Varen is mijn leven, varen is mijn lust! ZATERDAG 6 MEI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsch© Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 itirl, DE STRIJD AAN DE SERETH DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Vrijdag luidt: „Bij Sebastopol vielen Duit- )sche slagvliegtuigen vijandelijke artilleriestellingen aan en ver nietigden 26 werpers. In lucht gevechten werden door jagers 14, door slagvliegtuigen 15 *uj- andelijke vliegtuigen neerge schoten. Hierbij heeft zich lui- t tenant Lambert opnieuw bijzon der onderscheiden. Ten Oosten van de Roemeen- fi sche Sereth vielen de bolsjewis- «I ten tijdens den geheelen dag over een smal front in dicht op- eenvolgdene golven aan. Zij werden in samenwerking met formaties Duitsche en Roemeen- ft^sche slagvliegtuigen in harde ge vechten afgeslagen en verloren daarbij talrijke pantserwagens. In den afgeloopen nacht vie len sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen verscheidene aanvoerstations der bolsjewisten in het Noordelijke deel der Oekraine aan. Ten Zuidwesten van Kowel stortten hevige, door slagvlieg tuigen gesteunde plaatselijke aanvallen der bolsjewisten in het geconcentreerde vuur van onze wapens ineen. De vijand leed hier bijzonder zware, bloe dige verliezen. In Italië vonden behalve le vendige wederzij ds-che verken- nings- en stoottroepactiviteit geen groote gevechtshandelingen plaats. In den afgeloopen nacht viel een vrij zwakke vijandelijke formatie bommenwerpers bri sant- en brandbommen neer op het stadsgebied van Budapest. Vier der aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten. Bij het vliegen van Ameri- kaansche formaties boven de be zette gebieden in het Westen en naar Noordw.-Duitschland wer den gisteren overdag 11 vlieg tuigen neergeschoten. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen neer in het gebied van Keulen en Mannheim". OP EEN SMAL FRONT. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Sedert 2 Mei is aan de Sereth, de rivier die door de Roemeen- sche provincie Moldavië stroomt, een slag van buitengewone he vigheid aan den gang, die wel licht de inleiding vormt tot het verwachte groote offensief van het roode leger. Opvallend is de buitengewoon sterke opeenhoo- ping van troepen en materiaal, vooral van tanks, aan Sovjet- Russische zijde. Het front, waar tegen de bolsjewisten hun aan vallen richten, is nauwelijks vijftig kilometer breed en dit wijst er volgens militaire waar nemers op, dat zij zich ten doêl hebben gesteld, door de Duitsch- Roemeensche linie te breken en zich zoo den weg naar Roemenië te openen. Het concentreeren van zulke sterke strijdkrachten op een smal front is voor de Sovjet-Russen een nieuwe tak- tiek. Tot dusver heeft deze evenwel nog geen succes gehad, want het Duitsch-Roemeensche front heeft tegenover de over macht nog stand gehouden. De strijd speelt zich af op beide oevers van de Sereth, ongeveer tusschen Pascani en Famos. Ver der naar het Noorden onder neemt het roode leger minder krachtige aanvallen, die wel als afleidingsmanoeuvres bedoeld zijn. De aanvallen, die de Sov jet-Russen de vorige week bij Jassy hebben ondernomen, had den, naar men te Berlijn thans aanneemt, hoofdzakelijk ten doel de Duitsche legerleiding op een dwaalspoor te brengen en haar ertoe te brengen de in het Zuiden staande reserves in de zen eenen sector in den strijd te werpen, en vervólgens in den van reserves ontblooten sector tot den hoofdaanval over te gaan. De aanvallen aan de .Se reth zijn thans van een veel grootere hevigheid dan die der vorige week m het gebied van Jassy. Vooralsnog spreekt men in Duitsche militaire kringen nog niet van een Sovjet-Russisch of fensief. Weliswaar betreft het hier een groot opgezetten aanval, doch men wil eerst de ontwik keling hiervan afwachten alvo rens een oordeel te geven. Men houdt er intusschen van Duit sche zijde rekenihg mede, dat de bolsjewisten, hun gewoonte ge trouw, op andere punten van het front aanvallen op grootere schaal zullen ondernemen. Zelf hebben zij over hun nieuwen aanval nog met geen woord ge rept. Blijkbaar willen zij, zooals dit meestal het geval is, eerst het resultaat ervan afwachcten. De aanvallen richten zich, zoo als van Duitsche zijde ook ver wacht werd, in hoofdzaak naar het Zuiden. Kennelijk is het de bedoeling eengrzijds zich mees ter te maken van de Karpathen- passen, .anderzijds door te stoo- ten naar de Donaumonding, ter wijl de strategische opzet ten slotte schijnt te zijn, het afweer- front aan het wankelen te bren gen om de Zuidoost-Europeesche staten van Duitschland los te kunnen fnaken. LUCHTAANVALLEN OP BELGIë. Een groot aantal plaatsen in Vlaanderen en Walenland zijn Maandagmiddag en in den nacht van Maandag op Dinsdag ge bombardeerd. Vooral Leuven heeft vele slachtoffers te betreu ren. Maandagmiddag werd ook de reeds zwaar geteisterde stad Mechelen opnieuw door Anglo- AmerikaansChe bommenwerpers aangevallen. De historische On ze Lieve Vrouwkerk van Hans- wiick werd getroffen. De er naast gelegen pastorie is in een puinhoop herschapen. In totaal zijn waarschijnlijk 3 h 400 bur gers gedood STEUNPUNTEN OP GROENLAND GEREED GEKOMEN. Honderden Amerikaansóhe in genieurs zijn volgens een Reu- teTberidht zoojuist van Groen land "naar de Ver. Staten terug gekeerd. Gelijktijdig werd bé kend gemaakt, dat op Groen land groote steunpunten gereed zijn gekomen na twee jaren heroieken strijd tegen de ele menten. Naar de New-Yorksche correspondent van de ..Evening Standard meldde, zijn op dit strategisch zeer gunstig gelegen gebied in het Noorden groote vliegvelden, hangars, alsmede troepenkampen en radiostations gereed gekoimen en in gebruik genomen. Gebruik uw telefoon niet bij luchtalarm of bominslag. ADMIRAAL KOGA GESNEUVELD. De opperbevelhebber der ver- eenigde Japansohe vloot, admi raal Koga, is in Maart bij de uitoefening van zijn militaire plichten in de eerste frontlinie gesneuveld, toen hij aan het front uit een vliegtuig de opera tie leidde. Admiraal Soömoe Tojoda is benoemd tot zijn op volger. GANDHI VRIJGELATEN. Naar de Britsche berichten dienst meldt, heeft de Britsoh- IndisChe regeering besloten Gandhi onvoorwaardelijk vrij te laten „met het oog op de medi sche rapporten over zijn gezond heidstoestand". De mahatma zou op 6 Mei te 8 uur des ochtends uit de gevangenschap worden ontslagen. BINNENLAND Ned. boeren en tuinders naar het Oosten vertrokken. Dins dagavond is opnieuw een aantal Nederlandsche boeren en tuin ders naar het Oosten vertrokken. Ditmaal waren het 40 man, al len Nederlanders, die -reeds hun plicht in het Oosten vervulden. Deze boeren en tuinders vorm den in zeer korten tijd het der de contingent, dat naar de land bouwgebieden in Oost-Europa is uitgetrokken, zoodat er thans in totaal meer dan honderd man opnieuw zijn vertrokken. De Ne derlandsche boeren en tuinders zullen thans worden ingezet op bedrijven van 100 tot 400 HA., dicht bij elkander gelegen, zoo dat weldra gesproken zal kun nen worden van een Neder- landsch landbouw-centrum. Door de Nederlandsche Oost-Compag nie is met het oog daarop een klein z.g. Betreuungs-Komman- do4 uitgezonden, dat belast is met de behartiging van de be langen dezer Nederlanders. De uitgezonden boeren en tuinders zijn bijeengekomen in hotel Hof van Holland te Den Haag. Deze bijeenkomst was belegd door de afdeeling Oostzorg van het Ne- derlandsch Oost Instituut en had ten doel de Nederlanders van voorlichting te dienen en hen op de hoogte te brengen van de maatregelen te hunner behoeve genomen. Voorts was gelegen heid om over den inzet van ge dachten te wisselen en onder ling ervaringen uit te dragen. Op het station zijn de Nederlan ders uitgeleide gedaan. Het af scheid was hartelijk en de stemming uitstekend, hetgfeen weer eens bewijst, dat de pio niersgeest in ons volk nog niet uitgestorven is. "Waarschuwing stroopakken. De hoofdinspecteur voor de be scherming van de bevolking te gen luchtaanvallen vestigt de aandacht op het volgende: 1. Het gebruik van stroopak- pan ('balen geperst stroo) voor het inrichten van schuilplaatsen zonder meer is levensgevaar lijk. 2. Stapelingen van stroopak- ken vertoonen dermate geringen weerstand tegen luchtdruk en luchtzuiging, dat elke veiligheid tusschen deze stapelingen illu soir is. Ze worden plat tegen el kaar gedrukt. 3. Stapelingen van stroopak- ken, welke binnenshuis voor het samenstellen van z.g. scherf- vrije ruimten worden 'toegepast, verhoogen het brandgevaar aan zienlijk. 4. Betere beveiliging tegen scherven van in de nabijheid ex- plodeerende bommen wordt nau welijks verkregen. 5. Engelsche staafbrandbom- men doorboren b.v. een dubbele rij stroopakken volledig. Wat wel kan. 1. Tegen onderlinge verschui ving verankerde stroopakken kunnen als binnenbekleeding van met voldoenden grond over dekte seherfvrije schuilplaatsen gebruikt worden. 2. Toepassingsvoorbeelden van met eenvoudige middelen te con- strueereri soh uil-gelegenheden voor zelfbescherming worden binnenkort den plaatselijken luchtbeschermingsleiders toege zonden, tot wie ieder zich om in lichtingen kan wenden. Postcheque- en girodienst. C'hèques met spoedbehandeling op Zaterdag (ook telegrafische spoedbehandeling) moeten van Zaterdag, 13 Mei af voor 10 uur op het centrale girokantoor te 's-Gravenhage zijn ontvangen om nog dpn zelfden dag behan deld te worden. Thuisbezorging van bedragen van chèques op naam kan van 15 Mei af niet meer geschieden. VOORPOSTENBOOTEN DER KR1EGSMARINE LOOPEN UIT. NEERLANDS JEUGD STRIJDT VASTBERADEN NAAST HAAR DUITSCHE KAMERADEN. EN VROOUJK KLINKT VAN BOORD TOT BOORD WIJ VAREN UIT ROND ZUID EN NOORD; VOORUIT NU JONGENS. VLUG IN 'T WANT HET IS VOOR VOLK EN VADERLANDI a Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlandet tusschen 17 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannabm©« 'stelle West, Plompetorengracht 24, Utrecht: alle Hafen- en OrtrltotpaMD* 'dnnturen en bij de verschillende -Meldestellen in Nederland, KEUKING GERMAANSCHE WEERSPORTKAMPEN. De eerstvolgende keuring voor de Germaansche weer- sportkampen is vastgesteld op Woensdag 10 Mei 1944 van 9—14 uur. Plein 1813 No. 3, te 's-Gravenhage. In aanmer king komen alle gezonde jon gens, die den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. Profiteer ook eens van deze 4 weken ontspanning, sport, veld dienst enz. in de prachtige bergstreken van Duitschland. Inlichtingen: aanmeldings- bureau voor Germaansche weersportkampen, Konings laan 9, Utrecht. Zee- en kustvisscherij aan vergunning gebonden. Zooals reeds is geschied met de IJssel- meervisscherij is thans ook blijkens in het Voedselvoorzie ningsblad opgenomen verorde ningen van het Bedrijfschap voor Visscherijproducten uitoefe nen van de zee- en kustvissche rij van een vergunning van dit Bedrijfschap "afhankelijk gesteld. Aan de vergunning kunnen voorwaarden verbonden worden. De nieuwe verordeningen rege len tevens den aanvoer van visch door zee- en kustvisschers. POST VOOR VRIJWILLIGERS. Het SS-Ersatzkommando Nie- derlande in den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-SS. of die in Lazaretten. Genesungsheime enz. liggen, het volgende bekend: Alle brieven, tijdschriften en pakjes moeten in het vervolg ge adresseerd ziin als volgt: An das SS-Hauptamt. d ii/2 Deutsche Dienstpost Maastricht. zur Weiterleitung an: (naam): (veldpostnr., of adres):.... Daardoor zal de verzending van de veldpost in het vervolg minder vertraging ondervinden. Brieven, tijdschriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pak jes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpakken. Tot 20 gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulassungsmarken voorzien zijn als deze naar veldpostnum mers gezonden worden en mogen niet zwaarder ziin dan 100 gram. Zwaardere pakjes ook met 2 Zulassungsmarken ziin niet toegelaten. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpost- nummers. mogen niet zwaarder ziin dan 1000 gram. Tijdschrif ten en kranten mogen ook aan veldpostnummers zonder Zulas- sungsmafke verzonden worden. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchloostzegels voorzien en op den brief moet vermeld zijn: luchtveldpost. luchtveldpost- zegels en toelatingszegels worden door de vrijwilligers aan hun fa milieleden gezonden. Het is in het belang der fami lieleden zelf. dat dan de voor schriften nauwkeurig de hand ge houden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats' van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijdschriften en pak jes voor de vrijwilligers niet meer naar het SS-Ersatzkomman do Nicderlande in den Haag ge zonden worden. De veldpost voor de vrijwilli gers wordt door de Hollandsche post aangenomen en in plaatsen waar kantoren van de Duitsche dienstpost gevestigd zijn, kan men de veldpost daar bezorgen. Ook kan men bij de Duitsche dienstpost geld verzenden op veldpostwissels voor de vrijwil ligers bij alle eenheden der weermacht en Waffen-SS.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1