Zware gevechten bij Cisierna Aangewezen Bonnen Ie JAARGANG - No. 97 'DONDERDAG 25 MEI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lel^sch© Editie Telef. AcJm. 20935 Tela?. Red. 20015 GERINGE ACTIVITEIT IN HET OOSTEN DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Woensdag luidt; „De vijand zette zijn grooten aanval uit het landingöhoofd van Nettuno met toenemende hevig heid voort. Met gebruikmaking van zeer sterke artillerie- en pantserstrijdkrachten alsmede met steun van talrijke formaties slagvlieg tuigen slaagde hij in verscheidene sectoren er in, vrij diepe penetraties in ons front tot stand te brengen. Vooral 'aan weerszijden van Cisterna woe den zware gevechten. Aan den Westelijken vleugel van het Zui delijk front en in het doorkloof de bergterrein tussehen Sonnino en Vallecorsa wordt verbitterd gestreden. Het zwaartepunt der gevechten van gisteren lag wederom in het gebied Pico Pontecorvo. Onze dappere troe pen wierpen zich in de brand punten der gevechten op den over een breed front aanvallen den vijand en brachten hem tot staan. Daarbij werden 51 vijan delijke pantserwagens vernie tigd. In den sector Piedimonte deed de vijand gisteren slechts Vrij zwakke aanvallen, die zon der succes bleven. Aan het Oostelijike front kwam het gisteren, afgezien van suc cesvolle eigen stootfroeponder- nemingen slechts tot geringe ge vechtshandelingen. Sterke eskaders Duitsche ge vechtsvliegtuigen ondernamen in den afgeloopen nacht een 'ge- concentreerden aanval op het spoorweg/knooppunt Sjepetow- ka. Groote branden en explosies werden waargenomen. Amerikaansehe bommenwer pers vielen gisteren verschei dene plaatsen in de bezette ge bieden in het Westen en in Zuid-West-Duitsehland aan. In het stadsgebied van Saarbrücken ontstonden schade aan gebou wen en verliezen aan personen. Enkele Britsche vliegtuigen wier pen in den afgeloopen nacht bommen op Berlijn en in het Rijnlanidsch-Westfaalsche ge bied. In den nacht van 22 op 23 Mei kwam het in verschillende dee- len van het Kanaal tot talrijke gevechten tussehen bewakings vaartuigen der marine en Brit sche motortorpedobooten, waar bij verscheidene vijandelijke boo ten beschadigd Werden. In de middaguren van giste ren bracht een vijandelijke duik boot in 'de Spaansehe haven Sal- ta Caballos nabij Bilbao onder schending van het Volkenrecht een daar liggend Duitsch stoom schip tot zinken." NIEUWE AANVALLEN OP BERLIJN. Formaties Amerikaansehe bom menwerpers ondernamen in de middaguren van den 24sten Mei een terreuraanval op de Rijks hoofdstad, gebruikmakend van de bewolking en beschermd door contingenten jachtvliegtuigen met groote actieradius. Door uit geworpen brisant- en brand bommen ontstonden in woon wijken en randgebieden van Berlijn vernielingen. De bevol king leed verliezen. Vrij zwakke "formaties Brit sche bommenwerpers hebben na middernacht de stad Aken met brisant- en brandbommen aan gevallen. Duitsche luchtverdedi ging s s t r ij d k r ach te n bonden on middellijk den strijd aan en scnoten een aantal viermotorige bommenwerpers neer. Enkele Britsche stoorvliegtui- gen drongen vannacht in Noord- Duitschland door en lieten bom men op Berlijn vallen. Het Berlij.hsche luchtafweer geschut heeft gistermiddag een allerhevigst en vernielend vuur gericht op de formaties Ameri kaansehe vliegtuigen. Toen een der Amerikaansehe bommenwer pers, na getroffen te zijn, in de lucht ontplofte, kwamen de wrakstukken ver-verspreid in de binnenstad terecht. Een belang rijk deel van de lading bestond uit vlugschriften. Na de ont ploffing van den bommenwer per was de hemel bijna verduis terd door papiersnippers. HET ZEEGAT UIT. DAAR. OP DE BAREN GAAT NEERLANDS JEUGD WEER ROEM VERGAREN Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlandet tussehen 17 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- stelle West, Plompetorengracht 24. Utrecht; alle Hafen- en Ortskomman. danturen en de verschillende f/-Meldeatellen in Nederland REDE VAN CHURCHILL HOOP OP TURKIJE'S DEELNEMING OPGEGEVEN. Churchill heeft gisteren in het Britsche Lagerhuis de debatten over de buitenlandsche politiek geopend. Hij behandelde allereerst de onlangs geëindigde bijeenkomst van de ministers der Dominions en gaf toe, dat deze conferentie „niet tot vaste besluiten of nauwkeurige beslissingen" heeft geleid. Wel is men thans in staat „met andere landen besprekin gen te voeren binnen de grens, die men zichzelf heeft gesteld''. Vervolgens besprak Churchill vraagstukken der Middelland- sche Zee- en Balkanpolitiek. Hij gaf toe, dat hem in October van het afgeloopen jaar „een groote teleurstelling" was bereid, door dat hij niet in staat was geweest „de noodige strijdkrachten op de been te brengen voor het ver overen van de heerschappij in de Aegeische Zee". Deze teleur stelling ging vergezeld van een „overdreven voorzichtige hou ding van Turkije". De geallieer den hadden gehoopt, dat Turkije in Februari of Maart „moedig" in den oorlog zou gaan, of dat het den geallieerden op zijn minst „de voor de acties van den luchtoorlog der geallieerden noodzakelijke steunpunten zou hebben toegestaan". Deze hoop is thans vervlogen. Men heeft daarom opgehouden Turkije Britsche en Amerikaansehe wa pens te leveren. Men heeft ook opgehouden Turkije te bezweren zich aan de zijde der geallieer den te scharen. Churchill was van meening, dat Turkije eigen gevaren heeft overschat en dien tengevolge de verzoeken tot le vering van materiaal te hoog heeft opgevoerd. Overgaande op Italië zeide Churchill, dat de geallieerden na den val van Mussolini „sneller of stoutmoediger" haddeh moe ten handelen. Churchill vermeed een verklaring af te leggen, dat de geallieerden Rome als open stad zouden behandelen. Hij zei- de slechts, dat de geallieerden hopen, „dat Rome geen kennis zal maken met den strijd der ge allieerde legers". Hij wees er op dat Victor Emanuel heeft be sloten, zich na de inneming van Rome in het particuliere teven terug te trekken ten gunste van zijn zoon, den prins van Pie monte. Sprekende over de Spaansch Engelsche betrekkingen, maak te Churchill gewag' van de over eenkomst over de in Spaansehe havens gevluchte Italiaansche schepen en over de beperking der wolframleveranties aan Duitschiand. Over de crisis in de uitgewe ken Grieksche regeering en de muiterijen onder de Grieksche troepen in Engelschen dienst heeft Churchill verklaard, dat een Grieksche brigade en een groot deei der Grieksche marine eenigen tijd geleden hebben ge muit en zich uitgesproken had den voor een nieuwe organisatie, die afwijzend gtaat tegenover <}en koning en zijn regeering. De Grieksche brigade was op 30 -mijl van Alexandrfë door Britsche troepen omsingeld en de Grieksche schepen, diq in de haven van Alexandrië gemuit hadden, werden binnen het be reik van het geschut van ster kere Britsche vlootstrijdkrach- ten gebracht, die daar snel wa ren geconcentreerd. De spanning duurde drie we ken. Toen werd de muiterij on derdrukt. Voorts deelde Chur chill nog mede, dat Engeland geen oorlogsmateriaal meer aan generaal Mihailowitsj zal zen den, maar voor „maarschalk" Tito heeft gekozen. Tito zal in de toekomst een militairen ver tegenwoordiger te Londen be noemen, opdat een nauw contact verzekerd is. Ten aanzien van de Poolsche kwestie verklaarde Churchill, clat Eden en hij sinds geruimen tijd alles doen om een hervat ting der betrekkingen tussehen de Sovjetregeering en de uitge weken Poolsche regeering te Londen te bewerken. Alle pogin gen zijn echter zonder succes gebleven. Over de betrekkingen tus sehen Engeland en de Sovjet unie zeide Churchill nog. dat er totdusverre niets is voorgevallen, op grond waarvan Engeland het sluiten van een twintigjarig bondgenootschap met de Sovjets zou moeten betreuren. Dit bond genootschapsverdrag zal de do- mineerende factor in de toekom stige betrekkingen tussehen bei de landen zijn. WAAS BLIJVEN DE CENTEN? Het geld, dat op 27 Mei ten bate van Frontzorg wordt in gezameld. wordt besteed 0211 hen, die alles offeren voor 11 en voor ons. te toonen, dat het va derland hen niet vergeet. Meldt u aan als collectant bij het betrokken ibuurtschapshoofd van den Nederlandschen Volks diens U De nieuwe bonnen Gort, boter en voorschot suiker. Met uitzondering van vleesch en aardappelen, mag op de nieu we bonnen voor de komende veertiendaagsche periode reeds op Vrijdag 28 Mei worden ge kocht. Deze bonnen zijn 23 en 24 voor brood, beschuit, melk, taptemelk, vieesch, aardappelen en tabak (sigaren, tabak en sigaretten). Voorts zijn van de bonnen al gemeen aangewezen: 132 voor vervangingsmiddelen; 133 voor koffiesurrogaat; 134 voor jam; 135 en 136 voor suiker; 137 voor 20 plus of magere kaas; 138 voor 250 gram gort; 139 en 140 voor bloem. Op elk van de boterbonnen 23a en 23b is een half rantsoen boter verkrijgbaar, terwijl kinderen beneden 21 jaar bovendien op bon 24a een half rantsoen boter krijgen. Öp de versnaperingenbon 25 is 150 gram versnaperingen be schikbaar gesteld. Tenslotte zijn voor kinderen nog aangewezen: bon D 45 re serve (kinderen van 2 en 3 jaar) voor 250 gram gort; bon E 45 re serve (kinderen van 0 en 1 jaar) 250 gram kindermeel of voedings suiker en de bonnen C 46 reserve (kinderen van 4 tot 14 jaar). D 46 reserve (kinderen van 2.en 3 jaar) en E 4ó reserve (kinderen van 0 en 1 jaar) voor 300 gram kinderclrankpoeder. TOELICHTING OP DE BONNENLIJST. Op Vrijdag 26 Mei kan reeds op de nieuwe bonnen worden gekocht. In verband met de Pinksterda gen zal men reeds op Vrijdag 26 Mei en Zaterdag 27 Mei a.s. op 'de 'voor het tijdvak van 28 Mei tot en met 10 Juni a.s. aange wezen bonnen mógen koopen. Gedurende dit tijdvak geven de bonnen „algemeen 135" en „algemeen 136" elk recht op het koopen van 500 gram suiker. Nogmaals wordt erop gewezen, dat men een deel van deze suiker zal moeten bewaren tot de maand September of October, wanneer geen bon voor suiker zal worden aangewezen. Voorts geven gedurende boverf- genoemd tijdvak de boterbonnen 23 a en 23b elk recht op 125 gram boter. Op de vleeschbonnen 23 en 24 zijn reeds op Dinsdag 30 Mei vleesch en vleeschwaren ver krijgbaar. Boter voor personen beneden 21 jaar. Voor perspnen beneden den leeftijd van 21 jaar geeft van 28 Mei tot en met 8 Juli a.s. de bon „boter 24 A" recht op het koo pen van 125 gram boter. Van 28 Mei t.m. 10 Juni 23 24 A Br. 23 24 B Br. 23/24 besch 139 140 Alg. 138 Alg. D 45 Res. E 45 Res. 23 A Boter 23 B Boter 24 A Boter 137 Alg. 23 24 Melk 23/24 Tapte 23 24 A VI. 23 24 B VI. lrrants.'ibr-Of geb. 1 rant, beschuit 1 rants, bloem, br. of gebak 250 gr. gort 250 gr. gort 250 gr. kinderm. of voedingssuiker y, rants, boter rants, boter 12 rants, boter 100 gr. magere of 20-J-. kaas 1 3/4 liter melk 13 4 liter taptem. 1 rants, vleesch 14 rants, vleesch 23 24 Aard. 2 kg. Aard. 23 24 toesl. 1 kg. Aard. 23 Aardapp. en 23 Toeslag geldig t.m. 3 Juni 135 136 Alg. 500 gr. Suiker 134 Alg. z50 g*\ Jam 133 Alg. 250 gr. Koffiesurr. 132 Alg. 1 rants, vervan gingsmiddelen C 46. D 46 300 gr. Kinder- 46 Res. drankpoeder 23 Versn. 150 gr. Versn. 23 24 Tabak 1 rants, sigaren, ta bak of cigaretten. Op deze bonnen mag reeds op 26 Mei worden gekocht, uitge- zonderd vleesch en aardappe len. Alle bonnen zijn geldig tot en met 10 Juni. behalve voor zoo ver hierboven een andere datum is vermeld. Reeds aangewezen bonnen, welke nog geldig zijn: 129 Algemeen (voor eenh. toi letzeep) 14 Mei t.m. 10 Juni. 130 Algemeen, C 42. D 42, E 42, Reserve (voor waschpoe- der) 14 Mei t.m. 10 Juni. E 43 Reserve (voor toilet zeep) 14 Mei t.m. 10 Juni. R 05 Tabak (voor 45 gram scheerzeep 30 April t.m. 2 Sep tember. BEKENDMAKING Het bureau van den weer- maehtsbevelhebber in Nederland deelt mede: De 48-jarige aannemer Jan Flier heeft als aannemer bij het uitvoeren van aan hem opgedra gen bouwwerkzaamheden de be zetlende macht door bedriege- iijke kuiperijen voor verscheide ne honderdduizenden guldens benadeeld. Hij liet n.l. door zijn werkbazen onjuiste opgaven en boekingen verrichten over ge maakte werkuren en het aantal arbeiders. Bovendien gebruikte hij in grooten omvang geleverd hout, cement en steenen ten eigen bate Hij deinsde er om zijn doel te bereiken ook niet voor terug om andere personen om te koopen. Door zijn onverzadig bare zucht naar geldelijk gewin werd hij tot zijn misdadige han delingen aangezet. Hü was het type van een meedoogenloozen groven winstmaker. Dergelijke misdadigers moeten met de zwaarste straffen worden ge straft. Flier is derhalve wegens het schade toebrengen aan defensie middelen. bedrog, valschheid in geschrifte en omkooperii door het Feldkriegsgericht als oorlogs misdadiger ter dood veroordeeld. Het vonnis is met den kogel vol trokken. De zolder moet niet alleen opge ruimd zijn, maar ook opgeruimd blijven en stofvrij gehouden wor den (ook de binten en balken). Op den zolder opgehangen wasch moet steeds zoo spoedig mogelijk weggenomen worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1