EE NE leiden ge in ragen 'haafi en on ordei et be 581' te JAARGANG - No. 84 DINSDAG 9 MEI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 EST :etho on d. bi aai ver ïnêi kiel urn vrij ara all. Ken den ,0II lei'; 281 DE STRIJD VOOR SEBASTOPOL DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche wéermachtsbe- r he .jcht van Maandag luidt: y j] „Voor Sebastopol viel de vijand 'nok gisteren onder hevig artil lerievuur met sterke strijdkrach- lpenten aan. Terwijl het hem in den 1. blIZuidelijken sector gelukte na verbitterde gevechten een pene tratie tot stand te brengen, sloe- en onze troepen in den Noor elijken sector alle vijandelijke aanvallen uiteen. Bij den afweer van krachtige aanvallen van vijandelijke slag en jachtvliegtuigen vernietigden onze formaties jacht- en slag vliegtuigen alsmede luchtdoelar tillerie aer luchtmacht 130 Sov jet-Russische vliegtuigen. Luite- inétjnant Lambert schoot in luchtge- vechten alleen 14 toestellen neer. De negende divisie luchtdoelar tillerie, onder bevel van luite nant-generaal Piekert heeft zich bij de zware afweergevechten op de Krim opnieuw bijzonder onderscheiden. Zij kon gisteren haar 1400ste neergeschoten vlieg tuig rapporteeren. Ten Oosten van de Roemeen- sche Sereth veroverden pantser grenadiers in harde gevechten een domineerend heuvelterrein. Vijftien vijandelijke pantserwa gens en 41 stukken geschut w'er- den vernietigd, talrijke gevan genen gemaakt. Tusschen Proeth en Moldavië is de op 26 April begonnen af- weerslag voorloopig geëindigd. De doorbraak, die de bolsjewis ten met 20 infanterie- en ver scheidene pantserdivisies tot stand trachtten te brengen, mis lukte door den taaien, verbeten afweer der onder bevel van den generaal der infanterie Woehler staande Duitsche en Roemeen- sche troepen, die door formaties der Duitsche en Roemeensche luchtmacht in voorbeeldige wa penbroederschap schitterend werden gesteund. De vijand leed niet alleen zware bloedige ver liezen, doch verloor ook 386 pantserwagens, 92 stukken ge schut en 100 vliegtuigen. In deze gevechten heeft zich de pantser- grenadierdivisie „Grossaeutsch- land" onder luitenant-generaal von Manteuffel bijzonder onder scheiden. Op het landingshoofd van Net- tuno ondernam de vijand plaat selijke aanvallen, die afgeslagen werden, vèrdragend geschut be stookte met goede uitwe'rking benzine- "en munitieopslagplaat sen van den vijand. Britsch-Amerikaansche forma ties bommenwerpers richtten gisteren overdag en in den af- geloopen nacht terreuraanvallen op het stadsgebied van Boeka rest, waar zij schade en verlie zen onder de bevolking veroor zaakten. Duitsche en Roemeen sche luchtverdedigingsstrijd krachten schoten veertien vijan delijke vliegtuigen neer. Bij gesloten wolkendek onder namen talrijke Amerikaansche bommenwerpers een terreuraan- val op de Rijkshoofdstad en op verscheidene plaatsen in West- Duitschland. Vooral in het stads gebied van Berlijn ontstonden schade aan woonhuizen, cultu- reele instellingen en verliezen aan personen. In den afgeloopep nacht wier pen enkele Britsche vliegtuigen bommen in het gebied van Keu len en Dusseldorf. Door lucht verdedigingsstrijdkrachten wer den bij deze aanvallen, alsmede boven de bezette gebieden in het Westen 26 vijandelijke vlieg tuigen, waaronder 17 viermoto rige bommenwerpers, ten val ge bracht". DE TERREURAANVAL VAN GISTEREN OP BERLIJN. Amerikaansohe formaties bom menwerpers hebben, zooals reeds gemeld. Maandagochtend een terreuraanval op Berlijn ge richt. De Duitsche luchtverdedi ging heeft, naar het D.N.B. ver neemt, ondanks gedeeltelijke belemmering door slecht weer ook bij dezen aanval weer een groot afweersucces kunnen be halen. Sterke formaties Duit sche jagers startten voor de be strijding der Amerikaansche bomimenwerpers vanaf de Duit sche grens tot aan het doelge bied en terug. Er werden volgens tot dusver ontvangen onvolledige berichten 76 vijandelijke vliegtuigen, hoofdzakelijk viermotorige bom menwerpers, neergeschoten. MAARSCHALK ROMMEL'S INSPECTIE. De laatste inspectietocht van generaal-veldmaarschalk Rom mel langs den Atlantikwall gold, aldus schrijft een Duitsch oorlogsverslaggever aan het D. N. B.. vooral de vlakke kust in het Zuiden. Hier lokt het strand den landenöen vijand meer dan de steile kust in het Noorden. Daarom moesten de voorzorgs maatregelen dubbel zoo groot zijn. vooral in het gebied van de havens, die voor den landenaen vijand buitengewoon gewichtig zijn in verband met zijn aan voer. Anderzijds echter ver oorlooft een vlakke kust ook den aanleg-van diepgelegde hin dernissen van geheel verschil lend karakter. Tot dat doel is juist in het geïnspecteerde ge bied in de afgeloopen weken al les voltooid. Veldmaarschalk Rommel, al dus vervolgt de verslaggever, gebruikt tot aan het uur van den viiandelijken aanval elk uur ter verdere volmaking der verster kingen. De Atlantikwall. aldus verklaarde Rommel na zijn, in spectiereis, zal elke landingspo ging tot een bloedig avontuur voor dén danvaller doen wor den. In zijn verdere verklarin gen wees de veldmaarschalk op de onbuigzame dapperheid van den Duitschen soldaat, die in den materiaalslag niet ineenzinkt, maar gelouterd en sterker wordt, omdat hij vecht in een diepge worteld geloof aan het Rijk. GOUWLEIDER BUERCKEL OVER DE JEUGD. In tegenwoordigheid van den Reichsiugendfuehrer Axinann heeft gouwleider Buerckel ter gelegenheid van het ideologische maandappel der Hitlerjeugd tot de geheele Duitsche jeugd ge sproken. Gouwleider Buerckel verklaar de. dat de tegenstanders van Duitschland in de hoogste mate vreemd en vijandig tegenover de jeugd staan. Dit staat echter vast: als er eenmaal overeen stemming tusschen de volken tot stand komt, dan kan dat slechts door een revolutionnaire jeugd geschieden. De revolutionnaire drang naar het recht en zijn ver wezenlijking is een wet van de Voorzienigheid, tegen welker sabotage de beste jeugd van Europa is aangetreden. Het Duitsche volk is trotsch op zijn jeugd, die door haar hou ding en prestatie in dezen oor log heeft bewezen de beste jeugd van de wereld te zijn? CONFERENTIE DFR BRITSCHE PREMIERS. Naar de Britsche berichten dienst meldt, kan bij den huldi gen stand van zaken verwacht worden, dat de conferentie van de premiers der Dominions nog twee tot drie weken zal duren. Uit het Italiaansche hoofd kwartier wordt gemeld: Bij een beozek aan eenige streken in Noord-Italië, die door de Angel saksische bomaanvallen bijzon der zwaar geteisterd zijn, is de vice-secretaris der republi- keinseh-fascistische partij, Piz- zirani. tijdens een autorit ge wond. terwijl de vice-gedele- geerde der partij uit het Aibruz- zengebied. Lorello, die juist tot chef der provinciale regeering van Cacerata was benoemd, am he* leven kwam. PLICHTEN IN BEZET NEDERLAND Tn een brochure, welke verscheen bij de N.V. Drukkerij Elsevier te Am sterdam, heeft de secretaris-generaal van het departement van Justitie, mr. J. J. Schrieke, enkele gedachten ont vouwd over de plichten van bezetter en bezet Nederland. Schr. constateert allereerst, dat men ook in het Haagsche landoorlogsregle ment van 1907, dat hij tot uitgangs punt van zijn beschouwingen neemt, niet meer mag zien „dan een alge meen geldenden gedragsregel voor de oorlogsvoerenden in hun betrekkingen tot elkander en tot de bevolking". Voor alles staat ook hier de bedoeling om onnoodige wreedheid en hardheid in de oorlogspractijk te vermijden en te voorkomen. Na dan den aard der bezetting te hebben omschreven zij is er een door een nationaal-socialistlsche macht, waardoor haar aard onafwend baar beïnvloed wordt door de natio- naal-socialistische beginselen om schrijft mr, Schrieke de wettelijke be voegdheid van den bezetter om ten .slotte 'te wijzen op de plichten van ambtenaren en burgerij. Sedert half Mei 1940 bevindt Euro- peesch Nederland zich feitelijk onder het gezag van het vijandelijke leger, waardoor „het gezag van de wette lijke overheid feitelijk overgegaan is in handen van denfjene, die het ge bied heeft bezet". Dit wil tevens zeg gen, concludeert mr. Schrieke, dat de uitoefening van de souvereiniteit d.i. de regeeringsmacht in vollen om vang zoolang de oorlog duurt, fei telijk in handen van den bezetter ligt. ..Dit kan ook niet anders," voert mr, Schrieke aan „want practisch zou in het bezette gebied een geor dend leven niet meer mogelijk zijn, indien daar niet één gezag met kracht van wet voor allen heerschte. Met dit gezjg Is ook de bevoegdheid tot re- geeren, met name die om aan de be volking en ambtenaren bevelen en opdrachten te geven, aan de vroegere regeering, waar deze zich ook moge bevinden, ontvallen." Daaruit vloeit voort wat reeds vast gelegd werd in de geheime Aanwij zingen door het uitgeweken Neder- landsche gezag samengesteld: „Elke handeling van overheid of bevolking, gericht tegen de belangen van het be zettingsleger, wordt beschouwd als krijgsverraad en doet de schuldigen terecht staan voor den vreemden krijgsraad. De in functie gebleven Ne- derlandsche ambtenaar zal zich van dergelijke handelingen onthouden." Mr. Schrieke onderstreept de juistheid dezer opvattingen en schrijft in dit verband nog: „Verbiedt art. 45 van het Landoörlogsreglement den bezet ter de bevolking en dus ook de ambtenaren te noodzaken haar trouw te zweren, algemeen wordt het eischen van een loyaliteitsverklaring voor de ambtenaren volkenrechtelijk geoorloofd geacht, omdat de bezetten de macht daartegenover de positie van. den betrokkene waarborgt. Zoo erkennen ook de Aanwijzingen, dat het niet in strijd is met het volken recht, indien de bezetter het in func tie blijven van de Nederlandsche amb tenaren slechts toestaat op voorwaar de, dat deze zich uitdrukkelijk ver binden, zich, zoolang zij in functie zijn, te onthouden Van elke opzette lijke benadeeling van hem, bezetter." Ofschoon de brochure dit niet met even zooveel woorden zegt, vloeit uit haar strekking toch voort, dat niet alleen ambtenaren, beambten en ar beiders in openbaren diensten, maar £ok artsen, apothekers, vroedvrouwen en dierenartsen onder alle omstandig heden hun werkzaamheden normaal moeten voortzetten. Mochten zij daar in door overmacht tijdelijk worden roelw«dstriJd«n om het kampioen* sehap van den Amstel, over een trajeol van 4 K M zijn Zondag gehouden De winnende echt van „Delftsche Sport' onderweg CNF/De Haan/Paz m Flinke kerels me'den zich voor den strijd tegen het bolsjewisme KEURINGEN WAFFEN S.S., S.S. "YVACHTBATAILLZfc, LAND STORM NEDERLAND, KRIEGSMARINE, GERMAANSCHE S.S. IN NEDERLAND. Het S.S. Ersatzkomiuando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande formaties: 10 Mei 812 uur Rotterdam Deutsche Oberschule, Westerlaan 1 11 Mei 812 uur Den Bosch Hotel Noordbrabant, Markt 45 11 Mei 1518 uur Venlo Deutsches Haus, Egmoi.dstr. 16 12 Mei 812 uur Arnhem Café Royal 12 Mei 1518 uur Zwolle Hotel Gijtenbeek 13 Mei 812 uur Groningen Heerestraat 46 13 Mei 1517 uur Leeuwarden Huize Schaaf, Breestraat 15 Mei 813 uur Amsterdam Dam 4 Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen,, kolen etc. Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zicli eveneens aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Offic'er in .de Waffen S.S. kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn ver krijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen S.S. Amsterdam, Dam 4. Alkmaar, Langestraat 56. Heerlen, Saroleastraat 25. Groningen, Heerenstraat 46. Enschede, Hengeloschesteraat 30. en eveneens bij het S.S. Ersatzkommando, Korte Vijverberg no. 5 Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine AnnahmC- stelle West, Utrecht, Plompetorengracht 24. verhinderd, dan moeten ijij hun werk toch weer zoo spoedig als mogelijk is hervatten en dit allermeest ln het be lang van het volk zelf. Neemt men dit laatste belang voor oogen. dan behoeft het evenmin betoog, dat deze overwegingen ook vooral gelden voor de ondernemers en leiders, voor beambten en arbeiders van voor het leven der bevolking onmisbare bedrij ven. Maar ook voor allen, die betrok ken zijn bij voor de oorlogvoering on misbare bedrijven, want schrijft mr. Schrieke „Bij deze allesomvat tende oorlogsvoering worden niet al leen alle beschikbare economische hulpbronnen aangesproken, doch ook de geheele volkskracht der worste lende wereldruimten, zoo al niet strtjr. dend dan toch werkend, aan het to* tale front ingezet. En binnen deze ruimten verflauwen de nationale gren zen, omdat verdediging noch aanval der giganten-strijders zich daardoor laten stuiten: omdat het voortbestaan der volken binnen de strijdende vve- relddeelen een allenomvattende doel treffende ordening-en spreiding, als mede een zuinig en overdacht gebruik van de daarvoor overgebleven ar beidskracht, grondstoffen en produc tiemiddelen onvermijdelijk maakt." Daarom stzfat de bezetter op rust en orde ook en vooral in het economische leven en treedt hij met de strengste straffen op tegen hen, die niet alleen de voor de bevolking, maar ook de voor de oorlogsvoering onmisbare be drijven willen verstoren. Daarnaast voelt hij zich echter re- roepen door woord en daad en voor zoover de oorlogstoestanden dit toela ten, aan het Nederlandsche volk den weg te wijzen tot een betere toek^mrt. Dat ook vloeit Voort uit zijn natio- naal-socialisische roeoing. De bezet tende macht constateert mr. Schrie ke „ziet zich tevens verplicht, de Nederlandsche volkskracht en haar voortbrengingsvermogen niet slechts in stand te houden, doch 00 te voeren, ook met het bog op de taak, die na den vrede tn het .nieuwe Eurooa wacht". Maar de mogelijkheid daartoe wordt eerst gegeven, wanneer door wilsovereenstemming een hartelijke samenwerking is gegroeid. Oefen in het aanvoeren van bluschwater via een emmerket- tirtsr d.i. het doorgeven van ge vulde emmers water langs een rij menschen. Bij om» VrtywiUigar». Aan hat alnda de opleiding wordt de eed *(g*l*0d Vi PK Falkowikt/O/H/P m BINNENLAND VELDPOSTDIEF TERECHTGESTELD. Het bureau van den bevelheb ber der weermacht in Nederland deelt mede: De 21-jarige Alhertus Mulder, geboren te Soesterberg. was bij den Bahnpostdienst in het rayon van het Luftgaupostamt Amster dam werkzaam. Hij heeft daar van gebruik gemaakt, om op groote schaal veldpostpakketten en veldpostbrieven te ontvreem den. Behalve op tabakswaren had hü het vooral voorzien op con tant geld. Op deze wijze'maakte hij in den loop van den tijd bu na 25.000 RM. buit, die hij op en kele honderden R.M. na door bracht met vrouwen van lichte zeden en in ander lichtvaardig gezelschap. De misdadiger, die bijzonder wordt gekarakteriseerd door de verwerpelijke motieven van zijn handelwijze, is wegens voortge- zetten diefstal^ met gebruikma king van de door den oorlog, ver oorzaakte buitengewone omstan digheden als oorlogsmisdadiger door het Feldkriegsgericht ter dood veroordeeld. Het vonnis is voltrokken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1