IIP MUSSERT 50 JAAR Ie JAARGANG - No. 86 DONDERDAG 11 MEI 1944 waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NfEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 L©idsch© Edóti© Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 DE LEIDER CNF/H. Schild/Pax m Vandaag viert Mussert zijn vijftig sten verjaardag en niemand behoeft zich af te vragen wie Mussert is. Iedereen kent Mussert, al kent niet iedereen hem met dezelfde gevoelens. Mussert is in Nederland de drager van de nationaal-socialistische gedachte en als zoodanig was en is hij een teeken van tegenspraak. Anton Adriaan Mussert werd 11 Mei 1894 te Werkendam geboren. Zijn va der was daar hoofd der .school en al spoedig trok den jongen Mussert het werk van zijn vader aan. Maar een breedere werkkring zou voor hem weggelegd zijn. Na de H.B.S. in Gor- cum-te hebben bezocht, trok hij naar Delft, waar hij aan de Technische Hoogeschool zijn ingenieursstudie begon. Bij het uitbreken van den eersten wereldoorlog onderbrak Mussert zijn studie en meldde zich als vrijwilliger £ij het Nederlandsche leger om na een jaar weer zijn studies te hervatten. In 1917 veroverde hij zich den z.g. Bëhr- prijs, waarmee hij zijn wiskundige be gaafdheid demonstreerde. In 1918 ver wierf hij cum laude zijn ingenieurs diploma. Als jong ingenieur vervulde hij al lereerst zijn roeping bij den Rijks waterstaat, waarbij hij medehielp de groote sluis te iJmuiden te bouwen. In 1920 ging Mussert over naar den provincialen waterstaat van Utreght, waar hij op slechts 33-jarigen leeftijd het hoofdingenieurschap aanvaardde, een ambt dat Mussert tot 1934 bekleed de, toen zijn ambtelijken, openbaren loopbaan werd afgesneden door het verbod, aan ambtenaren opgelegd^ lid te zijn van de N.S.B. Deze ambtelijke loopbaan is een zeer verdienstelijke geweest, wat ook zijn tegenstanders, die eerlijk wilden oordeelen, hebben moeten erkennen. De liberale dr. P. H. Ritter b.v. heeft in zijn studie over Mussert op zijn uitnemende ingenieurskwaliteiten ge wezen. Zoo is het b.v. aan het ijveren van Mussert te danken, dat de voor genomen twee inpolderingen der zui delijke Zuiderzee werden terugge bracht tot één inpoldering, wat een bezuiniging bracht van 40 millioen op het Zuiderzee-plan. Voorts ontwierp Mussert de nieuwe scheepvaartverbin ding tusschen het Gooi en het Mer- wedekanaal, aan het project waarvan hij twee jaar werkte, om ten slotte alle problemen tot een oplossing te brengen, die bij den Utrechtschen wa terstaat hangende waren. Practisch begon Mussert zijn poli tieke loopbaan met zijn het geheele land omvattende actie tegen het be ruchte .Belgische verdrag", waarbij hij in den toenmaligen minister van Buitenlandsche Zaken, jhr. Van Kar- nebeek, een niet te onderschatte^ tegenstander vond. Mussert richtte het befaamd comité op tegen dat verdrag en bleef daarin de stuwende kracht, tot het comité het pleit won en het verdrag te elfder ure door de Eerste Kamer werd verworpen. in 193i stichtte Mussert d.e N.S.B. en begon hij op nationalen en socialen grondslag zijn partij-politieken strijd. Als leidend beginsel gaf hij zijn Be weging mee: v,,Voor het zedelijk en lichamelijk welzijn van een volk is noodig een krachtig staatsbestuur, zelfrespect van de natie, tucht en orde, solidariteit van alle bevolkings klassen en het voorgaan van het alge meen (nationaal) belang boven hef. groepsbelang en van het groepsbelang boven het personlijk belang." Om dit beginsel draait geheel de geschiedenis der door Mussert gestichte Beweging, die hij dwars tegen den storm in gè- l%id heeft tot in onzen veelbewogen tijd, waarin het nationaal-socialisme den strijd op leven en dood voert met het communisme, de plutocratie- en het liberaal-kapitalisme. De bekroning van zijn politieke werkzaamheden vond Mussert in dit DE ONTRUIMING VAN SEVASTOPOL DE ROL VAN DE KRIM IN DE LAATSTE MAANDEN. Het vervoer van de Duitsche en Roemeensche formaties uit Sebastopol naar het Duitsch- Roemeensche vasteland is volle dig gelukt en kan reeds thans een tactische evenals technisch opmerkelijke prestatie genoemd worden, aldus begint de mili taire correspondent van het D. N.B., Martin Hallensleben, zijn beschouwing over de militaire situatie van heden. Hij schrijft verder: Nu de ontruiming van de stad en haven van Sebasto pol door de Duitschers en Roe menen is voltrokken, kan open lijk gesproken worden over de rol, die de Krim in den loop van de laatste maanden ten deel gevallen was in het bestek van de Duitsche oorlogvoering. In den loop van het geheel der ope raties was reeds maanden gele den duidelijk geworden, dat de Duitschers van plan waren bij vertragenden tegenstand in het Oosten de laatste hand te leg gen aan de voorbereidingen voor de groote acties van 1944. Het was opvallend, dat zij uit de toen reeds zichtbaar wordende concentraties van krachten op alle gebieden van hun oorlog voering geen omvangrijk po tentieel afzonderden voor de toen woedende veldslagen, maar het weerstandsvermogen hunner formaties in het Oosten ken nende en terecht daarop ver trouwende hun leger geleidelijk terugleidden naar de Proeth. Toen men van Duitsche zijde de komende ontwikkeling koel en berekend onder oogen zag. trok men ten gunste van de veilig stelling van het militaire eind- succes, waarvan men op grond der plannen voor 194'. volstrekt zeker is nuchter de eenig mo gelijke consequentie en schreef de Krim als waardefactor af. Men ging derhalve successieve lijk over tot een vermindering va« de daar achtergel^en strijd krachten, waarbij men zorg droeg voor camouflage dezer actie, en haalde allereerst de omvangrijke voorraden oorlogs materiaal naar Roemenië. Ver volgens ging men er toe over de bevolking van de Krim, voor zoover zij zich onder Duitsche bescherming had geplaatst, te zamen met de indertijd voor de bolsjewieken gevluchte Kauka- siërs te redden. Er^waren vol doende vaartuigen aanwezig om dit omvangrijke transport uit te voeren. Dag en nacht voeren schepen, reeds in den trid, toen bij Perekop en Kertsj ie Duitsch- Roemeensche versperringsgren del nog niet was weggeschoven. Ook de daarop volgende troe penverschepingen verliepen vlot. Er kan thans gezegd worden, dat er in de oorlogsgeschiede nis slechts weinig v.oorbeelden zijn geweest voor de ontruiming van een bijna geheel door het water omspoelde landstreek, welk» zoo geringe verliezen van de ontruimers en verhoudingsge wijs zoo zware verliezen van de bezetters heeft geëiseht. De hard nekkige en taaie verdediigng door de troepen, die het weg voeren moesten dekken, heeft tactisch een gunstige uitwerking gehad op den Duitschen Zuide lijken vieugel op het vasteland. Toen de toestand op den Duitsch- Roemeensehen rechtervleugel geconsolideerd wass. was het tijdstip gekomen voor een ont ruiming van de Krim. leiderschap der N.S.B., bekroond door het hem door den Führer verleende leiderschap over het Nederlandsche volk. In deze functie vooral is hij de meest geziene en meest ongeziene man van Nederland, al naar gelang het politieke standpunt waarop men zich heeft gesteld. Zoo is het nu eenmaal met de werkelijkheid gesteld in Ne derland. Maar door deze werkelijk heid laat Mussert zich niet van zijn politieken weg afbrengen; hij gaat en blijft gaan den weg, dien hij meent dat in het belang van het Nederland sche volk moet worden gegaan. DE LUCHTOORLOG DE AANVALLEN OP NOORD FRANKRIJK EN BELGIë. Gisternacht hebben Anglo- Amerikaansche vliegtuigen het Noord-Westen van het Parijsche gebied gebombardeerd. Een vrij groote plaats in' het departement Seine et Oise en twee voorsteden van Parijs werden door bommen getroffen. In de vroege ochtend uren waren er reeds 20 dooden en 40 gewonden. Dinsdagmorgen is de Luiksche agglomeratie zwaar geteisterd door de Anglo-Amerikaansche luchtmacht. Honderden arbei derswoningen werden vernield of beschadigd. Talrijke slachtof fers zijn nog bedolven onder het puin. Er zouden verscheidene tientallen dooden onder de slachtoffers zijn en zeer vele ge wonden. Het aantal slachtoffers van den Anglo-Amerikaanschen lucht aanval op Brussel op 9 Mei be draagt tot dusver 150 dooden en 250 gewonden. Het aantal doo den van de beide aanvallen op Maandag en Dinsdag is daarme de gestegen tot 250. Dinsdagmorgen werd een klei ne gemeente bij Brussel door Britsch-Amerikaansche bommen werpers aangevallen, waarbij enkele tientallen bommen op woonwijken werden neergewor pen. Talrijke huizen werden met den grond gelijk gemaakt of zwaar beschadigd. Er zijn drie dooden en drie zwaar gewonden te betreuren. Voorts hebben Engelsch-Ame- rikaansche bombardementsvlieg tuigen Dinsdag Valenciennes aangevallen. Dit bombardement heeft in bet bijzender het cen trum van de stad geteisterd, waarbij de kerken van St. Gery en St. Nicolaas ernstig bescha digd werden. Tegen den avond waren zes dooden en 15 gewon den onder de puinhoopen van daan gehaald. De bombardementen, waarvan Kamerijk sedert tien dagen te lijden heeft, veroorzaakten 200 gewonden. Bovendien- worden tien personen vermist. Het aan tal vernietigde of ernstig be schadigde gebouwen bedraagt ongeveer een duizendtal. Luchtgevechten boven de Oostelijke Alpen. Tusschen formaties Duitsche jachtvliegtuigen en Amerikaan- sche bommenwerpers, die gister ochtend waren doorgedrongen tot in het gebied der Oostelijke Alpen, ontstonden hevige lucht gevechten. Verscheidene vier motorige bommenwerpers stort ten in het concentrische vuur der luchtdoelartillerie omlaag. De schade in Italië. Uit het hoofdkwartier van den Duce wordt medegedeeld, dat de Anglo-Amerik. luchtmacht in Italië tot dusver 212 kerken, 53 ziekenhuizen, 315 scholen, 27 bi bliotheken, 36 kunstmonumen ten, 34 theaters, 79 bioscopen, 1 concertzaal, 117 cultureele in stellingen, 6 openbare instellin gen en 9 instellingen voor socia le voorzorg heeft vernield. TERRORISTEN TER DOOD VEROORDEELD. De Duitsche militaire repht- bank te Poitiers heeft Maandag 33 terroristen deel uitmakende van een door de communisten veleide organisatie ter dood ver oordeeld en doen fusilleeren. De bandieten huisden in het „Maquis", waar men hen na een verwoed gevecht, waarbij ver scheidene andere bendeleden den dood hadden gevonden, heeft kunnen arresteeren. Bij de daarop voigende zuive ringsactie heeft men de hand kunnen leggen op een groot aan tal mitrailleurs, geweren, revol vers, munitie en handgranaten. Ook werden drie vrachtauto's in beslag genomen, die de bandieten GELUKWENSCHEN VAN DEN FÜHRER VOOR MUSSERT. De Führer heeft den Leider het volgende telegram gezonden: Den heer A. A. Mussert. Utrecht. Ter gelegenheid van uw vi.if- tigsten verjaardag bied ik u mijn oprechte gelukwenschen aan. Ik voeg hieraan mijn beste wen- schen toe voor uw verderen suc cesvollen strijd voor de verwe zenlijking van de doelstellingen van het Nationaal-Socialisme. (w.g.) Adolf Hitler. Voorts heeft Reichsleiter Bor- mann telegrafisch de geluk wenschen /an de NJ3DAP en van de partijkanselarij aangeboden. Het telegram luidt: Namens de Nationaal-Socia- listische Duitsche Arbeiderspar tij en als leider van de partij kanselarij bied ik u op uw vijf tigsten verjaardag mijn harte lijke gelukwenschen .aan. Te vens zend ik u mijn beste,per soonlijke wenschen. tijdens hun gewapende overval len hadden gestolen. De misdadigers hadden sinds de maand October tegenover de bevolking van het departement Charente eet ware tereur uitge oefend en tevens talrijke misda den begaan. Bovendien hadden zi j een groot aan te winkels ge plunderd, waarbij het personeel met hun mitrailleurs in be dwang werd gehouden- Houd een vluchtkoffer gereed, waarin u waardepapieren, siera den, toilet-artikelen en voor elk van de huisgenooten een stel onderkleeren hebt gepakt. DE REVOLUTIONAIRE BEWEGING IN SAN SALVADOR. Naar de Britsche berichten? dienst meldt zouden in San Sal vador ongeveer honderd perso nen in verband met de revolu tionaire beweging ter dood ver oordeeld •Min. Er ^vinden zich onder hen tien bekende journa listen en verschillende andere bekende persoonlijkheden. HET PROCES TEGEN ADMIRAAL DERRIEN. Uit Algiers wordt gemeld, dat onder de punten van beschuldi ging tegenover vice-admiraal Derrien, welke rechtsgeding Woensdag 11 Mei te Tanger is begonnen, vooral „het uitleveren aan den vijand van een deel van de Fransche vloot en het opge ven van Bizerta aan de Duit schers" een bijzondere plaats in nemen. Admiraal Derrien. die het bevel voerde over de Fran sche marine op het oogenblik, dat de Duitschers Tunis binnen trokken, zal verschijnen voor een krijgsraad, bestaande uit vijf personen. De behandeling zal mét gesloten deuren plaats heb ben. Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme KEURINGEN WAFFEN S.S., S.S. WACHTBATA1LLON, LAND STORM NEDERLAND, KRIEGSMARINE, GERMAANSCHE S.S. IN NEDERLAND. Het S.S, Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande formaties: 12 Mei 812 uur Arnhem Café Royal 12 Mei 1518 uur Zwolle Hotel Gijtenbeek 13 Mei 812 uur Groningen Heerestraat 46 13 Mei 1517 uur Leeuwarden Huize Schaaf, Breestraat 15 Mei 813 uur Amsterdam Dam 4 16 Mei 812 uur Utrecht N.V. Huis, Oudegracht 245 16 Mei 1517 uur Amersfoort SS. Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen ete. Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zicli eveneens aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de Waffen S.S. kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn ver krijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen S.S. Amsterdam, Bam 4. Alkmaar, Langestraat 56, Heerlen, Saroleastraat 25. Groningen, Heerenstraat 46. Enschede, Hengeloschesteraat 30. en eveneens bij het S.S. Ersatzkommando, Korte Vijverberg no. 5 Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine Aonahme. stelle Wect, Utrecht, Plompe'orenerneht 24 'o m :J mutftëgSMi M ILnHMR M Bij onze Vrijwilligers. Onze mennen bedienen de zware tanks, die zoo'n groot eendeel hebben gehad ki den heldenstrijd om Kowel PK Kraus/O/H/P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1