Je JAARGANG - No. 95 DINSDAG 23 MEI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT tn DE WESTERBODE Kantoor: Papengraeht 32 - Giro 103003 LsSdscH© Editl© Telef. Adm. 20935 Telef, Red. 20015 AANVAL EN TEGENAANVAL !N ITALIË DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Maandag luidt: „Aan het Italiaansehe Zuidelij ke front bleven sterke vijande lijke infanterie- en pantserstrijd krachten met het zwaartepunt in den sector Lenola-Pontecorvo aanvallen. De vijand, die her haaldelijk de plaats Pico was binnengedrongen, werd in een onverwijlden tegenaanval weer verdreven. Ook in het gebied ten Noordwesten van Pontecorvo dreven tegenaanvallen den vijand naar het Zuiden en ruimden zijn gisteren verkregen bruggenhoof den over den Liri op. Om Ponte corvo wordt verbitterd gestre den, waarbij de vijand zware bloedige vërliezen leed zonder dat hij resultaten behaalde. Een formatie Duitsche ge vechtsvliegers heeft in den afge- loopen nacht gemotoriseerde co lonnes van den vijand in het ge bied van Fondi met goed resul taat aangevallen. Bij de zware gevechten der laatste dagèn heeft zich een luchtdoelbatterij der luchtmacht onder bevel van eer sten luitenant Barg door bijzon dere dapperheid onderscheiden. Van het Oostelijke front wordt slechts melding gemaakt van plaatselijke gevechten. Aan den benedenloop van den Dnjestr wera ten Zuiden van Dubosari een rivierbocht vrijgevochten en werd de daar ingesloten bolsje wistische gevechtsgroep vernie tigd Formaties Amerikaansche jachtvliegers ondernamen giste ren aanvallen op plaatsen en per sonentreinen in Noord- en Mid- den-Duitschland. Er ontstonden verliezen onder de bevolking. Lichte batterijen luchtdoelge schut van de luchtmacht en rna- rineluchtdoelgeschut schoten 32 vijandelijke vliegtuigen omlaag. In den afgeloopen nacht richt ten Britsche bommenwerpers zonder dat er uitzicht was op de aarde, een terreuraanval op het stadgebied van Duisburg en ver scheidene andere plaatsen in het Rijnlandsch-Westfaalsche gebied. Er werd schade aangericht. De bevolking leed verliezen. On danks moeilijke afweeromstan- digheden werden 33 viermotorige terreurbommen werpers vernie tigd Snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen vielen afzonderlijke doe len in Oost-Engeland aan". DE LUCHTOORLOG. Boulogne was Zaterdag op nieuw het voorwerp van een he vig Britsch-Amerikaapseh bom bardement. Totnogtoe werden 30 dooden en 60 gewonden uit de puinhoopen gehaald. Meer dan 600 woningen zijn vernield. Naar het Internationale Infor- mationsbuero zoo juist verneemt, hebben formaties Amerikaansche bommenwerpers, die gistermid dag >onder krachtige bescherming van jagers via Noord-Duitsch- land het Rijksgebied binnenvlo gen, het optreden van Duitsche strijdkrachten der luchtverdedi ging uitgelokt. Reeds bij de na dering der vijandelijke formaties ontstonden er hevige luchtge vechten boven het gebied van Sleeswijk-Holstein. De luchtge vechten werden voortgezet naar mate de Amerikaansche forma ties verder vlogen. Zoo ontston den er ook gevechten boven de kust van de Oostzee. Wegens de zware bewolking boven Noord-Duitschland is het slechts aan een deel der optredende Duitsche jachtstrijdkrachten ge lukt in contact met c'e M.iande liike formaties te komen. Als de zolder ontruimd is, is het brandgevaar geringer. Zorg er voor, dat hoeken en muren be reikbaar zijn. NIEUWE AAN VALS METHODE DER AMERIKAANS CHS JACHTVLIEGTUIGEN. De Amerikaansche jachtvlieg tuigen, die Zondagmiddag boven het Noordelijke gebied van het Duitsche Rijk verschenen, heb ben een nieuwe aanvalsmethode toegepast, waarop men Maandag van bevoegde Berlijnsclie zijde nadrukkelijk de aandacht vestigt. De formaties Amerikaansche jachtvliegtuigen zijn er op on dubbelzinnige wijze toe overge gaan in scheervlucht jacht op burgers te maken en hebben hun taak van begeleidende bescher ming opgegeven. Noch militaire objecten, noch bewapeningsfa- brieken, troepen verblijf plaatsen of iets van dien aard vormden hun doel, doch zij richtten hun aanvallen met de boordwapens op de landelijke bevolking in de dorpen, die zich op het moment van den aanval meestal op weg naar de kerk bevond of wande lingen maakte Daarbij werden door de Amerikaansche vliegers ook kinderen beschoten, die langs de wegen of op speelplaatsen aan het spelen waren. Ook boeren op de akkers of het vee in de wei de werden als doel hunner boord wapens gebruikt. In de Mark Brandentfurg werd een vrouw met een kinderwagen beschoten. De vrouw en het kind van een half jaar vonden den dood. Volgens de totdusver be schikbare berichten zijn in de Mark Brandenburg zes burgers, onder wie twee kinderen, aange vallen en zwaar gewond of ge dood. In Thueringen schoten de jachtvliegtuigen op voetgangers in de steden, vooral in Jena. waar een persoon door een schot in het hoofd gedood werd. De politie had de grootste moeite de inzit tenden der neergeschoten vlieg tuigen, die zich met het val scherm in veiligheid hadden ge bracht. uit handen der bevolking te houden. In militaire kringen in de Rijkshoofdstad verklaart men. dat niets beters het onmilitaire karakter van de vijandelijke me thoden in den luchtoorlog kan aantoonen. dan dit gebruik van de jachtvliegtuigen. Klaarbliike lijk is het manoeuvreeren met de bommenwerpers bij de terreur acties zoo gevaarlijk voor de An- glo-Amerikanen geworden, dat zij er thans toe overgaan ook hun jagers aan den terreuroorlog te doen deelnemen. MILITAIR BESTUUR IN KROATISCH KUSTGEBIED. Naar officieel wordt medege deeld, heeft de Poglafnik zeven groote comiteiten, die het gehee- le Kroatische kustgebied om vatten. onder militair bestuur geplaatst. Deze gebieden ressor teeren onder de generaals Be- gitsj en Toniasjewitsi. Tevens is de minister voor de bevrijde Dalmatijnsche gebieden, dr. Edo Bulat, van zijn functie ont heven en benoemd tot minister van staat bij het minister-presi dium. Naar van bevoegde zijde Ver luidt, ziet men in het invoeren van het militair bestuur in de bijzonder gevaar loopende ge bieden den veiligsten en snelsten weg om aan iedere mogeliike eventualiteit het hoofd te bie den en de belangen van de be volking en den staat in deze ge bieden het. -beste te behartigen. Tevens is in de* groote comi teiten de uitzonderingstoestand afgekondigd. Met liet eikenloof onderscheiden. De Fuehrer heeft het eiken loof behoorende bij het ridder kruis van het IJzeren Kruis ver leend aan den SS-Hauptsturm- fuehrer Walter Sdhmidt, batal jonscommandant bij een pantser regiment der SS-pantserdivisie „Wiking". In Weitfrlesltnd ll men thans bazig mat den pluk van da onder platglas gekwaakte aardbalen Een plukster aan hat werk CNf/Kuiper/Pa* m KARDINAAL YAN ROEY OVER DE LUCHTAANVALLEN Zondagmorgen is in alle ker ken van België een herderlijke brief van kardinaal van Roey, primaat van België, voorgelezen waarin deze protesteert tegen de luchtbombardementen. „Sedert ongeveer een maand is België dag en nacht het voor werp van voortdurende lucht aanvallen met het doel, zoo ver klaart men. de stations, de knooppunten en de inrichtingen van de spoox-wegen te vernieti gen. Als gevolg van de wijze, waarop zij uitgevoerd worden, doen deze aanvallen iederen keer stroomen bloed vloeien in onze stedeliike en landelijke ag glomeraties. Reeds duizenden onzer landgenooten vonden een vreeseliiken dood onder de puin hoopen van hun huizen of onder de ingestorte schuilplaatsen waar zij zich veilig waanden. Reeds vertoonen ue bijzonderste ste den van ons land. te beginnen met Brussel. Luik, Gent en Charleroi in gansche wiiken nog slechts puinhoopen. Aloude ste den b.v. Mechelei- en Leuven, die ik in het bijzonder op het oog heb, ziin voor "en derde of voor de helft vernietigd, met inbegrip van verschillende kostbaarste monumenten." De kardinaal stelt echter vast, dat met uitzondering van zeld zame gevallen waarin enkele vlie«tuigen overdag hun doel treffen, zonder groote schade aan te richten in de omgeving, brisant- en zelfs brandbommen, blindelings. lukraak. zonder eenig onderscheid op verscheide ne vierkante kilometers van be bouwde agglomeraties worden neergeworpen „Is het noodig, zoo vraagt de kardinaal, dat formaties vlieg tuigen in groote zwermen m het bijzonder 's nachts honderden, ia duizenden bommen van het zwaarste kaliber op gansch de stad doen neerkomen om spoor weginstallaties. gelegen aan den rand van een stad te treffen? ..Het is duidelijk wij zien het. en wii bevestigen het dat men de voorzorgen niet neemt, die onontbeerlijk ziin en die ge nomen kunnen worden" In naam van België verzoekt de kardinaal have en goed van de burgers te ontzien „daar an ders de beschaafde wereld zich eens met afschuw rekenschap zal geven van de ontzettende be handeling. die een onschuldig en loveal land heeft moeten ver duren." De Tasji-Lama bestijgt den troon. Naar United Press uit Tsjoeng- king meldt, heeft de Pansjen of Tasji Lama. de tiende reincarna- j tie van een der bekendste jon geren van den Lamaitischen her- bermer Tscngka-pa, dezer dagen I zjin' troon als geestelijk heer- scher over een deel van Tibet bestegen. De Tasji Lama is een yan de beide priesterkoningen in Tibet. De andere is de Dalai La ma, die thans 10 jaar oud is en I Februari 1940 den troon be-1 steeg. DO0DVOM&IIS WEGENS AANSLAG OP GEMEENTEHUIS. Het Duitsche Obergericht in de bezette Nederlandsch" gebie den heeft de Nederlanders A n- tou Kranenburg en Dirk Eliza Wieringa wegens sa botage ter dood veroordeeld. De veroordeelden hebben in den nacht van 31 Augustus op 1 Sep tember 1943 tezamen met ande re mededaders, voorzien van maskers en vuurwapens, een aanslag gepleegd op een .gemeentehuis, de bewakers met doodschieten be dreigd en geboeid en een wegens valschheid in geschrifte gear resteerden. gevangene met geweld bevrijd. Het vonnis is voltrokken. De overval, die de veroordeel den Kranenburg en Wieringa hebben gepleegd, herinnert aan Amerikaansche gangstermetho den en zou zich in Chicago heb ben kunnen afspelen. Tezamen met andere mededaders drongen de misdadigers gemaskerd en voorzien va»- twee pistolen in den- nacht van 31 Augustus op 1 September 1943 het gemeente huis van Hoogkarspel binnen om met geweld een man te bevrij den. die daar in arrest werd ge houden op de beschuldiging per soonsbewijzen te hebben ver- valscht.De daders overweldigden de aanwezige luchtbescher- mingswacht. braken de deur naar de cel van den gevangene open en bevriidden hem. Vol gens he> tot in alle bijzonderhe den van tever n nauwkeurig uit gewerkte plan kregen de ver oordeelden Kranenburg'en Wie ringa tot taak. de uit 3 perso nen bestaande hichtbesclier- mingswacht onschadeliik te ma ken. Kranenburg en een onbe kende bedreigden de mannen van de luchtbescherming met opgeheven pistolen. Ir.tusschen werden door Wierinca en een andere mededaders de mannen der luehtbesehermingswacht met de hanuen op den rug geboeid en zittend op hun stoelen vast gebonden Intusschen bevrijdde een tweede sroeo daders den ge vangene. Toen Kranenburg en Wieringa vernamen, dat de be- vriiding gelukt was. maakten zii zich met, hun mededaders uit de voeten. De mannen van de lucht bescherming lieten zii geboeid achter, nadat zii van teloren no" de telefoonleiding onbruikbaar hadden gemaakt. Wegens deze toedracht werden Kranenburg en Wieringa als saboteurs on lange ter dood veroordeeld. Altijd waakzaam Is het oog van den wachtpost in de afweerstellingen Een lichte granaatwerper staat gereed om tezamen met de zware afweerwapens iederen aanval der Bolsjewistische massa's op te vangen PK Rehe/PBZ/R/P m EXTRA-KEURINGEN. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de-zeer vele aan meldingen zal nog een extra keu ring worden gehouden op Dins dag 23 Mei te Amsterdam van 9 tot 14 uur. Nebenstelle der Waf- fen-SS, Dam 4 en Woensdag 24 Mei te Den Haag van 9 tot 14 uur, in een der zalen van het gebouw Amic-itia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Krieg-sma- rine en de Germaansehe SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschikt heid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Ziin schooloplei ding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reis biljetten voor de heen- en terug reis zijn verkrijgbaar bij de vol gende Nebenstellen der Waffen- S: Amsterdam. Dam 4: Alk maar, Langestraat 56: Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46: Enschede. Ken- gel oschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatzkommando, Korte Vijverberg 5. Den Haag. GEMOTORISEERDE COM PAGNIE TE AMERSFOORT. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: Voor iederen gezonden Neder lander in den leeftijd van 1740 jaar is het mogelijk dienst te ne men in een geheel gemotori seerde compagnie bij het S.S.- Waehtbataljon te Amersfoort. Opleiding en eventueelc inzet geschieden in Nederland. Rijbe* wijs is niet noodzakelijk De op leiding voorziet hierin. Voor na dere bijzonderheden omtrent extra levensmiddelen en kolen, familieonderhoud enz. wordt verwezen naar de inededeeling over de extra-keuringen voor de Waffen-S.S., waar men zich te vens kan melden. EEN STEUN IN DEN RUG kunt gij aan de Nederlandsche frontstrijders geven, door uw plicht te doen bij de collecte voor Frontzorg, op 27 Mei a.s., of door storting op girorekening 106156 ten name van Frontzorg Rotterdam. Meldt u aan als collectant bij het betrokken buurtschapshoofd van den Nederlandschen Volks- dienst. BINNENLAND Te dure tweedehandsgoederen. Reeds in Juni 1942 werd een prijsregeling voor gebruikte goederen bekend gemaakt, waar in wera bepaald, dat voor deze goederen maximaal 75 pet. van de nieuwe waarde mag worden gevraagd. Dit geldt dus \oor die goederen, die in gebruikswaar de practisch niet voor nieuwe onderdoen. Is de toestand ech ter minder goed. dan dient ook de prijs in evenredigheid te wor den verlaagd. Wanneer men thans de prij zen beziet, die voor tweede- hdnclsgoederen in tal van zaken worden gevraagd, wanneer inen ziet hoe op veilingen de prijzen omhoog springen. dan beseft mfen.dat ingrijpen ;#,ans drin gend r.oodzakeliik is. Dit zal bin nenkort dan ook rigoureus ge schieden. Der handelaren wordt in hun eigen belang aangera den de prijzen van hun goede ren te herzien. Tevens moge er aan herinnerd worden, ciat alle uitgestalde °oedcren met ingang van 25 Mei 1914 op voor het pu bliek duidelijk zichtbare wijze geprijsd moeten zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1