Aangewezen Bonnen Ie JAARGANG - No. 81 VRIJDAG 12 MEI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht,32 - Giro 103003 Lsïdsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 SOVJET-BRUGGENHOOFD OPGERUIMD DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. ,ïn het gebied ten Westen van lebastopol sloegen onze troepen isteren tezamen met bataljons II ioemeensche bergjagers verbit- erde aanvallen van sterke vij- indelijke strijdkrachten af. 'wintig Sovjet-pantserwagens Syerden vernietigd. Aan den Beneden-Dnjestr bra- *en onze divisies, door Duitsche n Roémeensche slagvliegtuigen oeltreffend gesteund, door een ijandelij ke bruggenhoofdstel ing op den Westelijken oever ran de rivier heen. drongen diep n de artilleriestellingen door en ■uimden het geheele bruggen- ïoofd op. De bolsjewisten leden ;ware, bloedige verliezen en ver oren meer dan 500 gevangenen. 163 stukken geschüt en granaat- ?%erpers, alsmede talrijke andere üejwapens. Sterke formaties gevechtsvlieg- uigen vielen in den afgeloopen riacht de stations Sjepetowka er Proskoerof met succes aan. Er ontstonden zware branden en rernielingen. Het onder bevel 1-an majoor Antrup staande ge- rechtseskader heeft zich in den strijd aan het Oostelijke frfont bijzonder onderscheiden. In het landir.gshc.ofd van Net- IP tuno stortten verscheidene vij andelijke. aanvallen in het ge concentreerde afweervuur ineen. In de gevechten van de laatste dagen heeft zich hier de 10e compagnie van het Brandenburg- sche grenadierregiment (mot.) i onder leiding van eerste luite nant Thielmann bijzonder onder scheiden. Gewapende veerbooten van de marine hebben in den nacht var 9 op 10 Mei ten Zuidoosten von het eiland Elba een vijandelijke motortorpedoboot tot zinken ge bracht en verscheidene andere zwaar beschadigd. J| Sterke formaties gevechtsvlieg tuigen ondernamen in den afge- -Jloopen nacht een aanval op het vijandelijke eilandsteunpunt Lis- sa, waardoor in het havengebied ontploffingen en talrijke bran den ontstonden. Een vrij zwakke .formatie vij andelijke bommenwerpers viel den afgeloopen nacht het stadsgebied van Budapest aan. Door de aanvallen van Ameri- kaansche bommenwerpers op Zuidoost-Duitschland ontstonden vooral in Wiener Neustadt scha de en verliezen onder de bevol king. Hierbjj 'alsmede bij aan vallen op plaatsen in de bezette gebieden in het Westen werden 69 vijandelijke vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige ■bommenwerpers, vernietigd. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen bommen neer op Zuid west Duitsch gebied". DE LUCHTOORLOG. Gisternacht hebben Anglo- Amerikaansche bommenwerpers wederom versohillenre steden in Vlaanderen en Wallonië aan gevallen. Zoo werd aanzienlijke schade aan woonhuizen aange richt ip de woonwijken van Groot-Cnarlerois, Bergen, Kort- rijk en Gent. Er zijn dooden en gewonden geteld, terwijl 130 woonhuizen vernield werden. De aanbellen op Castel Gandolfo. Een nieuwe terreuraanval van Anglo-Amerikaansche vliegtui gen op het Vaticaansche gebied van Castel Gandolfo, waarbij talrijke slachtoffers gevallen zijn onder de daar ondergebrachte burgerlijke bevolking en aan zienlijke -materieele schade is ontstaan, heeft het Pauselijk or gaan „Osservatore Romano" aan-' leiding gegeven gisteravond een bittere aanklacht uit te spre ken de bedrijvers van dergelijke terreuraanvallen. Het orgaan schrijft: „Helaas moeten wij steeds weer melding maken van „DE PARTIJ IN OORLOGSTIJD" MINISTER GOEBBELS SCRttiJFT IN „DAS KuiCH". In „Das Reich" publiceert Rijksminister ar. Goeboeis een artikei „De partij in oorlogs tijd. ur. Goebbeis verklaart net verschil in ae nouaing van net uuitscne voik tegenover ae oor- iogsmoeilijikheden tijdens aen eersten en den huidigen wereia- ooriog door er op t: wijzen, aat het Luitsohe voik van toen zon der leiding was, terwijl het thans met vaste hand geleid worot. en dat niet alleen door een centrale instantie, maar aoor tailooze leidingsposten in het land, die tot in ae laatste cel van het iaatste dorp reiken. Deze voor den oorlog belang rijke taak wordt volbracht door de partij. Er geoeurt in het open- pare leven niets, waarop zij niet den grootsten invloed neeft. Onze staat, aldus de minister, wordt bestuurd en geleid vol gens de beginselen van ons par tijprogramma. Maar de «taat is evenals de partij slechts een middel tot het doel. Doel van on zen partij-arbeid is het volk. Te gen de vijandelijke beweringen brengt de minister nogmaals naar voren, dat de par ij niet door geweld, maar door den wii van het voll aan de macht ge komen is. De partii leidt het \iolk, de regeering den staat. De taak van de volksleiding is juist in den oorlog zoo veelomvattend geworden, dat over haar waarde en beteekenis rauwelijks nog getwist kan worden. In dezen oorlogaldus vervolgt dr. Goebbeis, kan slechts een volk, dat op den bodem van een duidelijk en onbetwistbaar, ideo logisch gemotiveerd politiek ge loof staat, zich handhaven. Dit geloof in het volk te verankeren, te onderhouden en te verster ken, kan niet de zaak zijn van een staatsbestuur, maar slechts van de p' litieke leiding door de partii. Zelfs in de meest critieke tij den kent Duitschland geen cri sissymptomen. Oppositie en sta kingen zijn slechts denkbaar in een klassenstaat, die geleid wordt in het belang van een be voorrecht bevolkingsdeel. Onze staat echter is een staat voor het volksgeheel. Onze vijanden, aldus besluit dr. Goebbeis, mogen ons op een of ander materieel terrein voor zijn, op het terreir var den volkswil en de nationale vast beradenheid staan zij hopeloos bij ons achter en hier zal de be slissing vallen. Daarop heeft de partij ons geheele volk voor te bereiden. Beproefd in strijd en crises, zal zii elke moeilijkheid overwinnen en ten slotte ^over haar vijanden triompheeren. Zooats de revolutie haar tijd noodig had, zoo heeft ook deze oorlog' zijn tijd noodig. Maar aan het einde staat ook hier de over winning. nieuwe aanvallen op het exter ritoriale gebied van Castel Gan dolfo, ofschoon toch een ieder weet, dat zich hier niet alleen waardevolle gebouwen en archi tecturale monumenten bevin den, maar ook nóg steeds een groot aantal vluchtelingen en geëvacueerden". Het orgaan her innert vervolgens aan de talrijke terreuraanvallen der laatste maanden op het Pauselijke ge bied en wijst er op, dat de Anglo- Amerikanen iuist de laatste da gen deze aanvallen nog hebben opgevoerd. Zoo heeft op 5 Mei des ochtends een sterke forma tie viermotorige vliegtuigen bo ven het Pauselijke gebied tal rijke brisant- en brandbommen neergeworpen. Daardoor zijn uitgebreide branden ontstaan o.rn. in het Belvedere, waar de vlammen eerst na urenlange be strijding door de Pauselijke brandweer konden worden ge- bluscht. Reeds in den nacht van 5 op 6 Mei volgde ee.i nieuwen aanval op Castel Gandolfo. waarbij om. het huis van den landgoedsinspecteur werd ver woest. Op 9 Mei zijn vroeg in den ochtend weer sterke forma ties boven het Pauselijke terri torium verschenen en hebben ruim 50 bommen neergeworpen. VON PAPEN TE ANKARA TERUG. De Duitsche ambassadeur in Turkije, von Papen, is Dinsdag middag weder te Ankara aange komen. Donderdagmiddag heeft hij den Turkschen minister van buitenlandsche zaken op de hoogte gesteld van de houding der Rijksregeering ten aanzien van de maatregelen, welke Tur kije, in strijd met de bepalingen van het verdrag met Duitsch land, omtrent de levering van chroom heeft genomen. DOODSTRAF TEGEN DERRIEN GEëlSCHT. Reuter meldt uit Algiers, dat het O.M. van het militaire ge rechtshof der dissidenten Don derdag tegen vice-admiraal Der- rien, den voormaligen comman dant van de haven Bizerta, de doodstraf heeft geëischt. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 14 Mei van 11.30 tot 11.45 uur over den zen der Hilversum 1 op golflbngte 415 meter naar de stem der SS, onderwerp „Moederdag". Bij luchtalarm temper; men de kachel, men sluit ALLE KRA NEN van GAS- en WATERLEI DING. behalve de HOOFDKRA NEN, !et men goed op of geen verdacht geluid in het huis wordt gehoord en controleert men van tijd tot tijd zijn woning. DISTRIBUTION! EU WS DE NIEUWE BONNEN. Voor de periode van 14 t/m. 27 Mei zijn de volgende bonnen aan gewezen: de bonnen 21 en 22 voor de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk, taptemelk, vleesch en aardappelen. 121 en 122 bloem. 123 250 gram peul vruchten, D 41 250 gram. gort, E 41 250 gram kindermeel of voe dingssuiker, 124 100 gram vermi celli, 21 A en 21 B ieder een half rantsoen boter, 125 100 gram 20 plus of magere kaas, 126 en 127 ieder 500 gram suiker, 128 250 gram jam, 21 versnaperingen 150 gram versnaperingen, 21 en 22 ta bak 1 rantsoen shagtabak, pijp tabak of pruimtabak, 129 een heidstoiletzeep, 130 waschpoeder, C 42, D 42 en E 42 waschpoeder, E 43 toiletzeep, B 44, C 44. D 44 en E 44 een balf rantsoen boter. De bonnen 21 voor aardappelen en toeslag zijn geldig tot en met 20 Mei; de bonnen 129, 130, C 42, D 42, E 42 en E 43 zijn geldig tot 10 Juni. TOELICHTING-OP DE BONNENLIJST. Van 14 tot en met 27 Mei as. Seven de bonnen „Algemeen 126' en „Algemeen 127" elk recht ay het koopen van 500 gram sui. ker. Zooals reeds eerder werd bekend gemaakt is deze grootere hoeveelheid niet te beschouwen als een extra rantsoen, doch als een voorschot. Men houde er dus rekening rqede, dat men een ge deelte van deze suiker zal moe ten gebruiken in de maanden September of October, wanneer geen bon voor suiker zal worden aangewezen. Voorts geven gedurende boven, genoemd tijdvak de boterbonnen 21 A en 21 B beide recht op 125 gram boter. Voor personen bene- Flinke kerels mekten zich voor den strijd tegen het bolsjewisme KEURINGEN WAFFEN S.S., S.S. WACHTBATAILLON, LAND STORM NEDERLAND, KRÏEGSMARINE, GERMAANSCHE S.S. IN NEDERLAND. Het S.S. Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande formaties: 13 Mei 812 uur Groningen Heerestraat 46 13 Mei 1517 uur Leeuwarden Huize Schaaf, Breestraat 15 Mei 813 uur Amsterdam Dam 4 Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de Waffen S.S. kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn ver krijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen S.S. Amsterdam, Dam 4. Alkmaar, Langestraat 56. Heerlen, Saroleastraat 25. Groningen, Heerenstraat 46. Enschede, Hengeloschesteraat 30. en eveneens bij het S.S. Ersatzkommando, Korte Vijverberg no. 5 Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine Annahme- stelle West, Utrecht, Plomnetorengracht 24. W Bij onze Vrijwilliger*. Groot* vrUndichap bestaat *r lunchen onze mannen ee de vier roetige helper* In de oerwouden van het hoog* Noorden Vt PK Bleuroek/O/H/P den den leeftijd van 21 jaar zijn bovendien de bonnen „Reserve B 44. C 44, p 44 en E 44" aange wezen voor een bijzonder rant soen van 125 gram boter. Op de vleeschbonnen 21 en 22 kan men reeds op Maandag 15 en Dinsdag 16 Mei a.s. vleesch en vleeschwaren koopen. Op de tabaksbonnen 21 en 22 is uitsluitend shagtabak. pijpta bak of pruimtabak verkrijgbaar. Sigaren, cigarillos en cigaretten kan men op deze bonnen niet koopen. DISTRIBUTIE VAN SCHEERMESJES. Manneliike personen, die een tabakskaart bezitten, worden in de gelegenheid gesteld 5 scheer mesjes per persoon te koopen, waartoe bon R 07 van de tabaks, kaart van Maandag 15 tot en met Vrijdag 19 Mei bij een kleinhan delaar in scheermesjes moet wor den ingeleverd. Zii. die in gebre ke blijven dezen bon tijdig in te leveren, komen niet voor het be trekken van scheermesjes in aan merking. EXTRA ZEEP. EENHEIDSZEEP EN WASCHPOEDER VOOR VUILEN ARBEID. Personen, die z.g. vuilen ar beid verrichten komen voor de 6de en 7e periode 1944 (14 Mei tot 8 Juli 1944) voor de gebruikelij ke rantsoenen eenheidszeep en waschpoeder in aanmerking. In verband met het feit, dat thans de extra rantsoenen eenheidszeep en waschpoeder per twee distri butieperioden. in plaats van per twee kalendermaanden worden uitgereikt. wordt de aandacht van belanghebbenden er op ge vestigd, dat zij met de voor de ode en 7de periode uitgereikte rantsoenen ook gedurende de >Pe£*0(*e (dus tot 5 Augustus 1944) dienen toe te komen. Van 14 tot en met 27 Mei. 21/22 A Br. 21/22 B Br. 21/22 besch. 121/122 Alg. 123 Alg. D 41 Res. E 41 Res. 124 Alg. 21 A Boter 21 B Boter 125 Alg. 21/22 Melk 21/22 Tapte 21/22 AVI 21/22 B VI. 21/22 Aard. 21/22 toesl. 4 rants. 1 rants."r- °f Keb 1 rant, beschuit 1 rants, bloem, br t of gebak 250 gr. peul vruchter 250 gr. gort 250 gr. kinderm. of voedingssuiker 100 gr-Vermicelli 14 rants, boter V« rants, boter 100 er. magere of 20+ kaas 13 4 liter melk 13 4 liter taptem. 1 rants, vleesch 1'4 rants, vleesch 2 kg. Aard. 1 kg. Aard. 21 Aardapp. en 21 Toeslag geldig t.m. 20 Mei 500 gr. duiker z50 g'\ Jam 150 gr. Versn. 1 rants. Shagtab. Pijptabak of Pruimtabak 3 rants, eenh toileh- 1 rants, wascho. 1 rants, waschp. 1 rants, toiletzeep De zeepbonnen zijn geldig t.m. 10 Juni. Bijzondere rantsoenen: B 44, C 44,. D 44, E 44 Reserve. y, rants, boter. Op deze bonnen mag reeds op 13 Mei worden verkocht, uitgezonderd vleesch en aard appelen. Alle bonnen zijn geldig tot en met 27 Mei, behalve voor zoover hierboven een andere datum is vermeld. Reeds aangewezen bonnen, welke nog geldig zijn: 20 B Boter (voor 125 gram bo ter) 16 April t.m. 27 Mei. R 05 Tabak (voor scheerzeep) 30 April t.m. 2 Sept. 126/127 Alg. 128 Alg. 21 Versn. 21/22 Tabak 129 Alg. 130 Alg. C 42, D 42. E 42 Res. E 43 Res.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1