Ie JAARGANG - No. 81 VRIJDAG 5 MEI 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LsidscIlG Editie Tele?. Adm. 20935 Telef. Red. 20015 4de strijd aan de sereth DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. 1 Het Duitsche weermachtsbe- fticht van Donderdag luidt: 9 „Voor Sebastopol en aan den Jfceneden-Dnjestr werden plaat- «a ielijke aanvallen der bolsjewis ten afgeslagen. Ten Oosten van je Sereth zette de vijand zijn Daanvallen met sterke strijd krachten voort. Alle pogingen Ier Sovjets om door onze stel lingen heen te breken, werden Nook gisteren in verbitterde ge rechten en door vastberaden te genaanvallen Verijdeld. 64 Vijan- ilJdelijke pantserwagens werden hierbij vernietigd. Formaties Duitsche en Roemeensche ge rechts- en slagvliegtuigen brach ten den aanvallenden bolsjewis ten zware verliezen toe. In her haalde aanvallen vernietigden zij nog 31 vijandelijke^oantser- wagens, talrijke stukken ge schut en een groot aantal ravi- g tailleeringsvoertuigen. Sterke eskaders gevechtsvlieg- tuigen bestookten in den afge- loopen nacht v vijandelijke ver- keersdoelen en troepen in het Jgebied ten Noordwesten van Jassy. Het onder bevel van lui tenant-kolonel Nordmann staan de jachteskader Moelders fieldt zijn 8.000ste overwinning in de lucht. In het landingshoofd van Net- tuno werd een na krachtige voorbereiding door artillerie en granaatwerpers ondernomen vij andelijke aanval afgeslagen. Duikbooten vielen in de Noorde lijke IJszee een naar Engeland varend, door torpedojagers en vliegtuigen van een vliegtuig moederschip krachtig beschermd convooi aan. Zij brachten acht torpedojagers en convooivaar- tuigen tot zinken en torpedeer den vijf schepen met een geza-" menlijken inhoud van 30.000 b. r. t. Twee dezer schepen zonken onmiddellijk. Het zinken van de overige schepen kon met zeker heid worden waargenomen. Tijdens deze operaties, die ver scheidene dagen duurden, heb ben zich de duikbooten onder bevel van de luitenants-ter-zee eerste klasse Lange en Herrie bijzonder onderscheiden. ,1 Duitsche motortorpedobooten |j torpedeerden in de Adriatische Zee in den nacht van 2 op 3 Mei een vijandelijke torpedoboot. Bij den afweer van Britsche luchtaanvallen op Midden- Frankrijk werden in den afge- loopen nacht 51 viermotorige vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Kapitein Bergmann, staffelkapitaen van een eskader nachtjagers, vernietigde alleen zes viermotorige bommenwer pers. Enkele Britsche storingsvlieg tuigen wierpen in den afgeloo- pen nacht bommen neer in het gebied van Mannheim". DE TOESTAND AAN HET ZUID-ITALIAANSCHE FRONT. Van bevoegde zijde is gisteren te Berlijn een overzicht gegeven over den toestand aan het Zuid- Italiaansdhe front in verband met het feit, dat het thans pre cies acht maanden geleden is, dat de Engelschen via de Straat van Messina het Italiaansche vasteland in Calabrië betraden. Allereerst verklaart men, dat aan het Italiaansche front de lange gevechtspauze nog steeds voortduurt. Men voegt hieraan toe, dat door de weersomstan digheden groote krijgsoperaties op het oogenblik nauwelijks mo gelijk zijn. Toen acht maanden geleden de Engelschen en Ame rikanen in een betrekkelijk snel tempo hel leege Zuid-Italiaan- !sche gebied bezetten, verliepen de gebeurtenissen tamelijk snel. De vijanden der Spilmogendhe- den slaagden er in om in de eer ste maand tijdens een opmarsch 400 KM. af te leggen. Maar dan trad in het gebied Salerno-Na- pels op verrassende wijze het eerste Duitsche verzet in wer king. Dit leidde tot een plotse linge vertraging van de En- gelsch-Amerikaansche operaties. In de afgeloopan zeven maanden veroverden de Anglo-Amerika- nen ondanks hun verpletterende overmacht aan troepen en oor logsmateriaal, vooral echter dank zij hun groote over macht in de lucht, slechts dage lijks ongeveer 300 meter ter rein, d.w.z. in 200 gevechtsdagen slaagden de Engelschen en Ame rikanen er maar in, om ondanks de landing bij Nettuno-Anzio op 22 Januari 1944 slechts 60 KM. op te rukken en hun front naar het Noorden te verschuiven. DE „ONZEKERE FACTOREN" VAN DEZEN OORLOG ARTIKEL VAN DR. GOEBELS IN „DAS REICH". Rijksminister dr. Goebbels houdt zich in zijn artikel in „Das Reien" bezig met ae „on- zeKere factoren" van dezen oor log. De vooruitzichten van de zen oorlog, zoo senrijit hij daar in o.a., zyn zoo lang nog onze ker, als de beslissende factoren van ae komende ontwikkeling nog onopgehelderd blijven. Zoo lang de luchtoorlog nog onbe slist en de vorming van een tweede front nog uitsluitend een kwestie van zenuwenooriog blijft, moet de oorlog nog al een open vraag worden beschouwd. Doch de vijand weet natuurlijk even goed als wij, dat beide factoren voor hem net zoo veel gevaren in zich bergen als voor ons. Het is niet zoo. dat hij zich in het eene of het andere opzicht een nederlaag zou kunnen permittee- ren zonder daardoor zijn .laatste kansen op oyerwinning volko men te verbiezen. Er zijn geen andere meer voor hem. Een luchtoorlog van dezen omvang zonder volkomen duidelijk resul taat is slechts een zinloos ver bruik van zeer waardevolle men- schen en materiaal, meer niet. Een afgeslagen invasie beteekent voor dem vijand het opgeven van zijn Hktste kans om dezen oor log met succes te beëindigen. Want de invasie in het Westen behoort tot de beslissende pogin gen om een fundamenteele wen ding aan den oorlog te geven, die niet kunnen worden her haald. Niet voor niets draalt men te Londen en Washington steeds weer met de laatste be slissingen en stelt men de beslis sing uit. die, is zij eenmaal ge vallen, onherroepelijk is. Wij weten, dat de voorbereidingen voor de invasie aan den kant van den vijand vrijwel gereed zijn. Wat zich dus in deze dagen en weken rond deze kwestie af speelt is meer tactiek en zenu wenoorlog dan werkelijke mili taire actie. Daartoe behoort de luohtter- reur. Men zal te Londen en te Washington wel nauwelijks in ernst veronderstellen, dat deze onze verbindingen naar het Wes ten op beslissende wijze zou kunnen verlammen. Niet alleen de vijand, zoo vervolgt dr. Goebbels. heeft vol doende tijd gehad om een inva sie voor te bereiden, doch ook wij om deze af te slaan. De lei dende Anglo-Amerikaansche kringen baseeren hun voor naamste verwachtingen op hun huidige overmacht in de lucht. Deze wordt door ons geenszins bestreden. Wij moeten echter de stelling, dat de vijand ons jacht wapen heeft uitgeschakeld of dat volgens den stand van zaken daarvoor hem ook maar een kans zou bestaan, als een ern stige vergissing van de hand wij zen. Ook onze vliegtuigfabrieken ken hij niet meer op beslissende ■wijze treffen. Reeds voor zijn laatste systematische aanvallen waren deze zoo veilig en onaan tastbaar gedecentraliseerd, dat ze nauwelijks nog ernstig te kwetsen zijn. Overigens heeft het voorbeeld van Cassino be- De Kriegsmarine Voor Neerlands jeugd niet al leen een strijdformatie bij uit nemendheid, doch tevens in meerdere opzichten een schitte rende leerschool voor de toe komst. Sinds eeuwen leeft en werkt het Nederlandsche volk in innige verbondenheid met de zee en het behoeft derhalve geen ver wondering te baren, dat. nu Ne derland reeds sedert een viertal jaren van de wereldzeeën afge sloten is, velen uit het lood ge slagen en den juisten koers kwijt gsraakt zijn. Het gemis van de prachtige koopvaardijvloot, het gemis van het enorme scheepvaartverkeer in havens als Rotterdam en Am sterdam. de onzekerheid omtrent het lot van duizenden Nederland sche zeelieden, dit alles doet ve len de toekomst donker inzien en heeft hun het vertrouwen in de herrijzenis van Nederland doen verliezen. Zij vergeten hierbij echter, dat het een typische karaktertrek van het Nederlandsche volk is, om juist in tijden van tegenspoed en beproeving door ijzeren vol harding en koppige vastberaden heid het veelal onmogelijk ge achte toch te bereiken. Zoo zien wij ook thans, dat Neerlands jeugd, als de beste vertegenwoordigers van het volk ondanks alle remmende en be lemmerende factoren den weg naar zee hervonden heeft en dit nu vonnt de beste garant voor Neerlands toekomst. Immers, de ieugd hervond dezen weg op een bijzondere en voor de toe komst van het Nederlandsche volk zeer belangrijke wijze. nl. via de Kriegsmarine, waarbij de vrijwilligers zich reeds bij dui zenden meldden. Hiermede leve ren zij niet alleen een belang rijke bijdrage in den grooten Furopeeschen vrijheidsstrijd doch bouwen ook voor zich zelf een toekomst op. waarvan slechts weinigen een begrip hebben. Voor ieder een toekomst. Is eenerzijds de militaire scho ling voor iederen iongen man reeds van onschatbare waarde, daarnaast biedt de Kriegsmarine een veelzijdigheid in opleidings mogelijkheden, die ook voor het verdere leven van zeer groote waarde is. Met recht kan dan ook gezegd worden; wezen, dat luchtbombardemen ten. hoe massief dan ook. geens zins voldoende zijn om een hech te verdedigingslinie te doorbre ken. wanneer daar niet de su perioriteit der troepen te land bijkomt. Dat deze aan vijandelij ke zijde aanwezig zou zijn, waagt men ook in Londen en in Washington niet te beweren. Er gaat geen dag en geen nacht voorbij, dat wij niet met de invasie rekening houden. Daarom is in Duitschland ook niemand nerveus. Wij zouden thans niet graag in de schoenen staan van hen. die aan vijandelijke ziidc de in vasie moeten verantwoorden. Want deze moeilijke tocht naar de Europeesche kust zal nog een aantal verrassingen van onzen kant naar voren brengen, die in de berekening in het geheel niet ziin opgenomen. De Anglo-Amerikaansche sol daten, die nu weldra tegen den Atlantikwall storm zullen moe ten loopen, verdedigen geen va derland, dat zich in eevaar be vindt. Want niemand bedreigt dat, of heeft ooit het plan daar toe gehad. Onze soldaten strij den daarentegen voor hun va derland en voor de veiligheid van hun continent. Wij zijn niet bang voor de be slissing. zoo besluit dr. Goebels. Factoren van onzekerheid, die daarin een toonaangevende rol zullen soelen, zijn voor ons ele menten van een souvereine ze kerheid voor on; zelf en yoor on ze kansen. „Bij de Kriegsmarine levert men niet alleen zijn bijdrage voor den strijd voor het heden, doch doorloopt tevens een prachtige beroepsleerschool, waarvan later de vruchten ge plukt kunnen worden." Voor velen zal dit niet direct duidelijk zijn. Velen ook be schouwen. zeer ten onrechte, den militairen diensttijd als „verloren tijd" en daarom vol gen hier eenige voorbeelden, die voor een ieder duidelijk zullen zijn. Voor iederen Nederlander, die als vrijwilliger bij de Kriegsmarine dient, bestaat de mogelijkheid ook in de toe komst bij de marine te blijven en zoo hoog op te klimmen als zijn capaciteiten dit moge lijk maken. m. a. w. de offi ciersloopbaan staat voor een ieder open. ongeacht schoolop leiding, financieele omstandig heden e d. Wenscht men wel zeeman, doch geen militair te blijven, dan kan men over gaan naar de koopvaardij en is de bij de Kriegsmarine opge dane zeemanschap van zeer groote waarde. Bovendien wordt aan reeds gediplomeer de koopvaardij-officieren, die als vrijwilliger bij de Kriegs- marie dienen, de gelegenheid gegeven na voldoenden vaar- tijd voor een boogeren rang verder te studeeren. Daarnaast zi.in er nog velen, uit alle mogelijke toeroepen afkomstig, die zich thans in de rijen dei Europeesche vrij heidsstrijders ter zee geschaard hebben, doch na afloop van den oorlog weer in het be drijfsleven aan der wal willen terugkeeren. Is dit mogelijk en zoo ia. zullen zii dar. niet een hcc1. eind achte^n ?«?.Vonften zijn t. o. v. hen. die niet actief aan den strijd hebben deelge nomen? Het is niet alleen mogelijk om na afloop var den oorlog weer in het bedrijfsleven aan den wai terug te keeren. maar een ieder, die dit wenscht, is bij voorbaat verzekerd van een plaats, ja. van een goede plaats, omdat hij te*allen tijde voorrang heeft t. o. v. hen, die liever toekeken hoe anderen de kastanjes uit het vuur haalden, dan zelf de handen uit de mouwen te steken toen het vaderland hun hulp drin gend noodig had. Waren zij „vakman" toen zij he> blauw der marine aantrokken, bijv. metaalarbeider, motordrijver, macanicien, timmerman, kok, kantoorbediende, administra teur. journalist, enz,, dan heb ben zij. doordat de Kriegsma rine haar menschen na de mi litaire- en zeevaartopleiding daar plaatst, waar zij door na tuurlijken aanleg het meest presteeren kunnen, gedurende hun diensttijd niet alleen hun vakbekwaamheid op peil ge houden, doch daarnaast ook zeer veel bijgeleerd, zoowel in theorie als praktijk. Nemen wij ten slotte nog hen, die bij hun indiensttre ding geen „vakmensehen" wa ren, hetzij door de, aan een ieder bekende demoralisee- rénden invloed der laatste 10 jaren, hetzij door hun nog jeugdigen leeftijd (indiensttre ding is mogelijk' bij het be reiken van den 17-jarigen leef tijd). Een betere opleiding, een betere leerschool, een betere ondergrond om later op voort te bouwen, dan de Kriegsmari ne biedt, ie niet denkbaar Hier toch wordt de jeugd ge vormd tot kerels, waar het va- .derland later trots op kan en zal zijn, vastberaden, kei harde, betrouwbare steunpila ren voor de komende gene ratie. Er is een verwijdering tus- schen ouders en kinderen. Vele ouders in Nederland ge raken in d-en laatsten tijd steeds DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 7 Mei van 11.30 tot 11.45 uur over den zen der Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp: ..Rijksgedachten". verder van hun zonen verwij derd. doordat zij geen begrip heb ben en ook veelal niet kunnen hebben voor hetgeen in de jeugd van heden leeft. Zij beseffen niet, dat» de oorlogsjaren hun kinderen heel anders hebben ge maakt. heel anders moesten ma ken. dan zij zelf in hun jeugd zijn geweest. Deze oorlogsjaren, deze jaren van stri,jd. van dapperheid, van offerbereidheid, heeft in de jeugd van heden een geest doen herleven, die sedert tientallen van jaren in het Nederlandsche volk volkomen dood is geweest, de geest van het heroisme. Begrijpt dit ouders, en be grijpt dan tevens, dat hoe zwaar het u ook veelal vallen zal, uw dierbaar kind af te staan, u het nimmer zult kunnen verantwoor den hem in dit opzicht eeniger- lei moeilijkheden in den weg te hebben gelegd. Door het heroisme der jeugd zal Nederland uit de duisternis van het heden straks komen te staan in het stralende licht der nieuwe toekomst Eens zal in de geschiedenis boeken over dezen grooten tijd geschreven worden, en ook dan zal de ieugd. zooals steeds, vol spanning den heldenstrjid van het voorgeslacht doorleven. Maar vóór dien tijd. over 10, 15 of 23 jaren, zullen uw eigen kleinkinderen op school hooren vertellen over een dwaze wereld met veel goud en vele produc ten, maat met nog meer ellende, werkloosheid en andere wantoe standen. Zij zullen hoeren ver tellen van den strijd van kleine groeupen idealisten tegen sociale ongerechtigheid, van den groei dezer groepen tegen alle, voor hen natuurlijk volkomer onbe grijpelijke. verdrukking in. Met spanning zullen zij dezen strijd op den voet volgen, met schaam te zullen zii van zekere periodes in Nederlands geschiedenis kennis nemen, maar tenslotte zal ook hur hart van trots en blijd schap sneller kloppen bij het vernemen van de heldendaden der Nederlandsche strijders aan de Europeesche fronten te land en ter zee. En zeer vele kinderen zul len dan met van blijdschap stra lende oogen en met van geluk trillende stem kunnen uitroe pen: ook mijn vader was daarbij. Ouders in Nederland, toekom stige grootouders, kunt u zich verantworden wanneer straks uw kleinkinderen zullen moeten vernemen dat hun vader, door uw schuld, niet behoorde tot hen, die bereid waren te strijden voor hun vaderland? Wilt u het uw zoon. als toe komstige vader, aandoen, dat hij straks met het schaamrood op zi'n kaken zal moeten verklaren: Helaas kind, neen. ik was er niet bij?" Ouders in Nederland, opvoe ders van Neerlands jeugd, denkt over dit alles eens rustig na. Staart u niet blind op wat vroe ger was, iaat u niet misleiden door valsche voorlichting, maar tracht de zaken te zien zooals zij zijn, los van alle bijkomstighe den. Zware offers zijn gebracht worden nog dagelijks gebracht, en zullen ook in de naaste toe komst nog gebracht moeten worden. Hoe zwaar deze offers zullen zijn. niemand kan dit zeggen, maar wétende dat het gaat om het voortbestaan van het volk. dat ons lief is, om de toekomst van de jeugd, zullen zij te dra gen zijn en dus gedragen wor den, als het kan door allen, zoo met, dan alleen door helden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1