Ie JAARGANG - No. 93 'ZATERDAG 20 MEI 1944 waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT an DE WESTERBODE fantoor: Pepengracht 32 - Giro 103003 LsÉfifsch© Sdlts® Telef. Adm. 20935 Tele?. Red. 20015 IN ITALIË-WOEDT DE STRIJD VOORT MJITSCH WEERMACBTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- •icht van Vrijdag luidt: „Aan het Italiaqnsche Zuidelil- te front duren de hevige gevech- en, vooral in den sector ten Wes. en en ten Noordwesten van Es- leria en bii Pontecorvo. voort. )e vijand, die met zeer krachti- ;en steun van pantserwagens en lagvliegtuigen na een artillerie- rommelvuur van verscheidene iren, aanviel werd met zeer zwa- •e verliezen voor hem afgesla- ;en, een plaatselijke penetratie iij S. Oliva werd na een verbit- erd gevecht afgegrendeld. In het Oosten mislukten her taalde aanvallen der bolsjewis- en aan den Beneden-Dnjestr, in iet voorterrein der Karpathen, Ismede ten Zuidoosten van Wi- ebsk en ten Westen van Newel. Sterke formaties Duitsche ge- echtsvliegtuigen vielen in den ifgeloopen nacht de stations lowno, Sarny en Sdolbunowo net goede uitwerking aan. Door iet werpen van talrijke brisant- »n brandbommen ontstonden op ie stationsemplacementen en in itilstaande treinen groote bran- len en vernielingen. Amerikaansche bommenwer- iers ondernamen gisteren over lag terreuraanvallen op ver- cheidene plaatsenin Zuidoost ïuropa. Vooral in de steden Bel- [rado en Ploesti ontstonden scha- ie en verliezen onder de bevol- cing. Door Duitache en Roemeen- ihe luchtverdedigingsstrijd- xachten, alsmede door marine- luchtdoelartillerie werden 35 liegtuigen neergeschoten". AMERIKANEN BOVEN BERLIJN. Bij een aanval van formaties .merikaansehe bommenwerpers jn gistermiddag woonwijken in erlijn enBrunswijk door brisant- n brandbommen getroffen. De lommenwerpers maakten ge- iruik van een gebied van slecht peer aan de Noord-Duitsche [ust. Niettemin kwam het .op ommige plaatsen tot hevige ge rechten tusschen Duitsche één- in tweemotorige jagers en de lommenwerpers en de begelei- ende jagefs. Volgens de Vrii- agavond ontvangen berichten rerden meer dan 50 Amerikaan- che vliegtuigen, voor een groot 5 leel viermotorige bommenwer- iers neergeschoten. LUCHTAANVAL OP OOSTELIJK JAVA. De plaatselijke Japansche le- je'rautoriteiten hebben meege- ieeld, dat een formatie van vi.if- ig vijandelijke bommenwerpers Voensdagochtend gepoogd heeft :en aanval te doen op Oostelijk 'ava uit de richting van den In- lischen Oceaan. Tien der viian- elijke machines probeerden Soe- abaya aan te vallen, maar deze loging faalde, aangezien de Ja- lansche luchtafweer drie toestel en neerschoot en de overige ma. hines op de vlucht dreef. Er irerd slechts onaanzienlijke scha. Ie berokkend aan de Japansche nstailaties op den beganen rond. De aanvallende toe tellen waren blijkbaar af- ;omstig van vijandelijke vlieg- :ampschepen, die in den Indi- chen Oceaan op den loer liggen m aanvallen te ondernemen. OVEREENKOMST MET DE UITGEWEKEN NOORSCHE REGEERING. In buitenlandsche perskringen e Berlijn heeft het bericht, dat le Britsche minister van buiten- andsche zaken, Eden, tijdens het iezoek van Stettinius aan Enge- and eenige dagen te Moskou leeft vertoefd, opzien gebaard, n de Wilhelmsstrasse verklaart iten, dat dit bezoek, dat van En- lelsche zijde totdusver streng ge- leim is .gehouden, van politieke teteekenis is, omdat het verband loudt met den eisch van deSow- DE VERNIETIGING VAN ITALIAANSCHE KUNST. SCHATTEN. Het Italiaansche ministerie van onderwijs publiceert een of- ficieele lijst van de vernielingen, die in de Italiaansche steden door vijandelijke bommenwerpers zijn aangericht. In Turijn zijn zes paleizen van groote cultuurhistorische waarde volkomen verwoest, voorts zes kerken en kapellen, sommige uit de Middeleeuwen. In Genua wer den zeven kerken zwaar bescha. digd en elf Renaissancepaleizen vrijwel geheel vernield, waaron der het Palazzo Ducale, waarin zich een groot deel der geschie denis van Genua heeft afge speeld. In Milaan werden talrij ke werken van den beroemden Renaissance-architect Bramante vernield, waaronder de kerk en het klooster Santa Maria delle Grazie. Het beroemde „Avond maal" is echter als door een won der gespaard gebleven. Elf palei zen uit de 15e en 16e eeuw met een zeer kostbaar interieur wer den verwoest. In het Palazzo Dugnami werd een fresco van den grooten Venetiaan Tiepolo vernield. In Vicenza werden ker ken en paleizen zwaar bescha digd, in TreViso werden geheele rijen woonhuizen uit de 13e tot de 16e eeuw vernield. Een groot verlies beteekent de verwoesting van de kerk Degli Ereimitani, waarin Renaissance-fresco's van Mantegna verloren gingen. Tot de te Florence vernietigde kunstschatten behoort de taber nakel van den grooten schilder Lippi uit de vijftiende eeuw en de Bartholomeuskerk met schil deringen uit de 15e en 16e eeuw. In Arezzo werden drie paleizen uit het begin der veertiende eeuw zwaar beschadigd, terwijl in het museum kostbare schilde rijen uit de veertiende en negen tiende eeuw verloren gingen. Hier werd ook het huis van Pe- trarca vernield: Te Rome werd o.m. de kerk van San Lorenzo uit den tijd* van Constantijn den Groote verwoest, lp. Napels is de kerk van Santa Chiara, een voor de Europeesche kunstgeschiedenis uniek bouw werk met kostbare beeldhouw werken uit de dertiende en veertiende eeuw grootendeels vernield. Voorts gingen een aan tal Renaissance-paleizen en ver scheidene kerken verloren. Het antiauarium te Pompeji is verwoest, de beroemde dom van Palermo, uit de twaalfde eeuw, zeer zwaar beschadigd, evenals de dom te Reggio in Calabrië, de kathedraal te Syracuse, die van Messina en de kerken van Ca- gliari. Onder de vernielde cul tuurmonumenten in Zuid-Italië noemt het ministerie in de eerste plaats het klooster van Monte Cassino. jet-Unie tot deelneming aan een eventueele bezetting van Noor wegen. Volgens bericht uit be trouwbare bron heeft Eden te Moskou geen bindend antwoord gegeven, doch is hij naar Londen teruggekeerd, waar hij derst met Stettinius contact heeft gezocht, die op zijn beurt de meening van Roosevelt vroeg. Nadat Roosevelt geen bezwaar tegen Sowjet-Rus- sische deelneming had, heeft de Britsche regeering de Noorsche uitgeweken regeering uitgenoo- digd onderhandelingen met de Sowjetregeering aan te knoopen op grondslag van de met Groot- Brittannie en de Ver. Staten ge maakte overeenkomst. Ondanks het bezwaar van eeni- gé leden van de uitgeweken Noorsche regeering heeft koning Haakon toegegeven en hebben de te Londen gevoerde onderhande lingen tot een overeenkomst met de Sowjet-Unie geleid. De om standigheden, waaronder deze overeenkomst tot stand is geko men worden in Berlijnsche poli tieke kringen als een nieuw symptoon beschouwd van de toe gevendheid der Britsche buiten landsche politiek tegenover de Sowjet-Unie. DOODVONNISSEN VOLTROKKEN 's-GRAVENHAGE. 20 Mei. Officieel wordt bekend gemaakt: Het Deutsche Ohergericht in het bezette Nederlandsche ge bied heeft de communisten Jo- han Hissink, Johannes Hoogen- doorn en Jan van der Zwaag wegens sabotage ter dood veroor deeld. Hissink en van der Zwaag zijn jarenlang opgetreden als communistische functionarissen en hebben in aanzienlijken om vang communistische pamfletten verspreid. De veroordeelde Hoo- gendoorn heeft als drukker deze pamfletten vervaardigd. Het vonnis is voltrokken. Met de voltrekking van het doodvonnis tegen Hissink, Hoo- gendoorn en van der Zwaag is de communistische woeiarbeid van deze drie veroordeelden be straft. Hissink en van der Zwaag waren volgens hetgeen tijdens het proces gebleken is, ver scheidene jaren lang in buiten gewoon grooten omvang en in leidende functie voor de verbo den C.P.N. (Communistische Partij Nederlandillegaal werk zaam geweest en hadden, daarbij ophitsende communistische agi tatie gepleegd. Als leidende functionarissen hebben zij zich vooral bezig gehouden met het verspreiden van communistische geschriften, terwijl de veroor deelde Hoogendoorn van 1941 tot 1943 in duizenden exempla ren het communistische vlug schrift „De Vonk" alsmede an dere pamfletten en plakkaten van de C.P.N. gedrukt heeft. Wegens dezen woeiarbeid zijn Hissink, Hoogendoorn -en van der Zwaag ter dood veroordeeld. 's-GRAVENHAGE, 20 Mei. Officieel wordt bekend gemaakt: De beklaagde Jan Zeeuw uit Vefsen is bij vonnis van liet Deutsche Ohergericht als sabo teur ter dood veroordeeld. Hij heeft illegale ophitsende commu nistische geschriften verspreid en deelgenomen aan verscheide ne daden van sabotage tegen in richtingen van de Duitsche weer macht. Het vonnis is voltrokken. Zeeuw, die tot dusver niet ge straft is, en vroeger tot geen en kele politieke vereeniging heeft behoord, heeft zich, naar hij tij dens het proces uiteenzette, in 1942 door een kennis er toe la ten verleiden, regelmatig een il legaal ophitsend communistisch vlugschrift te betrekken. Nadat hij zich hierdbor eenmaal had vergrepen aan de beschikking van de bezettende *macht, ge raakte hij steeds meer in de klauwen van de communistische opnitsers. Deze verleidden heim er toe, zelf te gaan werken voor do verspreiding van het illegale ophitsende vlugschrift en wis ten hem ten slotte er toe te bren gen. dat lui in zes gevallen deel nam aan daden vari sabotage te gen eigendom van de weer macht. Zeeuw verklaarde tij dens de procesvoering, dat nij zich uitsluitend onder den druk van communistische ophitsers er toe haidi laten dwingen, aan de daden van sabotage deel te ne men. De verdediger van den be klaagde, de advocaat mr. van Ravenswaay, zeide, dat de be klaagde zonder twijfel commu nistische actie had bedreven. De beklaagde is geen typische sa boteur, maar hèeft een zwak karakter, dat bezweken is voor de verleiding van geraffineerde ophitsers. Op voorstel van het O.M. ver oordeelde het Deutsche Ofoerge- richt den beklaagde Zeeuw we gens sabotage ter dood. De pre sident verklaarde bii de moti- veermg van het vonnis, dat de beklaagde het verbod overtreden had om lid te zijn van een ont bonden partij en dat hii zich schuldig gemaakt had aan het verspreiden van ophitsende vlug schriften. Voorts heeft hij als medeplichtige deelgenomen aan pogingen tot brandstichting en tot verstoringen van het trans port. die gevaar opleverden voor het algemeen belang. Door deze strafbare handelingen heeft hij zich schuldig gemaakt aan sabotage, daar de strafbare fei ten bestemd en geschikt waren em de openbare orde en de vei ligheid van het openbare leven in Nederland in gevaar te bren gen. Dientengevolge is alleen de zwaarste straf op haar plaats. GEMOTORISEERDE COM PAGNIE. TE AMERSFOORT. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: Voor iederen gezonden Neder lander in den leeftijd van 1740 jaar is het mogelijk dienst te ne men in een geheel gemotori seerde compagnie bij het S.S.- Wachtbatal.jon te Amersfoort. Opleiding en eventueele inzet geschieden in Nederland. Rijbe wijs is niet noodzakelijk. De op leiding voorziet hierin. Voor na dere bijzonderheden omtrent extra levensmiddelen en kolen, familieonderhoud enz. wordt verwezen naar de mededeeling over de extra-keuringen voor de Waffen-S.S., waar men zich te vens'kan melden. De toekomst van Nederland ligt in de handen van onze frontsol daten. Zij vechten ook voor u. Bedenk dat, wanneer op 27 Mei de bus voor Frontzorg u wordt 'voorgehouden. EXTRA-KEURINGEN. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aan meldingen zal nog een extra keu ring worden gehouden op Dins dag 23 Mei te Amsterdam 9 tot 11 uur, Nebensteüe der Waf- fen-SS, Dam 4 en Woensdag 24 Mei te Den Haag van 9 tot 14 uur, in een der zalen van het gebouw Aniicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsma- rine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd -zijn geschikt heid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reis biljetten voor de heen- cn terug reis zijn verkrijgbaar bij de vol gende Nebenstellen der Waffen- jS: Amsterdam, Dam 4; Alk maar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Hcerensiraat 46; Enschede, Hen- geloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatzkommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. Wat gaat er in den vluchtkoffer? Voor ieder der huisgenooten een stel ondergoed, de familiepapie ren, de distributiebescheiden, po lissen, het spaarbankboekje, geld sieraden en kostbaarheden, zeep, toiletartikelen, een of meer hand doeken, messen, lepels en vor ken. WIE ZIJN VADERLAND WTL DIENEN VAART THANS UIT MET DE KRIEGSMARINEI Indiensttreding bi} de Kriegsrnarine is mogelijk voor lederen Nederlands! tusschen 17-45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marinèannahme-j stelle West, Plompetorengracht 2d. Utrecht; alle Hafen- en Orukominan- danturen en de verschillende -M eldest ellen m Nederland.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1