Strijd in Italië duurt voort Doodvonnissen uilgesproken. Ie JAARGANG - No. 94 MAANDAG 22 MEI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT on DE WESTERBODE Kantoor: Papengraclit 32 - Giro 103003 Leldsctl© EditiS Telel. Adm. 20935 Telel. Red. 20015 NIEUWE STELLINGEN BETROKKEN DUITSCHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zaterdag luidt: „Aan het Italiaansche Zuide lijke front duurt de groote af- vveerslag onafgebroken voort. Onze troepen betrekken in den sector tusschen Gaeta en Ponte- corvo in verbitterde gevechten met sterk overmachtige vijande lijke strijdkrachten, infanterie en pantserwagens al vechtende nieuwe stellingen. De vooruitspringende front- boog van Gaeta werd ontruimd. Eemge hoogten ten Noorden van Itri en de plaats Campodimele vielen na harden strijd in 's vijar.ds handen.' In andere sectoren brachten onze pantsergrenadiers in vast beraden tegenaanvallen de vij andelijke aanvalsspitsen tot staan. Aan weerskanten van Pontecorvo werden alle aanval len van den vijand ondanks urenlang trommelvuur van de artillerie en het massaal gebruik van pantserwagen:;, afgeslagen. In het gebied ten Zuidoosten van Aquino stortten de vijandelijke aanvallen, die door krachtige ar tillerie en talrijke pantserge vechtswagens werden onder steund, in het geconcentreerde vuur van onze wapens ten deele in gevechten op korten afstand ineen. Vijandelijke infanterie met pantserwagens die het Noor delijke deel van de plaats was binnengedrongen, werd in een tegenaanval verdreven. De vij and verloor hierbij dertig pant serwagens. De le divisie val schermjagers heeft sinds het be gin van den slag op 12 Mei hon derd pantserwagens stukgescho ten. In de Adriatische Zee bescha digden escorte vaartuigen der Duitsche marine twee vijande lijke torpedomotorbooten. Van het Oostelijke front wor den slechts plaatselijke gevech ten aan den benedenloop van den Dnjestr, in het voorterrein der Karpaten en ten Zuidoosten van Witebsk gemeld. Bewakings vaartuigen der marine schoten boven de Finsche Golf vijf bol sjewistische bommenwerpers-om- laag. Een Finsche formatie ge vechtsvliegers viel in den afge loopen nacht een vijandelijk ravitailleeringssteunpunt achter het front van de Swir met goed gevolg aan. Amerikaansche bommenwer pers drongen gisteren onder krachtige bescherming van ja gers het Rijksgebied binnen en -veroorzaakten door het op goed geluk uitgooien van bommen op verschillende woonwijken der Rijkshoofdstad, alsmede op Brunswijk, schade aan gebouwen en verliezen onder de bevol king. Jagers, luchtdoelartillerie van de luchtmacht, alsmede een heden en escortevaartuigen van de marine schoten 71 vijandelij ke vliegtuigen, meerendeels vier motorige bommenwerpers, neer. In den afgeloopen nacht lieten enkele Britsche vliegtuigen bom men vallen op het gebied van Keulen". Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zondag meldt: „Nadat de vijand in den och tend van den 2Ósten Mei met on ze nieuwe stellingen aan den Westelijken vleugel va;i het Ita liaansche Zuidelijke front slechts door vrij zwakke verkennings- aanvallen contact had gezocht, ging hij in de middaguren op nieuw met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten tot den grooten aanval over. Om de plaats Fondi ontstonden verbit- tèrde gevechten. In den sector Pico-Pontecorvo bracht de vijand een plaatselijke penetratie tot stand. Tegenmaatregelen tot af grendeling werden genomen. Bij zonder hevige vijandelijke aan vallen werden aan de randen der stad Pontecorvo tot staan ge bracht. In den sector van Piedimonte werden sterke vijandelijke aan valsgroepen door geconcentreerd vuur van artillerie en werpers uiteengeslagen en een penetra tie in het Zuidoostelijk deel van de stad na harden strijd irl een tegenaanval weder opgeruimd. Bij de zware afweergevechten der laatste dagen heeft zich de commandant van een gevechts groep. kolonel Nagel, door bij zondere dapperheid onderschei den. Op het landingshoofd van Net- tuno werden vrij krachtige vij andelijke verkenningsaanvalien ten Zuidoosten van Aprilia en ten Zuiden van Cistema afge slagen. In het Oosten vonden geen ge vechtshandelingen van beteeke- nis plaats.' Krachtige formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht de spoorweg knooppunten SJepetowka en Sdolbunowo met talrijke brisant- en brandbommen aan. Er ont stonden groote branden en ver nielingen. Kustbatterijen der marine na men Sovjetstellingen op het schiereiland Magerburg in de baai van Narwa met goed effect onder vuur» en brachten een vij andelijk ravitailleeringsvaartuig tot zinken. Bewakingsvaartuigen der marine schoten boven de Finsche Golf vier Sovjetbom menwerpers neer. Bij vluchten naar de bezette gebieden in het Westen en naar het West-Duitsche grensgebied verloor de vijand zes vliegtuigen, in den afgeloopen nacht wierpen eenige Britsche vliegtuigen bom men in het Rijnlandsch-West- faalsche gebied. Uit waardeering voor zijn ver diensten bij het met zware ge vechten gepaard gaande weg voeren van de strijders op de Krim heeft de Führer aan' den opperbevelhebber van de Roe- meensche vlootstrijdkrachten, schout-bij-nacht Macellario het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend". DE LUCHTOORLOG. Naar het D. N. B. verneemt, verschenen Zondagmiddag vrij zwakke formaties vijandelijke jagers boven Duitsch gebied, die met succes door lichte Duit sche afweerbatterijen bestreden werden. Uit een der afweersec- toren is tot dusverre het neer schieten van zes Amerikaansche jagers gemeld. Vernomen wordt, dat de Amerikaansche jagers bij dee zactié wederom vele niet- militaire wapens in scheervlucht met de boordwapens hebben be stookt. In West-Pommeren werd een trein met geëvacueerde kin deren van geringe hoogte be schoten, waarbij verscheidene kinderen tusschen 8 en 13 jaar zwaar gewond werden. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag hqeft de Angio-Ame- rikaansche luchtmacht een aan val gedaan qp een buitenwijk van Orleans en op een naburig dorp. Honderden woonhuizen werden geheel vernield. Tot dusverre zijn meer dan honderd dooden uit de puinhoopen te voorschijn gehaald. Volgens ,pen officieele mede- deeling izijn te Tours 79 men- schen om het leven gekomen en 59 zwaar gewond. BIJ LUCHTALARM VAN DE STRAAT. EXTRA-KEURINGEN. Het S.S.-Ersatzkommanöo deelt mede: Wegens de zeer vele aan meldingen zal nog een extra keu ring worden gehouden op Dins dag 23 Mei te Amsterdam van 9 tot 14 uur, Nebenstelle der Waf- fen-SS, Dam 4 en Woensdag 24 Mei te Den Haag van 9 tot 14 uur, in een der zalen van het gebouw Amicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS. SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Landstorm Nederland. Kriegsma. rine en de Germaansclie SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschikt heid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reis biljetten voor de heen- en terug reis zijn verkrijgbaar bij de vol gende Nebenstellen der Waffen- 'S: Amsterdam, Dam 4: Alk maar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hen- geloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatzkommando, Korte Vijverberg 5. Den Haag. TACTIEK IN HET OOSTEN. SS-PK. Een compagnie SS- pantsergrenadiers vocht verbit terd om de kleine terreininzin king. Ingegraven in de hardbe- vroren aarde lagen de mannen in de nauwe dekkingsgaten. Maar de Sowjets, die den tegenoverlig- genden 'ooschrand bezet hadden, konden van daaruit de Duitsche stellingen overzien en hielden on ze mannen door granaatwerpers en boom-scherpschutters onder schot. Daardoor koAden de pantser grenadiers zich overdag nauwe lijks bewegen. Maar ook 's nachts was er geen rust. Als roofdieren slopen de Sowjets steeds weer van den boschkant. die zich don ker en dreigend van het sneeuw veld afteekende. In een woedend handgranatenduel was het tot nog toe gelukt een inbraak der Sow jets in de Duitsche stellingen te verhinderen. Maar iederen mor gen, die huiverig en grauw op steeg, zag nieuwe, leeggeworden dekkingsgaten in onze linies. Tot op zekereif avond het ver rassende bevel van de Duitsche leiding kwam, de stelling op te geven en onbemerkt op een1 hoog te terug te trekken. Geholpen door' nevel en sneeuwjacht ging het ruimen der inzinking vlot en zonder verliezen. De Sowjets eci ter, op iedere ook nog zoo onbe duidende terreinwinst bedacht, stootten direcj na en namen nog in den volgenden nacht onze vroegere stelling in bezit. En juist dat was de bedoeling der Duitsche leiding geweest. Want thans waren het de pant sergrenadiers. die vanuit de hoog te het bijna dekkinglooze terrein konden overzien. Onafgebroken dekten zij de terreininzinking met hun geconcentreerd vuur en de vijand moest het naar voren leggen van zijn linies duur en bloedig betalen. Te laat beseften zij in den val te zijn gelokt en verzwakt door hooge verliezen besloten ook zij de stelling te ver laten. Evenals wij probeerden zij onbemerkt in het holst van den nacht terug te trekken. Doch nauwelijks waren de eer ste Sowjets uit hun dekkingsga ten gekropen, of de compagnie der SS-grenadiers zette tot den tegenaanval aan, wierp dén vijand niet slechts uit zijn stellin gen, maar stootten tot den boschrand na, waar de volkomen verrastte vijand, verzwakt door de onverwachte verliezen in de terreininzinking nu ook deze, veel gunstiger stelling niet meer kon houden. Zoo bracht weer eens een om zichtige, verstandige leiding suc ces. door bewust een landstrook SABOTEURS TERECHTGESTELD. 's-GRAVENHAGE, 22 Mei. Of ficieel wordt medegedeeld: de beklaagden: Isaak Hendrik Ruppert, Willem Jorritsma, Gerrit Joseph Roukens, Wouter Jaspers, Petrus Gerardus Frederik Snel- leman en Abraham de Kriek, allen uit Rotterdam, zijn als sabo teurs door het Duitsche Oberge- richt ter dood veroordeeld. Zij hebben opruiende communisti sche pamfletten vervaardigd en verspreid en contributies geïnd voor de illegale C.P.N. Het vonnis is voltrokken. Het proces tegen de zes be klaagden, dat drie dagen heeft geduurd, gaf een indrukwekkend beeld van de geraffineerde tech niek, die de leidende functiona rissen van het communisme, overeenkomstig de aanwijzingen uit Moskou, toepassen voor het omwentelen van de Europeesche orde. Met "uitzondering van Rup pert en Jorritsma zijn de be klaagden reeds geruimen tiid voor de ontbinding van de C.P. N. lid geweest van de communis tische partij en hebben zij in het partijapparaat gewerkt. Moskou- sche agitators zijn erin geslaagd de beklaagden eerst ertoe te ver leiden. nu en dan en later voort durend contributie en steungel den te betalen. Toen de beklaag den door deze strafbare hande ling in hun net waren geraakt, werden zij ertoe aangezet zelf illegale bijdragen te incasseeren en opruiende tijdschriften te ver spreiden. Ruppert werd, doordat hij ken nis maakte met jonge communis ten, voor de communistische om- wentelingspogingen gewonnen. Hij toonde zich bij de communis tische woelarbeid zoo actief, dat hij tenslotte opklom tot een van de leidende posities in het ille gale partijapparaat te Rotterdam. Jorritsma, die afkomstig is uit een ordelijk burgerlijk milieu, leerde op de Rotterdamsche hoo. geschool een ouderen Joodschen student kennen, die hem. onder voorwendsel samen nationaal- economische privaatstudies te willen verrichten, voor de dwaal leer van het communisme won. Op aandrang van Ryppert liet Jorritsma zich later ertoe» verlei den gedurende vrij langen tiid opruiende communistische pam fletten op een stencelmachine 'te vervaardigen. De beklaagden hebben tij dens het proces, overeenkom stig de door Moskou gegeven aanwijzingen, zooveel mogelijk te ontkennen en alleen dat te bekennen wat niet ontkend kan worden, met alle middelen getracht de toedracht te ver doezelen of hun aandeel hieraan tenminste te verkleinen. Slechts onder den-druk van de getuigen verklaringen a charge hebben zij hun deelneming aan de commu nistische plannen toegegeven. Het Obergerioht heeft de 6 be klaagden wegens sabotage ter dood veroordeeld. De president heeft bij het uitspreken van het vonnis verklaard, dat de C. P. H., evenals de communistische partij in andere landen, van het begin af aan het doel heeft na gestreefd de bestaande staats- en maatschappelijke orde met geweld ten val te brengen en in plaats hiervan een dictatuur- van het proletariaat naar Sov jet-model in te stellen. Als mid del om dit doel te bereiken, n.l. het ondermijnen van de orde en vernietigen van het Europee sche staatsbestel, ruide zij de volksmassa op en bracht haar op te geven en daardoor den te genstander dwong, zonder mede- doogen zijn soldaten te offeren. SS-oorlogs verslaggever P. E. Rings. tot zedelijk bederf door onscru puleuze onderaardsche woelin gen en in het bijzonder door op ruiende propaganda in woord en. geschrift. De communistische partij deinst hierbij niet terug voor moord en brandstichting. Voor het communsme is elk mid del. ook al is het nog zoo ver werpelijk, voor het bereiken van zijn doel goed. Het parool luidt: sabotage tegen iederen prijs! Derhalve maakt iedereen, die in den een of anderen vorm deel neemt aan de illegale communis tische activiteit zich schuldig aan sabotage. Er is niet alleen dan sprake van sabotage wan neer daden van gewéld en aan slagen op menschen en voor werpen zijn gepleegd, doch ook wanneer het streven van de ver boden communistische partij door hét betalen van solidari teitsbijdragen en contributies, alsmede door het verspreiden van opruiende pamfletten wordt gesteund. DOODVONNIS WEGENS VER BODEN BEZIT VAN MUNITIE 's-GRAVENHAGE. 22 Mei. Officieel wordt medegedeeld: De boekhouder Cornells Spit- ters uit Waalwijk is door het Duitsche Obergericht in de be zette Nederlandsche gebieden ter dood veroordeeld, omdat hij in het ongeoorloofde bezit was van munitie en getracht heeft een lid van de Duitsche weer macht te verleiden hem twee pistolen te verkoopen. Het von nis is voltrokken. De 24-jarige Spitters nam in den herfst van 1943 het besluit om zich een wapen te verschaf fen om zoo op politieke tegen standers wraak te kunnen uit oefenen. In October 1943 ont moette hij op straat in zijn ge boortedorp een hem onbekenden Duitschen soldaat. Hij sprak hem aan en vroeg hem of hij niet een burgercostuum zou willen koo- pen. Tijdens de verdere bespre kingen verklaarde Spitters den soldaat, dat hij hem ook zonder geld aan een costuum zou kun nen helpen, wanneer hij hem daarvoor een legerpistool met minstens 30 patronen gaf. Over eengekomen werd, dat de soldaat den volgenden dag het wapen en de munitie zou meebrengen. Toen zij elkaar den volgenden dag ontmoetten, zeide het lid van de weermacht, dat hij het pistool niet bij zich had. Hij zou het echter 's nachts kunnen bren gen wanneer de compagnie voor een oefening zou zijn uitgerukt. Bij deze gelegenheid zeide Spit ters, dat hij toch moest zien nog een tweede pistool en zooveel mogelijk munitie te kunnen be- zorgeif. Hiervoor zou hij een zo- mërjas krijgen. Bij een andere ontmoeting met den Duitschen soldaat, die zijn superieuren van het gebeurde in kennis had ge steld, werd Spitters gearresteerd. Tijdens een huiszoeking vond men daarop in de woning van Spitters in een kleine kast een kistje. Hierin bewaarde Spitters 25 pistoolpatronen. De sleutel van de kast had hij voortdurend bij zich. GEMOTORISEERDE COM PAGNIE TE AMERSFOORT. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: Voor iederen gezonden Neder lander in den leeftijd van 1740 jaar is het mogelijk dienst te ne men in een geheel gemotori seerde compagnie bij het S.S.- Waehtbataljon te Amersfoort. Opleiding en eventueele inzet geschieden in Nederland. Rijbe wijs is niet noodzakelijk. De op leiding voorziet hierin. Voor na dere bijzonderheden o ml rent extra levensmiddelen en kolen, familieonderhoud enz. wordt verwezen naar de mededeeling over de extra-keuringen voor do Waffen-S.S., waar men zieh te vens kan melden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1