i In Italië wordt verbitterd gestreden Vaart voor Europa! je JAARGANG - No. 99 ZATERDAG 27 MEI 1944 A waarin opgenomen; DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFT5CHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lsidschs lidïts© Teïef. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 Pirtkst-ergcdöchten i r In de Handelingen der Apostejen is verslag gegeven van het eerste Pink- filll (terfeest. i|({ ....En plotseling ontstond er uit den hemel een gedruisch als van ean voorbij gaanden hevigen wind en ver- Vulde geheel het huis waar ze gezeten waren. En hun verschenen verspreide tongen als vuur en namen boven Tpleder hunner plaats. En vervuld wer- f den allen van den Heiligen Geest en ke begonnen verschillende talen te spreken, naar de Geest hun ingaf zich te uiten.... En er ontstond een volksoploop en ie menigte luisterde in stomme ver- jazing toe: „Zie, zyn niet allen die jaar spreken Gallileërs en hoe hooren wij dan ieder de eigen taal van ons geboorteland?" Voorafbeelding van wat alle komen- e eeuwen verder geschieden zou: de Kerk, predikend in alle talen der vol keren, tot alle volkeren. De Kerk miskent de nationale ge voelens niet, integendeel, in het chris tendom kreeg de vaderlandsliefde pas haar volle kracht. Maar als Moeder van allen, als zuil -der waarheid, be lijdt zij, dat de liefde geen onder scheid maakt tusschen blank en bruin, ïusschen ras en stand; zij is geroepen Cflhet evangelie te prediken tot in de •{uithoeken der aarde; zij predikt in ille talen en voor ieder verstaanbaar. Komende van over de bergen, is zij den volkeren geen vreemde, geen «^stiefmoeder, maar de heilbrengende, vreugdebrengende, de waarachtige gelukbrengster, omdat zij nu nog im mer, gelijk alle eeuwen en gelijk Petrus op dat eerste Pinksterfeest verkondigt: Met zekerheid erken- ne derhalve geheel het huis van Is- sD raël, dat God Hem èn Heer èn Chris- tus heeft gemaakt, dezen Je^us, dien gij hebt gekruisigd." Hier getuigt en- getuigde de Geest zélf en v/ie die van goeden v/il is kan aan Zijn getuigenis weerstaan? Zijn getuigenis is leven en waarheid en wie het getuigenis weerstaat, baart den dood en den leugen, den chaos en de vernietiging. Christus is de hoeksteen, de alpha en de omega, het begin, het midden en het einde van alle dingen en de Kerk is de voortgezette Christus in den tijd. wie Christus zegt, zegt Kerk en wie Kerk zegt, zegt Christus. Zonder Christus gaat het niet: dat is de inhoud van deze blijde bood schap aan den trd. Omdat een Europa, dat zich christe- lijk noemde, het zonder Hem is gaan J stellen, is dat Europa vervallen van ÜS de eene dwaling in de andere, dreigt het tenslotte verstikt te worden in i "I den poel van materialisme en moder- I nisme, van individualisme .en heiden- I dom. Toen Europa Christus diende was 2 ook niet alles pais en vreê, maar er waren toch de christelijke Middel- eeuwen, eeuwen van christelijk han delen en denken, van streven naar God door volk en regeerders. Toen werd Europa bezield door een idee, die de stof overwon en naar den he mel streven deed; zie slechts de go- thische kathedralen! Toen heerschte er waarachtige broederschap en naas tenliefde: sla er de gildeboeken en de gildereglementen maar .op na. Toen leefde de mensch niet alleen boven natuurlijk, maar ook natuurlijk; toen p./ was zijn sociaal-economische orde vrucht -van verstandelijk denken en handelen. Alles 'moest toen welleven gezond en natuurlijk zijn, want alles draaide rond Christus, die immers is de waar heid en de weg en het leven, niet alleen voor Gen Zondag en in de kerk, maar voor alle dagen van de week, voor het heele leven; in de kunst, in de wetenschap, in de staatskunde: zoo was het in de Middeleeuwen voor den kleinen man en den ge- kroonden man, voor alle volkeren en naties, één van zin en één van hart, bezield van denzelfden geest, van de zelfde liefde. Toen was Europa één en het was één in Christus. Hier is het verleden weer eens de leermeester voor de toekomst; wil Europa nog ooit gezond herrijzen uit den poel van zoovele -ismen, dan zal het Christus moeten hervinden. Want Europa heeft Christus noodig om weel een christelijk Europa te worden, dat zijn leidende en dienende taak in de wereld pas ten volle verstaat, maar allereerst een dak levert voor be vriende, samenwerkende volkeren. Men schrijft en pr^at nu veel over sociale liefde en sociale rechtvaardig heid. maar wat is liefde, wat is recht vaardigheid zonder Christus, zonder christendom, zonder Kerk? Daar kan pas liefde wonen en rechtvaardigheid hcerschen, waar Christus wordt ge diend in den naaste, waar de mensch geleerd heeft zichzelf weg te cijferen voor armen en lijdenden,* waar men te offeren weet uit liefde, waar men de vruchten bespeurt van den Para- cleet. Want daar werkt God en waar God werkt, kan alleen Gods zegen zijn. En waar Gods zegen is, daar bouwt men niet tevergeefs, daar al leen bouwt men op rotsgrond. m HET OOSTEN IS HET RUSTIG DUITSCH WEERMACHTSBERICHT, Het Duitsche weerrnaChtsbe- rioht van Vrijdag luidt: „In het geveohtgebied van Cisterna zijn sterke vijandelijke pantserformaties naar het Noor den opgerukt. Hierdoor hebben zich de zware gevechten naar het gebied ten Zuiden en ten Oosten van Velletri verplaatst, waar verbitterd gestreden wordt. Tachtig vijandelijke pantserwa gens werden daar vernietigd. De dappere bezetting van Cister na sloeg oo-k bisteren tijdens den geheelen dag alle vijandelijke aanvallen af. In het gebied ten Oosten van Littoria en ten Noorden van Terracina distin- cieeren onze troepen zich vanuit de kustvlakte naar de daarach ter gelegen bergketen. Vrij zwakke vijandelijke aanvallen werden uiteengeslagen. Ten Oosten van de Liri zette de vijand met sterke strijdkrach ten zijn aanvallen op den sector- Melfa yoort. Hii kon na heen- en weer golvende gevechten, tij dens welke 43 vijandelijke pant serwagens werden stukgescho ten, den voet zetten op den Noordelijke oever van de rivier. De slag duurt ook hier met on verminderde hevigheid voort. Boven het Italiaansche gebied werden gisteren in hevige lucht gevechten tegen ver overmachti ge vijandelijke luchtstrijdkrach ten en door de 'luchtdoelartille- rie 18 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Een formatie gevechtsvliegtuigen vie! in der. afgeloopen nacht gereedstaande vijandelijke troepen en verkeers knooppunten in het gebied ten Westen van Cassino met goed resultaat aan. Tijdens de zware afweerge- vechtejr in de laatste weker, heeft zich een gevechtsgroep on der bevel van kolonel Bode door bijzondere dapperheid onder scheiden. Aan het front in het Oosten verliep de dag bij geringe plaat selijke gevechtsactiviteit kalm. Het slation Gshankoi op de Krim werd in den afgeloopen nacht opnieuw door een formatie Duit- sche gevechtsvliegtuigen doel treffend gebombardeerd. Formaties Duitsch-Roemeen- sche slagvliegtuigen onderna men doeltreffende aanvallen op bolsjewistische troepenconcen traties en batterijstellingen in het gebied ten Zuiden vn Du- bos ari. Een bolsjewistische motortor pedoboot, die uit de Finsche Golf trachtte te ontsnappen, zonk na mijntreffers. Bij den afweer van een bolsjewistischen luchtaan val op een eigen convooi in de Noord-NoorsChe wateren scho ten onze jagers van 80 aanval lende vliegtuigen er 69 neer. Een ander vliegtuig werd door de beveïlig'ingsvaaartuigen van het convooi neergeschoten. Amerikaansche bommenwer pers vielen verscheidene plaat sen in de bezette gebieden in het Westen, alsmede steden in het Zuid-West-Duitsche grens gebied aan. Vooral in Muehlhau- sen ontstond schade. De bevol king leed verliezen.' Door lucht verdedigingsstrijdkrachten wer den 27 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten." HET VERLOOP AAN HET ITALIAANSCHE FRONT. De militaire correspondent van het D. N. B., Hallensleben, sdhrijft, dat de slag in Italië se dert gisteren nog heviger is ge worden. De Engelschen en Ame rikanen pogen hardnekkig met steun van hun terreinwinst een diepe doorbraak in het Duitsche steunpuntstelsel te bewerken. Tot dit doel heeft het geal lieerde pantserwapen zich op twee punten speciaal - geconcen treerd; op het gebied van Cis terna. waar het een verdere pe netratie ook tot stand heeft kunnen brengen, en op den drie hoek, gevormd door de rivieren Melfa en Liri. Met het oog op het aanstormende geweld der mas sale pantserafdeelingen schijnt generaal-veldmaarschalk Kessel- ring tot een verdere frontcor rectie te hebben besloten, door dat hij het bevel gaf, al strij dende op de punten van den zwaars ten druk uit te wijken. Met ligt voor de hand. dat de Anglo-Arnerikanen, alsmede de Franscb, Poolsche en Afri- kaansche afdeelingen, verliezen lijden, d'ie vergeleken kunnen worden met de Sovjetverliezen tijdens de groote afweerslagen aan het Oostelijke front. Het verdient de aandacht, dat de slag van Duitsche zijde nog steeds met betrekkelijk geringe strijdkrachten wordt volgehou den. Ongetwijfeld heeft Kessel- ring hier en daar operatieve re serves in den strijd geworpen om de eenheid van het frontver loop te bewaren, maar hii heeft dat zeer spaarzaam gedaan. Hij heeft zijn hoofdreserves achter gehouden, waaruit blijkt, dat den Anglo-Amerikanen nog zware uren, waarschijnlijk zelfs de zwaarste, te wachten staan. Van het gebied ten Noorden van Anzio loopt net front thans over Velletri naar Aprillia, van daar over Cisterna-Sezzo-Pri- vemo naar het gebied Noorde lijk van Vallecorsa vandaar naar Pastena en de uitmonding van de Melfa in de Liri. dan naar het gebied van Ro-ccasecca en Piedimonte, waar het ongeveer viif kilometer Noordelijk van Cassino aansluit op het oude bergfroiit, dat naar de Adriati- sche Zee loopt. DE PARTISANEN IN ITALIë. Uit het Italiaansoh. hoofd kwartier wordt gemeld: Te middernacht van den 25en op den 26en Mei liep de termijn. binnen welke zich partisanen straffeloos konden aanmelden, af. Derhalve zijn vandaag in de partisanengebieden stelselmatige, groot opgezette operaties begon nen. Mededeelingen van partisa nen. die zich de laatste dagen hebben aangemeld, vormen daar voor waardevol materiaal. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 28 Mei van 11.30 tot 11.45 uur over den zen der Hilversum 1. op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. rijk. Dr. GOEBBELS OVER DEN LUCHTOORLOG Onder het opschrift „Een woord over de vijandelijke luchtterreur" publiceert de „Voelkische Beobachter" een ar tikel van dr. Goebbels, die daar in onder meer zegt: „Van geen enkele zijde wordt nog betwist, dat ae vijan delijke luchtterreur vrijwel uit sluitend gericht is op het breken van het moreel der Duitsche burgerbevolking. Men behoeft slechts in Duitschland of in het bezette gebied eeh vaak gebom bardeerde stad te bezoeken, om onomstootelijk te kunnen vast stellen, dat ons oorlogspoten tieel door de vijandelijke lucht terreur misschien voor 1 procent wordt getroffen, terwijl ae ove rige 99 procent op "civiele doelen terecht Komen. Onze vijanden verhelen hun bedoelingen ook in het geheel niet, meer. Intusschen echter zijn de Anglo-Amerikaanssche terreurvliefers er de laatste we ken toe overgegaan, de Duitsche burgerbevolking openlijk en zon der het minste respect voor de internationale oorjogswetten aan te vallen, met de boordwa- pens te beschieten en in koelen bloede te vermoorden. Dit heeft niets meer met oorlog uitstaan de, dit is eenvoudig moord. Niemand zal zich erover ver wonderen, dat zich in zoo een geval van de bevolking een ra zende woede meester maakt. Slechts met hulp van de gewa pende macht kan het leven van neergeschoten piloten gespaard worden. Wie heeft hier gelijk, de moordenaars, die na hun laffe wandaden nog een humane be handeling van de zijde hunner slachtoffers verwachten, of de slachtoffers? die zich te weer willen stellen? Deze vraag is niet moeilijk te beantwoorden. Jn elk geval zou het teveel van ons gevergd zijn? als men van ons verlangde, dat wij Duitsche soldaten beschikbaar zouden stellen voor de bescherming van kindermoordenaars, tegen wie de door razende woede aange grepen ouders zelfverdediging willen toepassen. Het lijkt ons nauwelijks nog mogelijk en duldbaar, Duitsche politie' en weermacht te gebrui ken tegen het Duitcshe volk, als dat kindermoordenaars be handelt zooals zij verdienen. Ook de Anglo-Amerikaansche oor- logswillekeur moet ergens haar einde hebben. De piloten kunnen Belangrijke transporten vinden, onder bescherming der' Kriegsmarine, regelmatig plaats. De veel omvattende taak] dezer beschermers is van zeer groote waarde voor Europa's toekomst. Nederlanders, toont U de naam van „de zeevaarders van Europa" waardig, neemt deel aan dit belangrijke werk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine.:' Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor lederen Nederlander tusschen 17 - 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme-' stelle West. Plompetorengrachl 24. Utrecht: alle Hafen- en Ortskomman- danfuren en de verschillende ff -Meldestellen in Nederland. er zich niet op beroepen, dat zij als soldaten op bevel handelen. Geen oorlogswet schrijft voor, dat een soldaat bij een laaghar tige misdaad vrijheid van straf verkrijgt, doordat hij zich op zijn superieuren beroept. Wij hebben steeds gewenscht, dat de oorlog zich in ridderlijke vormen zou afspelen. De vijand schijnt dat niet te willen. De ge- heele wereld is daarvoor getui ge. Zij zou er bij het voortduren van dezen verontwaardiging wekkenden toestand ook getuige van worden, dat wij middelen weten te vinden om ons tegen deze misdaden te weer te stel len". BINNENLAND Geen „kolen in papieren zakken" meer. In de Staatscourant van 25 Mei '44 is een wijziging van de verpakkingsvoorschriften voor papier en carton gepubliceerd, waarbij deze met een aantal be palingen werden uitgebreid. In het vervolg is het onder verbo den artikelen meervoudig te verpakker., voorzoover niet strikt noodzakelijk ter bescherming van de te verpakken artikelen. Voorts is een bepaalde ver pakkingswij ze voorgeschreven aan fabrikanten en ompakkers van: havermout, gort gortgrutten en gortmout; soepblokjes, jus- blokjes en sausblokjes. jus- en sauspoeders,_ alsmede jus- en sauskorrels én bouillonblokjes. Van belang is ook .het vérbod om de volgende artikelen in zak ken of zakjes te verpakken: be schuit in een hoeveelheid, welke op minder dan 2 rantsoenbonnen verkrijgbaar wordt gesteld, op ticienartikelen, boorden en das sen. foto's, fournituren, galante riewaren, hoeden en petten, brood in iederen vorm of soort, horlogeriewaren, j uweliersartike- len, kolen, monsters, overhem den. schoenenen schoenonder- deelen, speelgoederen, wasch- goed. briefkaarten, inmaakvlie- zen, eieren en heele kazen, ijzer waren. Tenslotte mag plakband voorzien van het merk „colli band" alleen voor buitenverpak- king dienst doen. Inlevering groentebon.. In woners van gemeenten, waar klantenbinding voor groenten geldt, dienen bon „groente 7de periode 19-11" van 28 Mei tot 3 Juni a.s. in te leveren bij den handelaar, van wien zij van 11 Juni tot en met 8 Juli a!s. groen ten en fruit wenschen te be trekken. Radiopraatje Max Blokzijl. De titel van het door Max Blok zijl te houden politieke week- praatje, dat Maandag 29 Mei over Hilversum 1 om 18.45 uur zal worden uitgezonden, is: „Ruim baan voor het jonge geslacht". Wat gaat er in den vluchtkofffr? Voor ieder der huisgenooten een stel ondergoed, de familiepapie ren. de distributiebescheiden, po lissen, het spaarbankboekje, geld sieraden cn kostbaarheden, zeep, toiletartikelen, een of meer hand doeken, messen, lepels en vor ken. De schapen op de boerderij worden thans van hun wollen jasje ontdaan. Een schapenscheerder aan den nrbeid CNF/Kuiper/Pa* m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1