Strijd in Italië neemt in hevigheid toe Ie JAARGANG - No. 98 VRIJDAG 26 MEI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE Ct30RANT en DE WESTERBODE Kan'oor: Papengrachl 32 - Giro 103003 Lsidsche Editie Telef. Adm. 20935 TeleL Red. 20015 LUCHTAANVAL OP WENER-NEUSTADT DUITSCH WEERMACHTSBERICHT, Het Duitsche weermachtsbe- richt van Donderdag meldt: JÉn Italië neemt de groote af- weerslag door toenemend ge- kbruik van vijandelijke pantser- Slformaties aan hevigheid toe. Op iden uitersten Westelijken vleu gel van het landingslioofd van Nettuno werden aanvallen afge- slagen en werd een achter ons front gelande vijandelijke ge vechtsgroep in een tegenaanval vernietigd. Ten Zuid-Oosten van Aprilia zijn nog altijd zware ge- i rechten aan den gang. In het gebied aan weerskanten van Cis- terna gelukte het, de vij andelij- ke penetraties na verbitterden strijd voor de artilleriestellin- pgen op te vangen en af te gren- fdelen. Sterke aanvallen van over machtige vijandelijke strijd- krachten op Cisterna zelf wer- "j den ten deele in een tegenaan- rsjval afgeslagen, waarbij 17 pant- erwagens werden stukgescho ten. Uit het gebied van Littoria hebben onze troepen zich vol gens bevel in Noord-Oostelijke richting naar de bergranden ge- distancieerd', om zich daar met |de formaties, die uit den sector van Terracina naar het Noorden waren teruggenomen, te vereeni gen volgens de plannen. In den sector aan weerskan ten van de Liri bleef de Vijand met overmachtige strijdkrachten aanvallen, ondersteund door on afgebroken aanvallen an jacht bommenwerpers en sterke pant- sei-formaties. Onze troepen bo den hem verbitterden tegen stand en vingen de vijandelijke aanvalsspitsen in het gebied ten Zuid-Westen van San Giovanni en Roccasecca op. 50 vijandelijke pantsergevechtswagens werden daarbij stukgeschoten. Nieuwe, door pantserwagens ondersteunde vijandelijke aan* vallen op de piaats Piedimonte stortten met zware verliezen in een. Escortevaaartuigen en ge- vechtsveerbooten der marine hebben in den nacht van 23 op 24 Mei in de wateren van Livor- no een vijandelijke torpedomo torboot in den grond geboord. Uit het Oosten komen geen be richten over bijzondere gebeur tenissen. Britsch-Amerikaanscha forma ties vliegtuigen ondernamen gis teren in den loop van den dag en in den afgeloojien nacht ver scheidene terreuraanvallen. On ze luchtverdedigingsstrijdkrach- ten vernietigden 139 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 115 vier motorige bommenwerpers.-16 an dere vliegtuigen werden boven het Italiaansche grondgebied en de bezette Westelijke gebieden neergeschoten. Door deze bij dag onder krachtige bescherming van jagers ondernomen aanval len werden Berlijn, Wiener-Neu- stadt en verscheidene plaatsen in het gebied van Weenen getrof fen. Des nachts was Aken het doel van een Britsehen terreur- aanval. Vooral in de woonwij ken der Rijkshoofdstad en in Aken ontstond schade en gingen menschenlevens verloren. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op het stadgebied van Berlijn. Snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen vielen heden in de vroe ge ochtenduren wederom afzon derlijke doelen in Oost-Enge- land met goed resultaat aan.'' Zwaartepunt ligt in het Noorden van het Bruggenhoofd. De A. N. P.-correspondent te Berlijn meldde gisteren o.a.: Het in de vroege ochtenduren van den 23en Mei begonnen ge allieerde offensief in het brug genhoofd van Nettuno is voor de Duitsche legerleiding niet als een verrassing gekomen. De aanvallen, 'die door een zeer intens trommelvuur, o.a. van het geschut der voor de kust liggende Britsche oorlogssche pen, werden voorafgegaan, richt ten zicli tegen den Oostelijken vleugel tusschen Littorio en Cis terna, alsmede tegen den Noor delijken vleugel bii Aprilia. Hoewel de geallieerden uiteraard zullen streven naar het tot stand brengen van eer verbinding tus schen de bruggenhoofden aan het Zuid-Itaiiaansche front, ligt het zwaartepunt hunner aan vallen vooralsnog in het Noord- Westen, Noorden en Noord-Oos ten van het bruggenhoofd, waar bij klaarblijkelijk de bedoeling voorzit, de in de richting Rome loopende belangrijke Duitsche verbindingswegen af te snij den. Met de mogelijkheid, dat de omvang van den slag zich door nieuwe larfdingen aan de Italiaansche kust nog verder zal uitbreiden, wordt van Duitsche zijde ernstig rekening gehouden. Varen, varen, over de baren Varen, varen, over de zee! GEEN BETERE MARINEKLANT- DAN KEES OF PIET UIT NEDERLAND- Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- stelle West, Plompetorengracht 24, Utrecht; alle Hafen- en Ortskoinman- danturen en de verschillende -Meldestellen in Nederland. DE ZWAARSTE PROEF DR. GOEBBELS IN „DAS REICH". In zijn artikel „De zwaarste proef' in het weekblad ,.Das Reich" kenmerkt Rijksminister dr. Goebbels de politiek der ge allieerden jegens de neutralen ais een voortdurend schommelen tusschen twee uitersten en als een poging om afwisselend met suikerklontjes en zweep tot suc cessen te komen. Hij schrijft dit toe aan de onzekerheid der ge allieerden tégenover alle pro blemen. die de toekomst betref fen, alsmede aan de innerlijke onzekerheid aan de zijde van den vijand, d ie niet zoo sterk is als hij zich den schijn tracht te geven. Zou de vijand, zoo ver volgt de, minister, over voldoen de machtsmiddelen beschikken, dan behoefde hii ook niet met af wisselende tusschenpoozen een beroep op Duitschland te doen om de wapens neer te leggen en zich aan zijn genade over te le veren. Dan zou hij in staat zijn Duitschland daartoe'te dwingen. De vijand weet echter, dat hem de macht daartoe ontbreekt. Na te hebben gewezen op de agitatorische verleidingspogin gen der vijanden en hun open hartige bekentenis, dat zii het Duitsche volk iedere hoop op de toekomst willen ontnemen, con stateert dr. Goebels dat het Duit sche oorlogsmoreel geen gevolg van den karakteraanleg van het volk, doch van de domheid van zijn vijanden is. De oorlog is weliswaar nader bij zijn dramatisch hoogtepunt en dus bii zijn crisis gekomen, doch hij vertoont desondanks een geheel open beeld. Het valt ook niet aan te nemen, dat de beslissing van den oorlog door politieke trucs bereikt kan wor den. Deze moet op het eerlijke slagveld gezocht worden, en juist dar willen onze vijanden vermijden. Daarom trachten zij telkens weer langs omwegen in het front van onze bondgenoo- ten binnen te dringen en deze van binnen uit te splijten. Dat is hun bij Italië eens gelukt, een tweede maal zal hun dat niet gelukken. Dr. Goebbels is er in dit ver band van overtuigd, dat de vijand niet zijn doel kan berei ken door- een kunstmatig rek ken der gebeurtenissen, doch moet handelen. De toeziende we reld kan gerust de illusie begra ven, dat er den een o." anderen dag een wonder zal geschieden en er een plotseling en onver wacht einde aan den oorlog komt. De oorlog zoekt een beslis sing, zoo of zoo. Deze beslissing heeft w^at ons aangaat niet slechts betrekking op onze na tionale souverëiniteit doch op ons leven en onze geheele na tionale toekomst, aldus dr. Goeb bels. Wij houden ons verre van pochende grootspraak bii de be oordeeling van de komende be slissing. Wij achten ons volk sterlc genoeg om de groote be slissing in haar volle scherpte in te zien en daaraan mede te werken. Wij gaan haar tegemoet als een godsgericht. Wij zullen voor ons leven strijden en ook winnen. DE LUCHTAANVALLEN OP BELGIë EN FRANKRIJK. Opnieuw heeft de Anglo-Ame rikaansche luchtmacht een aanval gedaar»op Groot-Brussel. Een ar beiderswijk in de voorstad werd bijzonder zwaar getroffen. Vol gens officieele gegevens bedroeg het aantal geborgen dooden in enkele wijken van de Brusselsche agglomeratie, volgens de voorloo- pige tellingen twintig. Zestig personen werden zwaar gewond. Behalve Brussel werden ook nog een reeks Vlaamsche en Waalsche steden gisterenochtend door de Anglo-Amerikaansche terreurbommen werpers aange vallen. De gemeente Thienen in de provincie Brabant werd zeer zwaar gebombardeerd. Ook dé gemeente Hasselt werd BEKENDMAKING Naar de höhera SS- und Poli- zeifübrer ..Nordwest" mededeelt, heeft het Polizeistandgerieht te 's-Hertogenbosch op 24 Mei 1944 de Nederlanders Jan Roes. geboren 8 Februari 1918 te Delft, Jan Noorda, geboren 10 Sep tember 1919 te Amsterdam, Willem Oosterheers, geboren 6 December 1918 te Groningen ter dood veroordeeld, omdat zij op 19 Maart 1944 te Groningen een overval hebben gepleegd op een banklooper, om hem van een aanzienlijk bedrag aan geld te berooven. Het Polizeistand gerieht heeft de daders be schouwd als geweldmisdadigers en aangenomen, dat door de daad de openbare orde in Nederland verstoord kon worden. De da ders hebben gehandeld in op dracht van een terreurorganisa tie. doch hebben te hunnen eigen bate aanspraak gemaakt op een belangrijk aandeel in de te verwachten buit. Ofschoon de daad door het beleid van den banklooper mislukt is. is met toepassing van artikel 1 van de Ordnungssehuzsverordnung' de doodstraf uitgesproken. Het vonnis is na onderzoek van die gratiemogelijfcheid vol trokken. 's-GRAVENHAGE, 26 Mei. Naar de Höhere SS- und Polizei- fuehrer „Nordwest" mededeelt, heeft het Polizeistandgerieht. 's-Hertogenbosch op 24 Mei 1944 de volgende Nederlanders ter dood veroordeeld. 1. Den ambtenaar» Wilhelmus Berkelmans, geb. op 31 Maart 1912 te'Tilburg. 2. Den textielfabrikant Robert van Spaendonck, geb. op 30 Juli 1916 te Tilburg. 3. Den onderhopmanbij den Nederlandschen Arbeidsdienst Johannes de Jong, geb. op 27 Aug. 1916 te Vlaardingen. 4. Den ambtenaar Henricus Verbunt, geb. op 16 Dec 1909 te Tilburg. 5. Den bediende Carolus Aarts, geb. op 12 Sept. 1907 te Tilburg. 6. Den kantoorbediende Barend Busnac, geb. op 12 Mei 1922 te Rotterdam. 7. Den kantoorbediende Aibcr- tus Meintser, geb. op 14 Dec. 1920 te Amsterdam. De veroordeelde Berkelmans heeft als ambtenaar bij het bu reau van der, burgerlijken stand te Tilburg deel uitgemaakt van een geheime organisatie en sinds jaren voor ondergedoken perso nen valsche persoonsbewijzen ge maakt. De vervaardiging van de valsche persoonsbewijzen is met het oog op den aanzienlijken om vang beschouwd als 'sabotage volgens par. 1. van de Ordnungs- schutzverox'dnung. Berkelmans heeft in Januari 1944 de veroor deelden de Jong. Verbunt, Aarts, Busnac en Meintser aangezet tot het vermoorden om politieke re denen van een Nederlandschen politie-ambtenaar De veroor deelde van Spaendonck heeft deelgenomen aan voorbesprekin gen over den voorgenomen moord en zijn pistool ter beschik king gesteld. Hoewel de moord door de- oplettendheid van den. Nederlandschen politie-ambte naar niet is gelukt, heeft het Po lizeistandgerieht de op politieke grondslagen berustende daad met gebruikmaking van par. 1. alinea 2 der Ordnungsschutzver- ordnung als een gepleegde daad bestraft en tegen alle betrokke nen de doodstraf uitgesproken. De veroordeelde de Jong, Ver bunt en Busnac hebben boven dien onbevoegd een vuurwapen in bezit gehad. Het vonnis is na onderzoek van de kwestie van gratieverleening voltrokken aan de veroordeelden Berkelmans. van Spaendonck. de Jong. Verbunt, Busnac en Meint ser. De veroordeelde Aarts zag zijn doodvonnis gewijzigd in 15 jaren tuchthuis. 's-GRAVENHAGE, 26 Mei. Naar de Höhere- SS- und Poli- zeiführer „Nordwest" mede deelt. heeft het Polizeistandge rieht 's-Hertogenbosch op 24 Mei 1944 de volgende Nederlandsche burgers ter dood veroordeeld: 1. Den ambtenaar Harmen van Rossum, geb. op 22 Febr. 1917 te Bergen op Zoom. 2. Den student Cornelis Anna Hendrik Wagtho, geb. op 10 Sept. 1921 te Bergen bp Zoom. 3. Den kantoorbediende Pe trus Ackianus Juten, geb. op 6 Dec. 1918 te Bergen op Zooan. 4. Den bakkersknecht Jacob Everaers, geb. op 5 Nov. 1917 te Tholen. 5. Den landbouwer Jacob Jan Hage, geb. op 9 Juli 1921 te St. Maartensdijk. De veroordeelde van Rossum heeft den overval op het distri butiekantoor te Bergen op Zoom op 4 Maart 1944 mogelijk ge maakt, door den daders de in zijn bezit zijnde sleutel tot het gebouw alsmede een teekening Ban het kantoor te oveih gen. terwijl hii tevens aan voor besprekingen over den overval heeft deelgenomen. De veroor deelde Wagtho heeft verschei dene vuurwapens, munitie en ontplofbare stof in zijn bezit ge had. Hij heeft als lid van een terreurorganisatie deelgenomen aan hét in brand steken van een opslagplaats van de Wehrmacht- bezirksverwaltung te Bergen op Zoom op 4 Jan. 1944, voorts door inbraak in den nacht van 29 op 30 Oct. 1943 opgeborgen radio toestellen en op 26 Febr. 1944 een motorrijwiel ten behoeve van de terreurgroep gestolen. De veroordeelde Everaers heeft aan Wagtho een pistool met munitie, de veroordeelde Hage heeft Wagtho twee pistolen ver schaft. Beiden hebben geweten, dat Wagtho de wapens voor sa- botagedoeleinden zou gebruiken. De veroordeelde Juten heeft als lid van de terreurgroep na de arrestatie van Wagtho diens wapens uit een bergplaats weg gehaald. Bii de motiveering van het vonnis van het Polizeistand gerieht is uiteengezet, dat voor het verschaffen van wapens aan leden van terreurgroepen alleen de dóód-straf in aanmerking komt. Het vonnis is na onderzoek van de kwestie van gratiever- leening aan alle veroordeelden voltrokken. geteisterd. Omstreeks het mid daguur werd de agglomeratie van Mechelen gebombardeerd. Voorts heeft de Anglo-Ameri kaansche luchtmacht gisteren middag Lyon en omstreken ge bombardeerd. De voorloopige balans van dezen aanval geeft 35 dooden en honderden gewon den op. De streek van Beauvais is gis teren tweemaal door de Anglo- Amerikaansche luchtmacht ge bombardeerd. In het departement Oise zijn verschillende steden aangeval len, waardoor talrijke personen werden gedood of zwaar gewond. BIJ LUCHTALARM VAN DE STRAAT. VIER ITALIAANSCHE ADMIRAALS TER DOOD VEROORDEELD. Naar de Italiaansche bladen melden zijn de admiraals Cam- pioni, Bacherna, Lionardi 'en Pavesi ter dood veroordeeld. De vonnissen tegen Campioni en Mascherpa zijn 'reeds voltrok ken. Leonardi en Pavesi zijn bij verstek veroordeeld, omdat zii gevlucht zijn. De admiraals had den gevolg gegeven aan het be vel van het toenmalige Italiaan sche oppercommando om geen tegenstand te bieden aan En- gelsch-Amerikaansche landings troepen en het contact zoeken, met de Angelsaksische mogend heden niet te storen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1