Leêdsche Editie Uitzonderingstoestand voor het geval van een invasie Ie JAARGANG - No. 88 ZATERDAG 13 MEI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT an DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. *2001 5 Een decreet van den Rijkscommissaris 's-GRAVENHAGE, 13 Mei. In het Verordeningenblad van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied is een decreet van den Rijkscom missaris opgenomen (N. 15/'44, verschenen 13 Mei 1944), waarin voor het bezette Nederlandsche gebied de uitzonderingstoestand wordt aangekondigd voor het geval, dat de militaire situatie in West-Europa bijzondere maat regelen vereischt. In dit geval zal op verzoek van den weer- machtsbeverhebber in Neder land door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied de uitzonderingstoestand worden afgekondigd. De bevol king zal hiervan door aanplak king en eventueel door een be kendmaking in de ners. door middel ah den radio-omroep of door een andere wijze van be kendmaking. op de hoogte wor den gebracht. Het decreet houdt een reeks van bepalingen in die gelden voor den duur van den uitzonde, rjngstoestand. In artikel 2 van het decreet wordt o.a. het volgende bepaald: (1). Hij, die zich met den vijand inlaat, de kracht van het Groot-Duitsche Rijk en zijn bondeenooten benadeelt dan wel de uitvoering van een militaire opdracht verhindert, wordt gestraft met der dood. (2). Ieder verzet tegen maatregelen van de bezetten de macht, iedere verstoring van de openbare orde. iedere benadeeling van het arbeids proces, wordt gestraft met den dood. (3). Poging en deelneming zijn op gelijke wiize strafbaar als het voltooide strafbare feit. (4) Indien de doodstraf jn uitzonderingsgevallen, waarin bijzondere in den persoon van den beklaagde gelegen ver zachtende omstandigheden be staan, boventnatis is te achten, dan wordt gestraft met levens lange gevangenisstraf of met gevangenisstraf voor den tiid van niet minder dan 10 iareji. In alle gevallen kan naast d vrijheidsstraf of de doodstraf een geldboete tot een onbe perkt bedrag worden opgelegd (5) Het nemen van maatrege len op het gebied van de Si- cherheitspolizei blijft onaange tast. Artikel 3 van het decreet be paalt het volgende: (1) Iedere rechter, ambtenaar of ander lid van het personeel van een gerecht, een andere overheidsinstantie, een open baren dienst of bedrijf, een openbare instelling, inrichting of bureau alsmede van een niet- openbare- instelling of inrich ting of van een niet-openbaar bedrijf, waarin.een belangrijke taak wordt vervuld dan wel voor dén oorlog belangrijke op drachten moeten worden uitge voerd, iedere arts en apothe ker, iedere vroedvrouw en iedere dierenarts moeten de werkzaamhedèn, die hun be roep of hun dienstbetrekking medebrengen, volgens de hier voor geldende bepalingen, in het bijzonder volgens de bij zondere beschikkingen van de bezettende macht. Verder uit oefenen en, indien deze door overmacht zijn onderbroken, dezelve terstond na opheffing van de belemmeringen hervat ten. (2) Hij, die de werkzaamhe den, die zijn dienstbetrekking of beroep medebrengen, in strijd met de bepalingen van het eerste lid niet of niet naar beboeren uitoefent dan wel in geval van onderbreking door overmacht deze niet hervat, wordt gestraft met den dood. 1 De in de artikelen 2 en 3 van het decreet genoemde strafbare feiten worden op grond van de tot dusver geldende processueele voorschriften berecht, d. w. z. met toepassing van de thans geldende competentie-bepalin gen door de Duitsche civiele ge rechten, de krijgsraden en de S.S.- en Politiegerechten, en eventueel door de militaire Standgerechten. Met betrekking tot de werk zaamheid van de Nederlandsche overheidsinstanties en bedrijven, enz bevat het decreet in artikel 6 de volgende bepalingen- (1) Alle Nederlandsche overheidsinstanties, diensten, instellingen, Dureau's, inrich tingen en bedrijven al dan niet van openbaar karakter voeren de aanwijzingen uit, die door militaire instanties of militaire commandanten rechtstreeks aan hen worden gegeven (2) Dit geldt ook voor art sen. apothekers, vroedvrouwen - en dierenartsen. Gedurende den uitzonderings toestand zijn in artikel 7 de com missaris-generaal voor bestuur en justitie als algemeen plaats vervanger van den Rijkscommis saris en de hoogere SS- en poli tieleider en commissaris-gene raal voor de openbare veiligheid als plaatsvervanger van den Rijkscommissaris voor politieza ken aangewezen. Beiden treffen de maatregelen die ter uitvoe ring van militaire opdrachten voor het civiele ressort noodza kelijk zijn.' De bevoegdheden, die de beide plaatsvervangers van den Rijks commissaris voor den duur van den uitzonderingstoestand in ar tikel 8 van het decreet als volgt geregeld: - (1). Bii de uitoefening van de' hun volgens artikel 7 toe komende be'voegdheden kun nen de aldarr genoerrwë plaats vervangers van den. Rijks commissaris binnen den kring hunner bevoegdheid rechts- en bestuursvoorschriften uitvaar digen alsmede aan alle Duit sche en Nederlartdsche over heidsinstanties, met inbegrip van de gerechten, aan alle diensten, instellingen, dienst- bureau's; inrichtingen en be drijven al dan niet van openbaar karakter aanwij zingen geven. Voor de ge rechten geldt dit, voor zoo ver in andere voorschriften niet anders is bepaald, niet ten aanzien van de rechter lijke werkzaamheid. Even eens kunnen aan artsen, apo thekers, vroedvrouwen en die renartsen aanwijzingen wor den gegeven. (2) De door de plaatsvervan gers van den Rijkscommissaris uitgevaardigde rechtsvoor schriften worden in het veror deningblad voor het bezette ■Nederlandsche gebied afgekon digd, voor zoover niet om bij zondere redenen een afkondi ging door middel van aanplak king, door den radio-omroep, door de pers of op andere wijze noodzakelijk is. Geschiedt de afkondiging van rechtsvoor schriften op verschillende wij ze, dan treden de voorschrif ten in .werking op het tijdstip van de vroegste afkondiging. In overeenstemming met cl*: in artikel 8 aangegeven volmachten van de plaatsvervangers van den Rijkscommissaris kunnen ook de gevolmachtigden van den Rijks commissaris aan de in artikel 8 genoemde instanties en personen voor het gebied van hun provin cie, resp. «oor hun stad. aanwij zingen geven en voorloopige be schikkingen uitvaardigen. HARDNEKKIG VERZET BSJ SEBASTOPOL YVEEP.MAC HTSBERICHT. DUITSCH Het Duitsche weermachtsbe- richt van Vrijdag luidt: ,,In ons verkleind bruggen hoofd ten Westen van Sebasto- pol boden de Duitsch-Roemeen- sche formaties ook gisteren den. met overmachtige strijdkrachten aanstormenden vijand hardnek kig verzet, waarbij zij een vrij groot aantal pantserwagens stuk schoten. Voor Toeapse boorde een duikboot een Sovjettorpedo- boot in den grond. Bij het oprui men van het vijandelijke brug genhoofd aan den Beneden- Dnjestr. waarvan gisteren mel ding werd gemaakt, hebben de onder bevel van den generaal der infanterie Buschenhagen staande troepen 7 vijandelijke in fanteriedivisies alsmede onder- deelen van een artillerie- en luchtafweerdivisie uiteengesla gen. Behalve duizenden gesneu velden verloren de bolsjewisten 2600 gevangenen, meer dan 600 stukken geschut en granaatwer pers, -334 mitrailleurs alsmede talrijke andere wapens en oor logsmateriaal. In het achterwaartsche gebied ten Zuiden van Polozk hebben formaties van het leger en de politie, tezamen met vrijwilligers uit dit gebied afkomstig, bij moeilijke weers- en terreinsom standigheden dor gevechts- en standigheden. door gevechts- en macht schitterend gesteund, ster ke bolsjewistische benden in harde gevechten, die drie weken hebben geduurd, omsingeld en vernietigd. De vijand leed zwa-- re, bloedige -verliezen. Er wer den ruim 6000 dooden geteld; ■6700 gevangenen vewden ge maakt. 102 bendenkampen, 264 kazematten en gevechtsposten vernield en talrijke zware en lichte wapens, alsmede omvang rijk oorlogsmateriaal werden buitgemaakt of vernietigd. Bij herhaalde aanvallen van bolsjewistische vliegtuigen op een Duitsch convooi voor de kust van Noord-Noorwegen wer den zestien vijandelijke vliegtui gen door iagers en luehtdoelar- tillerie aan boord van schepen neergeschoten. Een eigen bevei ligingsvaartuig ging verloreni In Italië ondernam de vijand ten Zuidën van Aprilia en ten Oosten van de Golf van Gaeta talrijke vpi zwakke aanvallen, die met zware bloedige verlie zen voor den vijand werdei af geslagen. Lichte Duitsche vloot- strij'dikrachter brachten in de Adriatische Zee een vri, grpot vijandelijke motorschip tot zin ken. In den strijd tegen communis tische benden op den Balkan heeft de 392ste Kroatische in- fanterie-divisie, waarbij Duitsch opleidingspersoneel is ingedeeld, onder leiding van luitenant-ge neraal Nickel, in de laatste vier maanden een groot gedeelte van het Kroatische kernland be vrijd. De communisten verloren in deze gevechten 3000 dooden en 1200 gevangenen. 16 stukken geschut. 185 mitrailleurs, talrij ke ravitailleeringskampen en munitie werden buitgemaakt of vernietigd. Formaties Duitsche torpedo- vliegtuigen vielen, op 11 Mei des avor.ds in het zeegebied ten Oosten van Algiers een vijande lijk ravitailleeringsconvooi aan en brachten 7 vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van 49.000 b.r.t. en een torpedojager tot zinken. Twaalf vrachtschepen van tezamen 86.000 b.r.t., een groot tankschip, een lichte krui ser, alsmede twee torpedojagers werden beschadigd. Amerikaansohe bommen wer-, pers vielen gisteren in den laten namiddag plaatsen in Zuidwest- Duitschland aan. Vooral'in Saar- bruecken ontstonden schade en verliezen onder de bevolking. 31 vijandelijke vliegtuigen wer den vernietigd. Nog 16 vliegtui gen werden neergeschoten bij nachtelijke aanvallen op de be zette gebieden in het Westen. Patrouillevaartuigen bescha digden in den nacht van 10 op 11 Mei voor de Nederlandsche kust twee Britsche motortorpe- dobooten zoo zwaar, dat zij waarschijnlijk verloren zijn ge gaan. Een eigen patrouillevaar tuig is gezonken." DE ONTRUIMING VAN SEBASTOPOL. De militaire medewerker van de „Curentul" schrijft omtrent de jongste gevechten op de Krim, dat de in de afgeloopen drie we ken door de Duitsche en Roe- meensche troepen geboden tegen stand des te opmerkelijker is, om. dat slechts achterhoedetroepen streden en het gros der Duitsche en Roemeensche strijdkrachten onafgebroken op de transport schepen in de haven van Sebasto- pol kon worden overgebracht zonder door de Sowietvloot ern stig gehinderd te worden. Deze vloot was in haar havens geble ven. Slechts Sowjetduikbooten hebben getracht de Sebastopol verlatende convooien aan te val len. doch ook zii hadden zich. na. dat enkele duikbooten in den grond waren geboord, op haar steunpunten teruggetrokken. Wanneer van Russische zijde be weerd wordt, dat voor de roode vloot thans de heerschappii over het Zwarte Zeegebied weder mo gelijk is geworden, dan moet er op gewezen worden, dat het hoofdsteunpunt voor een derge lijke positie der Sowietvloot. de haven van Sebastopol. door de tijdens de oorlogshandelingen aangerichte vernielingen niet meer over installaties-> beschikt, die haar daartoe geschikt zouden maken. EEN AANSLAG OP HET STADHUIS TE LUIK. Woensdagmorgen, omstreeks 10.30 uur, heeft zich in het stad huis te Luik een geweldige ont ploffing voorgedaan. Dank zij het feit, dat het moordtuig tijdig ont dekt werd, zijn er geen slachtof fers te betreuren. De bom was voorzien van een uurwerk systeem en kon niet meer tijdig geneutraliseerd worden. Daarom werd onmiddellijk bevel gege ven tot ontruiming van het stad huis. Ook het verkeer werd in de aangrenzende straten stopgezet. De tijdbom was in dc college zaal opgesteld. Deze zaal werd volledig verwoest en van het mooie meubilair is niets over ge bleven. Ook een gedeelte van de tweede verdieping en van de ge- liiksvloersche vertrekken werd zwaar beschadigd. Bommen op Genua. Anglo-Amerikaansche bom menwerpers hebben Donderdag Genua aangevallen en brisant bommen geworpen op woonwij ken der stad. Het historische Daria paleis, de kerk van San Benedetto en de universiteitsbi bliotheek werden getroffen. NA liet signaal „luchtalarm ge ëindigd" moet men in huis alle vertrekken en vooral den zolder contrcleeren, ol geen brandbom isingeslagen. Denk ook om de kasten. Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme KEURINGEN Y\ AFTEN S.S., S.S. YVACHTBATAILLON, LAND STORM NEDERLAND, KRIEGSMARINE, GERMAANSCHE S.S. IN NEDERLAND. Het S.S. Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande formaties: 15 Mei 813 uur Amsterdam Dam 4 16 Mei 812 uur Utrecht N.V. Huis, Oudegracht 245 16 Mei 1517 uur Amersfoort SS, YY'achtbataiHon 3, Lcusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de YY'affen S.S. kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn ver krijgbaar hij de navolgende Nebenstellen der YY7affen S.S. Amsterdam, Dam 4, Alkmaar, Langcstraat 56. Heerlen, Saroleastr^at 25. Groningen, Heerenstraat 46. Enschede, Hengeloschesteraat 39. en eveneens bij het S.S. Ersatzkommando, Korte Vijverberg no. 5 Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine Annahme- stelle YVest, Utrecht, 'Plompetorengracht 24. Bij onze Vrijwilligers Overal langs de kusten van geheel Europa houden onze Vrijwilligers de wacht. Een onznr mannen aan het MG hh PK Welss/O/H/P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1