De strijd in Zuid-ltaëië Ie JAARGANG - No. 90 DINSDAG 16 MEI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEEDSCKE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LeidscHe Editie Telef. Adm. 20935 - Telel. Red. 20015 VERBITTERDE GEVECHTEN DU1ISCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Maandag luidt: „Aan den benedenloop van^ den Dnjestr werden verscheide ne door pantserwagens onder steunde plaatselijke aanvallen der Sovjets afgeslagen. Aan de overige deelen van het Oostelijke front slechts geringe gevechtsbedrijvigheid tusschen Karpathen en den bovenloop van den Dnjestr alsmede ten Zuiden van de Beresina. Duitsche motortorpedobooten brachten bij een nachtelijken aanval in de Finsche Golf bij het eiland Lavansaari een bolsjewis tisch bewakingsvaartuig tot zin ken. Aan het Zuid-Italiaansche front heeft de vijand ook gisteren zijn met het grootste gebruik van menschen en materiaal geleide aanvallen voortgezet. Na verbit terde gevechten, waarbij de vijand alleen ten Zuiden van Cassino 'vijftig pantserwagens verloor, hebben onze troepen zich in den Zuidelijken front sector enkele kilometers naar het Westen op een voorbereide heuvelstelling gedistancieerd. De Obergefreiter Albert Bruckner in een compagnie valschermpant ser jagers schoot binnen 24 uur tijds zes vijandelijke pantserwa gens stuk. ïtaliaansche torpedomotorboo- ten brachten in de wateren van Anzio een vijandelijk korvet tot zinken. Door boordafweerge- schut van een Duitsch schip werd ten Westen van Livorno een vijandelijke torpedomotor boot tot zinken gebracht en een andere zwaar beschadigd. In den afgeloopen nacht heb ben enkele Britsche vliegtuigen bommen geworpen op Keulen. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen on dernam in de eerste ochtend uren van 15 Mei een geconcen- treerden aanval op Bristol. De kommodore van een jacht- eskader, kolonel Walter Oesau, die voor 117 overwinningen in de lucht op Britsch-Amerikaan- sche tegenstanders door den Fuehrer met het eikenloof met zwaarden bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis was onder scheiden, heeft in een luchtge vecht den heldendood gevonden. Met hem verliest de luchtmacht een van haar voortreffelijkste jachtvliegers en formatieleiders". DE SLAG NOG PAS IN BEGIN-STADIUM. Martin Hallensleben, de mili taire correspondent van het D. N.B. brengt de groote slag aan het Zuid-Italiaansche front, die thans nog in een beginstadium verkeert, in verband met het Anglo-Amerikaansche lucbtof- ftnsief tegen de Noordelijke en Westelijke kust van Frankrijk, welk offensief hij een voorspel van de invasie noemt. Hij schrijft: Het doel van de Britsch-Ame- rikaansche onderneming in het gebied tusschen Minturno en Cassino is de Duitsche leiding volkomen duidelijk. Hetgeen op het oogenblik in dit gebied ge schiedt is weliswaar een grootsch opgezette aanval met zeer sterke strijdkrachten, doch strikt genomen is zij slechts een poging om de eigenlijke Britsch- Amerikaansche plannen te ver doezelen. De Duitsche bewegin gen tijdens Zaterdag en Zondag schijnen dan ook voorgeschre ven te zijn door den wil om eerst den vijand tot een. volledige ont plooiing van zijn krachten te laten komen en de artilleriewals in het voorterrein te laten dood- loopen. De Anglo-Amerikaansche aan- valsoperatie is derhalve dan ook in het gebied van San Aneelo in het door de Duitschers prijsge geven terrein kunnen komen en wel ter diepte van tot dusver slechts twee tot drie kilometer. De slag begint pas. De Engel- schen en Amerikanen, werpen voortdurend nieuwe hulpvolken in den strijd, die hun xeous zwa re verliezen aan menschen en materiaal heeft gekost. Onder- tusschen begint de activiteit in het bruggenhoofd Nettuno-Anzio en in de kustwateren van de Thyrreensche Zee levendiger te worden. Natuurlijk ook aan an dere punten van de Europee- sche kusten. De eerstvolgende veertien dagen zullen menige opheldering verschaffen over kwesties, die de beide oorlogvoe rende partijen thans nog onbe antwoord laten. De Duitsche lei ding schijnt overigens de invasie niet te beschouwen als een on derneming, die zich wat betreft tijd en vorm als één geheel zal afspelen. Men gelooft in Berlijn voldoende te weten, dat de in vasie zich zal bedienen van ver schillende vormen en verschil lende tijdstippen. BIJ LUCHTALARM VAN DE STRAAT. EEN SLAPPELING KRUIPT ONDER MOEDERS ROKKEN. EEN JONGEN MET PIT VAART UIT OM TE KNOKKEN Indiensttreding bij de Knegspnerine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17—45 jaar. Aanmelding en inlichtingen hij de Maiineannafims stelle West, Piompetorengracht 24, Utrecht: alle Halen- en Ortakommes- dantwett en ds^esmchilW. 0-Mei deatalU. ie Nedestend. DE INVASIE VERWACHT DE DUITSCHE LEGERLEIDING HAAR BINNENKORT? De A. N. P.-correspondent meldt uit Berlijn: Het weermachtsbericht van Zaterdag meldde, dat de talrijke luchtaanvallen der laatste dagen op doelen in de bezette gebie den in West-Europa als de voor bereiding der van geallieerde zijde te verwachten invasie kun nen worden beschouwxi. Hier mede is voor de eerste maal of ficieel de verwachting geuit, dat de invasie zal plaats vinden. Het woord zelf is in Duitsche beschouwingen reeds herhaalde lijk gebezigd, doch werd dan steeds aangeknoopt aan uitla tingen van Anglo-Amerikaan sche zijde, die de aankondiging van grootscheepsche militaire operaties op het continent in hielden. Deze uitlatingen zijn van Duitsch zijde steeds zon der meer weergegeven en het eenige commentaar, dat er aan werd vastgeknoopt, was dat, als de .nvasie zou komen het geen in het midden werd gelaten deze de Duitschers niet on voorbereid zou vinden. In het of- ficieele communiqué van het Duitsche opperbevel is thans ech ter duidelijk uitgesproken, dat de invasie wordt verwacht en dit kan een aanwijzing zijn, dat de Duitsche legerleiding haar op korten termijn tegemoet ziet. Als zoodanig is de desbetreffen de zinsnede in het weermachts bericht dan ook niet zonder be- teekenis. Zij vormt in zekeren zin de officieele bekrachtiging van de talrijke artikelen, die juist de laatste dagen in de Duit- scne pers zijn verschenen en waarin het Duitsche volk op den ernst van het oogenblik gewe zen en op te verwachten offen sieve operaties der geallieerden voorbereid wordt. De verwachting, dat de geal lieerden tot de invasie zullen overgaan, motiveert het opper bevel der Duitsche weermacht ■met het groote aantal luchtaan vallen op de bezette gebieden in het Westen in de periode van 1 tot 10 Mei. Weliswaar richt zich de activiteit der Engelseh-Ame- rikaansche luchtmacht eigenlijk reeds sedert Paschen in versterk te mate tegen verkeersknoop- pnuten in West-Europa, vooral in Noord-Frankrijk en België, daarnaast ook in het Duitsche achterland, doch sedert den len Mei is de intensiteit dezer aan vallen dermate opgevoerd, dat de Duitsche legerleiding hieraan zekere conclusies ten «aanzien van de verdere militaire plannen der geallieerden heeft meenen te kunnen vastknoopen. Natuur lijk zal zij er zich wel voor wachten, een oordeel uit te spre ken omtrent het tijdstip, waar op zij de invasie verwacht, doch de vóorteekenen wijzen er op, dat aan de onzekerheid op dit punt we! eens binnen niet al, te langen tijd een einde zou kun nen komen. De natuurlijke om standigheden zijn in de komen de dagen gunstiger dan over eenigen tijd: tde nachten worden niet door maanlicht verhelderd en de hooge vloed is gunstig voor landingsoperaties aan het vlakke strand. Het feit,, dat in het bijzonder het verkeerssnet en de vliegvel den in Noord-Frankrijk en Bel gië het doelwit der Anglo-Ame rikaansche luchtaanvallen zijn, doet de Kanaalkust in de eer ste plaats in aanmerking komen als mogelijk invasiegebied. Zoo als evenwel van Duitsche zij de verklaard wordt, is men op alle punten van het Europeesche vas teland op landingen voorbereid. Het bombardeeren der vliegvel den op Corsica door Duitsche bommenwerpers kan als bewijs gelden, dat de Duitsche legerlei ding ook eventueele plannen, die de tegenstander voor een aanval op de Zuidelijke kusten koestert, reeds fa het stadium der voor bereiding tracht te verijdelen. De afweermaatregelen der Duitschers richten zich niet al leen tegen landingen van zee uit. Het is namelijk aan te ne men, dat de geallieerden op zeer groote schaal van luchtlandings troepen gebruik zullen maken, teneinde niet uitsluitend aange wezen te zijn op een frontaien aanval op de verdedigingswer ken, die de Duitschers overal aan de bezette kusten hebben aangelegd. In het algemeen koesteren de geallieerden, blij kens hun uitlatingen, van hun luchtwapen groote verwachtin gen. Echter ook een overwicht in de lucht is. naar daar daarte genover van Duitsche zijde be toond wordt, geen garantie voor het welslagen der operaties te land, zooals het verloop van den strijd in Italië, met name bij Cassino, genoegzaam heeft aan getoond. Overigens béstaat er re den aan te nemen, dat van Duit sche zijde bii een invasie ook tot dusver zorgvuldig gespaarde reserves in den strijd zullen wor den geworpen. Ook van Duit- schen kant kan men op het ge bied van nieuwe wapens nog verrassingen verwachten, die vöor den beslissenden strijd in petto zijn gehouden. Of het weder oplaaien van den strijd in Italië in verband te brengen is met het verwachte al- gemeene offensief der geallieer den, m.a.w. hiertoe de inleiding vormt, laat men in Duitsche mi litaire kringen vooralsnog in het midden. De ophef, die de En- gelsch-Amerikaansche propa ganda van de hervatting der aan vallen van het vijfde Amerikaan- sche en achtste Britsche leger maakt, moet den indruk wek ken, dat de beslissende Strijd 'n aanvang heeft genomen, doch hoewel de aanvallen grootsch opgezet zijn en met een over vloed van materiaal worden on dernomen, spreekt men in Duit sche militaire kringen niet van c n offensief. Men beschouwt de aanvallen, die zich voorals nog alleen tegen de Duitsche stellingen 'tusschen de Golf van Gaeta en Cassino richten, als een poging, Duitsche strijdkrach ten te binden in verband mei mogelijke plannen der geallieer den, elders in Italië of op andere Europeesche fronten operaties op nog grootere schaal uit te voeren. De strijdkrachten onder het opperbevel van den En.gel- schen generaal Alexander heb ben dank zij hun geweldige overmacht weliswaar terrein kunnen winn-m doch deze ter reinwinst is bii den hevigen, door de omstandigheden begun stigden, Duitschen tegenstand, vooralsnog tot enkele kilometers beperkt gebleven. De bijzonder felle strijd omvat tot dusver slechts een vierde van het ge- heele Zuidelijke ïtaliaansche front tusschen Thyrreensch en Adriatische Zee. doch Duitsdie militaire kringen houden reke ning met de mogelijkheid, dat hij zich ook tot andere sectoren zal uitbreiden. DE LUCHTAANVALLEN OP NOORD-FRANKRIJK. Het Engelsch-Amerikaansche luchtwapen heeft op 13 Mei een aanval gedaan op een stad in Noord-Frankrijk. Tengevolge van dit bombardement werden 49 lijken onder de puinhoopen van daan gehaald. Te Rijssel hebben de reddings brigades bij het voortzetten van de opruimingsarbeid opnieuw 27 lijken onder de puinhoopen van getroffen gebouwen gehaald, waardoor het aantal dooden als gevolg op het bombardement van 11 Mei tot 158 gestegen is. Een vijftiental lichamen bevinden zich nog onder de puinhoopen. Anderzijds wordt meegedeeld, dat bij het bombardement op 12 Mei van een voorstad van Rijs sel 16 dooden vielen en 20 perso nen gewond werden. Totnutoe telt men te Rijssel en omgeving 223 dooden. DE ZWEEDSCHE KOGELLAGERUITVOER. Volgens Reuter verluidde gis teren te Washington, dat de Sow- jetregeering haar medewerking verleent bij de Engelsch-Ameri kaansche diplomatieke actie, die ten doel heeft Zweden tot stop zetting van den kogellageruitvoer naar Duitschland te bewegen. Het is, aldus dit bericht, moge lijk. dat krachtige economische represailles zullen worden geno men om Zweden tot de door de geallieerden gevvenschte houding te nopen. BESTRAFFING VAN PORTUGEESCHE STAKERS. Het Portugeesche ministerie van oorlog, dat zich bezig houdt met de liquidatie en bestraffing der stakingspogingen in eenige bedrijven der omgeving van Lis sabon. heeft bekend gemaakt, dat behalve de raddraaiers en de stakende werklieden, nu ook tal rijke directeuren, bedriifs- en af delingsleiders der stakende fa brieken in hechtenis zijn geno men. Tegen hen zal een aan klacht worden ingediend wegens gebrek aan energie en wegens nalatigheid in het opkomen voor het nationale belang. Radio-Moskou heeft volgens Reuter medegedeeld, dat de Moskousche patriarch Sergius door een beroerte getroffen en overleden is. Hij was 78 jaar oud. Dc verdediging van Nederland opgewmien tegen ladaren aanval. Een groot aantal zoeklichten ataan langa da Nadarlandacha kuit gereed, dan Anglo-Amarlkanan bij kun avan- tueele landlngsactlaa aan Jaaatvar- lichting* ta voratrakkan PK WdaaêaWPflZ/R/P aa BINNENLAND T. N.-film van de ramp te Nij megen. Dezer dagen is voor genoodigden te Nijmegen een film vertoond, welke de groep Nijmegen van de Technische Noodhulp gemaakt heeft tijdens de opruimingswerkzaamheden na de ramp op 22 Februari. De film. een smalfilm, door een ci neast van de T. N. opgenomen en door een Nederlandsche film maatschappij gemonteerd, gaf een goed beeld van de vernie lingen, de werkzaamheden, de organisatie der hulpverleening enz. Nadat de film was vertoond deelde majoo# Beek mede, dat men hem had verzocht aan ir. Hondius, die destijds w.n. bur gemeester was en de leiding der opruimingswerkzaamheden had, een zilveren schaal aan te bie den als particulier geschenk van dankbare Nijmeegsche. burgers. De schaal was een vergrooting van de gedenkpenning, ontwerp A, van Woerkom, welks zal wor den uitgereikt aan diegenen, die zich bij de ramp bijzonder heb ben onderscheiden. Ir. II. Hon dius dankte hierop den plaatse lijk leider van de Technische Noodhulp Alph. van Woerkom, die rustig temidden van vallend puin en loeiende vlammen zijn bevelen gaf en wilde verder spe ciaal hen bedanken, die niet ge noemd werden: de werklieden, de eenvoudigen, die tenslotte het werk daadwerkelijk verrichtten, zonder wie de organisatie der hulpverleen ing hulpeloos zou ajja geweest.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1