Verbitterde strijd in Italië Ie JAARGANQ - No. 92 VRIJDAG 19 MEI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengraciit 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 2Ö935 Telef. Red. 20015 CASS3MG ONTRUIMD DUITSCH W EE RMAC H X S BE RICHT. Hei Duitsohe weermachtsbe- richt van Donderdag luidt: „Aan het Italiaansche Zuide lijke front gelukte het den vijanid gisteren na verbitterde gevechten, waarbij hij uiterst zware bloedige verliezen leed, ten Noorden van Formia in onze stellingen binnen te dringen. Te genmaatregelen zijn aan den gang. In het gebied van Esperia werden alle vijandelijke aanval len, die met het sterkste gebruik van artillerie en pantserjagers werden ondernomen, afgesla gen. Cassino, waarop de Engel- sohen en Amerikanen sinds maanden met gebruikmaking van sterke strijdkrachten tever geefs hadden stormgeloopen, Werd in den afgeloopen nacht ten gunste eener verder achter waarts gelegen grendelstelling, die krachten bespaart, zonder slag of stoot ontruimd. Aan het landingshoofd van Nettuno werden bij oplevende gevechtsactiviteit sterke aanval len van den vijand ten Zuiden van Cisterna en ten Zuiden van Littoria afgeslagen. Een sterke formatie Duitsohe gevechtsvlieg tuigen viel in den afgeloopen. nacht met waargenomen goede uitwerking vijandelijke concen traties en aanvoerwegen in het gevechtsgebied Minturno aan. Amerikaansohe bommenwer pers richtten aanvallen op ver scheidene havensteden aan de Italiaansche Westkust en op het eiland Elba. Daarbij werden door luchtdoelartillerie en in lucht gevechten 17 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Aan het Oostelijke front wordt buiten levendige plaatselijke gevechten aan den benedenloop van den Dnjestr en in het voor terrein van de Karpathen geen melding gemaakt van gevechts handelingen van beteekenis. In de Zwarte Zee heeft een Duitsche duikootjager een Sovjet-Russische duikboot tot zinken gebracht en een andere zoo zwaar beschadigd, dat haar vernietiging waarschijnlijk ge acht moet worden. Sterke formaties zware Duit sche gevechtsvliegtuigen onder namen in den afgeloopen nacht een geconcentreerden aanval op het stationsemplacement van Smolensk. Door het massale uit werpen van brisant- en branch bommen ontstonden in de doel gebieden ^verscheiden groote branden en explosies. Bij een aanvalspoging van Sov jet-Russische "bommenwerpers op een Zuid-Finsche haven wer den tien vijandelijke vliegtuigen door Finsche jagers neergescho ten. De bestrijding van commu nistische benden op den Balkan werd met succes voortgezet. In den tijd van 1 tot 15 Mei verlo ren de communisten meer dan 5.000 dooden, 1300 gevangenen en verscheidene honderden over- loopew. Talrijke stukken ge schut, wapens en oorlogstuig van allerlei aard alsmede 34 ra- vitailleeringskajmpen werden buitgemaakt of vernietigd. Rij den afweer van een vijan delijke actie tegen het voor de kust van Dalmatië gelegen eiland Solta heeft het tweede bataljon van een Hannove- raansch regiment grenadiers on der bevel van den kapitein der reserve Nohrmann zich bijzon der onderscheiden." TUSSCHEN ESPERIA EN CASSINO. De A. N. P.-correspondient te Berlijn meldt: Langzamerhand wordt het mogelijk, zich een nauwkeuri ger beeld te vormen van het verloop van den strijd aan het Zuid-Italiaansche front. Het verleden week Vrijdag door de geallieerden ontketen de offensief als zoodanig wordt het thans ook van Duit sche zijde betiteld, nadat men aanvankelijk niet zoover wilde gaan richtte zich in den aan vang tegen den geheelen Wes telijken frontsector van de kust tot Cassino, een lengte van ongeveer 50 km. Op den Weste lijken vleugel van dit strijdtoo- neel, dat voor tweederden uit moeilijk begaanbaar bergterrein bestaat, is het 5e Amerikaan sohe leger van generaal Clarck, waarbij ook Fransehe troepen zijn ingedeeld, opgerukt langs den straatweg, die langs de kust loopt, doch tusschen de zee en het kustgebergte, ongeveer ter hoogte van Esperia, is de op- marsch dank zij den gunstigen verdedigingsmogelijkheden, be trekkelijk gemakkelijk tot staan gebracht,. In de,n naar het Oosten aan- sluitenden sector opereert het Britsche achtte leger onder ge neraal Alexander, waarvan ook Polen en vooral veel Indiërs deel uitmaken. Voor operaties op grootere schaal komt in de eer ste plaats het vrij breede dal van de Liri 'n rivier, die van het Noorden naar het Zuiden stroomt en in de Guarigliano uitmondt in aanmerking. Ma hardnekkigen tegenstand op de ongeveer Noord-Zuid loopende linie SpignoAusonio-Castelnuo- voSan Giorgio hebben de Duit- schers zich etappegewijze, meest al des nachts op nieuwe stellin gen teruggetrokken, die in door snee ongeveer 15 km. meer naar achteren liggen. De frontlinie loopt hier thans ongeveer van Esperia naar Cassind en wordt door ge bergten geflankeerd. De geallieerden con- centreeren thans al hun aanvallen op dit meer dan 30 km. breedè front. Zij hebben het Liri-dal bereikt, doch liggen onder het vuur van krachtige Duitsche bergsteliingen. Een geallieerde formatie, die in het dal was doorgedrongen, is volgens Duitsche be richten bij Pineurato afgesneden. De massa's mate riaal, artillerie, tanks en vliegtuigen, die 7j? 'door de geallieerden f.Fgrte, ii in den strijd wor- aria^ 'ivNl\|j den geworpen, zijn zelfs voor het ïta- ,i liaansche strijdtoo- neel van een onge- kenden omvang. Slechts frontale aan vallen zijn mogelijk en daardoor krijgt de Strijid een ma teriaalslag in den waarsten zin des „DE NEMESIS DER HISTORIE" DU. GOEBBELS SCHRIJFT IN „DAS REICH". „De historie is van een indruk wekkende rechtvaardigheid, wel ke alle menschelijke doen en handelen overschaduwt", zoo constateert Rijksminister dr. Goebbels in zijn nieuwe artikel in het weekblad „Das Reich", dat hij „De Nemesis der historie'' heeft genoemd. Deze eeuwige rechtvaardigheid, volgens welker ijzeren principes het lot zijn loop neemt, laat menigmaal weliswaar lang op zich waghten, maar is nog nooit uitgebleven. De minis ter toont dit aan de hand van het voorbeeld van Engeland aan. Het valt niet tegen te spreken, dat het stichten van dezen kolos en de handhaving daarvan gedu rende verscheidene eeuwen een historische prestatie is. De vraag is slechts, hoe lang het nog een historisch feit zal blijven. Want er is geen twijfel mogelijk, op den duur zulien slechts die krachten, waardoor het Britsche wereldrijk werd veroverd en op gebouwd, in staat zijn het te be houden. Daarover kan Engeland thans echter niet meer in vol doende mate beschikken. Zijn handelskenmerken zijn meer op den voorgrond getreden, zijn sol dateske verzwakt. Engeland ge draagt zich momenteel bij zijn oorlogvoering zoodanig, dat op het moment der komende ineen storting, het afscheid geen enkel volk, het moge Engeland op het oogenblik gunstig of vijandig ge zind zijn, zwaar zal vallen. Het vernielt de steden van vrienden en vijanden en motiveert dit amokloopen tegen de Europee- sche cultuur met een cynisme, dat ten hemel schreit. Zelfs dit moet-zoo wezen. Wan. neer een wereldrijk van dergelij ke afmetingen ineenstort, moet zijn historische schuld zoo open lijk aan den dag treden, dat het voor de geheele wereld een leer rijk'voorbeeld vormt. Dat zal bij Engeland het geval zijn. Europa moet het weliswaar duur betalen, doch wat heeft het in den loop der eeuwen reeds niet moeten betalen omdat er een Britsch we reldrijk bestond. Dr. Goebbels wijst nog eens op den toestand van 1939 om aan te toonen, wat Groot-Brittannië in dezen oorlog reeds heeft verloren en wat het in bet verder verloop daarvan nog zal verliezen. Een historische schuld begint zich te wreken. Engeland heeft dezen oorlog uit overmoed ont ketend, omdat het wilde verhin deren, dat in Europa kleine, doch noodzakelijke correcties tot stand kwamen, welke voor de vitale belangen van Engeland zonder eenig belang waren. Bii opmerk zame beschouwing van den hui- digen toestand moet het consta- teeren, dat het in dezën oorlog in^het geheel niet meer kan over winnen. Engeland valt niet meer te helpen. Het volgt een weg. die regelrecht naar den afgrond leidt- woord - een buitengewoon hard karakter. De geal lieerden beschikken over een geweldige overmacht, doch in verhouding tot het door hen in den strijd geworpen materiaal is de terreinwinst gering en naar Duitsohe militaire kringen ver klaren, spelen de gevechten zich nog steeds in het voorterrein af. Tot operatieve veanderingen is het nog niet gekomen. DE PARTISANEN EN HET DECREET VAN MUSSOLINI. Uit verschillende deelen van Noord- en Midden-Italië wordt gemeld, dat de reeds eenigen tijd geleden begonnen achteruit gang onder de partisanen in den laatsten tiid nog aanzienlijk is toegenomen. Het aantal partisa nen, dat zich op grond van het decreet van Mussolini, waarbij hun vrijheid van straf werd toe gezegd, heeft aangemeld, wordt in toonaangevende kringen vrij groot genoemd. In Piemont heb ben zich totdusver 3.000 partisa nen gemeld. Alleen in Turijn GEMOTORISEERDE COM PAGNIE TE AMERSFOORT. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: Voor iederen gezonden Neder lander in den leeftijd van 1740 jaar is het mogelijk dienst te ne men in een geheel gemotori seerde compagnie bij het S.S.- Wachtbataljon te Amersfoort. Opleiding en eventueele inzet geschieden in Nederland. Rijbe wijs is niet noodzakelijk. De op leiding voorziet hierin. Voor na dere bijzonderheden omtrent extra levensmiddelen en kolen, familieonderhoud enz. wordt verwezen naar de mededeeling over de extra-lceuringen voor de Waffen-S.S., waar. men zich te vens kan melden. hebben zich 1600 aangemeld. De partisanen maken een jammer lijken indruk. Zij werden geteis terd door honger en nood. Ook onder elkaar is hevig, gevochten. Het bericht over het" decreet van den Duce was voor velen 'n uitkomst, die reeds sedert lang een weg zochten om naar een normaal leven terug te keeren. In den nacht van 25 op 26 Mei om middernacht is de termijn, waarin vrijdom van straf werd toegezegd, verstreken. Dan zul; len naar in een communiaiié van het Italiaansche hoofd kwartier wordt gezegd, ingrij pende. zeer scherpe militaire maatregelen genomen worden, DE EMPIRE-CONFERENTIE. Naar Reuter meldt, zijn de be sprekingen der premiers van de Dominions over de kwestie der „wereldveiligheid" uitsluitend van voorbereidenden aard ge weest. Nieuwe besprekingen en onderhandelingen zouden bin nenkort plaats hebben tusschen vertegenwoordigers" van Giioot- Brittannie, de Ver. Staten en de Sowjet-Unie. Het begrip van con sultaties binnen het Empire is duidelijk omraamd en er zijn maatregelen genomen voor nieu we besprekingen, die dan wel licht tot concrete plannen zullen leiden. Eerst echter zullen de premiers overleg plegen met hun eigen kabinetten, alvorens zij over eventueele toekomstige maatregelen een beslissing ne- nen GEVANGENEN UITGEBROKEN Zondagavond was een gevan gene, in de keuken van de gevan genis te Dinant aan het werk, onder het waakzaam oog van een gevangenbewaarder en van twéé, met geweren gewapende gendar men. Een tweede gevangene, die de gang tusschen de gevangenis cellen in aan het schuren was, haalde plots twee revolvers te EXTRA-KEURINGEN. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer veie aan meldingen zal nog een extra keu. ring worden gehouden op Dins dag 23 Mei te Amsterdam van 9 tot 14 uur, Nebenslelle der'Waf fen-SS, Dam 4 en Woensdag 24 Mei te Den Haag van 9 tot 14 uur, in een der zalen van het gebouw Amicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, landstorm Nederland, Kriegsma- rine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na ten minste een jaar diensttijd zijn geschikt heid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reis biljetten voor de ïieen- en terug reis zijn verkrijgbaar bij de vol gende Nebecsteüen der Waffen- S: Amsterdam, Dam 4; Alk maar, Langcstraat 56: Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hen- geloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatzkommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 21 Mei van 11.30 tot 11.45 uur over den zen der Hilversum I op golflengte 415 M. naar de stem der S.S.. on derwerp: „De ieugd en het rijk". voorschijn en richtte ze op de be wakers, De gevangene-keuken helper, die eveneens op onver klaarbare wpjze in bezit was ge komen van vuurwapens, volgde het voorbeeld van zijn kameraad. Een oogenblik later waren de gendarmen en de bewaker ont wapend en werden zij, onder be dreiging der revolvers, in de cel len hunner aanvallers opgesloten. Met de sleutels, die de schurken bemachtigd hadden, ontsloten de booswichten daarop de cellen der andere gevangenen. Op de 80 gevangenen waren er 51, die hun bevrijders volgden. De anderen gaven er de voorkeur aan, de en kele dagen die zij nog in de cel moesten blijven, nol-maal uit te zitten. De aldus op vrije voeten gestelde gevangenen namen daar op de vlucht in de omliggende bosschen. Denk op het platteland aan de verduistering van schuren en stallen. Ga niet mei een onafge- schermde stallantaarnnaar bui ten J j t.( rfjr P K Bmz/D V./R./P. HET ZEEGAT UIT, WANT DAAR ALLEEN WORDT HOLLAND GROOT GELIJK VOORHEEN 1 Indiensttreding bij de K.riegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlanden tusschen 17—45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineennahrne- stelle Weet, Plompetorengracht 24, Utrecht; alle Heden- en Ortekomfoan- dantu^en en de vereehiftende ^-MeldeateUen in Nedeihmck

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1