23 Ie JAARGANG - No. 85 WOENSDAG 10 MEI 1944 ZUIDHOLL&NDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lfiïdschfi EdiÜS Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 DE GEVECHTEN BIJ SEBASTOPQL DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- van Dinsdag luidt: „In het gebied van Sebastopol uren de zware geveenten voort. - lij den afweer van Krachtige ttjjj Sjandelijke luchtaanvallen wer- Jjalen door slag- en jachtvliegtui- [en 46, door luchtdoelartillerie ran de luchtmacht 10 andere igrjD (Ovjetvliegtuigen neergeschoten, feg® Ten Noorden van .Tassy ble- SgjS'en vrij zwakke aanvallen der 33 (j tolsjewisten zor.der resultaat. 33(j 'ormaties Duitsche en Roemeen- Si che vliegtuigen bestookten ten 4 boorden van Tiraspol en ten jj losten van de oereth gereed- Ij taande vijandelijke troepen inet >oede uitwerking In het landing.sboofd van Net- «liuno werden enkele plaatselijke SjjS lanvallen van den vijand afge eft jlagen. Reserve-luitenant ter zee ;erste klasse Pollmann, cemman- Kifflant van een duikbootjager, eeft in de Middellandsche Zee jjyzijn twaalfde vijandelijke ciuik- 1 oot tot zinken gebracht. Voor de kust van Noord Noor- zwegen werd door lichte beveili- 'ingsstrijdkrachten der marine, n samenwerking met de lucht- nacht, een formatie Sovjetmo- Stortorpedobooten uiteengeslagen; 3($ daarbij werd een motortorpedo- sé boot vernietigd. Luchtdoelartil- ^Alerie aan boord van schepen, be veiligingsvaartuigen en lucht doelartillerie van de marine, als mede voor convooibescherming den strijd geworpen jacht vliegtuigen, schoten voor de Noorsche kust. boven de Oost zee en het Kanaal 13 vijandelij ke vliegtuigen neer. 2 Amerikaansche bommenwer pers ondernamen gisteren over dag opnieuw terreuraanvallen cp het Rijksgebied. Zij wierpen op |g de Rijkshoofdstad en in het ge- lM bied van Brunswijk brisant- en brandbommen neer, waardoor schade aan gebouwen en verlie zen onder de bevolking werden veroorzaakt. .Luchtverdedigings strijdkrachten vernietigden bij deze aanvallen 86 Amerikaan sche vliegtuigen, waaronder 68 viermotorige bomn: en werpers. Boven de otzette gebieden in het Westen verloor de vijand nog veertien vliegtuigen. In den afgeloopen nacht wier pen enkele Britsche vliegtuigen bommen neer op Osnabrueck". Nieuwe Sovjetconcentraties in hei Zuiden. De A. N. P.-correspondent te Berlijn meldt: Het legerbericht geeft een voorloopige opsomming van de resultaten, die in de., grooten slag tusschen Moldau en Proeth bereikt zijn, doch in welinge lichte klingen verklaart men, g dat men binnen afzien baren tijd met een wederopleving der ge vechten in dezen sector'rekening moet houden, daar de bolsjewis ten versterkingen eoncentreeren om hun hooge oloedige verliezen en de eveneens groote verliezen aan tanks weer aan te vullen. Ook in de andere sectoren van het Zuidelijke front heoben Duitsche verkenners dergelijke concentraties bij den vijand waargenomen. LUCHTAANVALLEN OP BELGÜë EN FRANKRIJK. Maandagavond is de stad Brus sel weer het voorwerp geweest van een Britsch-Amerikaanschen luchtaanval. Talrijke woningcom plexen werden als het ware weg gevaagd. Ook een hospitaal werd beschadigd. Een paar uur na het bombardement bedroeg het aan tal dooden reeds vijftig, terwijl het aantal zwaargewonden de honderd overschreed. Het defi nitieve cijfer der slachtoffers zal helaas veel hooger zijn. Dinsdagavond hebben En- gelsch-Amerikaansche vliegtui gen Brussel opnieuw gebombar deerd. Voorts hebben Britsch-Ameri- kaansche vliegtuigen Zondag avond 'de Luiksche agglomeratie aangevallen. De arbeiderswijken werden zwaar beschadigd en een twintigtal personen werden on der het puin bedolven. Op dit oogenblik zijn er reeds vijf doo den en een tiental gewonden. Het Anglo-Amerikaansche luchtwapen heeft vervolgens Zondag en Maandagochtend bommen geworpen op een stad in de Ardennen en drie omlig gende gemeenten. Volksbuurten en arbeidefswiiken werden ge troffen. Tot nu toe zijn er reeds circa zeventig dooden en twee honderd gewonden. Maandag stond Kamerijk aan een nieuw en hevig bombarde ment bloot. Volgens de eerste tellingen werden veertig perso nen gedood en twintig gewond. Zondag omstreeks 23.30 uur heeft het Engelsch-Amerikaan- sche luchtwapen op een plaats gelegen in de omgeving van Rouaan een groot aantal ontplof bare en brandbommen neerge worpen. Veertien personen wer den gedood. DE DRUK OP PORTUGAL. De illegale communistische partij in Portugal heeft Zondag avond in alle indiistrieele cen tra van het land vlugschriften verspreid waarin tot een alge meene staking werd aange spoord. De communisten waren van meening. dat door "de be perking van den invoer van vi tale producten door dc Anglo - Amerikanen, de zaak reeds vol doende was voorbereid en dat Portugal thans door middel van de staking tot toegeven gedwon gen zou kunnen worden, nu de Anglo-Amerikaansche perscam pagne en de diplomatieke druk alleen niet tot het doel hadden geleid. Het plan is echter vol komen mislukt. De Portugeesehe politie was tiidig op de hoogte van de plannen gekomen en had maatregelen geromen om de staking te doen mislukken. Sta kingen' van beteeker.is ontston den in Lissabon en anders indus- trie-ele centra niet. Pogingen om aan den communktischen op roep te voldoen konden in eenige 'ndustriecentra in de nrovincie in de kiem en zonder bloedver gieten worden gesmoord. NIEUWE ARBEIDS ORGANISATIE IN ITALIë. Op den grondslag van biet par tij piogiam van Verona van .De cember 1943 is thans in den geest ■van ae Italiaanscne sociale re publics: een aigemeen wetsont werp op aen corporatieven op bouw van aen staat uitgewerkt, dat in ae plaats treedt van ae lascistisciie wet tot regeling van de arbeidsvertegenwoordiging van-3 April 1926 Dit wetsontwerp werd reeds thans gepubliceerd, teneinde daardoor den betrokkenen en belanghebbenaen kringen de mo gelijkheid te bieden wijzigingen en verbeteringen voor te stel len. Het tijdstip voor het van kracht worden van het wetsont werp is voorloopig nog niet vast gesteld. Artikel 1 van het ontwerp luidt: „De geestelijke, de tech nische en de handenarbeid vor men in al hun manifestaties den grondslag van de Italiaansche sociale republiek". Alle werkende Italianen zijn volgens het ontwerp.samengevat in het algemeene nationale be- roepsverbond van den arbeid, de techniek en de kunsten. Dit algemeene, het geheele werken de volk omvattende beroepsver- bond komt in de plaats van de reeds eenigen tijd geleden ont bonden corporaties en syndica ten van het vroegere fascisti sche corporatieve systeem. Het algemeene nationale beroeps- verbond is verdeeld in districts verbonden ea plaatselijke syndi caten. Tot deze plaatselijke af- deelingen bobooien alle artoei- dij onr» Vrijwilligers. - Mei vertot naar huis PK Kristoforitsch/O/H/P m ders. die hun werk in onderne mingen van den staat, gesociali seerde, particuliere of hand- werksondernemingen uitoefenen, benevens de leden der geeste lijke beroepen, echter met uit zondering Vfin de ambtenaren en employé's van den staat, de pro vincies. de gemeenten en staats instellingen. die in een eigen beroepsorganisatie worden sa mengevat. De plaatselijke be roepsorganisaties, die in de ver schillende geographische regio nen tot groote eenheden worden samengevat, worden geregis treerd door het ministerie voor de corporaties, dat de alge meene bestuurscontrole ud- oef. nt op alle plaatselijke en re gionale instanties van he. al gemeene beroepsverbond. De rresident wordt aangewezen bij decreet van den chef der regee ring. Hii is jegens de regeering verantwoordelijk voor de leiding van het verbond en het nako me:i der wetten en riehtluner van een staat. De algemeene ar beidsdiscipline wordt vastgelegd door ten algemeene regeling van den arbeid en bepalingen om trent d"arbeidsvoorwaarden. DE STRIJD AAN DE INDISCH-BTRMAANSCHE GRÈNS. Naar van een plaats aan het frort in het Zuidelijke grensge biec in Voor-Indië wordt ge meld., ziin Japansche troepenon der.leelen op 7 Mei op een be paald punt tezamen met vrije Indische troepen via de Zuide lijke Birmaansch-Indische grens het Indische moederland bin nengetrokken. PRESIDENT VAN SALVADOR AFGETREDEN. Naar uit San Salvador door den Britschen berichtendienst wordt gemeld, zijn daar hevige j}*> gevechten gaande. De president Maximo Hernandez Martinez is Maandag afgetreden, na een ka binetszitting, die bijeen was ge roepen ter bespreking van den uit een algemeene staking ont stallen toestand. Martinez heeft het presidentschap overgedra gen aan den huidigen minister van defensie, Andres Ignacia Menendez. Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme KEURINGEN YVAFFEN S.S., S.S. WACHTBATAILLON, LAND STORM NEDERLAND, KRIEGSMARINE, GERMAANSCHE S.S. IN NEDERLAND. Het S.S. Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande formaties: 11 Mei 812 uur Den Bosch Hotel Noordbrabant, Markt 45 11 Mei 1518 uur Venlo Deulsches Haus, Eginondstr. 16 12 Mei 812 uur Arnhem Café Royal 12 Mei 1518 uur Zwolle Hotel Gijtenbeek 13 Mei 812 uur Groningen Heerestraat 46 13 Mei 1517 uur Leeuwarden Huize Schaaf, Breestraat 15 Mei 813 uur Amsterdam Dam 4 16 Mei 812 uur Utrecht N.V. Huis, Oudegracht 245 16 Mei 1517 uur Amersfoort SS. YVachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 1935 jaar, die aamneldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de Waffen S.S. kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn ver- krijghaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen S.S. Amsterdam, Dam 4. Alkmaar, Langestraat 56. Heerlen, Saroleastraat 25. Groningen, Heerenstraat 46. Enschede, Hengeloschesteraat 30. en eveneens bij het S.S. Ersatzkommando, Korte Vijverberg no. 5 Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine Annahme- stelle West, Utrecht, Plompetorengracht 24. TWEE DOODVONNISSEN Wegens verboden wapenbezit en sabotage. Het Bureau Wehrmachfebe- fehlshaber iif den Niederlan- den deelt mede: De 24-jarige Ge rard Frank Smits uit Hulsberg (Limburg) werd bij een huis zoeking in het bezit van een vuurwapen aangetroffen, dat hij op een gegeven oogenblik tegen de Duitsche bezettende macht gebruiken wilde. Hij is als sabo teur ter dood veroordeeld. De 23-jarige Dirk Plagmeyer uit Sa s s e n h e i m had te za- men met andere Nederlanders opdracht een militair object te bewaken. Hij verliet zijn post en beschadigde, een onderdeel van het aan zijn bescherming toevertrouwde militaire object. Hij deed dit met de bedoeling, daardoor zijn geringschatting voor de Duitsche bezettende macht tot uitdrukking te bren gen. Plagmeyer werd als sabo teur eveneens ter dood veroor- dee'd. Het vonnis over Smits en Plagmeyer is met den kogel ten uitvoer gelegd. BINNENLAND DE VERJAARDAG VAN DEN LEIDER. I wee nieuwe Naderlandsche post zegels, welke dezer dagen door het Staatsbedrijf der P.T.T zullen worden ultgegavwi CNF/PTT/P.» m Ter gelegenheid van den ver jaardag van den Leider ztillen morgen, 11 Mei, in een zestal groote steden in ons land open bare bijeenkomsten worden ge houden. waar ook vooraa: de functionarissen der Natio- naal-Socialistische Beweging het woord zullen voeren. Te Utrecht wordt een bijeenkomst gehou den, waarop alle hiervoor in aanmerking komende leden van den nationale Jeugdstorm op plechtige wijze in de N; S. B. zullen worden opgenomen. Aan vang half twee. De Nederlapd- sche Omroep zendt om één uur over den zender Hilversum I een rede uit van den secretaris-ge neraal der beweging, ir. C. J. Huygen, onder den titel: ,,Mus- sert, Leider van ons volk''. Van vier tot vijf uur ontvangt de Lei-der alle leden der beweging en nevenorganisaties, die hem persoonlijk willen feliciteeren met zijn 50sten verjaardag. Verwijder bij trand in de nabij heid van uw liuis onmiddellijk de gordijnen van de ramen. Wap perende gordijnen zijn vuur- vangers. Doeltreffender bestrijding van besmettelijke ziekten. Krach tens reeds eerder afgekondigde besluiten van den Secretaris- Generaal van het Departement van Sociale Zaken, zijn de ge neeskundige inspecteurs van de volksgezondheid bevoegd te be palen. dat de bevolking in een door hen aan te wijzen gemeente in hun ambtsgebied verplicht is binnen een nader aan te geven termijn zich te doen inenten te gen typhus, paratyphus, cliphte- rie of roodvonk. Inenting tegen diphterie en roodvonk kan slechts verplicht worden gesteld tot den 14-jarigen leeftijd. Voorts zijn kinderen beneden 2 jaar vrijgesteld van irrentingsplicht. Ook bestond tot dusver de mo gelijkheid, dat personen, die op grond van geneeskundige of godsdienstige motieven overwe gende bezwaren tegen de inen ting hadden, zich daaraan ont trokken. In het belang van een doeltreffender bestrijding der be smettelijke ziekten heeft de Se cretaris-Generaal thans echter deze laatste mogelijkheid be perkt tot geneeskundige motie ven. die evenwel slechts dan zullen v/orden aanvaard, indien de bezwaren der betrokkenen, of. wanneer het kinderen be treft, van degenen, die de ouder lijke macht of de voogdij uit oefenen, door en vanwege de gemeente aangewezen genees kundige gerechtvaardigd wor den b vonden Tot dusver heeft de genees kundige inspectie nog slechts in weinige gemeenten, waaronder, voor wat diphterie betreft. Den Haag en aangrenzende gemeen ten, gebruik gemaakt van de haar verleende bevoegdheid tot invoering eener inentingsplicht. Behandeling O. T.-aangelegen- hecien. Aile aangelegenheden der O. T.-arbeiders en hun ge zinnen worden behandeld op de O. T.-Leitstelle. Amersfoort, Utrechtscheweg 247. Persoon lijke of schriftelijke mededee- lmgen dienen aan bovenstaand adres te worden gericht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1