Sovjet-aanval bij Sebastopol hervat irijl -Den Mi Jan.. te huis. zier. Een- ;chte es. ■van. Ie JAARGANG - No. 83 MAANDAG 8 MEI 1944 1. 48 en ING nd'j <iss( a.s, 5794 ■den te -ia 8 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LcidsC^fi EditS© Telef. Adm. 20935 - Teiel. Red. 20015 De benden op den Balkan DUITSCHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zaterdag luidt: ..Voor Sebastopol is de vijand, onder bijzonder hevig artillerie vuur en met onafgebroken ge bruik van sterke strijdkrachten van het luchtwapen weer tot den aanval overgegaan. Deze strand de op den taaien tegenstand en de vastberaden tegenaanvallen van formaties en eenheden van het leger en de marine, benevens van Roemeensche troepen. Duit sche jagers en slagvliegtuigen grepen doeltreffend in de gevech ten in en schoten zonder zelf ver liezen te lijden 30 Sow jet-Russi sche vliegtuigen neer. Ten Oosten van den Roemeen- schen Sereth zijn ook gisteren verscheidene vrij sterke aanval len der bolsjewieken ineengestort in het geconcentreerde afweer- vuur. Formaties gevechts- en slagvliegers hebben ook hier met succes onze afweer gesteund en 11 tanks vernietigd, benevens tal rijke stukken geschut en ravi- tailleeringsvaartuigen van den vijand. De bestrijding van het bolsje wistische spoorwegverkeer is overdag en des nachts met succes voortgezet. Sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht een geconcentreerden aanval ge daan op het station KiefDar- ntisa. Er ontstonden zware ver woestingen in de stationsinstal laties. Uit het iandingshoofd van Net- tuno en van het front in Zuid- Italië wordt levendige wederziid- sche activiteit van stoottroepen gemeld. Verscheidene vijandelij ke steunpunten werden met hun bemanning opgeblazen. In Oost-Bosnië hebben Duit sche troepen onder moeilijke ter reinomstandigheden en tegen' hier en daar harden weerstand in, vijf groote communistische benden uiteengeslagen. Tegelij kertijd verijdelden Duitsche en Bulgaarsche troepen, gesteund door eenheden van het Servische vrijwilligerscorps en nationale Servische formaties, de poging van communistische benden om vasten voet te krijgen in Servië. Amerikaansche bommenwer pers'-hebben in den loop van gis teren aanvallen gedaan op Ploesti en Turnu Severine welke schade en verliezen onder de bevolking ten gevolge .hadden. Door Duit sche en Roemeensche luchtver- dedi?ingsstrijdkrachten werden 47 der aanvallende vliegtuigen, hoofdzakelijk viermotorige bom menwerpers, ten val gebracht". Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Zondag luidt: „Voor Sebastopol zette de vijand zijn zeer krachtig door ar tillerie en slagvliegtuigen ge steunde aanvallen in den Noor delijken sector voort. Zij werden in heen-en-weergolvende ge vechten afgeslagen, plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. Boven de Krim werden door jacht- en slagvliegtuigen weder om 34. Sowietvliegtuigen neerge schoten. In de gevechten der laat ste weken heeft kapitein van Leucken, betaljonscommandant bij een grenadiersregiment, zich door buitengewone dapperheid onderscheiden. Ten Noorden van Jassy, ten Oosten van Polozk en ten Zuiden van Pskof bleven vrij zwakke aanvallen der bolsjewisten zon der resultaat. In de periode van 4 tot 6 Mei verloren de bolsjewis ten aan het Oostelijk front 140 vliegtuigen. Op het Iandingshoofd van Net- tuno stortten Verscheidene vrij hevige vijandelijke aanvallen in het geconcentreerde afweervuur of in den strijd van korten af stand in een. In den strijd tegen communistische benden op den Balkan verloor de vijand ift de maand April 11.380 dooden, 3871 gevangenen en talrijke overloo- pers. Amerikaansche bommenwer pers deden gisteren weer een aanval op verscheidene plaatsen in Roemenië. Vooral in het stads gebied van Kroonstad ontstonden schade aan gebouwen en verlie zen onder de bevolking. Drie-en- twintig vijandelijke vliegtuigen, meest viermotorige bommenwer pers, werden neergeschoten. Hierbij onderscheidden Roemeen sche jachtvliegers zich bijzonder. Bij den afweer van vijandelij ke. luchtaanvallen op eigen kon vooien vernietigden bescher mingsvaartuigen der marine, scheepsafweergeschut en mari ne-artillerie voor de kust van Noorwegen en Nederland en op de Zwarte Zee 15 bommenwer pers en torpedovliegtuigen. Voor de Zuid-Fransche kust vielen Britsche vliegtuigen het in dienst van het Roode Kruis varende Spaansche s.s. ..Christi na" aan, hoewel het duideliik was gekenmerkt. De bemanning leed verliezen. Ook de commis saris van het internationale Roo de Kruis werd gewond. Bij aanvallen van formaties vijandelijke bommenwerpers op het Westelijke bezette gebied werden vijf vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht lieten enkele Britsche vliegtuigen bom men vallen op West- en Zuid- west-Duitschland". TERREURAANVAL OP BERLIJN. Formaties Amerikaansche bom menwerpers hebben op 7 Mei s ochtends,, naar het D. N. B. verneemt.- geprofiteerd van de boven geheel Noord-Europa neersehende slechte weersom standigheden om opnieuw een terreuraanval te ondernemen op Berlijn. Zonder zicht wierpen de Amerikaansche bommenwerpers talrijke bommen neer op het stadsgebied van Berlijn. Hier door ontstonden schade en ver liezen onder de burgerbevolking. De Duitsche luchtverdediging was door het wolkendek van verscheidene lagen, deels op zeer groote hoogte, aanzienlijk in den afweer belemmerd. OOK BOMMEN OP BOEKAREST EN BELGRADO. Een sterke formatie Ameri kaansche bommenwerpers heeft Zondag Boekarest aangevallen. De zeer verspreid geworpen bommen troffen te Boekarest vooral de woonwijken. Volgens tot dusver ontvangen rapporten werden alleen door Duitsche jagers meer dan tien viermotorige bommenwerpers neergeschoten. Een deel van de binnengedrongen formatie viel nog de stad Belgrado aan en wierp daar eveneens bommen. Tijdens de voortdurende lucht gevechten traden ook Roemeen sche jagers met succes op. AMERIKAANSCHE DRUK OP ZWEDEN VERSTERKT. Naar de Engelsche nieuws dienst uit New York meldt, pu bliceerden de Amerikaansche cou ranten Zaterdag berichten van hun correspondenten uit Wash ington, waaruit blijkt, dat de Ver. Staten een versterkten druk uitoefenen op Zweden, om den uitvoer van kogellagers naar Duitschland stop te_ zetten. WAS EDEN IN MOSKOU? Het reeds in talrijke berich ten in de wereldpers tot uiting gekomen vermoeden? dat de Britsche minister van buiten- landsehe zaken, Eden, tijdens zijn recente „verlof" te Moskou is geweest, is thans nadrukkelijk bevestigd door den Engelschen consul in Barcelona, die het vol gende verklaarde, aldus Interinf: ..Eden heeft twee dagen in het Kremlin vertoefd om te trach ten, Stalins instemming te ver- KEURING GERMAANSCHE WEEPvSPORTKAMPEN. De eerstvolgende keuring voor de Germaansche weer- sportkampen is vastgesteld op Woensdag 10 Mei 1944 van 9—14 uur. Plein 1813 No. 3, te 's-Gravenhage. In aanmer king komen alle gezonde jon gens, die den leeftijd van 1G jaar bereikt hebben. Profiteer ook eens van deze 4 weken ontspanning. sport, veld dienst enz. in de prachtige bergstreken van Duitschland. Inlichtingen: aanmeldings- bureau voor Germaansche weersp^rtkampen. Konings laan 9. Utrecht. kriigen voor een hernieuwd uit stel van het tweede front. Sta lin heeft het Engelsch-Ameri- kaansche verzoek categorisch van de hand gewezen en op nieuw aangedrongen op de on verwijlde invasie in het Westen. In tegensteling tot den vroege- ren Russischen eisch, die altijd alleen betrekking had op de in-, vasie in het Westen, hebben de Russen thans een gelijktijdige landing aan de Kanaalkust en in het gebied van de Middelland- sche Zee verlangd." Uw veiligheid eischt zand en wa ter op alle verdiepingen. ARBEIDSDIENST VOOR VROUWEN IN HONGARIJE. In Mei begint ook in Honga rije de verplichte arbeidsdienst veor vrouwen. Voorloopig zul len meisjes, en vrouwen zonder kinderen, tusschen 18 en 30 jaar in voor den oorlog belangrijke fabrieken te werk worden ge steld. Fuseliers aan het Narwa- front. De laatste toebereidselen voor den aan val. De wapens worden schoonge maakt en nauwkeurig nagezien PK Schwoon/We/CNF/P m KEURINGEN WAFFEN S.S. (WIKING), S.S. WACHT - BATAILLON, LANQSTORM NEDERLAND, KRIEGSMARINE GERMAANSCHE S.S. IN NEDERLAND. Het S.S. Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande formaties: 10 Mei 812 uur Rotterdam Deutsche Obersehule, Westerlaan 1 11 Mei 812 uur Den Bosch Hotel Noordbrabant, Markt 45 11 Mei 1518 uur Venlo Deutsches Haus, Egmondstr. 1G 12 Mei 812 uur Arnhem Café Royal 12 Mei 1518 Zwolle Hotel Gijtenbeek 13 Mei 812 uur Groningen Heerestraat 46 13 Mei 1517 uur Leeuwarden Huize Schaaf, Breestraat 15 Mei 813 uur Amsterdam Dam 4 16 Mei 812 uur Utrecht N.V. Huis, Oudegracht 245 16 Mei 1517 uur Amersfoort SS. Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens, de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 1935 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmel den en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstel ling vrijgesteld. Officier in de Waffen S.S. kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn ver krijgbaar bij de navolgende nebenstellen der Waffen S.S. Amsterdam, ,Dam 4. Alkmaar, Langestraat 56. Heerlen, Saroleastraat 25. Groningen, Heerenstraat 46. Enschede, Hengeloschesteraat 30. en eveneens bij het S.S. Ersatzkommando, Korte Vijverberg no. 5 Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine Annahme- stelle West, Utrecht, Plompetorengracht 24. Bij enxe Vrijwilliger.. - In goed. k.m.r.edzeh.,, wljd.n d. ouder. Vrij willigen de jonger* in de irontgeheimen in Vt PK HoHmann/O/H/P m BINNENLAND REDE VAN MUSSERT TE HAARLEM. In het kader van de propagan- da-actie die thans dofir de N. S. B. te Haarlem en omgeving wordt gehouden, hebben Zater dagmiddag ongeveer 1200 Jeugd- stormers en 200 W.A.-mannen benevens een aantal leden der politieke organisatie een marsch door de stad gemaakt. Des avonds is een bijeenkomst, ge houden, waar Mussert sprak. „Er zijn. zoo begon de Leider, bij alle overige verschillen, twee soorte van menschen: de egoisten en de gemeenschapsmenschen. De egoisten hebben geep oog voor het offer, dat zoovelen aan de andere zijde brengen. Maar achter deze kleine groep staat de breede massa die van goeden wille is en die er naar verlangt, het land opgeheven te zien uit den staat van vernedering. Voor ons N S.B. ers, is thans de belangrijkste vraag, hoe wij deze massa de verzekerdheid kunnen geven, die zij behoeft, en de overtuiging, dat zij moet werken en offers moet brengen om te ge raken tot de vervulling van het ideaal: een vrij Nederland Na een beschouwing over de ooi-zaken van dezen oorlog zeide Mussert. dat Sovjet-Rusland geen ander doel kent dan de geheele wereld te doordingen met het bolsjewisme, een stre ven, waaraan Europa in de eer ste plaats ten offer moet vallen. Dit verklaart, dat in Europa een revolutie van het volksche socialisme ontstond, die niet, zooals de Fransche revolutie, via het liberalisme tot kapitalisme en klassenstrijd leidd. maar die gericht is op betere waarden. Marx moge gezegd hebben: de arbeiders hebben geen vader land, het' Nationaal-Socialistme zegt: de arbeider heeft wel dege lijk een vaderland. Het kapita lisme is internationaal, maar een volk. verbonden aan ziin bo dem is nationaal. Een volk ech ter. dat in onderlinge twee dracht leeft, kan nimmer kracht ontwikkelen. Het gaat in dezen oorlog niet om Dantzig of om den corridor, het gaat om het volksche socia lisme. Zal dit zich kunnen hand haver, in een zelfstandig Euro pa, of zal Europa ten offer val len aan Soviet-Rusland en Ame rika? Wat in dit laatste geval het lot van ons land zou ziin. hebben de heeren aan den over kant reeds medegedeeld: ..Ne derland gedegradeerd tot brug genhoofd van Amerika." Voor dit lot kan slechtss een vereenigd Europa ons behoeden een Euro pa. waarin geen oorlog me» zal ziin en dat sterk genoeg m om zich tegen vreemd geweld te beveiligen. Om dit te bereiken dient ook Nederland zijn deel bij te dragen en daartoe heeft de N.S.B. o"s volk steeds opgeroe pen. Zij heeft daarbij voor 1940 steeds tegenstand ontmoet, men wilde van verdediging niets we ten en het gevolg is niet uitge bleven. Indien hier geen Duit sche weermacht stond, zou ons land reeds langs slagveld zijn. Komt er hier een invasie, dan zal er geen steen op den anderen blijven en zullen honderddui zenden van ons volk zich tus schen de twee machtigste legers van de wereld bevinden. En daarom, aldus Mussert. is het zoo goed. dat hier de Ned. vlag voor u staat, gedragen door een lid van den Landstorm, die ge reed is om 'onze kust te verdedi gen. (Applaus). Ten slotte wees de Leider zijn kameraden op hun plicht te strijden en te volharden, luist in dezen tijd. die zooveel doet aanschouwen, dat niet' met Na- tionaal-Socialisme te maken heeft. „Ons geloof is. zoo besloot spr., dat ons volk nie ten gron de gaat, maar dat het zal groeien en gelouterd het nieuwe Europa zal binnengaan." Met het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus werd de bijeenkomst gesloten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1