Voorstadium van den grooten strijd Ie JAARGANG - No. 9. WOENSDAG 17 MEI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD wa-irin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LcidsctlG Editie Telef. Adm. 20935 - Tele!. Red. 20015 HEMELVAART )AAR staat een mensch tegen den horizont, recht op van jf, recht op van ziel, het hoofd mhoog, het hart naar boven, e armen gestrekt en wat ziet T3e méér dan een mensch? Een kruis. Het kruis staat op 's menschen jrstand; is zijn zoeken naar de aarheid niet een smart, we- ;ns de onvolkomenheid van jn denken, dat slechts men- helijk denken is? Het kruis staat hem op het art, wat is .-.eer van smart oordeesemd dan de liefde die lies omvatten wil en dit slechts ;n deele kan? Het kruis staat op 's menschen ééle leven; wat al lijden, wat J smarten, wat al tegenspoed; rerlogen en geruchten van oor- en; pestilentiën en andere iatuurrampen; wat een wer- :elijkheid toch dit „aard- che dal vol tranen". Ja, de mensch is een kruis, naar wat nu de zegen is van ie, christelijke even? Dat dit IIe\. ust kruisleven wil zijn, ildus van den nood een deugd ,1 aakend. Christelijk leven kan slechts fljn leven in de voetsporen van .nïhristus; menschelijk pogen om a eet behulp der genade Christus 'mmer grooter in ons te doen "'porden, zichzelf immer kleiner. i Christus volgen is Christus' Jleven in ons leven verwerkelij- [en: Zijn kruis opnemen^ dat Jns kruis is. >n Christelijk lever kan nimmer e-ijn leven vol burgerlijke geza pigheid, streven naar het rus- t. igste en gemakkelijkste en %eest eervolle, maar.slechts be lt vinnen van wat ons ook aan sgenslag en tegenspraak ont- „ïoet, aan lijden in dézen tijd. rj Zoo is de christen een mensch a Is alle menschen, maar toch 2 leer en schooner mensch, om- Jat hij zich bewust is een ruis te dragen, z ij n Golgotha, onder welk krn'; Hij Christus J iet volgen kan. P Het leven kan hard zijn en de I id vol offers en droeve gebeur- iikheden ook en vooral voor én christen maar hoe staat lij geheel anders tegenover de irereld der verschijnselen dan nillioenen zijner ongeloovige ■roeders, die niet van Christus '■nebben gel.eerd, dat er zonder ij den geen verblijden mogelijk, .onder Golgotha geen hemel- 'f.art denkbaar is. Zoo voelt de christen wel de- n.elijk de smart en de pijn, het 5 erdrlet en den tegenslag; is het oor hem prettiger te worden gelasterd dan voor iemand die 4 ;ich noch aan God, noch aan de nenschen stoort? Maar „de tracht uit hooger kracht ge- ■iproten", Christus, heeft hem ie oogen geopend en het be- rekkelijke geleerd van alle lai dsche lijden in vooral het 'erdienstelijke van dit lijden en lit liefde tot den lijdenden Ihristus aanvaardt hij dan ook I tiles, het goede en het kwade, im in alles zoo gelijkvormig Hogelijk aan Hem te worden. Dat is de zin van ons christen- r ii.in en voor wie zijn christen- iom zóó beleeft, is het zijn ichoonstc: levensvorm, I ichooner kan hij niet leven dan sóó te leven. Mensch is en blijft hij, maar hij is meer en inniger riensch geworden, vollediger hensch, een andere Christus, zwak weliswaar van vleesch en blc;J, maar sterk toch door de genade die in Christus is. Voor dezen nobelen en waar- achtlgen christen is het leven een hemelvaart, een vaart NOG SLECHTS 'N KWESTIE VAN DAGEN? DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsehe weermachtsbe- richt van Dinsdag luidt: „Van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie aan den benedenloop van den Dnjestr en in het voorterrein van de Karpathen gemeld. Formaties van de luchtdoelar tillerie van het leger schoten sinds het begin van den veld tocht in het Oosten 2.000 vijan delijke vliegtuigen omlaag. Daar van hebben de luchtdoelafdee- lingen van het leger 275 en 279 alleen 300 toestellen neergehaald. Aan het Italiaansche Zuidelij ke front zette de vijand zijn aan vallen met gebruikmaking van nieuwe divisies infanterie en pantserjagers op ons verdedi gingsstelsel met zwaartepunt ten Zuiden van Cassino voort. Na verbitterde wisselvallige gevech ten gingen eenige heuvelstellin gen verloren. In andere sectoren werden plaatselijke penetraties in tegenaanvallen gezuiverd of afgegrendeld. Een sterke formatie gevechts vliegers bombardeerde in de late avonduren van 15 Mei vijande lijke steunpunten in het gevechts- gebied van Cassino met goede uit werking, Er ontstonden branden en explosies. Bij aanvallen van enkele Brit sche stoorvliegtuigen op het ge bied van Keulen en Mannheim alsmede bij vluchten boven de Kieler Bocht werden in den af- geloopen nacht vier vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In de eerste ochtenduren van 16 Mei vielen sterke formaties zware Duitsehe gevechtsvliegtui gen de Britsche havenstad Ports mouth met een groot aantal bri sant- en brandbommen aan". VOORNAAMSTE AANDACHT GERICHT OP HET WESTEN. De- A.N.P.-correspohdent te Berlijn meldt: De ondubbelzininge /erxlaring van het opperbevel der Duitsehe weermacht, dat de Anglo-Ameri. kaansche luchtaanvallen op het gebied aan de Kanaalkust als voorbereiding tot een invasie kunnen worden beschouwd, heeft de aandacht van de Duitsehe openbare meening meer nog dan tot dusver op de komende mili taire gebeurtenissen gevestigd. In voorgaande jaren heeft de maand Mei het begin van groote offen sieven gebracht en de waar schijnlijkheid is groot, dat zulks ook dit jaar het geval zal zijn. De voorbereidingen, die Duitsch- lands tegenstanders voor het door hen aangekondigde algemeene of fensief troffen, schijnen in het laatste stadium te zijn getreden. Zooals zij reeds na de conferentie van Teheran hebben verklaard, is hun plan, Duitschland van het V/esten, Oosten en Zuiden uit aan te vallen en van Duitsehe zijde is men geneigd, deze aankondiging als ernst op te nemen. Het beeld van den oorlog in Europa is der halve meer dan ooit als één ge- door storm en ontij, door blije en droeve dagen, naar het he- melsche vaderland of om schoo ner ên middeleeuwsche.- begrip te benutten, voor hem is het le ven een heemvaart, een vaart naar het vaderhuis.' Met sleurleven, met dóen als óf, heeft dit alles niets te ma ken; wij mogen noch kunnen minder zijn dan deze nobele christen, die het méént en zijn geloof maakt tot liefdedaden in de handen. Christus is ons voorgegaan en wij hebben pas het recht ons naar Hem te noemen, wanneer wij Hem met de daad volgen. Zijn weg van zelfontlediging, van dienende liefde. heel te beschouwen en alles wat zich aan de verschillende fronten voordoet kan thans naar het oor deel van Duitsehe militaire krin gen gezien worden als phasen in hei voorstadium van den grooten strijd. Dit geldt voor een sterk geactiveerden luchtoorlog zoowel als voor den strijd in Italië. Ook het Oostelijke front vormt een integreerend deel van de plan nen van Duitschlands tegenstan ders en ook hier verwacht men een hervatting van het Sowjet- Russische offensief uiterlijk op het tijdstip, waarop de geallieer den zich met het volle gewicht hunner oorlogsmachine in den strijd zullen werpen, hetgeen, naar het- oordeel van ingewijde militaire kringen te Berlijn, wel eens een kwestie van dagen zou kunnen zijn. De voornaamste aandacht in verband met de ver wachte gebeurtenissen is gericht t>p de West-Europeesche gebie den. De Duitsehe troepen, die hier aan de Kanaalkust de wacht hou den, staan onder bevel van ge- neraal-veldmaarschalk von Rund- stedt, den opperbevelhebber West, en generaal-veldmaar- schalk Rommel, die als opperbe velhebber van een legergroep be titeld wordt. Van de militaire leiding in dit gebied maken voorte deel uit generaal-veld- maarschalk Sperle als comman dantder luchtstrijdkrachten, ko lonel-generaal Blaskowitz. opper bevelhebber van een legergroen, admiraal Krancke en generaal der pantsertroepen Freiherr Geyr von Schweppenburg. Wat de krijgsoperaties zelf be treft. deze beperken zich op het pogenblik vrijwel uitsluitend tot het Zuid-Italiaansche front. Wan neer, naar men van Duitsehe zijde aanneemt, de tegenstander met zim Vrijdag begonnen aanval beoogt, reserves te binden om voor operaties elders de handen vru te hebben, dan stelt men hier daartegenover, dat het strijdtoo- neel in Midden-Italië zich weinig leent voor het binden van troe pen op groote schaal, daar we gens de geringe lengte van het front en het bergachtige karakter van het terrein het aantal troe pen, dat aan den strijd deel neemt, steeds alleen maar be perkt kan zijn. LEUVEN ZWAAR GETROFFEN In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is de universiteitsstad Leuven opnieuw door Britseh- Amerikaansehe vliegtuigen aan gevallen. Geweldige schade werd aangericht en talrijke wo ningen werden verwoest. Volgens Belgapress is Leuven zonder twijfel de stad. die het zwaarst getroffen werd door de Anglo-Amerikaansche luchtter- reur. Na twee zware aanvallen door Anglo-Amérikaansche bom menwerpers in den nacht van Donderdag op Vrijdag en van Vrijdag op Zaterdag, welke voorafgegaan werden door ver scheidene aanvallen overdag, kan men zonder eenige overdrij ving de verwoestingen te Leu ven vergelijken bij die van de zwaarst getroffen steden van Duitschland. De binnenstad werd letterlijk met bommen ^bezaaid. Zoodra men de buitenwijken van de stad. die relatief weinig héb ben geleden en waar nog eenig leven heerscht, achter zich gela ten heeft, komt men in een woestijn van puin, waar de stil te van den dood heerscht en waar slechts hier en daar een paar menschen als schimmen geruischloos verdwijnen. Het aantal slachtoffers, die bii deze terreuraanvallen het leven hébben gelaten, zal waar schijnlijk de 200 bereiken, daar er reeds een 100-tal lijken wer den geborgen. Men vermoedt, dat nog minstens 100 slachtof fers onder het puin liggen. BU LUCHTALARM ONMtD- RELX.UK DEKKING ZOEKEN. DE SOVJETS EN DE BALKAN Naar gemeld wordt, zou er een overeenkomst getroffen zijn tusschen de Grieksche en Bul- gaarsche communisten over de stichting eener „Unie van socia listische Sovjetrepublieken op 'den Balkan". Deze Unie zou Griekenland, Macedonië, Bul garije en Servië omvatten. De communistische partijen van Griekenland en Bulgarije mo gen voor het bereiken van dit doel een tactiek volgen die hun goed dunkt. Beide partijen, zoo wordt verder gezegd, zullen werken voor de veiligheid van de Noordelijke grens der Unie. en wél met het doel, den Donau te bereiken, die als grens van Bulgarije en Servië wordt be stempeld. Deze grenss zou ten Noorden van Fiume aan de Adriatisohe Zee moeten eindi gen Bulgarije zou een toegang naar de Egeische Zee verkrij gen De Dardanellen met ïstan- boel zouden er eveneens onder vallen. Als Grieksch-, Serviscn- en Bulgaarsch Macedonië wordt het geoied bestempeld tusschen ae rivier de Nesto» en den berg R&doti in het Oosten, de bergen Rila, Osokoff en Sar in het Nooroen, de Aioaneesche Alpen en ét Pin lus-bergketen in het Westen, en dei; berg Olympus en de Egeische Z<=e in het Zui den, een gebied, dat een onaf- hankeiiike. autonome Soviet socialistische republiek binnen de Unie moet vormen. Uit Berli n wordt hieromtrent gemeld dat men in de Wilhelm- strasse ireent te mogen aanne men, da* bedoeld document door de indiscretie van een emi- granten-regeermg te Cairo in handen van de Engelschen is geraaiu. Het document beves- t'gt, zoo wordt in bevoegde Beriiinsi'he kringen verklaard, de tusschen de Sovjet-Unie en da Angelsaksische mogendhe den op de conferenties van Cai ro en Teheran gesloten overeen komsten in zake Zuidoost-Euro pa en het nabij Europa gelegen deel van Turkije. DE DRUK DER GEALLIEER DEN OP DE NEUTRALEN. De altijd goed ingelichte par lementaire correspondent van het „St. Galler Tagblatt" schrijft naar aanleiding van een Reuter- bericht. volgens hetwelk de ge allieerden ook een nota aan Zwitserland zouden hebben ge richt o.a.: Wat de geallieerden van ons verlangen is het opge ven der neutraliteit, en dat zou zelfmoord zijn. Men zegt in Lon den onomwonden, dat het vol doen aan den geallieerden eisch onvereenigbaar is met de rechts positie der neutralen. Zwitser land mag niet toegeven en zal ook nooit toegeven, wat van ge allieerde zijde beweerd wordt dat zijn goederenverkeer met Duitschland een militair object is. Het is goederenruil en niets anders en volgens het interna tionale statuut den neutralen staten toegestaan. PROBLEMEN NA DEN OORLOG. Voor de na-oorlogscominissie van den Amerikaanschen Se naat heeft, naar de Britsche be richtendienst meldt, generaal Frank Hines, leider van de af- deeling heropleiding en arbeids bemiddeling van het mobilisee- ringsbureau, verklaard: „Na het einde der vijandelijkheden zul len 20 millioen menschen van werkkring moeten veranderen. Millioenen van hen zullen naar een andere streek moeten ver huizen. De daardoor ontstaande bevolkingsverschuiving zal veel omvangrijker zijn dan in den vorigen oorlog, waardoor ook de mogelijkheid van een economi sche of sociale catastrofe aan zienlijk grooter zal zijn. De taak der regeering is een nationaal problem van beteekenis. Er is nog nooit een taak geweest, die daarmede vergeleken kan wor den". i B£RK3!T. Morgen, Hoogfeest van 's Heeren Hemelvaart zal dit blad niet verschijnen. DE DIRECTIE. Beter een gulden in de bus dan duizend in uw beurs. Denkt daaraan bij de groote landelijke collecte voor Frontzorg op 27 Mei a.s. MASSAGRAVEN BIJ OELLA GEVONDEN. Naar het D.N.B. verneemt, zijn in de nabijheid van Oella, tusschen Witebsk en Polozk, graven gevonden, die geopend konden worden nu de tempera tuur is gestegen. De burgemees ter van Oella verklaarde: „In deze graven zijn in Juni 1941 niet minder dan 2000 Let landers begraven, die door de NKWD waren doodgeschoten. Het waren in hoofdzaak intel- lectueelen, en menschen van de hoogere klassen, ook vrouwen en kinderen. Deze ongelukkigen waren uit de buurt van Duna- burg hierheen gedreven. Hier zakten zij ineen, uitgeput door hitte, honger, dorst en angst. Daar aan een verderen marsch niet' gedacht kon worden, wer den zij door de begeleidende NKWD-manschappen met ma chinegeweren doodgeschoten. Zonder zich om de dooden en stervenden te bekommeren, trokken die manschappen ver der. De bevolking moest twee dagen later de dooden in massa graven bijeenbrengen". De Duitsehe pantserformaties, die spoedig daarna uit het ge bied van Witebsk naar Polozk oprukken, hadden geen tijd om aandacht aan de graven te wij den. Later werd het gebied on veilig gemaakt door bendén en eerst nu, na de zuivering van dit gebied, konden de graven, waar op de bevolking zelf de aan dacht heeft gevestigd, worden gevonden. Speciale troepen ziin begonnen met het ooenen der graven. Zware nachtvorst in Engeland. Door de nachtvorst, de zwaar ste van de laatste tien jaar. is in Engeland het grootste deel van de bloesem der vruchtboomen vernietigd, Z90 meldt Radio-ton den. De verliezen in de verscha lende ooftgebieden varieeren tusschen 50 en 90 procent. Vele fruittelers hebben zw'are verlie zen geleden. Ook de jonge aard appelen en verschillende soor ten groenten zijn of vernietigd of ernstig beschadigd. Do Cóta d'Arur garaed voor dan alwaar Da in da onmlddallijka nabij- hald dar kuil llggarda itratan zijn door da burgarbavolking ontruimd. Ook hlar balattan daikundig aanga- lagda prlkkaldraadvariparringan aan doordringan PK Tallo/Tranto/Europr/P a»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1