öe Krim thans geheel ontruimd Ie JAARGANG - No. 89 MAANDAG 15 MEI 1944 waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFT5CHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103G03 Lesdfch® Edüie Te'ef. Adm. 20935 - Telel. Red. 20015 BEZINNING OP HEDEN EN TOEKOMST Zoo vaak hoort en ziet men verge- jjkingen trekken tusschen dezen oor- ogstijd en den tijd vóór den oorlog. Sr zijn menschen, die vóór den oorlog lechts verderfelijke menschen en din- ;en zien, verderfelijke toestanden en nstellingen, en bovendien alles goed- iraten wat er nu gebeurt, alsof wij in ien paradijs leVen. Maar 't is nu in feite oorlogstijd en vij weten het reeds van den dichter: ,Het zijn droeve tijden, wanneer de orlog loeit en menschenbloed bij >eken vloeit!" 't Is bovendien tijd van o t a 1 e oorlogsvoering, totaal ook en liet in de allerlaatste .plaats, omdat leze oorlogsvoering niet alleen beslag egt op de materieele, maar ook op ille geestelijke krachten, waardoor dB itrijd juist zoo hard en bitter wordt m voor zoo velen schier niet te iragen. Iedere oorlog slaat het beest in den nensch los, criminaliteit en zedeloos- leid bloeien op, onrecht en rechts verkrachting vieren hoogtij. Maar jaat het nu aan zich op al deze onge rechtigheid blind de staren? En dat leen tenslotte weer zij, die wanen dat hans eerst de hel is «losgebroken en -felles voor den oorlog even paradijse lijk was. Vergeten wij toch niet. dat ~od immer de weegschaal van goed 3 kwaad in evenwicht houdt, zelfs in totalen oorlogstijd. Het kwade gaat rond als een brieschende leeuw, maar wie ziet het goede, dat immer den weg van alle goed, dat is de weg van lier verborgene gaat? Wat al offerzin, wat al geest van gebed, wat al heroïsme n u. Kunt g ij het peilen, het wegen? En dan: Er kan vóór het uitbreken van den oorlog nog zooveel goeds, in ons land en in de wereld zijn geweest, het was nochtans in groote lijnen met de we reld misgeloopen. Om ons tot het soclaa 1-e c o n o- mische te beperken zoo belang rijk, omdat dit het «domein is van 's menschen dagelijksche brood Werd niet een overmatig kapitalisme steeds meer de put, waarin mèt Europa ook ons land dreigde ten on der te gaan? Er bestonden geweldige sociale span ningen, omdat de wereld niet meer werd geregeerd naar gezonde natuur lijke normen, laat staan naar christe lijke norrpen. Het materialisme en het individualisme beheerschten veelal het menschelijke denken en handelen, economie, sociologie, staatkunde, kunst. Het materialisme b.v. bracht de eco nomische dictatuur en het individua lisme op zijn beurt een menschonwaar- öigen strijd van allen tegen allen en geen wonder, dat vQuadragesimo anno" moest vastleggen, dat de bestaande sociaal-economische „orde" zooveel kwaad deed aan de zielen! Nu werkt de wet van oorzaak en gevolg echter ook in de menschelijks samenleving en zoo zagen wij hoe zich reeds vóór den oorlog een ken tering in de geesten voltrok. Daarvan legt niet alleen getuigenis af onze katholieke ectie „Naar de Nieuwe Gemeenschap" en het verschijnen van het destijds nieuwe beginselprogram van de vroegere R. K. Staatsparty, maar evenzeer het verschijnen van het fascisme en het nationaal-socia- lisme, het werlc van dr. Salazar in Portugal en van Franco in Spanje. En bij al deze nieuwe stroomingen en staatslieden zat dezelfde gedachte vóór, welke reeds vervat ligt in den ondertitel van „Quadragesimo anno": het herstel der maatschappelijke orde door een nieuw leidend beginsel, het beginsel der sociale samenwer king. En steeds feller kwam de mensch in verzet tegen de verkrachting van zijn natuur en hereischte hij een staat, een samenleving, een economie, een sociologie, die tegemoet zou treden aan de behoeften en eischen van zijn natuur en van zijn verstand. Tegenover het overmatige kapitalis me stelt hij nu den eisch, dat het ka pitaal den mensch zal dienen en zijn rechten en wezen eerbiedigen. Tegenover het individualisme den eisch, dat de gemeenschap haar rech ten heeft en ne mensch primair ge meenschapswezen is, nochtans niet onaantastbare, persoonlijke rechten, waaraan zelfs de staat niet tornen mag. Tegenover het materialisme den eisch van eerbiediging van 's menschen Waarachtigste wezen, dat ligt in zijn onsterfelijke redelijke en zedelijke ziel en den eisch, dat de idee moet heerschen over de stof en van haar onafhankelijk is. Deze eischen nu zullen verwerkelijkt Worden in den „nieuwen tijd", de „betere wereld", de „nieuwe gemeen schap", onder de „nieuwe orde" van 'menschelijke dingen. Nu is er nog veel dwalen en tasten, veel verschil van meening, maar bij alle verschil kunnen wij het toch reeds hierover eens zijn, dat er een betere wereld baanbreekt, reeds uit reactie op de wereld van materialisme en indivi dualisme. Tenslotte zal ook de „betere wereld" een gevallen wereld zijn, maar omdat zij berusten zal op natuurlijker en DMESTR-BRUGGENHÖGFD OPGERUIMD DUITSCHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. „Onze achterhoeden bil Sebas- topo) waren gisteren nog in ver bitterden strijd gewikkeld met den numeriek sterk overmachci- gen vi.iand en dekten met voor beeldige dapperheid he- aftrek ken van de Duitsc.i-Eoemeen- scht formaties. Op den Westelijken oever van de Moidau sloten Roemeensche formaties in harde gevechten deelen eener vijanaelijKe divisie infanterie in en vernietigden die. De bolsjewieken leden zware bloedige verliezen en verloren verscheidene honderden gevan genen. Sterke formaties Duit- sche gevecntsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht het spoorwegknooppunt Kalinko- witsji aan en veroorzaakten doer het massale uitwerpen van bri sant- en brandbommen uitge strekte branden en omvangrijke verwoestingen. Aan de overige deelen van het Oostelijk front vonden geen gevechtshandelin gen van beteekenis plaats. Uit het landingshoofd van Net- tuno worden bij oplevende we derzij dsche activiteit der artille rie slechts plaatselijke gevechten gemeld. Aan het Zuidelijke front ging de vijand ten Oosten van de Golf van Gaeta tot aan het gebied ten Noord-Westen van Cassino met sterke strijdkrachten, on dersteund door hevig artillerie vuur. talrijke pantserwagens en slagvliegers, tot een aanval van afleiding er troepenbinding in den grootsten stijl ovr. Er ont wikkelden zich zware gevechten, in den loop waarvan eenige heu velstellingen meer dan- eens van eigenaar verwisselden. Door het optfeden van nieuwe strijdkrach ten aan beide zijden neemt de slag in hevigheid nog voortdu rend toe. Foribaties vijandelijke bom menwerpers hebben gisteren aanvallen ondernamen op ver scheidene havens a~- de Ita- liaansche Westkust, vooral op Genua. Door luchtdoelartillsrie der luchtmacht werden 13 vijan delijke vliegtuigen neergescho ten. Escaders gevechtsvliegtui gen bombardeerden in den nacht van 12 op 13 Mei twee vijande lijke vliegvelden aan de Oost kust van Corsica. In de inrichtin gen van de vliegvelden en on der de geparkeerde vliegtuigen •ontstonden talrijke branden en verwoestingen. Sterke formaties Amerikaan- sche bommenwerpers onderna men gisteren aanvallen ou ver scheidene plaatsen in Midden- Duitschland en op Bruex. die schade en verliezen onder de bevolking ten gevolge hadden. In hevige luchtgevechten en door luchtdoelartiilerie werden 91 Amerikaansche vliegtuigen, waaronder 78 viermotorige bom menwerpers, neergeschoten. In den afgeloopen nacht viel een vrij zwakke formatie Brit- sche bommenwerpers doelen in het Noord-Duitsche kustgebied en in België aan. 13 Viermotori- dus betere normen dan de materia listische en individualistische wereld, waarin wij nu nog altijd voor zAo'n groot deel gevangen zitten, zal zij ten opzichte van deze wereld toch met recht een „betere wereld" kunnen worden genoemd. Zoo leve de hoop in ons en houde de hoop ons levend, de hoop op betere tijden, die komen zuilen en komen moeten. God ook wil den dood der mensche lijke gemeenschap niet, maar dat zij zich immer vernieuwe en leve. Volgens de normen eener gezonde wijsbegeerte. Opdat zij vervolmaakt kan worden volgens de wet van het evangelie. En daarvoor schept, naar het schrij ver dezes wil voorkomen, de toekomst betere voorwaarden dan het verleden, sinds den ondergang der Middel eeuwen, ooit heeft geschapen. J, W. de Vries. ge vliegtuigen werden door nachtjagers neergeschoten. De aanhoudende sterke aan vallen van Brits-ch-Amerikaan- sche bommenwerpers op de be zette Westelijke gebieden kun nen als voorbereiding van de in vasie beschouwd worden. In den tijd van 1 tot IC Mei verloor de vijand daarbij 182 vliegtuigen, waaronder 120 viermotorige bommenwerpers." Van Zondag. „Van de Krim zijn op 13 Mei de laatste Duitsch-Roemeensche troepen naar het vasteland over gebracht. Sedert den lsten November 1943 liepen daar de bolsjewisten met een veelvoudige overmacht storm op onze zwakke verdedi ging. Eerst in April was het noodzakelijk geworden onze troepen naar een nauwen ver- dedigingsring rond Sebastopol terug te trekken. Ook daar mis lukten met zeer zware, bloedige verliezen vooi den vijand de ver dere pogingen der bolsjewisten om mei 29 infanteriedivisies, verscheidene artilleriedivisies, pantser- en marine-brigades den ring te verbreker en de Duitsche strijdkrachten te vernietigen. Formaties jacht- en slagvlieg tuigen en vliegende artillerie hebben den afweerstrijd der troepen voorbeeldig gesteund en daarbij alleen in den tijd van 8 April tot 12 Mei 604 vijandelijke vliegtuigen. 196 pantserwagens en 113 stukken geschut vernie tigd. Eenheden der Duitsche en Roemeensche marine en koop vaardij, alsmede transportforma ties der luchtmacht hebben on der krachtigen viiandehiken pi- weer in een unieke overzetbewe- ging de op de Krim in den strijd gebrachte verbonden troepen naar het vasteland terugge bracht. Aan den beneden Dnjestr ruimen onze troepen opnieuw een vijandelijk bruggehoofd op en vernietigderi daarbij sterke Sovjetstrijdkrachten. De bolsje wisten verloren talrijke doo- den. 750 gevangenen werden binnengebracht, 44 stukken ge schut alsmede talrijke andere wapens buitgemaakt of vernie tigd. Het station Fastof werd in den afgeloopen nacht door sterke eskaders zware Duitsche. ge vechtsvliegtuigen aangevallen. Er ontstonden talrijke branden en ontploffingen. Van het overige Oosteliike front worden, behalve levendige plaatselijke gevechtsactie in het voorterrein der Karpathen, geen bijzondere gebeurtenissen ge meld. Op het landingshoofd van Net- tuno slechts geringe plaatselijke gevechtsactie. De gevechten aan het Italiaansche Zuidelijke front werden vooral in het gebied ten Noorden van Castelforte en ten Zuiden van Cassino met toene mende hevigheid voortgezet. On ze troepen verdedigden zich met voorbeeldige dapperheid, brach ten den vijand zware, bloedige verliezen toe en maakten talrij ke gevangenen. Na harde ge vechten geiukte het den vijand, die doör geconcentreerde artille rie, sterke formaties pantserwa gens en slagvliegtuigien werd gesteund, in een sector terrein te winnen. De slag duurt voort In de vroege ochtenduren van den 14den- Mei heeft een krach tige formatie gevechtsvliegtui gen het havengebied van Napels met goede uitwerking gebom bardeerd. Bij den afweer' van vijande lijke luchtaanvallen op boven- Italië en het gebied in de nabij heid van het fro*t werden, tier. vliegtuigen neergeschoten. Amerikaansche bommenwer pers vielen met krachtige be scherming van jagers verschei dene plaatsep in het Oostzeege bied en in West-Duitschland aan. INSCHRIJVING JONGENS EN MEISJES VOOR DE REICHSSCHULEN. De Reichssehulen voor jongens te Valkenburg (Limburg) en de Reichsschule voor meisjes te Heythuizen (Limburg) zijn op 1 September 1942, in navolging van de nationaal-politieke on derwijsinstellingen in het Rijk, opgericht. De Reichssehulen staan open voor Duitsche en Ne- derlancTsche jongens en meisjes, die erfelijk gezond, wat hun karakter betreft onberispelijk, lichamelijk tot vele prestaties in staat en meer dan middelmatig begaafd zijn. "^e opleiding duurt acht jaar. Het einddiploma geeft recht tot het bezoeken van de universiteit. Aanvragen tot toelating van 10 tot 14-iarige meisjes moeten worden gericht tot de Reichs schule für Madchen te Heythui zen* (Limburg): aanvragen tot .toelating van 10 tot 14-jarige jongens moeten gericht worden tot de Reichsschule für Jungen te Valkenburg (Limburg). De aanmeldingstermijn loopt tot 1 Juni het nieuwe school jaar begint 1 September Vooral in de steden Stettin en Osnabrück ontstonden schade en verliezen onder de bevolking. Daarbij, alsmede boven de be zette gebieden in het Westen, werden 41 vijandelijke vliegtui gen vernietigd. Voor de Nederlandschekust schoten patrouillevaartuigien in den afgeloopen nacht een Brit- sche motortorpedoboot in brand en beschadigden verscheidene andere." SLOWAAKSCHE STAATS LIEDEN BIJ DEN FUEHRER. Uit het hoofdkwartier van den Fuehrer wordt gemeld: De Fuehrer heeft Zaterdag den Slowaakschen staatspresident dr. Tiso ontvangen, die vergezeld van den Slowaakschen minister president Tuka, den minister van oorlog Catlos en den propagan- dachef Tido Gaspar, op 12 Mei voor een bezoek waren aangeko men. De Fuehrer heeft met den president van den Slowaakschen staat een hartelijk onderhoud ge had over de betrekkingen van het Duitsche Rijk met Slowa kije. die bepaald worden door den geest van vriendschap. Tijdens de besprekingen met den president van den Slowaak schen staat en met den Slowaak schen minister-president, waar aan de Rijksminister van buiten- landsche zaken von Ribbentrop en generaal-veldmaarschalk Kei. tel deelnamen, gaf de Fuehrer uiting aan zijn vastberadenheid, om den ons door de vijanden van het Duitsche Rijk en zijn bond- genooten opgedrongen oorlog in het Oosten en het Westen tot het zegevierende einde zonder com promissen voort te zetten en ver volgens die beginselen te verwe zenlijken. die den grooten en kleinen volken een fatsoenlijk en 'gewaarborgd leven vrij van Jood- sche volksuitzuigers en van ka pitalistische en bolsjewistische onderdrukking waarborgen. Denk op het platteland aan de verduistering van schuren en stallen. Ga niet met een onafge- schermde stallantaarn naar bui ten. Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme KEURINGEN WAFFEN S.S., S.S. WACHTBATA1LLON, LAND STORM NEDERLAND, KRIEGS1YH.RINE, GERMAANSCHE S.S. IN NEDERLAND. Het S.S. Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande formaties: 16 Mei 8—12 uur Utrecht N.V. Huis, Oudegracht 5 16 Mei 15—17 uur Amersfoort SS. Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de Waffen S.S. kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn ver krijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen S.S. Amsterdam, Dam 4. Alkmaar, Langestraat 56. Heerlen, Saroleastraat 25. Groningen, Heerenstraat 46. Enschede, Hengeloschesteraat 30. en eveneens bij het S.S. Ersatzkommando, Korte Vijverberg no. 5 Den Haag. Voor de Kriegsiuarine. Marine Annahme. stelle West, Utrecht, Plompetorengracht 24. Bii onz* Vrijwillig*™. N* d* hard* g*r*cht*n **n w*W*rdl*nd« pauz* PK HoHmann/O/H/r m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1