-J Ie JAARGANG - No. 103 ie Felle strijd aan weerszijden van Veüetri VRIJDAG 2 JUNI 1944 ZUIDHOLUNDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kanfoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LeSdsch© Edits© Teief. Adm. 20935 Telel. Red. 20015 WAT IS DE 3ETEEKENI3 VAN HET ITALIAANSCHE FRONT? BUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- ricbt van Donderdag luidt: „De vijand' zette ook gisteren zijn groote aanvallen, vooral on onze stellingen aan de Zuidelijke helling van de Aibaner bergen en in den sector van Frosinone voort. Ten Westen van Velletri sloegen onze troepen in verbitter, de gevechten alle met krachtige ondersteuning van pantserwa gens ondernomen aanvallen af. 23 vijandelijke tanks werden daarbij stukgeschoten. Ten Oos ten van Velletri zijn zware ge vechten met vijandelijke strijd krachten, die onze stellingen zijn binnengedrongen, aan den gang. Een valschermstormregiment on der bevel van majoor Timm heeft zich daar bijzonder onderschei den. Bij en ten Westen van Fro sinone zijn gedurende den gehee- len dag sterke vijandelijke aan vallen mislukt. Des nachts ope- reerende slagvliegtuigen vielen het stadsgebied van Aprilia als mede vijandelijke batterijen en colonnes in hetzelfde gebied met goede uitwerking aan. In het Oosten zetten onze troe- oen hun aanval in het gebied ten Voorden van Jassy in weerwii van taaien, vijandelijken tegen stand en heftige tegenaanvallen voort. In harde gevechten wer den in samenwerking met forma ties gevechts- en slagvliegtuigen 37 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Jagers, slagvliegtui gen en verkenners schoten boven dit gebied 87 vijandelijke vlieg tuigen, omlaag. Ook in het voor terrein van de Karpathen' en in het gebied ten Zuidoosten van Brody verliepen plaatselijke aan- valsacties van Duitsche en Hon- gaarsche formaties, ondanks he- vigen vijandelijken tegenstand met succes. De Duitsche luchtmacht viel overdag en des nachts het Sow- jet-Russische spoorwegverkeer met waargenomen uitwerking aan. Talrijke spoorwegemplace menten werden verwoest en twee treinen met oorlogsmateriaal ver nietigd. Bij een onderneming van stoottroepen via het meer van Pleskau werden op den Noord oostelijken oever verscheidene Sowjet-Russisc'ne nesten van ver zet verwoest. Formaties Amerikaansche bom menwerpers hebben in V/est- en Zuidwest-Duitschland op ver scheidene plaatsen bommen ge worpen. Vooral in Osnabrueck en Hamm werd schade aangericht aan gebouwen en ontstonden ver liezen onder de bevolking. Boven het Rijksgebied en boven de be zette westelijke gebieden werden 13 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Een formatie Ameri kaansche bommenwerpers, die boven Roemenië vloog, veroor zaakte in het gebied van Ploesti schade en verliezen onder de be volking. Strijdkrachten der Duit sche en Roemeensche luchtverde diging vernietigden 28 vijandelij ke vliegtuigen. Snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen vielen in den afgeloopen nacht afzonderlijke doelen in Zuidoost-Engeland aan. De luchtmacht en de marine hebben in de maand Mei van de Britsch-Amerikaansche aanvoer. vloot 24 koopvaardij- en trans portschepen met een gezamenlii- ken inhoud van 131.700 brt. tot zinken gebracht en 23 andere schepen met een gezamenlijken inhoud van 169.000 brt. bescha digd. Bovendien werden 17 tor pedojagers en escortevaartuigen, twee onderzeebooten, acht torpe- domotorbooten en drie vaartui gen voor de bescherming in den grond geboord. Een torpedoboot, talrijke torpedomotorbooten en andere vaartuigen werden be schadigd". STAAN ER NOG MEER DIVISIES IN AFRIKA? Omtrent den toestand aan de Italiaansche fronten meldt het Internationale Informationsburo het volgende: De ontwikkeling op het Ita liaansche krijgstooneel heeft in de vorige week er toe geleid, dat de operatieve reserves van de ge allieerden. die op Italiaanschen bodem stonden, vrijwel alle moesten worden opgesteld. Tot voor kort bevonden zich in het gebied van Napels nog eenige Amerikaansche en Britsche divi sies. Thans echter beschikt het geallieerde opperbevel op het Italiaansche vasteland nergens meer over reserveformaties van beteekenis, die in den strijd zou den kunnen worden geworpen. Daarbij wordt afgezien van spe ciale formaties, die naar den aard van haar opleiding alsmede naar haar tegenwoordige standplaats bezien, achter den Adriatischen vleugel van de Éngelschen en Amerikanen wel nauwelijks de taak zullen hebben in te grijpen in de gevechten, die ten Zuiden van Rome aan den gang zijn. Veeleer valt aan te nemen, dat deze formaties bestemd zijn om in het gebied .der Oostkust van de Adriatische Zee nieuwe haar den van onrust te scheppen, te meer daar de bendenmaarschalk Tito door verschillende succesvol le Duitsche acties in Kroatië, Montenegro en Albanië in groote moeilijkheden is geraakt. Wanneer men evenwel het Ita liaansche krijgstooneel niet op zichzelf beschouwt maar in het kader van den totalen militairen toestand en vooral met inachtne ming van de invasiebedoelingen der Éngelschen en Amerikanen in het Westen de groepeering van krachten in het gebied der Mid- dellandsche Zee nauwkeuriger onderzoekt, dan komt men tot verschillende interessante ont dekkingen. In de eerste plaats moet er op gewezen worden, dat hr Fransch Noord-Afrika, met in begrip van de daar opgeroepen Marokkaansche en Algerijnsche troepen, op het oogenblik 15 di visies voor den aanval op den Zuidelijken flank van Europa gereed staan. Men kan aanne men. dat het eiland Corsica met zijn vele mogelijkheden, door het geallieerde opperbevel in de laat ste maanden in den grootst mo gelijken stijl is gemaakt tot een springplank naar de Fransche-, wellicht ook naar de Italiaansche Riviera. Deze troepen in Noord- Afrika bestaan uit tien divisies infanterie en vijf divisies panf- serstrijdkrachten. Daar slechts geringe deelen worden geleid naar den slag in Italië, ligt het vermoeden voor de hand, dat men in bet geal lieerde kamp speciale bedoelin gen beeft met het in reserve hou den van deze formaties. Blijk baar zullen zij pas gaan optreden in samenhang met den komen den grooten aanval op de kusten van 'West-Europa. Daarop duidt ook de concentratie van lan dingsvaartuigen in de Noord- Afrikaansche havens. In het algemeen blijkt hieruit het volgende beeld, dat de geal lieerden in de thans woedende groote gevechten aan het Ita liaansche front blijkbaar slechts een middel zien, om hun eigen lijke doel te bereiken. De Éngel schen en Amerikanen hebben na melijk de bedoeling hier zooveel mogelijk Duitsch'e reserves té binden, wellicht zelfs het ont trekken van Duitsche formaties uit het Westen naar Italië af te wachten, om dan in geval van een werkelijke invasiepoging aan de Westkust van Europa betere kansen te hebben. Het leger in Noord-Afrika zou dus tot taak hebben den grooten aanval op de kust van West-Frankrijk te on dersteunen door een landingsma noeuvre in Zuid-Frankrijk. In dit geval echter kan geconstateerd worden, dat het hiervoor bepaal de contingent aan strijdkrachten „WAS DEZE OORLOG TE VERMIJDEN?" „Was deze oorlog te vermij den"Deze vraag plaatst dr. Goebbels boven zijn wekelijk- sclie artikel in „Das Reich". De minister 'wijst er op, dat de vijanden van Duitschland alles in het werk stellen om het Duitsche Rijk in dezen oorlog de finitief stuk te maken. Zij heb ben daartoe, zoo zegt hij, een materieele en militaire kracht opgebouwd, waartegen wij ons slechts met de allergrootste na tionale krachtsinspanning kun nen verweren. Het is eohter geenszins in overeenstemming met de feiten als onze vijan den thans beweren, dat zij door ons daartoe gedwongen zijn. Het tegendeel is waar. Hun mili taire voorbereidingen, reeds ja ren vóór den oorlog, bewijzen op volkomen ondubbelzinnige wij ze, dat zij reeds lang het plan tot dezen oorlog hadden en slechts op het geschikte oogen blik gewacht hebben om te trachten dit plan te verwezen lijken. Aanleiding en oorzaak van den oorlog, zoo vervolgt de mi nister, kan men reeds afleiden uit de bedoelingen, die elke oor logvoerende partij ermede na streeft. Waar hebben wij ooit beweerd, dat wij de volken, die tegen ons oorlog voeren, willen uitroeien, hun industrie en hun verkeer vernielen en hun men- schen in moderie slavernij willen brengen? Voor onze vijanden is dit echter de meest vanzelf sprekende zaak ter wereld. De vijand wil niet ons geld of ons leven, doch uitsluitend ons le ven. De Duitsche mensohen moeten zoo sterk gedecimeerd en uitgeroeid worden, dat ons volk zich van dit bloedverlies nooit meer herstellen kan. Wanneer de vernielende kra.ohten, die zich hier gereed makeii tot den alge- meenen stormloop op de grond slagen der menschelij'ke maat schappij, werkelijk hun doel zouden bereiken, zou het verlies van ons eigen, persoonlijke le ven slechts het geringste van al le kwaden zijn. Wij strijden, om dat er geen andere mogelijkheid tot behoud van ons leven be staat. Niets, geeft een rustiger ge voel en een dieper gevoel van moreele en geestelijke kracht dan de wetenschap waar men staat en waaraan men toe is. Wij hebben dezen oorlog niet gewild, zoo verklaart de minis ter ten slotte nog eens. Onze vijanden hebben hem ons opge drongen, met de bedoeling ons door hem te vernietigen. Het kan geen onrecht zijn, wanneer wij ons daartegen met alles wat wij zijn en wat wij hebben, te weer te stellen. Aan het eind van dezen geweldigen strijd zullen wij in de wereld van leed en smart rondom ons zien en plot seling bemerken, dat temidden der razernij van de vernieling een nieuwe tijd geboren werd. Het zal in de komende maanden hard toegaan, doch dan moeten wij volhouden. Geen storm zal ons dan omverwerpen, geen on geluk schrik aanjagen. Een volk, dat tot het laatste toe vastbera den is, zal ook het hoogste be reiken. Het draagt Iziin harde lot niet voor niets. Zijn offers zijn mijlpalen langs den langen weg, die naar de overwinning voert. blijkbaar, evenals het Italiaan sche front, slechts een afleidings opdracht heeft, want wanneer men met deze formaties operatie ve bedoelingen van grooten om vang zou hebben, dan zou het geallieerde opperbevel het Noord- Afrikaansche leger aanziAili.jk sterker gemaakt hebben, temeer daar generaal Eisenhower niet in het onzekere kan verkeeren over de kracht van den Duitschen af weer in Zuid-Frankrijk. Het zwaartepunt van het geallieerde optreden blijft dus gelegen in het Westen, van hieruit zal de aan val worden ondernomen, die de eigenlijke beslissing moet bren gen. STOOMSCHIP TER BESCHIKKING VAN DEN i PAUS. Het katholieke blad ..Italia" j meldt uit Vaticaanstad, dat het reeds lang voorbereide plan tot j het vormen van een Vaticaan- :arhe vloot voor de levensmidde- lénvoorziening van het Vaticaan, thans ten uitvoer gebracht wordt. Generaal Franco heeft den Paus een stoomschip ter be schikking gesteld, dat levens middelen en geneesmiddelen, die te Barcelona voor het Vaticaan liggen opgeslagen, naar Rome zal vervoeren. Het stoomschip zal de Wit-Gele vlag van het Vaticaan voeren en door verdere kenmerking duidelijk als een vaartuig van het Vaticaan ken baar zijn. DE VOLKSSTEMMING OP IJSLAND. De volksstemming op IJsland inzake de opheffing van de per- soneele unie met Denemarken en de invoering van een republi- keinsche grondwet, die van 20 tot en met 2C Mei heeft plaats gevonden, heeft volgens de uit Reykjavik te Kopenhagen ont vangen berichten, het volgende voorloopige resultaat opgele verd: vóór de opheffing van de personeele unie met Denemar ken stemden 70.536, tegen slechts 535 personen. Vóór de invoering van een republikeinschen staats vorm spraken zich 68.862 stem men uit, tegen 1064. Ongeldig waren 1577 stemmen. NIEUWE REGEERING IN BULGARIJE. Minister-president Boschiloff heeft gisteren het ontslag van zijn kabinet aangeboden, dat door den regentsohapsraad is aangenomen. De oud-minister Iwan Bagrianof werd door de regenten belast met de vorming van de nieuwe regeering. Deze is inmiddels samengesteld. Op de boerderij Jong leven In den hoenderhof CNF/Folkerj/Pa* m DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 4 Juni van 11.30 tot 11.45 uur over den zen der Hilversum I op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp ..Veldloopen te Avegoor". Als de zolder ontruimd is, is het brandgevaar geringer. Zorg er voor, dat hoeken en muren be reikbaar zijn BINNENLAND Tijdelijke standplaatsen van no tarissen. Een op 23 Mei in werking getreden besluit van den Secretaris-Generaal van het departement van Justitie be treffende tijdelijke standplaat sen van notarissen bepaait het volgende: De Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie kan, in verband met evacuatie of andere oorlogsomstandighe den, voor een notaris een tijde lijke standplaats aanwijzen ter vervanging van de vaste stand plaats. De Secretaris-Generaal kan voorschriften geven betreffende de uitoefening van de ambtsbe diening op de tijdelijke stand plaats. Geen bijzondere postzegel. De ondervakgroep detailhandel in postzegels en den Nederland- schen Bond van Vereenigingen van postzegelverzamelaars ves tigt er de aandacht op, dat de perforatie van het twee-centsze gel, dat ter gelegeniheid van het derde lustrum van de L. I. P. A. op 2 en 3 Juni 1944 in Pulchri Studio te 's-Gravenhage wordt verkocht met een toeslag van 13 cents ten bate van het Ned. Roode Krius een particu liere perforatie is, waartoe een ieder van het hoofdbestuur der P.T.T. toestemming kan verkrij gen. Het zegel heeft bijgevolg voor geen enkelen verzamelaar beteekenis en zal daarom niet in den officieelen catalogus worden opgenomen. Deuwcher VerUg/Recla/P** Naar Oost en IVest, naar Noord en Zuid Gaal Neerland's jeugd het zeegat uit. Aan roer, geschut en aan machine Doet zij haar plicht bij de Marine, En strijdt, naast Duitsche kameraden Steeds onversaagd en vastberaden Voor vrijheid op de wereldzee Talm dus niet langer, maar strijd meef Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlanden tusschen 17-45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- stelle West, Plompetorengracht 24. Utrecht; alle Hafen- en Ortskommaa» danturen en de verschillende ff -Meldestellen in Nederlan&y'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1