rEH 1594 Verbitterde gevechten bij de Ie JAARGANG - No. 102 DONDERDAG 1 JUNI 1944 BS iem gee waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE [antoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Laldsch© Eds$5@ Tefef. Adm. 20935 - Telel. Red. 20015 DE UNIES DER LEPINER BERGEN DUITSCH WEERMACHTS- BERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- cht van Woensdag luidt: Aan den Zuid- en Zuidoost- ind van de Albaner bergen mis- ikten ook gisteren weer in ver- tterde gevechten alle door- aakpogingen, die de vijand met erke infanterie- en pantserfor- _jaties ondernam. In het gebied k* m Lanuvio werden daarbij van ^DO aanvallende vijandelijke nks 78, meest in gevechten op orten afstand, vernietigd. De - efreiter Vetter in de compagnie antserjagers van een regiment ie -enadiers heeft met zijn kanon n an zeer korten afstand elf pant- :rwagens stukgeschoten. In de epiner bergen drongen Marok- 71 aansche bergtroepen onze ver- edigingslinies binnen- en bereik- in na harden strijd Carpineto. I di den sector aan weerskanten an Frosinone, ten Zuidoosten an Sora, alsmede bij en ten 5 -uidwesten van Alfedena, brach- :n onze achterhoedeti-oepen in 'oortdureride taaie gevechten het Eïiptreden van overmachtige vij- idelijke strijdkrachten tot staan, evechtsvliegtuigen en des 15 achts opereerende slagvliegtui- 'en vielen doelen in het gebied ktjian Cisterna, alsmede vijandelij- e colonnes en batterijstellingen het gebied van Aprilia met lede uitwerking aan. fz Een formatie Duitsche ge- echtsvliegtuigen heeft in den jacht van 30 op 31 Mei van een lijandelijk convooi in de Middel- andsche Zee een transportschip n drie vrachtschepen met een ezamenlijken inhoud van 23.000 rt. tot zinken gebracht. Een an- er transportschip, vijf vracht- chepen, alsmede een tankboot net een gezamenlijken inhoud '5 Iran 44.000 brt werden bescha- ifid. I In het Oosten braken formaties nfanterie en pantserwagens, uit- nuntend ondersteund door ster- ;e Duitsche en Roemeensche ge- rechts- en slagvliegers, ten Noor- ïen van Jassy door een sterk litgeforeid en diep geëchelon- ïeerd vijandelijk stellingensy- teem en sloegen de Sowjets in ïarde gevechten in het daarach- er gelegen lage lan'd bij de ri- icr terug. Het gewonnen terrein vera ondanks herhaalde sterke egenaanvailen der bolsjewieken lehouden. Jacht- en slagvlie- ;ers vernietigden boven dit ge- lied 69 vijandelijke vliegtuigen. In den nacht van 30 op 31 Mei verden de spoorwegknooppunten Kasatin en Fastof door sterke formaties Duitsche gevechtsvlieg tuigen doeltreffend gebombar- leerd. Slagvliegtuigen brachten in de Finsche Golf drie Sowjet- Russische escorte vaartuigen tot zinken. Een andere boot werd be schadigd. Amerikaansche bommenwer pers drongen overdag het Rijks gebied binnen en veroorzaakten door het uitwerpen van brisant- en brandbommen in eenige plaa' sen schade en geringe verliezen onder de bevolking. Strijdkrach ten der luchtverdediging vernie tigden 42 vijandelijke vliegtuigen. In den afgeloopen nacht wierpen eenige Britsche vliegtuigen bom men op plaatsen in het Rijn- landsch-Westfaalsche gebied. In den strijd tegen de Britsch-Ame- rikaansche terreurvliegers heeft zich een jaektgroep onder bevel van majoor Freitag bijzonder on derscheiden. Duikbooten hebben zeven sche pen met een gezamenlijken in houd van 29.500 brt tot zinken gebracht alsmede acht torpedo jagers en konvooivaartuigen en bovendien zes vijandelijke A lieg- 'uigen neergeschoten. ZeestrijdkrA-hten, boordlucht- doelgescliut van koopvaardijsche pen en marine-luchtdoelartille- rie vernietigden in de maand Mei 200 vijandelijke vliegtuigen". HE DUITSCHE LUCHTMACHT IN ACTIE. Naar het Internationale Infor- mationsburo verneemt, stond de 30ste Mei in den Zuidelijken sefetor van het Oostelijke front in het Oostelijke voorterrein van Jassy in het teeken van zwa re Duitsche luchtaanvallen. Hon derden Duitsche gevechtsvlieg tuigen opereerden tezamen met formaties laagvliegende toestel len boven het eigenlijke front gebied alsmede boven de aehter- waartsche verbindingen der bols jewisten. Elkaar aflossend vie len formaties Duitsche slagvlieg tuigen tezamen met Roemeen sche luchtstrijdkrachten vijan delijke troepencolonnes, alsme de artilleriestellingen aan. Met goed resultaat werden ook de in gecamoufleerde stellingen opge stelde pantserafweerwapens der bolsjewisten door de Duitsche vliegtuigen bestookt. Reeds Dins dagmiddag konden de Duitsche formaties de vernieling melden van meer dan twee dozijn stuk ken pantserafweergeschut. Vports werder tien vurende Sov jet-kanonnen in hun batterijen door voltreffers uiteengeslagen. Boven dezen sector van het front werden den geheelen dag herhaaldelijk zeer hevige lucht gevechten geleverd. Duitsche ja gers, die de eskaders Duitsche gevechtsvliegtuigen tijdens de zware aanvallen beschermden, bonden den strijd aan met de door den vijand in den strijd ge worpen jagers en verdreven hen in zeer hevige luchtgevechten, die op verscheidene plaatsen ontaardden in ware luchtslagen. Vol "ens de-toi dusve- gecontro leerde rapporten hebben de bols jewisten alleen in het gebied van Jassy op 30 Mei 49 vliegtuigen verloren. Ook aan de andere sectoren "ban het Oostelijke front was de Duitsche luchtmacht bij verbete ring der weersomstandigheden zeer actief. Vooral de achter- waartsehe verbindingen Van den viiand, mafcheerende colonnes en voertuigen werden met goed resultaat meestal in scheer- vludht door Duitsche slagvlieg tuigen met bommen en mitrail- leurvuur bestookt. Op een spoor lijn ten Zuiden van Fastof za gen de Duitsche vliegers een met pantserwagens geladen trein, dien zij onmiddellijk vanuit ge ringe hoogte aanvielen. Drie vol treffers sloegen verscheidene wagons uiteen, terwijl andere be schadigd werden. De direct na net bombardement ondernomen aanvallen in seheervlucht met de nfitrailleurs veroorzaakten Oorlogstooneel Italië Duitsche valschermjagers gereed voor actie tijdens de zware gevechten in Italië PK Pirath/HH/St/P m schade aan een groot aantal op weg naar het front zijnde Sov jet-pantserwagens. In de baai van Narwa wer den door Duitsche jachtbommen werpers drie bolsjewistische lan dingsvaartuigen tot zinken ge bracht en een ander groot sleep- sohip zoo zwhar beschadigd, dat het in zinkenden toestand door den viiand werd achtergelaten. DE LUCHTOORLOG. Dinsdagochtend zijn verschei dene wijken van Groot-Brussel door de Anglo-Amerikaansche luchtmacht zwaar gebombar deerd. De schade is aanzienlijk. In den loop van Dinsdag heb ben Britsch-Amerikaansche vlieg tuigen ook Antwerpen andermaal met bommen bestookt. Dinsdagmorgen is een voorstad van Reims eveneens hevig ge bombardeerd. Talrijke huizen werden verwoest en de schade is aanzienlijk. Het aantal slachtoffers is nog niet definitief bekend, maar in den avond telde men reeds een veertigtal lijken. Naar het Internationale Infor- mationsbuero verneemt, hebben formaties Amerikaansche bom menwerpers, die Woensdagoch tend onder een sterke escorte van jagers boven het grensgebied van Noordwest-Duitschland ope reerden. het weeshuis in het klei ne stadie Geseke, in het district Lippstadt, met verscheidene bri santbommen getroffen. Veertig weeskinderen werden bedolven. Ook het lyceum kreeg verschei dene treffers en stortte gedeelte lijk in. De „Daily Herald" meldt, dat de Amerikaansche vliegergene raal Hussel Wilson sinds een overdag op Berlijn ondernomen aanval vermist wordt. Zijn vier motorige bommen werper was volgens het blad reeds vóór het bombardement in brand geraakt en korten tijd later in de lucht geëxplodeerd. Zware luchtaanval op Rouaan. Gisterochtend heeft de Anglo- Amerikaansche luchtmacht een buitengewoon hevigen luchtaan val gedaan op Rouaan. Overal in de stad kwamen bommen neer en ontstonden branden. De schade in de woonwijken is aan zienlijk. De St. Vincentius is vol komen verwoest. Volgens de jongste berichten zijn er bijna 1000 dooden. Volgens de tot nu toe ont vangen berichten zijn als ge volg van den luchtaanval van Dinsgdagochtend op de stad Nan tes in het departement Seine et Oise 180 personen gedood, 81 ge wond. Onder de puinhoopen be vinden zich ongeveer 200 dooden en gewonden. EEN AMERIKAANSCHE PILOOT GELYNCHT. De B-correspondent van het ANP meldt: Thans is officeel bekend ge maakt, dat een Amerikaansche piloot. die tijdens een vlucht boven Duitsch gebied werd neergeschoten en met behulp van een parachute aan den dood trachtte te ontsnappen, door de woedende bevolking, welke hij kort tevoren met machinegewe ren en kanonnen had beschoten, in het openbaar terechtgesteld is. Dit bericht heeft in binnen- en buitenland zeer veel stof doen opwaaien, daar het lyn chen aan deze zijde van den At- lantisohen Oceaan nu niet be paald tot de alledaagsche ge beurtenissen behoort. Ook in di plomatieke en militaire kringen houdt men zich intensief met het geval bezig en algemeen is men van oordeel, dat de piloot, die een aantal non-combattan ten vermoord heeft, zijn verdien de straf heeft ondergaan. Regds herhaaldelijk heeft men Amerikanen en Britten, die uit hun machines gesprongen wa ren, met behulp van soldaten voor de woede der volksmenigte moeten beschermen. Ditmaal is dat niet mogelijk geweest met gevolg, dat de volkswoede zich op drastische wijze geuit heeft. Met nadruk verklaart men, dat de Amerikanen en de Britten tegenwoordig bij voorkeur trei nen en burgers, vee en boerde rijen als schietschijven gebrui ken, een methode, welke met oorlog en krijgshandelingen niets meer gemeen heeft. Vooral in Duitschland. waar men de eer van den soldaat hoog stelt, wekt men de woede der bevolking op met dergelijke tegen elk recht indruischend optreden. De van Engelsche zijde geuite bewering, dat het slachtoffer der volkswoede een krijgsge vangene geweest zou zijn is on juist. De naam van den terecht- gestelden luohtpiraat komt niet op de lijsten der krijgsgevange nen. zooals deze onder contro le der beschermende «mogend heid, Zwitserland, zijn opgesteld, voor. Van deze zijde is ook vastge steld, dat de man tijdens een aanval op den Sewusten dag met zijn machine is neergescho ten. In diplomatieke kringen te Ber lijn wenscht men nog geen offi- cieele verklaring af te leggen. De reeds vroeger ingeleide on derzoekingen naar oorlogsmis daden zijn nog niet voltooid. Ze ker is echter, dat ook het voe ren van den oorlog tegen non combattanten. zooals de Ameri kanen en de Britten dit doen, in de desbetreffende rapporten zal worden neergelegd. BINNENLAND HENRI J. TER HALL OVERLEDEN. Gisteravond om half zeven is in zijn woning te Rijswijk de bekende amusementskunstenaar Henri J, Ter Hall, oud-lid van de Tweede Kamer, na eer- kortstee dige ziekte op 78-jarigen leeftijd overleden. 'Henri J. Ter Hall werd in 1866 te Haarlem geboren en ging la ter met zijn ouders naar Anna Paulowna, waar zijn vader aan de Hollandsche Spoor werkzaam was. Op 14-jarigen leeftijd nam hij reeds dienst bij de Kon. Ned. Marine in den Helder, waar hij eenige jaren later leerling-muzi kant werd. Tot 1892 bleef hij in militairen dienst. De jonge Ter Hall gevoelde zich zeer aange trokken tot de declamatiekunst en dit was de reden, waarom hij, zeer tegen den zin van zijn va der, ontslag uit den dienst nam. Hij trok naar Amsterdam, waar hij in verschillende amusements lokalen optrad als karakterko miek. Langs dezen weg kwam hij op het denkbeeld, revues in el kaar te zetten. Zoo werd Ter Hall de pionier van de Nederlandsc'ne revue. In 1898 trok hij met drie dames en twee heeren, benevens eèn pianist, den boer op. Zijn eerste revue heette: „Naar'Sons- beek" en werd te Arnhem drie maanden achter elkaar opge voerd Natuurlijk was zoo'n eer ste revue heel bescheiden gemon teerd. Het gezelschap groeide echter geleidelijk, de revues wer den beter gemonteerd en in 1905 werd Ter Hall's gezelschap voor het eerst door een theater te Am sterdam geëngageerd. In 1908 begon hij in het toen maals bekende circus Phlaeging te Rotterdam een groote revue van drie bedrijven op te voeren. Van dien tijd af begon hij eiken eersten Januari van Rotterdam uit te spelen en daarna tot No vember toe het land door te trefe. ken. Behalve de revue heeft Henri Ter Hall ook de bioscoop in ons land gebracht. Hij was het, die, toen men hier nog geen of nau welijks kennis had gemaakt met de uitvinding van Lumière, met een der eerste producten van de film den boer op trok en de men- schen er als een toovenaar mee verbaasde. In de revue heeft Ter Hall tot 1917 samen met Nieuwenhuizen sr. later ook met Nieuwenhuizen jr., en Buziau, meegespeeld. Na de dertigste revue heeft het echtpaar Ter Hall (mevrouw Ter Hall heeft jaar in jaar uit de kleedingstukken voor de revues ontworpen en op eigen ateliers doen vervaardigen) zich terug getrokken. Het gezelschap bleef echter bestaan onder leiding van Kohier. Later is het opgeheven bij de opkomst van de Bouw meester-revue. De heer Ter Hall heeft zich ook op politiek terrein bewogen. H' was lid der Tweede Kamer, o.a als vertegenwoordiger van he amusementsbedrijf. Hij heeft ooi zitting gehad in de staatscommis sie, die tot taak had de voorbe reiding van een wet tegen he bioscoopgevaar Na de inwerk treding van de bioscoopwet werd Henri Ter Hall benoemd tot lia van de krachtens die wet inge stelde centrale commissie voor de filmkeuring. Hij nam zeer actief aan de werkzaamheden van die commissiie deel. In zijn woonplaats Rijswijk (Z.H.) was hij onder meer wet houder en later raadslid. Ten slotte zij vermeld Ter Hail's werkzaamheden voor het Dor us Rijkersfonds. Met nog eenige heeren richtte hij in 1923 dit fonds, dat ten doel kreeg oude redders te steunen, op. De heer Ter Hall nam aanstonds het voor zitterschap op zich, dat hij tot 1931 bekleedde. Hij heeft veel voor de oude zeerobben gedaan en doordat hij met zijn revues groote menschenmassa's bereikte, was hij in de gelegenheid door middel van collectes het fonds terdege te steunen. De overledene was officier in de Orde van Oranje Nassau. De teraardebestelling zal Za terdag plaats hebben op de alge- meene begraafplaats te Rijswijk, Vertrek van het sterfhuis des middags 2 uur. De distributie van scheermes jes. Na 3 Juni 1944 kan het bureau voor de metaalverwer kende industrie te 's-Gravenhage niet ingaan op verzoeken van per sonen, die hun bon R 07 voor scheermesjes niet tijdig bij een detaillist hebben ingeleverd, om alsnog in de gelegenheid te wor den gesteld de scheermesjes te verkrijgen. De op of na 4 Juni 1944 binnenkomende verzoeken van dezen aard zullen dus niet worden behandeld. De brandbommen treffen meestal eerst den zolder. Ruim die zoo op, dat alleen het allernoodzakelijk ste in het midden staat en dat u een overzicht over alle hoeken hebt. Zet daarbij zand en water klaar. EN EEUWIG ROEPT DE ZEE DOET UW PLICHT VOOR VOLK EN VADERLAND Meldt U voor de Kriegsmarine 'Si. Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tucschen 17—45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmestelle West. Plompetorengrachl 24. Utrecht; alle Hafen- en Ortskommandanturen en de ver schillende ff -Meidestellen in Nederland.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1