De strijd in Italië duurt voort AAN BOORD BIJ DE KRIEGSMARINE - =Je JAARGANG - No. 10» IDER WOENSDAG 31 MEI 1944 >rset. Om- waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE -4 Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LesdseHe Editie Telef. A dm. 20935 Telaf. Red. 20015 d@n DE SLAG ÏU EEN NIEUW STADIUM DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- ■jdht van Dinsdag luidt: „Het zwaartepunt van den «tooien vijandelijken aanval lag {fH justeren aan den uitersten Weste ken vleugel van het Italiaan- !he front van de kust tot in het oiff-vibied van de Albaner bergen, eekene e hier met geconcentreerde in- •r^na >ntei'ie- en pantserstrijdkrach- n :n aanvallende vijand slaagde EFtBfin op enkele plaatsen penetra nts 10, roe fles kenen, X /er es tot stand te brengen, die door genaanvallen onmiddellijk erden opgeruimd of afgegren sd. 25 Vijandelijke pantserwa- :ns werden hierbij stukgeseho- n. Ten Oosten van Velletri mis- ikten talrijke ter sterkte van ataljons ondernomen vijandelij- e aanvallen. Ten Zuiden en ten uidwesten van Valmontone sloe- en onze troepen alle aanvallen, ie de vijand met geconcentreer- e strijdkrachten ondernam uit en en heroverden bij de voort- etting van den eigen tegenaan- al opnieuw terrein. In het gebied aan weerszijden an Ceccano viel de vijand met vermachtige strijdkrachten onze tellingen aan en kon in de door chterhoedetroepen taai verde lgde plaats binnendringen. Ten >osten van de rivier de Sacco rerden bij den afweer van vij- ndelijke aanvallen bij Pofi 22 ijandelijke pantserwagens stuk- eschoten. Gewapende veerboo- en van de marine schoten in de lolt van Genua een Britsche notortorpedoboot in brand. In het Oosten kwam het ook [isteren niet tot krijgsoperaties 'an beteekenis. Boven de Finsehe Solf schoten bewakingsvaartui- »en van de marine 6 Sowjetbom- nenwerpers neer; nog zeven an «fiere werden in een luchtgevecht vernietigd. In den afgeloopen nacht ondernamen Duitsche ge vechtsvliegtuigen doeltreffende /aanvallen op de spoorwegknoop punten Kasatin en Sjmerinka, die pranden en ontploffingen in ben- fcine- en munitieopslagplaatsen Veroorzaakten. j Formaties Amerikaansche bom menwerpers drongen overdag ra van het Zuiden en het Westen uit tot boven het Noord-, centrale en 'Zuidoost-Duitsche gebied door. Vooral in Leipzig, Posen en Kott- bus ontstond schade. De bevol king leed verliezen. In hevige luchtgevechten en door de lucht doelartillerie werden 94 vijande lijke vliegtuigen vernietigd. In den afgeloopen nacht wier pen enkele Britsche vliegtuigen bommen neer in het gebied van Weenen en op Hannover. Duitsche gevechtsvliegtuigen ondernamen doeltreffende aan vallen op de Engelsche havenste den Falmouth en Portsmouth", EEN TUSSCHENTIJDSCHE BALANS. De militaire spreker van den Groot-Duitsche omroep, 1-uite- nantgeneraal Dittmar, heeft gis teren een tusschentijdsche balans van den grooten slag in Italië ge geven. Hij zeide onder meer: iemand, die met begrip het verloop van den ongeveer 14 dagen durenden slag heeft gevolgd, zal niet ont kennen, dat het de laatste week niet heeft ontbroken aan critieke, zelfs gevaarlijke situaties voor het aangevallen Duitsche leger. Wat wij acht dagen geleden tot i het waarschijnlijke rekenden, de vereeniging der beide vijandelij- ke gevechtsgroepen, heeft zich thans voltrokken. De slag is daar- mee ongetwijfeld in een nieuw stadium getreden: het zwaarte- - punt der vijandelijke aanvallen heeft zich klaarblijkelijk ver plaatst naar het Westelijke deel I van het vroegere landingshoofd [De van hier uit over Cisterna m, naar het Noorden en over de Al baansche bergen naar Velletri ondernomen aanvallen vormen thans de beslissende actie, om dat zij gericht zijn tegen de die pe flank der Duitsche strijdkrach ten, die steunen op de rivier de Sacco tot aan de Liri, terwijl de aanvallen over het bergmassief der Ausoni en het opdringen in het Sacco-dal naar Arce en Ce- prano vermoedelijk een poging is om het geheele Duitsche front te splitsen. Het belangrijke knooppunt van wegen Frosinone aan de Via Cassilina vormt hier ongetwijfeld een begeerlijk doel voor den vijand. Wij zijn objectief genoeg al dus luitenantgeneraal Dittmar om te erkennen, dat het yijande lijke comando ditmaal zichtbaar geïnspireerd wordt door het stre ven naar een grootere operatieve vrijheid dan in de gevechten van Maart. Wij zien ook niet over het hoofd, dat het hier een tegenstan der betreft, die vrijwel eiken fout kan compenseeren door de mas sa der strijdkrachten, waarover hij beschikt, en die nooit de uit de numerieke minderheid voort vloeiende moeilijkheden kent. Als wij hiermede rekening hou den, geeft het resultaat der ge vechten den Britten en Ameri kanen geen reden tot volledige tevredenheid. Het is duidelijk, dat het Duitsche commando er naar streeft den vijand bezig te houden. Deze methode bood zich als het ware vanzelf aan, toen het bindings- en afleidingskarak ter der vijandelijke aanvallen vaststond. Iedere andere ge- veóhtsmethode zou de angloame- rikaansche bedoelingen slechts hebben bevorderd. Bovendien laat geen oorlogstooneel den strijd om tijdwinst zoo toe als het Italiaansche, dat steeds weer nieuwe afweerstellingen oplevert en de vijandelijke aanvallen dwingt in bepaalde banen. Wij Zullen ons niet vergissen, als wij aannemen, dat de vijan delijke verwachtingen zich meer en meer richten op een uitputting van de Duitsche afweerkracht door een meedoogenlooze voort zetting van het offensief. De vijand zal deze strategie van uit putting des te meer aanhangen, naarmate de gebeurtenissen zijn hoop op een groote beslissende operatie zullen teleurstellen. Men zal dus goed doen, zich voor te bereiden op een langen duur der gevechten. Het behoeft geen be toog. dat een derlijke strijd de Duitsche formaties - voor een te zwaardere taak stelt, naarmate zij met het oog op de eischen van den algemeenen toestand moeten rondkomen met een zoo gering mogelijk aantal strijdkrachten. Overigens lijkt het vast te staan, dat ook de vijand het niet ou een langdurigen slag in Italië kan laten aankomen, zonder dat zijn algemeene strategische plan in grijpende veranderingen zou moeten ondergaan, In dat geval zou echter ook voor ons de v/eg voor nieuwe besluiten vrij ko men. BE LUCHTOORLOG. Naar het Internationale Infor- mationsbuero verneemt, is het gisteren boven Midden- en Zuid- Duitsohland tot eenige zware luchtgevechten gekomen. Af weergeschut der luchtmacht nam op doeltreffende wijze deel aan de operaties tegen de Ameri kaansche formaties. Tot dus verre is de vernietiging - van minstens 45 Amerikaansche vliegtuigen, gemeld. Bij hun ondernemingen van den Tweeden Pinksterdag ho ven het Rijksgebied en de be zette Westelijke gebieden en het Zuiden hebben de Amerikanen ten minste 112 vliegtuigen verlo ren. Daaronder bevinden zich 78 viermotorige bommenwer pers. Naar het D. N. B. uit Vichy meldt, ia in de laatste, drie dagen de Anglo-Aimerikaaa* sche bomterreur op Zuid-Frank rijk in hevigheid toegenomen In de zeven aangevallen steden zijn tot dusverre ruim 5000 doo- den en 6000 gewonden geteld. IS DE INVASIE UITGESTELD? De A. N. P.-correspondent meldt uit Berlijn: Naar in Duitsche militaire kringen wordt vernomen is men tot de overtuiging gekomen, dat de Engelsch-Amcrikaansehe in vasie, die omstreeks het mid den dezer maand verwacht werd, tot een later tijdstip is uitge steld. Omtrent de redenen van dit uitstel kan men zich slechts in gissingen verdiepen, evenals het uitblijven van het offensief in het Óósten, waarvoor de Sov jet-Russische legerleiding, naar men mag aannemen in overleg met Engeland en Amerika, bin nen opmerkelijk korten tijd de voorbereiding heeft voltooid. Kennelijk met het doel gereed te zijn, wanneer de strijd in het Westen zou ontbranden. In ver band met den maanstand en de daarmede verband houdende ge tij-veranderingen is het onwaar scnijnlijk, dat vóór medio-Juni landingspogingen zullen worden ondernomen, indien men al thans het begin van het groote geallieerde offensief niet tot een nog later tijdstip heeft uitgesteld. Intusschen is het luchtoffensief der geallieerden tot een onge kende intensiteit opgevoerd ten einde, naar men te j3erlijn ver klaart. iets in de plaats te stel len van de uitgestelde invasie. ROOSEVELT NAAR ENGELAND? Don Iddon, de vertegenwoor diger in de Vereenigde Staten van de Londensohe ..Daily Mail" en van de ..Sunday Dispatch" verklaart, dat er goede reden bestaat om aan te nemen,- dat Roosevelt binnenkort naar En geland zal gaan. Pfesident Roosevelt heeft op de gisteren gehouden persconfe- Ghurchill medegedeeld, dat hij Churchill in den loop van het volgende halfjaar, vóór 20 Ja nuari 1945, hoopt te ontmoeten. DE TOESTAND IN ECUADOR. Naar de Britsche berichten dienst meldt, hebben de revo- lutionnairen, die zich te Kuaya- quil van de macht hebben mees ter gemaakt, een nieuwe regee ring gevormd, nadat zij hadden geweigerd de regeering te er kennen van Navarro-Allendes, die na het aftreden van presi dent Arroyo del Rio de regee ring op zich had genomen. De voorloopige militaire regee ring heeft medegedeeld, dat zij in functie 'zal blijven tot den aankomst van Ibarra, den voor- maligen president, die zich op het oogenblik in Columbië be vindt en door de revolutionairen is uitgenoodigd het ambt van president op zich te nemen. BINNENLAND NEDERLANDSCHE KRIJGSGEVANGENEN IN JAPANSCHE KAMPEN. Het Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Kor te Voorhout 14 te 's-Gravenhage, ontving bericht omtrent de vol gende krijgsgevangenen in Ja- pansche kampen. ja haye, ph de leeuw, wj van leeuwen, chll lefever, cha lam- merts van bueren, aclepinat, el leijener, thf leijenius, rw van lier, h van ligten, pe lindeman» ec van ling, ath van .lingen,jjr van lingen, mf van lingen, ra ioriaux, thh losse, dh loth, jam loth, mf loth, jf louis, pjg de louw, wwb lubbers, gw lucardie, 1 lufting, ep lutter, we lutter, tha maarseveen, ge maas, drh mac. gillavry, j mac. gillavry, jph ma ger, wjo malcorps, wghmarcus, jj martin, ac mapker, h. masch- keupt, gg masius, cl mattheij van Per vlaggesein worden de beric'nlerf doorgegeven. Zóó vervult een deel van Neerland's jeugd zijn plicht voor het nieuwe Europa en dus voor zijn Vaderland.' Meld je ook, strijd mee, wees een kerel t Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tussoben 17 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- «telle Weet, Plompetorengracht 24, Utrecht; alle Hafen- en Ortskomman- denture# eg de rcrtehrllsadc H -Meldestellea ia Nederland./' de hoeven, f mehlbeun, faw men- delsohn, jjg menick, w menick p menke, fpe mensings, 1 mes- serschmidt, fjw meurits, jwc van meurs, m meuer, jwa' van mico- la ftirstenrecht, hcj mollet, mc misseljer, h mierop, gh milano, bat misero, rr mollet, ng moojen, kr mosjes, wf mouderman, wj mout, fd mouthaen, od mout- haen, whfj mouthaen. If mulder, fdj muller, hh mulder, jrj mul der, pw mulder, o m.ully, b mun- ro, h naberman. jl van naersson, ge nagglas, ra naggles, pf nau- man. a van neer, fg neirinkes, w neijdorff, jm neijendorff, dg nief- hoff, pf noorman, koe nowack. ha nuee, jch obdem, h odentkel, pfk van oest, akj omen, eth van om men, ong a. kwien, am van oor- sekot, d oorterijs, lth oosterier, p ort. eg ottens, gc ottenwanger, hp overbeck bloem, whc over- beck, jhk overklift, ww van der paardt, mc palm, lmno parije, jpl passage, pt-h penschen Iv permis iavysohn, p philip, ff phillips, cl pieplenbosch, jw pieters, lch pie ters, wa pieters, fe pioen, mph van der poel, cft poepaart, mam van de pol, uac pootkamp, wr portier, wja posno, ujr poublon, fj pownel, ua raaf, wl ramekers, fr reede van oudshoorn, jo reep, jh reicherdt, ga reisdorp, jj reis- dorp, re reisener, jh remmert, gas van de rest, j de reuner ajh revan, w reijengs, rezoux kühr, fh rezoux schultz, lrke reijkers, wh rhemrew, jwm ridder, ldg ridderher, e rietzeboel. path ro- bert, jj rompis, ajp rondell, jr van room, h roos van raadshoven, f roosen, f roouas, h roskura, la roze, am roso, i rueektie, jh ruecktie, gc ruel. jh de ruiter de wildt, vfl rumdens, hr rundberg, ahc ruseke, h rusman, fa de ruuk, la de ruuk, m saas, wf salman, chth Salomon, hw salomonson, rf van de sar, pf sauerensig,jel de scheemeker, jma de scheeme- ker, ph schejvinck, r schipper, jgh schlemilch, hj schoek, hl schomier, ac schram, wh schröe- der, p schulze, r schutz, al seffner, m seipio, jch seipis, h van selow, tvj servais, imw sibbald, .chew siebel, j sijateuw, ela simbaya, eac simons, 11 sittsop, aj slieker, la van der sluis, sw smiessert, jp smit, j smith, fhl smith, aa snee- key, jro sneekey, gf snijders, fj van soeken. fbe soentken. If van spal, ge van steenus, ehg van steenvelt, ef steevensz, cffth ste- girfgs, b sternberg, u sternburg, hg stevens, j van der strasi-en, fhg van suektelen van der hars, rchc van taanom, he tengberger; or tenminck, j tèrenskoen, wj teunissen, jrnn theedens, s theo- dorues, fh thiems, wbch thijssen, ah tichelaar, fw"h tiwen, a too- nissen, j toonissen, ijd toorop, eaj van der tuil, ah uljes, ae van- lerberghe, jpc van der veen, pth van der veen. ja ter veer, tj ve neus, hh verhoeven, 1 veroanmon, h verrr.eulen, ca visser, ph visser, chth van vliet, jh voaden, hhh de vogel, ph ten voorden, fh vroom, j vroom, w waardenburg, wph waersegers, h wagenaar, m wat- tisens, hl w'eeber, wp weise, hh welcher, fpa wemer, ej white, ee wicherts, fa wienbeck, le wierses, gaw wigert van edens, e de wil ligen. wgg willemsen, ho willens, cp wilten, pl wilten, pwb wind- henwer, p winter, p de winter, hj de wolf, d wolff, gf wolff. ah de wolff. afch wollrabe, mp van de worff, lp van der vorm, sw wijnberg, lf wijnhamer, mi van yeendoorn, chf zeiler, ar zitter, jo zuidens, m van der zwaan, pp zwartjes, a van zija. Zij, die inlichtingen wenschen of aanwijzingen kunnen verstrek ken omtrent deze personen, ge lieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke gegevens der betreffende krijgsgevangen, zoo als volledige naam, voornamen, geboortedatum, rang onderdeel of wapen, laatst bekende stand plaats en burgerbetrekking in In- dië enz. tot bovengenoemd bu reau te wenden. BIJ LUCHTALARM ONMID DELLIJK DEKKING ZOEKEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1