Activiteit bij Nettuno toegenomen 181 rach bes rlub onn stei AI Ti if Al hsti fooi Te JAARGANG - No. 95 WOENSDAG 24 MEi CH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LESDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 L©§d!sch© Editie Telel. Adm. 20935 - Te'el. Red. 20015 VERGEEFSCHE AANVAL OP TERRACINA DUITSCH WEERMACHTSBER.ICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Dinsdag luidt: ,,Aan het landingshoofd van Nettuno heeft de vijand in de vroege ochtenduren van heden de activiteit van zijn artillerie tot trommelvuur doen toenemen. Gebruik makend van slagvlie gers alsmede van sterke infan terie- en pantserstrijdkrachten ging hij vervolgens ten Zuidwes- «iit| ten en Westen van Aprilia en in «4-den sector Cistema-Littoria tot den aanval over. De gevechten zijn in vollen gang. I|-<l Aan het Zuidelijke front werd JtJ een poging van den vijand, zich in een verrassenden aanval in het bezit te stellen van Terra- 45] cina, verijdeld. Ten Noordoosten van Terracina kon de vijand zich in het bezit stellen van een ',~i hoogte. Het zwaartepunt van den grooten aanval lag ook gisteren in den sector Lenola-Pontecorvo ei en bij Piedimonte. Onze dappere troepen verdreven den met ster- ke infanterie- en pantserstrijd- i it krgchten, na hevige voorberei- e ding door artillerie en jachtbom menwerpers aanvallenden vijand in harde gevechten, en brachten sn hem zware verliezen toe. Waar fnj hem op enkele plekken plaatse ed lijke penetraties gelukten, wer en den deze afgegrendeld o"f in een- !a tegenaanval opgeheven. Bijzon- lf der verbitterd woedden de ge- vechten bij Pontecorvo en bij - y Piedimonte, Alle doorbraakpo- gingen van den vijand, die door uiterst krachtig artillerievuur ®r en onafgebroken optreden van ie vliegers werden ondersteund, as werden daar in het geconcen- -® treerde vuur van granaatwer- ij? pers en artillerie verijdeld. De >u' in dezen sector opgestelde troe- pen onder het bevel van den ge- 'h neraal der bergtroepen Feur- stein- hebben zich in de dagen lange zware gevechten voortref felijk geweerd en bijzonder on onderscheiden. e In het Oosten is de dag bij ie geringe plaatselijke gevechtsac- e'tiviteit kalm verloopen. Na zui- 0 vering van de rivierbocht aan den benedenloop van den Dnjestr 5 werden de gevechten ten Zuiden van Dubosari beëindigd. Forma- u ties infanterie en pantserstrijd- el krachten hebben hier. door h Duitsch-Roemeensche gevechts- en slagvliegers uitmuntend on- ai dersteund, verscheidene Sovjet- s Russische divisies infanterie en i' een brigade pantserstrijdkrach- 4 ten verslagen. De vijand leed zware bloedigè verliezen en ver- loor bovendien 2000 gevangenen, 147 pantserwagens, 71 stukken 1 geschut en omvangrijk oorlogs- I materiaal. 1 Een formatie gevechtsvliegers Dndernam in den afgeloopen nacht een aanval op het stafion 1 Dshankoi op den Noordelijken I Krim, die branden en explosies s verwekte. j Amerikaansche bommenwer- >ers ondernamen gisteren een erreuraanval op het stadsgebied t ran Kiel. Er werd vooral in :i voonwijken schade aangericht :n er ontstonden verliezen on- i Ier de bevolking. Onder moei- ijke afweeromstandigheden wer- len 22 vijandelijke" vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht vie- len Britsche bommenwerpers irerscheidene Duitsche steden an. Vooral in Dortmund en Irunswijk werd schade aange- icht in woonwijken èn ontstoll en verliezen onder de bevol- ting. Strijdkrachten der lucht- 'erdediging vernietigden 46 vier- notorig^ bommenwerpers. Sterke formaties zware Duit- che gevechtsvliegtuigen vielen n den afgeloopen nacht op nieuw de Britsche haven Ports mouth aan. Uitgebreide branden en verwoestingen werden in de doelgebieden waargenomen. Snelle gevechtsvliegtuigen zet ten den strijd tegen afzonderlij ke doelen in Oost-Engeland voort". BANGS DE FRONTLIJN. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De strijd aan 't Zuid-Italiaan- sche front heef^ thans de zone bereikt, die ongeveer gemar keerd wordt door de lijn Jerra- cina-Fondi-Pico-Pontecorvo- Aquino, Het front heeft sedert den aanvang van het Engelsch- Amerikaansche offensief een zwenking ondergaan doordat de aanvallers op den linker Duit- schen vleugel, dat wil dus zeg gen, langs de kust, over een grootere diepte hebben kunnen oprukken dan verder landin waarts. Het tot dusver door de geallieerden veroverde gebied met het Aurunci-gebergte als grootste hindernis, wordt van Duitsche zijde als het voorter rein der Duitsche verdedigings stellingen gekenmerkt en men mag aannemen, dat de Anglo- Amerikaansche troepen thans de Duitsche hoofdverdedigingszone hebben bereikt. Hier is het voor al het Ausoni-gebergte, met zijn tot 1.000 meter hooge toppen, dat een moeilijk te nemen hindernis vormt. De' strijd om de nieuwe Duitsche stellingen is reeds ift alle hevigheid ontbrand. In den kustsector rukken de Amerika nen op in de richting van Mon te San Biagio, dat gelegen is op den weg. die van Fondi naar Terracina leidt. In het Liri-dal concentreerden zich de aanval len vooral op Pontecorvo. Twee colonnes, die aanvankelijk af zonderlijk oprukten, de eene over Esperia, de andere over Pignataro hebben zich veree- nigd en zijn tot Noordwestelijk van Pontecorvo opgerukt, waar z;ij hebben getracht, de Liri te overschrijden. Een op den Noor delijken oever van deze rivier gevormd bruggenhoofd werd evenwel door de Duitsche verde digers ingedrukt. Zoowel dp or flankeerende als door frontale aanvallen trachten de geallieer den sedert dagen den Duitschen tegenstand aan de linie Ponte- corvo-Aquino te overwinnen, doch tot dusver hebben zij hier bij geen succes gehad. De sterke strijdkrachten, die na de verove ring van Campodimele langs den naar Pontecorvo leidenden weg oprukken, hebben Pico bereikt. Uit deze stad zijn zij, na aan vankelijk te zijn binnengedron gen, door een Duitschen tegen»- 'aanval weder verdreven. Het operatieve doel van den strijd. De militaire spreker vein den Groot-Duitschen omroep, luite nant-generaal Dittmar, betwij felde. in zijn rede van gisteren avond „De gevechten in Italië in het kader van den geheelen toestand", of de Anglo-Ameri- kaansche strijdkrachten aldaar het beoogde operatieve, succes zullen behalen. Het operatieve doel van den vijand, zoöals ge neraal Dittmar dit ziet, bestaat in het gedwongen in den strijd brengen der Duitsche reserves. Wanneer de slag in Italië dit doel niet bereikt, blijft hij slechts een bloedig voorgevecht, LUCHTAANVALLEN OP HOSPITALEN K.D, Het opperbevel van de Duitsche ojfde toenemende aanvallen door Weermacht acht het met het oog Anglo-Amerikaansche vliegtui gen op Duitsche hospitalen e.d. noodzakelijk een aantal van de meest flagrante schendingen van het Volkenrecht van dien aand, door de Britsche en Amerikaan sche luchtmacht gepleegd, ter O* kathedraal van Rouan, hat be- roemde Gothlsche bouwwerk, werd bij den Anglo Amerlkeamchen lucht aanval op da itad In dan nacht van 18 op 19 April iwaar baiehadigd Schaek/HH/St/P m kennis van de openbare meening der wereld te brengen. De gede tailleerd opgesomde twintig ge vallen zijh uitslujtend onwraak baar geconstateerde vergrijpen tegen het Volkenrecht in het tijdsverloop van 24 Januari 1944 tot 14 April 1944. Sedert den 14den April hebben zich echter, zoo verklaart het op perbevel der Duitsche weermacht in het bijzonder, de overvallen der Anglo-Amerikanen op hospi talen e.d. bijna dagelijks her haald. Geen verbandplaats, geen hospitaaitrein en geen gewonden transport is meer veilig voor de overvallen van Anglo-Ameri kaansche vliegers. In alle geval len waren de aangevallen doelen door het Roode Kruisteeken op verrer. afstand zichtbaar ge maakt, zoodat de Anglo-Ameri kaansche vliegtuigbestuurders en schutters in elk afzonderlijk ge val nauwkeurig den aard van het door hen aangevallen doel kon den onderscheiden. DE STRIJD OP DEN BALKAN. Bii de zuivering van het Noord- Montenegrijnsche Sandsjak zijn, naar het DNB verneemt, na de inneming van het bruggenhoofd Brodavero sterke vijandelijke achterhoeden op de vlucht ge dreven. De wijkende benden worden achtervolgd. De domi- neerende hoogten ten Zuidoosten van de stad Sjennica zijn alle bezet door Duitsche troepen en Mohammedaansche militie. De bender. verloren op den laatsten gevechtsdag ruim honderd doo- den en honderden gewonden. ORLEANS VERWOEST.' In een tijdspanne van drie da gen hebben twee vreeselijke bombardementen Orleans ver woest. Zaterdag waren er 120 slachtoffers, gisteren 150, waar bij men nog een zestigtal gewon den en verscheidene personen, die nog onder het puin bedolven liggen, komen. Door het laatste bombardement weiden 2.500 per sonen geteisterd en werd boven dien de heerlijke kathedraal der stad, een juweel der gothische bouwkunst, zwaar beschadigd. WAT AAN HET FRONT WORDT GEëlSCHT. vragen wij niet van u. Wij vragen echter wel, dat .gij op 27 Mei/bloeimaand 1944 een werkelijk offer brengt voor Frontzorg bii de groote lande lijke collecte, of door storting op girorekening 106156 ten name van Frontzorg, Rotterdam. Meldt u aan als collectant bij het betrokken buurtschapshoofd van den Nederlandsohen Volks- dienst. BINNENLAND REDE VAN REICHSMINISTER ROSENBERG TE AMSTERDAM. Reichsminister. Reichsleiter Rosenberg heeft dezer dagen een bezoek aan ons land gebracht en in een groote bijeenkomst, welke gisteravond in het concertgebouw te Amsterdam is gehouden, een rede uitgesproken. De bijeenkomst werd bijge woond door tal van vertegen- wodrdigers van staat, partij weermacht en beweging en ver der door eenige duizenden uit Duitsche en Nederlandsche na- tionaal-socialistische formaties. Nadat Reichsleiter Rosenberg, vergezeld door den Rijkscommis saris, rijksminister Seyss Inquart en door Mussert, onder luide toe juichingen de zaal had betreden en de eeregasten, onder wie SS Obergruppenführer und General der Polizei Rauter had begroet, leidde het orkest de bijeenkomst in met den vaandelmarsch. Oberdienstleiter Ritterbusch verwelkomde vervolgens den rijks-minister als verkondiger en beschermer der nationaal-socia- listische idee, noemde het een bij zonder voorrecht voor de aanwe zigen hem te mogen aanhooren, en verleende den Reichsleiter daarop het woord. In zijn rede toonde Reichslei ter Rosenberg aan, dat de ineen storting van het Duitsche rijk de oorzaak werd van versplintering van Europa. Europa staat of valt met de gezondheid en de kracht van zijn natuurlijke kern: het Duitsche Rijk. Heeft de Duitsche Rijksidee reeds geleid tot het tot standkomen van het Groot Duit sche Rijk, deze idee zal moeten uitgroeien tot een idee voor „Duitschland en Europa". Het nationaal-socialisme is de draagster geworden dezer rijks idee en daarmee haar dienaresse. Zijn verdiensten zullen eens be oordeeld worden naar de mate, waarop het die idee heeft ge diend. Met betrekking tot den huidi- gen strijd en zijn inzet het be staan van Europa en zijn twee duizendjarige cultuur merkte de Reichsleiter op. dat alle kleine oneenigheden en misverstanden hierbij in het niet vallen en ter zijde diepen" tt* worden gesteld. Eer#t aan het einde der worste ling zal pas duidelijk blijken, dat deze strijd ook gestreden werd in het belang der kleine naties, en zelfs in het belang diergenen in Europa, die Duitschland nu nog vijandig gezind zijn. De Reichsleiter besloot zijn re de met vast te stellen, dat het goed is, dat de weg die voor ons ligt, geen „terug" kent en ook geen zijwegen meer kunnen wor den ingeslagen. Europa staat voor de keuze ófwel den chaos en de biologische vernietiging tege moet te gaan. ófwel gehoor te ge ven aan het parool dat luidt: „het Rijk en Europa". De rede van den Reichsleiter werd herhaaldelijk door bijval onderbroken. Met een kort dank woord van Oberdienstleiter Rit terbusch, het zingen der volkslie deren en den afmarsch der vaan dels, werd de plechtigheid beslo ten Max Blokzijl over de onder duikers. Naar aanleiding vfan een des betreffende vraag in de jeugd- vergadering op 23 Mei te Ensche de deelde Max Blokzijl het vol gende mede: Ik heb onlangs in een volks vergadering in Maastricht be kend gemaakt, dat onderduikers die overigens een zuiver geweten hebben, maar zich hadden laten overhalen tot het zich onttrekken aan tewerkstelling of eenigen an deren vorm van positieve mede werking, in de veronderstelling daarmee een patriottische daad te verrichten, ongestraft weer kunnen opduiken, mits zij zich bereid verklaarden, onmiddellijk DISTRIBUTIENISUWS VASTE BRANDSTOFFEN VOOR UEN WINTER 1944/'45. Ten behoeve van huisbrandver bruikers uit de groepen B, C of D, wier rantsoenen door de brandstoffencommissie worden vastgesteld. Huisbrandverbruikers uit de groepen B, C of D, die om een of andere reden hun aanvraag voor hun brandstoffenrantsoen voor 1944/'45 niet hebben kunnen in dienen, dienen zich van heden af terstond tot de distributiedien sten te wenden. Om misverstand te voorkomen, wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd, dat onder B-. C- of D-verbruikers worden verstaan: 1. Verbruikers, die een gebouw of perceel in gebruik hebben, waarvan niet tevens een gedeelte dient voor bewoning. 2. Verbruikers, die een gebouw of perceel in gebruik hebben, waarvan wèl een gedeelte voor bewoning dient, doch van welk gebouw of perceel de totale in houd, bestemd voor de uitoefe ning van btroep, bedrijf of dienst grooter is dan de totale inhoud van de voor bewoning bestemde ruimte. De ingevulde formulieren MD 393-02 dienen zoo spoedig moge lijk bi] de distributiediensten te worden ingeleverd. PETROLEUM VOOR KOOK- DOELEINDEN. Van 25 Mei tot en met 18 Juni '44. geeft elk der bonnen .,,25" en „26" van de bonkaart U 403 voor kookdoeleinden recht op het koo- pen van één liter petroleum.- weer ingeschakeld te worden. Dus bijv. bij de weermachtson- derdeelen, de Waffen SS, de Or ganisation Todt, de industrie in Duitschland. enz. een en ander natuurlijk door de bezettende overheid vast te stellen. Ik heb de verantwoordelijkheid voor de straffeloosheid dezer berouwvol le categorie van misleide onder duikers toen aanvaard en had na tuurlijk daartoe de officieele machtiging. Het kan zijn voor gekomen, dat in enkele gevallen de Arbeitsaemter niet tijdig deze machtiging bevestigd hebben ge kregen en dat in die uitzonde ringsgevallen tijdelijke doorzen ding der betrokkenen naar het doorgangskamp te Amersfoort heeft plaats gehad. Intusschen zijn echter alle Arbeitsaemter op de hoogte gesteld en zullen nog slechts die zich meldende onder duikers via Amersfoort aan het werk worden gezet, die als con tractbrekers te beschouwen zijn. Verder is van belang er op te wijzen, dat Nederlanders bene den de 19 jaren herhaaldelijk zij» ondergedoken in de verkeerde meening. dat ook zij voor tewerk stelling in aanmerking komen, wat echter niet het geval is ik wil daarop nog eens de aandacht vestigen, omdat het is voorgeko men, dat zulke jonge menschen als onderduikers, door opspo ringsambtenaren gewond zijn bij pogingen om te ontvluchten. Zij hadden zich niet aan zulke ge varen behoeven bloot te stellen. Tenslotte nog een zeer ernstige waarschuwing vooral aan het adres van alle categorieën van onderduikers: De pers heeft onlangs de stren ge bepalingen ven een eventueel door den Rijkscommissaris in verband met een mogelijkheid van een invasie te proclameeren staat van belg bekend gemaakt. Uit den aard der zaak kan elk oogenblik deze staat van beleg in werking treden. Wie dan niet vol komen geldige identiteitsbewij zen bij zich draagt, komt zonder verder proces voor het vuurpele- ton. Denk op het platteland aan de verduistering van schuren en stallen. Ga niet met een onafge- schcrmde stallantaarn naar bui ten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1