L I D O BOKSEN bij neittöltfte CASINO flïITTTT „SHERLOCK HOLMES" Rheumbsai? HAVENMUZIEK Geheimen van het Oerwoud „DE BELHAMEL JONGEMAN Ooöp. Boerenleenbank SCHEERMESJES Professional partijen: GIEL DE fêOODE - DAAF BAAN SCHOONMAAKTIJD I Gevraagd bloemisterij A Jan.-Dec. en periodiek VEEHEHDAAL's Naaimachinehanil Rijksmuseum voor Voikenkunc W/chei A. N. MANK en NELLY M. A. COCX deelen U hierdoor mede, dat zij him huwelijk zul len sluitqh op Woensdag 14 Juni k.s. des voormid dags 9.3Q uur in de Pa rochiekerk van den H. Leonardos a.P.M, Haag- weg te Leiden, waarna tot hun intentie eert H. Mis zal wordfen 'opgedragen. Leidsehendèm 24 Mei '44. Sluisplein 2. 6313 Leiden, Haagweg 192. Gelegenheid tot geluk- wenschen 29 Mei .1944 Haagweg 192, Leiden, 3 5 uur. Toekomstig adres: Toma- tenstraat: 12, Leiden. Op 8 Juni a.s. hopen t JOHANNES j Z v. d. VOORN j en SOPHIA j v. d. VOORN-FRANK 2 2 de dag te .herdenken, r waarpp zij vóór 45 jaar 1 m dén Echt wérden 2 2 verbonden. 6311 j Dat God hen nog eeni- l 5 sen tijd sparen is de wensch van hun we- derzddsche Familie. 2 2 Fam. M. v. WINSEN i V. d. NOULAND 2 Voorhout 25 Mei 1944. j 9 Boerhaavestraat I. Heden ging na een smartelijk lijden in volle vrede van ons heen, onze inniggelief- de, zorgzame Man en Vader 6316 frederik jan bakens, in den ouderdom van 57 jaar. A. G. BARENS- Hasseebach irillli RIEK GEES FRITS HENK. Leiden, 24 Mei 1944. De Mey van Streefkerk straat 29. Liever geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats hebben Za terdag 27 Mei te 3 uur °D ..de begraafplaats „Rhijnhof Géborén: RUTH ELISABETH MARIA dochter van: W. HOTZE. P. HOTZE— DE KONING Oegstgeest. 22 Mei 1944 Rhijngeesterstraatweg 6 V e r lo o f d: TOOS VAN GERVEN en, TOM VOS, Leiden, 1ste Pinksterd. '44 Sumatrastraat 48a, Buitenruststraat 1. Thuis: 1ste Pinksterdag 3.304.30 u„ Sumatra straat 48a. 4535 HUWELIJK Eenv, R. K. Jongeman, leeftijd 33-86 .iaar. werk. stand, zoekt kennisma king met éep net R.K. meisje van dito leeft. Inl. van H.H. Geestelijken zijn gaarne toegest. Br. niet foto. welke óp eerewoord worden ter. gez. o. no. 6273 bur. van dit blad. zag zich gaarne igepl. in een Religieuze- of boek winkel. Brieven onder no. 6293 bur. van dit blad. gevraagd: j 6272 NETTE DIENSTBODE in klein gezin! goéd loon, n. Mevr. Fruinl, 7. v. d. of d. DEN HEETE t Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, na voorzien te zijn van de H.H. Sa cramenten der Ster venden, in het St. Eli- sabeth-Ziekenhuis te Leiden, onze innig geliefde Man en Va der, cornells johannes van rijn. echtgenoot van CLEMENTIA Tr. SIMQNIA V^N DER SALM. in den ouderdom van p6 jaar. Wed. C. S. v. RIJN- v. d. SALM MIEN WIM en Verloofde SIMON DIRK. Woubrugge(Ofwegen) 24 Mei 1944. De H. Uitvaartdienst zal gehouden worden Zaterdag 27 Mei a.s. ,s morgens om 10 uur m de paroch.kerk van O. L. Vrouw Geboor- te te Hoogmade, waar na de begrafenis op het R.K. Kerkhof, Rozenkrans bidden Donderdag- en Vrij dagavond 9 uur te Of- wegen B 189 Wou- brugge. OUDE WETERING Algemeene Ledenverga dering te houden op houden op Woensdag 7 Juni 1944 des avonds om half acht in het Hotel van den heer H. P. KLEIN, te Oudewetering. 6309 TYPISTE Voor spoedige indiensttreding gevraagd ervaren typiste, goed op de hoogte met de Red. Taal, Brieven onder no. 6317, bureau van dit blad. Bij het Gemeentelijk Bad huis wordt gevraagd' een LEERLING-STOKER Salaris naar leeftijd en bekwaamheid, Indiehst- treden zoo spoedig moge lijk. Aanmelden bij den Badmeester, v, d. Werf- straat 39. HEE&EN laat U voor de komende feestdagen bij ons knip pen 'en scheeren. Wij be steden de meeste zorg aan U; ook voor blij verfde haargolf staan wij aan de spits. PLANTFEBER. Apothekersdijk 8. 6273 machingal;. vakkundig slijpen 10 st. 60 cents, Valet- en "Starmesjes, 10 st. 1.25. Macljt nat- slijperij ..RENA"; De pot Klokstêgg 10,'Lei den. Alle postzfSidin- gen naar ,,Rena", Ra penburg 85. Leiden. WOENSDAG 31 MEI a.s. aanvang 7 uur, in de Stadsgehoorzaal te Leiden a rond«n van 3 min. ERKELENS - HEMMERS a ronden van 3 min. Verder 5 der beBte laidsche Amateurs, o.».: HEUS0EN' SNIK, LAKERMAN, e.a. Voorverkoop a. d. zaal op Vrijdag, Zaterdag en Zondag van 12—2 uur. Voortiet U tijdig van plaatsen! Meubilaire Goederen - Inventarissen - Kachels - Fornuizen - Brandkasten - Weegwerktuigen enz. INKOOP - INRUILEN - HERSTELLEN - TAXEEREN jif&jjr Vakkundig adres - Jarenlange bekendheid A. J. HARTWUK GOEDERENBEURS, BURCHTSTEEG 4 - NIEUWE BEESTENMARKT 7-9 (Veemarkt) brengt in de PINKSTERWtEK vroolijkheid en sensatie Waarin medewerken: Armando Luchtsensatie Djinny's Ensemble Hawaiian en Spaansche shouw. Jos Windt De phenomenale Micro foon Virtuoog Mickels Mickels Fransche komikers 2 Pico's Accordeon, virtuosen Williams De vrooljjke goochelaar LID0 ORKEST o Jan van Laar en Trudy Marian Liedjes aan de vleugel Tibor Comory Co. Acrobatische topprestaties Movers Meusch of pop? André, Jonny Partnerin Step danser# Rémi Le clown international Starley's Dans acrobatiek I. van EDDY K1LLA Bloemisterij )3. Jaff.-Dec. en periodiek. 5Ö0 M2. warme kasverg. Jan.- Dec., 1500 N|2. warme of koude bak óf warenhuis- verg. 1 H.A.'warm^ezier- derij punt vier, Een- ruiters, ook tnjet slechte lijst,en halve réampjes. C.V. N. BAKKER Hzn. Roelofarendsvecn, Tel. 48 3? Openlijk dank aan de H Maagd Maria voor ver kregen gunst na de novene tier 3 Weesgegroeten. 4049 WED STRIJD ZEI IERS koopen huti*\uig6rr door bemiddeling Van 'JUNIOR VLAMING, fr. Hendrik kade 48. Aklam, 49776 (2 lijnen). Tel. In ons Pinkster-programma De spannende, komische, muzikale Vlaamsche film: met FRITS VAEREWYCK JEF BRUINIKCKX POL POLUS en vele anderen Voorst.: Ragelijks te 2 en 7.30 uur. Pinksterdagen: 1.30, 3 45, 6, 8.15 u. TOEGANG ELKEN LEEFTIJD (Onder 15 jaar met geleide) Twmnwiiun HOOGEWOERD 49 TELEF. 24919 Beide Pinksterdagen '5 mOC^GIfS 11 UUi" DrecifiS. wegens uitverkochte voorstellingqp, nógcnaals Plaatsen dagelijks* verkrijgbaar 11—3 uur. Toegang eiken leeftijd (Onder 15 jaar met geleide) WIJ repareeren alle SOORTEN Naaimachi, vakkundig, Inkoop van Naaimachii Haarlemmerstraat 27, Leiden, Tel. 21! Steeastraat 1 A. Leiden Zaterdag 27 Mei <944 van 2.30—5 GAMELAN EN KRONTJONG voorstelling van Indonesische Muzjek en Dans d het Indonesisch Gezelschap „lüaulinde". Toegang, tevens tot de Museumzalen f 0.40 p. p< Deuren openen te 1 uur. De gewone toegangskaarten van f 0.10 gelden dien dag slechts tot l uur. Vóór-verkoop zal plaats hebben: 1. In het Rijksmuseum voor Volkenkunde, 2. Bij het Inlichtingenbureau voor Vreemdelingenverke Stationsplein, 3. Bij Burgersdijk en Niermans, Boekhandel Templum Sa monis, Breestraat 113 'n Boeiend verhaal met ean sensationeels wending, knap en spannend vertolkt T oegang (Sonoraj K Van 26 Mei af; HEINZ RÜHMANN in zijn nieuwste parade-rol: 99 (Die Feuarxangenbowle) met KARIN HIMBOLDT> MILDE SESSAK HEINZ op de schoolbanken I AVie zou daar niet om lachen P (Een TERBA-film) Beide Pinksterdagen doorl. matinee van 1—7.30 uur, aanvang avondvoorst 8 uur. Weekdagen 2 en 7.30 uur Gelegenheid tot plaatsbespreking alléén aan de cassa van 10 tot 12.30 uur. TOEGANG 18 JAAR Van 26 Mei af: HANS ALiERS HEINZ RÜHMANN alsdetective's in het kostelijke filmwerk (der Mann der Sherlock Holmes war) (Een UFA-film) Beide Pinksterdagen doorl. matinée van 17.30' uur, aanvang avondvoorst. 8 uur. Weekdagen 2 en 7.30 uur Gelegenheid tot plaatsbespreking alléén aan de cassa van 10 tot 12.30 uur. TOEGANG 14 JAAR B. z, a. teg'en 15 Mei een R. K. Bloemistknecht helst omtrek station Noord- wijkerhout of in Voorhout. Gaarne veel aangenomen werk, bekend met aalties- jiek. Br. aan J. DIEMEL, agent Voorhout v, d. bl. onder no. 4448. Om 3 K.G. aardappelen per dag te schillen iemand gevr. CREYGHTON. Hooi gracht 46, 4078 f2? Te koop 2 pers. zeil kano in g. st.. Geh. compl m. peddels enzi Prijs ƒ245 Te bevr. en bez. H. HOO- GERVORST, Lindenlaan 7 Sassenheim. 407! "2? Te koop gevr.: een isj g. st. zijnd of nieuw hee renrijwiel met verchroom' de velgen, zonder banden, Aanb. aan C. SALMAN, IJmuiderstr. 47, Noord- wijk-Binneo. 405!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 4