje. Het politiek weekpraatje uit te zen den op Maandag 5 Juni over Hil versum I om 18.45 uur. draagt tot titel: ..De strategie in de tram".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1