;se Strijd in Itaüë duurt voort ond be- ben, en Ook ken Bel, ER- ure, oae. ■een ER »oe- Ifst Don raai [67 ler- iid nz. Ie JAARGANG - No. 100 DINSDAG 30 MEI 1944 waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lefdsche Editie Teïef. Adm. 20935 - Telel. Red. 20015 PUINHOOPEN VAN aprilia prijsgegeven DUITSCHE WEF.RMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. „In Italië lag het zwaartepunt van de gevechten gisteren in het gebied van Velletri. Ten Zuiden en ten Zuidwesten van de plaats werden vijandelijke aanvallen afgeslagen, geringe plaatselijke én'penetraties afgegrendeld en ver 'seheidene opnieuw in gereedheid gehouden bataljons met pantser wagens door geconcentreerd ar tillerievuur uiteengeslagen. Ten t. Oosten van Velletri blijft de vij and met gebruik van zeer ster ke pantserstrijdkrachten in Noor- oostelijke richting aanvallen, Verbitterde gevechten zijn hier aan den gang. Aanvallen van den vijand op Castro dei Volsci mis lukten, hierbij werd een aantal vijandelijke pantserwagens stuk geschoten. In de gevechten van de laatste 1 j dagen heeft zich de 90ste pant- sergrenadiersdivisie, die reeds bij üassino dapper gestreden heeft, F >nder bevel van generaalmajoor [Baade met de onder zijn bevel eplaatste formaties van het le- ;er en de luchtmacht opnieuw jijzonder onderscheiden. Als af- zonderlijke strijders hebben zich ln le jagers Fries, richtkanonier bij n vaischermpantserjagercompag- nie, door het stukschieten van 17 66 'ijandelijke pantserwagens in wee dagen de Obergefreiter Jchrems in een stormcompagnie ran een regiment jagers, door iet vernietigen van 3 vijandelijke lar.tserwagens in den strijd op :orten afstand onderscheiden. Bij iet in het weermachtbericht van 5 Mei gemelde gevecht van Duit- che beveiligingsvaartuigen en ewapende veerbooten in het zee- iebied van Livorno zijn volgens le definitieve rapporten nog een vijandelijke motortorpedoboot ot zinken gebracht en een in trand geschoten. Van het Oostelijke front wor- len slechts plaatselijke gevechten lan den beneden-Dnjestr, in het [oorterrein der Karpathen en ten "uidoosten van Witebsk gemeld. Bfj een nieuwe aanvalpoging van bolsjewistische vliegtuigen >p eer. Duitsch convooi voor de fust van Noord-Noorwwe,gen ichoten Duitsche jagers zonder :elf verliezen te lijden 37 vijan- lelijke vliegtuigen neer. In de Finschë Golf brachten )uitsohe motortorpedobooten ten 7oord-Oosten van het eiland Ses- laer in een nachtelijk artillerie- levecht met vijandelijke bewa- tingsvaartuigen een bolsjevJis- isch vaartuig tot zinken. Twee ndere vaartuigen werden zóó waar beschadigd, dat aangeno men kan worden dat zi] vernie- igd zijn. Enkele vijandelijke vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen neer op steden in West en Zuidwest-Duitschland. Lucht verdedigingsstrijdkrachten scho ten boven het Rijksgebied, de be zette gebieden in het Westen en in het Middellandsche Zeegebied 23 vijandelijke vliegtuigen neer'" Van Zondag. „Aan het Italiaansche front zet de vijand zijn grooten aanval met nieuwe formaties met het zwaar tepunt ten Zuidwesten van Vel letri, ten Zuiden van Valmonto- ne, in het dal van de Giugliano en bij Ceprano voort. Aan weers zijden van Velletri mislukten al le doo: sterke pantserstrijdkrach ten gesteunde aanvallen na har de heen en weer golvende ge vechten. De naar Valmontone op rukkende vijandelijke aanvals groep werd in een tegenaanval ten Zuidwesten van de plaats na een verbitterden strijd tot staan gebracht Pogingen van Marokkaansche bergtroepen om het dal van de Giugliant) door een aanval via de bergen, die het dal begrenzen, te openen, bleven zonder resul taat. Ten Zuidwesten van Cepra no wierpen onze troepen in een tegenaanval den vijand, die met sterke strijdkrachten over de Sacco heengetrokken was, terug Bij Ceprano zelf bleef de vijand met vele honderden pantserwa gens aanvallen. In een voorbeel digen strijd sloegen pantsergre nadiers en valschermjagers de eerste vijandelijke aanvalsgolven uiteen en boden den in de plaats binnengedrongen vijand hard nekkig verzet. Een verder opruk ken van den vijand werd door een geconcentreerd artillerievuur verhinderd. Van Britsche motortorpedoboo ten. die Duitsche convooien ten Noorden van het eiland Elba aanvielen, werd een vijandelijke boot door onze beveiligingsvaar tuigen in brand-geschoten en een ander beschadigd. In de gevechten aan het Itali aansche front hebben zich for maties gevechtsvliegtuigen onder bevel van luitenant-kolonel Hei- big en in de zware gevechten in den Lii-i-sector een afdeeling luchtdoelartillerie onder bevel van kapitein Zimmerman bijzon der onderscheiden. In her Oosten kwam het slechts tot plaatselijke gevechten in het voorterrein van de Karpathen. In het achterwaartsche gebied van den centralen sector werden na een strijd van verscheidene dagen sterke bolsjewistische ben den uiteengeslagen. De vijand leed zware, bloedige verliezen en verloor bovendien 2500 gevange nen. 130 kazematten en gevechts- posten werden vernield en tal rijke wapens buitgemaakt. Sterke formaties Duitsche ge vechtsvliegtuigen vielen in den nacht van 27 op 28 Mei de sta tions Rowno en Sarny met waar genomen goede uitwerking aan. Amerikaansche bommenwerpers drongen tot boven het Zuidwestelijke Rijksgebied door en ondernamen terreur- aanvallen op de ste den Mannheim en Lud wigshaf en. Zwakkere aanvallen werden ondernomen, op Saarbrü-cjsen en het gebied van Trier. Er ontstonden scha de en verliezen aan menschenlevens. On danks de ongunstige voorwaarden voor den afweer werden door luchtverdedi- ging-sstr ijdkrach ten hier en hoven de be zette gebieden in het Westen 39 vijande lijke-vliegtuigen ver nietigd. Britsche bommenwerpers on dernamen in den afgeloopen nacht een terreuraanval op de stad Aken, die schade en verlie zen onder de bevolking veroor zaakte. 28 terreurbommenwer- pers werden neergeschoten. En kele Britsche vliegtuigen wier pen bommen neer op het stads gebied van Berlijn Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen aan in Zuid-Enge- land met goede uitwerking." Van Maandag. „De dag van gisteren stond aan het Italiaansche front overal in het teeken van succesvolle af- weergevechten. In den sector Apriliia-Valmontone sloegen on ze divisies de door sterke pant serstrijdkrachten ondersteunde doorbraakaanvallen van den vij and in verbitterde gevechten af. Het tot dusver nog door onze achterhoedetroepen taai verde digde puinveld van Aprillia werd aan den vijand overgelaten. Ten Oosten van Lanuvio zuiver den pantsergrenadiers in een onverwijlden tegenaanval een vijandelijke penetratie. Bij de zware gevechten in het gebied van Velletri hebben zich de onder het bevel van generaal der vliegers Schlemm staande troepen van het leger en de luchtmacht bijzonder onderschei den. Ten Zuiden van Valmontone werd het penetratiegebied van de vorige dagen door aanvallen van uit het Oosten en het Noordwes ten vernauwd. In den sector Roc- cagorga-Castro dei Volschi sloe gen onze achterhoedetroepen in heftige gevechten met den voor al in het Giugliano-dal sterk op- dringenden vijand alle aanvallen af. Uit het Oosten worden geen bijzondere gebeurtenissen ge meld. De bestrijding van 't Sow- j et-Russische aanvoerverkeer werd overdag en des nachts met succes voortgezet. Talrijke sta tions, vooral Sjeptowka en Ko- rosten, waren het doel van zwa- aanvallen van onze lucht macht. Formaties Amerikaansche bom menwerpers drongen in de mid daguren van gisteren onder krachtige bescherming van ja gers het West- en Midden-Duit- sche gebied binnen. Door het uit werpen van brisant- en brand bommen werd schade aangericht, vooral in de woonwijken van Keulen en in eenige steden van Midden-Duitschland. In uiterst harde luchtgevechten en door luchtdoelartillerie werden 75 vijandelijke vliegtuigen, waar onder vijftig viermotorige bom menwerpers, vernietigd. Negen andere vligtuigen verloor de vij and. boven de bezette Westelijke gebieden en boven de wateren om Engeland In den afgeloopen nacht wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen op het stads gebied van Mannheim. Duitsche gevechtsvliegtuigen ondernamen doeltreffende aan vallen op de Britsche havenste den Torquay en Brighton alsme de op afzonderlijke doelen in Oost-Engeland. Er werden ex- ploisie„ en branden waargenomen LUCHTSLAGEN BOVEN DUITSCHLAND. Gebruik makend van de weersomstandigheden hebben formaties Amerikaansche bom menwerpers Zaterdagmiddag een nieuwen terreuraanval op Zuid- West-Duitschland ondernomen. Door het dichte wolkendek wier pen zij vrij groote hoeveelhe den brisant- en brandbommen vooral op woonwijken der ste den Karlsruhe en Mannheim. De Amerikaansche formaties wer den krachtig beschermd door jachtvliegtuigen. Door de ongun stige weersomstandigheden slaag den slechts gedeelten van de tot afweer opgestegen Duitsohe ja gers er in in contact te komen met de vijandelijke formaties. Inzake de aanvallen op Sak sisch gebied in de middaguren van Zondag, verneemt het D.N. B. nader, dat door verschillende misleidingsmanoeuvres, die het eigenlijke aanvalsdoel tot op het moment van het bombardement moesten verbergen, de Ameri kaansche formaties blijkbaar hoopten de Duitsohe luchtverde diging in verwarring te kunnen brengen. Nadat zij eerst met een duidelijken O-ostelijken koers tot in het gebied ten Westen van Berlijn waren doorgedron gen, draaiden zij plotseling naar het Zuid-Oosten en wend den voor een aanval te zullen gaan ondernemen op groote Saksische steden. De bommen werden vervolgens echter op verschillende ander doelen neergeworpen, voornamelijk in het Saksische gebied. Sterke es kaders Duitsche jagers en jacht- kruisers hadden echter reeds tij dens de nadering den strijd met de vijandelijke vliegtuigen aan gebonden, waardoor reeds boven het gebied van Maagdenburg zware luchtgevechten ontston den. In het gebied van Leipzig ontstond tevens nog een groote luchtslag, tijdens welken talrijke bommenwerpers en verscheidene jagers met grooten actieradius der Amerikanen werden neer geschoten. Uit de jongste rap porten blijkt, dat ook de aftocht der vijandelijke formaties ge paard ging met hevige luchtge vechten boven Noord-West- en West-Duitschland, die door de Duitsche jagers en jachtkruisers met succes werden gevoerd. Naar Interinf verneemt, heb ben zich gisteren tusschen Ame rikaansche formaties, die naar Mididen-Duitsohland doordron gen, en Duitsche luchtverdedi gingsstrijdkrachten opnieuw luchtslagen afgespeeld, die even heftig en verbeten waren als de voor de Amerikanen kostbare gevechten van Zondag. Boven Oost-Mecklenburg en verschil lende streken van Midden- Duitschland kwam het tot hevi- gen striid, zoodat de vijandelijke vliegroute weldra was geken merkt door trossen valscherpien en brandend vallende bommen werpers. Ook de Amerikaansche forma ties, die van Italië uit naar de Ostmark doordr >nger stieten op krachtige Duitsohe afweer. Er zijn reeds berichten over het neerschieten van 47 toestellen binnengekomen, voor het meer- endeel viermotorige bommen werpers. DE VERNIELDE KERKEN IN DUITSCHLAND. De conferentie der bisschop pen te Fulda zal, naar men in katholieke kringen verneemt, pas in de periode van 18 tot 20 Augustus gehouden worden. In een voorbereidende bespre king van den president der bis schopsconferentie te Fulda is medegedeeld, dat men er totdus- ver in geslaagd is voor bijna 90 procent van alle door de lucht- terreur verwoeste kerken een andere ruimte te vinden. Door de tegemoetkomende houding der betreffende gemeentelijke auto riteiten worden in bioscopen, theaterzalen en dergelijke groo te gebouwen godsdienstoefenin gen gehouden. Zoodra de weers omstandigheden gunstiger zijn, zullen in landelijke gebieden ook godsdienstoefeningen in de open lucht worden gehouden. De katholieke kerk in Duitsch- land heeft voor dit doel een aan tal gemotoriseerde altaren laten vervaardigen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om op een Zon dagochtend met één altaar in verscheidene uit elkaar liggende dorpen de H. Mis op te dragen. Op het oogenblik beschikt men over 30 van deze op vrachtauto's gemonteerde altaren. DE LUCHTTERREUR OVER FRANKRIJK. Volgens de jongste berichten heeft Frankrijk door de Engelsch Amerikaansche bombardementen van Vrijdag en Zaterdag j.L meer dan 3500 dooden te be treuren. Alleen in Marseille is het aantal dooden gestegen tot bijna 1500. De Anglo-Amerikaansche luchtmacht viel Vrijdagochtend opnieuw op hevige wijze de Ban lieu van Lyon aan. Het aantal slachtoffers bedroeg des avonds reeds 491. Voorts heeft de Anglo-Ameri- kaansohe luchtmacht aanvallen ondernomen op Kaerijk, Douai, BethUne en Tonnerre. In laatst genoemde plaats werd een kérk getroffen, een schitterend monu ment uit de dertiende eeuw, waarin zich 35 kinderen bevon den voor de catechismusles. Ze ven kinderen werden onder het puin bedolven. In het departement Loire is een stad aangevallen, waardoor belangrijke materieele schade ontstond. Verscheidene honder den personen werden gedood. Op verschillende wijken van een stad in het departement Eure et Loire werden Vrijdag eveneens een groot aantal bom men neergeworpen. Men vreest, dat ook hier het aantal slachtof fers zeer hoog is. De Fransche omroep heeft me degedeeld, dat bii aanvallen op Vrijdag, Zaterdag en Zondag thans meer dan 4000 menschen zijn omgekomen en bijna 5000 gewond. Voorts wordt nog gemeld: Tijdens de Pinksterdagen zijn de volgende steden door de An glo-Amerikaansche luchtmacht geteisterd'. Marseille. (Volgens de officieele gegevens van de pre fectuur waren gisteravond om 20.00 uur reeds 1200 lijken ge ïdentificeerd). Avignon (305 doo den). Nimes (150 dooden). Char- tres (52 dooden). Angers (ruim 120 dooden). Nice (255 dooden). Voorts werd de omgeving van Montpeilier gebombardeerd. Er werden 18 personen gedood en 31 gewond. Bij een aanval van de Anglo Amerikaansche luchtmacht op Zaterdag en Zondag op het departement Seine et Öise wer den 214 personen gedood. OPSTANDIGE BEWEGING IN ECUADOR. Volgens een bericht van Asso ciated Press is te Quito in Ecua dor een revolutie uitgebroken. De beweging zou worden geleid door aanhangers van den vroe- geren president Velasco Ibarra die in ballingschap in Columbia leeft. BIJ LUCHTALARM ONMID DELLIJK DEKKING ZOEKEN. 'MET DEN NEDERLANDER BUITENGAATS STAAT DE JUISTE MAN OP DE JUISTE PLAATS Meldt U bij de Kriegsmarine UU*. klèL» «aa Indiensttreding bij de Kriegsmarine ia mogelijk voor iederen Nederlander tusschen ,17 45 jaar» Aanmelding en inlichtingen «bij de Marineannahoiestelle West» Plompetorengracht 24, Utrecht* alle Hafen» en Ortskommandanturen en de ver» schillende /l-Meldestelleo in Nederland»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1