Nieuws van over zee iJE i., I •kki v ilial 51 all Te JAARGANG - No. 80 DONDERDAG 4 MEI 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kanleor: Papengracht 32 - Giro 103003 LsidscllS Edits© Telef. Adm. 20935 - Telel. Red. 20015 SOVJET-AANVAL AAN DE 5ERETH VERIJDELD aarJ DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe 5j ;cht van Woensdag luidt laai „Aan weerszijden van den mid- 5 enloop van de Sereth gingen de jlsjewisten gisteren over een kEI nal front met sterke infanterie- R. i pantserstrijdkrachten en tal- ijke slagvliegtuigen tot den daar erwachten aanval over. De be- ogde doorbraak werd door het j|aaie verzet en de onmiddellijk olgende tegenaanvallen der Juitsche en Roemeensche troe- '06 en verijdeld. In harde gevech- - ;n werden 160 pantserwagens tukgeschoten, waarvan 65 door 1EI luitsche en Roemeensche ge I. echts- en slagvliegtuigen, die de >rP evechten van het leger op schit- —gerende wijze steunden. De vijand ed zware, bloedige verliezen lovenloop van den Dnjestr mis- ukten plaatselijke aanvallen der jolsjewisten. Hongaarsche troe- len vernietigden verscheidene Üandelijke eenheden, fml Ten Zuidwesten van Kowel zet ■R' e de vijand met versterkte strijdkrachten zijn aanvallen 51 reort. Zij werden in verbitterde -r- [evechten afgeslagen. Het eska- K Ier slagvliegtuigen 77 onder be „e, rel van den commodore, drager V i ran het eikenloof luitenant-kolo- i iel Bruck. heeft zich. bij de ge en rechten aan het Oosteliike front bijzonder onderscheiden. In het landingshoofd van Net- k.iuno werden verscheidene aan N rellen met vele verliezen voor ren vijand afgeslagen. Van het taliaansche Zuidelijke front worden geen gevechtshandelin- ;en van beteekenis gemeld. Duitsche gevechtsvliegtuigen 1U1 iombardeerden in den afgeloo- 1 jen nacht met goede uitwerking '20 nunitje- en ravitailleeringsop- nd ilagplaatsen van den Vijand in te. iet landingshoofd vaffc Nettuno. d Amerikaansche bommenwer- rElpers ondernamen gisteren een erreuraanval op woonwijken van 70dde stad Florence. Talrijke huizen werden vernield. De bevolking leed verliezen. Vijf vijandelijke .hojvliegtuigen werden neergescho ten. g Enkele Britsche vliegtuigen 3gjwierpen in den afgeloopen nacht bommen neer op West-Duitsch gebied''. Het voorspel van een nieuwe serie slagen. De bolsjewistische groote aan- he val in het gebied ten Westen van llii Jassy vormt ongetwijfeld het IG voorspel van een nieuwe serie •he slagen, zoo schrijft de militaire 71 correspondent van het D.N.B., ie Martin Hallensleben De groote bolsjewistische aan val, die door de opperste Duit jjjsche oorlogsleiding op grond van uitgebreid verkenningsmateriaal ^verwacht werd, is Dinsdag, 'wel- ^üiswaar voorloopig op een smal terrein, begonnen. Tusschen Pas- cani aan den Westelijken oever van de Sereth en Targoel-Froe- ie mos ten Westen van Jassy, dus ?3(langs de van Oost naar West loo iende spoorlijn van Jassy naar Pascani, doen de bolsjewisten on- onderbroken aanvallen op de J Duitsch-Roemeensche stellingen, blijkbaar met het -doel naar Ro man en Piatra door te stooten en de Karpathen te bereiken. Het is kenmerkend, dat de aanvaller, ondanks het massale gebruik van strijdkrachten, niets heeft kun nen bereiken. Het Duitsch-Roe meensche front heeft verrassend bewezen tegenstand te kunnen bieden, zij het dan ook, dat men gewoonlijk bij een dergelijken massalen aanval op een nauw ge bied tenminste rekening moet houden met aanvankelijke suc cessen. Hieruit blijkt, dat de Duitsch-Roemeensche leiding, die kennis droeg van de kracht van de te verwachten vijandelijke onderneming, tijdig genoeg voor zorgsmaatregelen heeft getroffen, om den bolsjewistisohen storm loop krachtig en met succes het hoofd te kunnen bieden. Voorzoover men het uit de jongste berichten der frontstaven kan beoordeelen staat het nog geenszins vast, dat zich uit deze eerste groote bolsjewistische voorjaarsonderneming het aller wegen verwachte groote offen sief zal ontwikkelen. Ongetwij feld draagt deze aanval echter het karakter van een voorspel daartoe. In militaire kringen in de Rijkshoofdstad verwacht men, dat de gevechten in dit gebied successievelijk zullen toenemen. DE DRUK DER GEALLIEERDEN OP DE NEUTRALEN. Siegfried Horn over de Spaansche overeenkomst. De diplomatieke correspondent van het D.N.B., dr. Siegfried Horn, schrijft: Het Spaansche ministerie van buitenianosche zaken heeft Dinsaag medege deeld, dat met Engeland en de Ver. Staten een overeenkomst is gesloten, krachtens welke Span je de wolframleveraties aan Huitschland beperkt, de werk zaamheden van- het Duitsche consulaat-generaal in Tanger worden gestaakt en de levering van olie aan Spanje door de Anglo-Armerikaansc'he mogend heden zal worden hervat. In bevoegde Duitsche kringen is nog gepn reactie op deze maatregelen te vernemen. Des ondanks kan men, zonder op een eventueele ofScieele verklaring vooruit te loopen, zeggen, dat Spanje voor de aan de Anglo- Amerikanen verle ide politieke en economische concessies uit- siuitend economische facilitei ten, echter geenerlei politieke voordeelen heeft verkregen. Aan de principieele vijandigheid fn net bijzonder van Engeland je gens het falangistische regime, waarvan generaal Franco de re presentant is, zullen ook deze concessies niets verandereh. Portugal eveneens onder druk. Jn Duitsche politieke kringen is men er van overtuigd, dat Engeland en de Ver. Staten bin nenkort ook Portugal de duim schroeven zullen aanzetten om vermeende voordeelen voor hun oorlogvoering te verkrijgen. Naar de Britsche berichten dienst meldt, heeft lord Vansit- tart in het Hoogerhuis de regee ring gevraagd of zij den Portu- geesNien wolframuitvoer naar Duitschland vereenigfoaar acht met de positie van Portugal als bondgenoot van Engeland en of zij een verklaring kon afleggen over den Spaanschen uitvoer van wolfram en den Zweedschen van kogellagers naar Duitschland. Narnens de regeering ant woordde de minister van blok kade Earl Selborne. Hij ver klaarde over Portugal niet veel te kunnen zeggen, aangezien de onderhandelingen daar nog voortduren. Woordelijk ver volgde hij: „Ik wil er echter den nadruk op leggen, dat het doel loos zou zijn te beweren, dat de Engeische regeering genoegen neemt met den huidigen toe stand, waarbij onze bondge noot voor den oorlog belang rijke grondstoffen aan Duitsch land b'ijft leveren. Wij hebben de Portugeesche regeering ten aanzien van onze gevoelens in dezen niet in onzekerheid gela- ten." Betreffende de Zweedsdhe ko- geilagerleveranties aan Duitsch land verklaarde Selborne, dat de Britsche regeering in weerwil van het Zweedsche antwoord de ze aangelegenheid nog niet af gehandeld acht. De uitbarsting van de "Vesuvius. Door de recente uitbarsting van de Vesuvius zijn volgens de beschikbare berichten in totaal 11 dorpen met een oppervlakte van 143 vierkante K.M. verwoest. Het aantal dooden bedraagt 391. De aangerichte schade bedraagt twee milliard lire. KEURING GERMAANSCHE 'WEERSPORTKAiMPEN. De eerstvolgende keuring voor de Gerniaansche weer- sportkampen is vastgesteld op Woensdag 10 .Mei 1944 van 914 uur. Plein 1813 No. 3, te 's-Gravenhage. In aanmer king komen alle gezonde jon gens, die den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. Profiteer ook eens van deze 4 weken ontspanning, sport, veld dienst enz. in de prachtige bergstreken van Duitschland. Inlichtingen: aanmeldings- bureau voor Gerniaansche weerspartkampen, Konings laan 9, Utrecht. BOMMEN OP BELGIë EN N.-FRANKRIJK. De in Noord-Frankrijk gele gen stad Valenciennes is Maan dag en Dinsdag het doel van Anglo-Amerikaansche luchtaan vallen geweest, Tot nu toe zijn er 75 dooden en talrijke gewon den. Het Noord-Fransch gebied is Woensdag wederom door Anglo- Amerikaansche vliegtuigen ge bombardeerd. Er werden bom men geworpen op Bethune en Anzin. Het aantal dooden staat nog niet vast. In de naburige streek van Cambrai zijn in den loop van één week 171) slacht offers van de Anglo-Amerikaan sche tereuraanvallen geteld. Maandagavond en in den nacht van Maandag op Dins dag werden verscheidene ste den van België zwaar getroffen door luchtaanvallen. De bom men. die Maandagavond terecht kwamen op Brussel en vooral op twee Brusselsdhe voorsteden, hebben een 15-tal, en een 50-tal zwaar gewonden, ten minste vol gens de eerste berichten, ge vergd. Maandagavond werd Angleur bij Luik gebombardeerd, even als St. Ghislain en Horntt. Deze' twee laatste plaatsen werden in den loop van den nacht nog maals door bommen getroffen. Er zijn 23 dooden te betreuren In den loon van gisternacht werd ook de gemeente Boussu getroffen door bommen. Maan dagnacht werd de stad Leuven eveneens geteisterd. Er ziin hier. een groot aantal slachtoffers te betreuren. Op straat blijven bij luchtalarm staat gelijk met een poging tot zelfmoord, het staan voor de ra men of op de daken is even ge vaarlijk. Aan boord6-3-'44. Ik ben fn Juni 1943 tol de Kriegsmarine toegetreden en heb er nog steeds geen spijt van. Ik bevind mij aan boord van een Diesel-machineschip, alles gloed nieuio en zijn we veel op zee tn actie, om het den vijand zoo lastig mogelijk I: maken en dan vliegt de lijd om. Wanneer we echler onder de kust voor anker liggen en as» denken dan tijdens onze wacht aan alle» wat in den loop van het laatste jaar ge passeerd i». aan ons tehuis en aan onze vroegere vrienden en vriendinnen, die on» thans veelal niet meer willen kennen dan bekruipt ons een gevoel van groot dankbaarheid, dat wij thans, door alle Wat wij meegemaakt hebben, tot het juist» inzicht gekomen zijn. Wij moeten dezen oorlog winnen, want anders is Europa beslist verloren. Hoe spoediger men dat in Holland inziet en hoe meer vrijwilliger» zich voor de Marine melden, hoe beter het is. Wij hebben vertrouwen in de toekomst tn Jen vasten wil lot overwinnen. Matr. II Jan Wijnen Indiensttreding bi) de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tua- schen 17 45 jaar. Aanmelding tn in lichtingen bij de Marineaanahmeatellc WeiL Plompetorengracht 24. UtrecHt; alle Halen- en Ortekommandanturen en bij de verecbilleacU H «-McidceteUcn in Nederland. SS. GRUPPENFUHRER HERBERT GiLLE COMMANDANT DER „WIKiNGERS" Soldaat zonder vrees of blaam en onverzettelijk nationaal- socialistisch strijder. De Fiihrer heeft aan SS-Grup- penführer und General-leutnant der Waffen-SS, Herbert Gille, commandant van de SS-pantser- divisie „Wiking'', als 12den sol daat van de Duitsche weermacht het Eikenloof verleend met de zwaarden en brillanten, behoo- rende bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis. SS-PK. „Jullie divisiecom mandant heeft de brillanten ge kregen", zoo zei een onderoffi cier tegen zijn buurman, den lan gen Nederlandsche Rottenführer van de SS-pantserdivisie „Wi king", die sedert de verbitterde worsteling om Kowel in het hos pitaal ligt, „Hoe is hij eigenlijk, die commandant van jullie? Hij moet toch wat gepresteerd heb ben, wanneer hij als eerste van jullie de brillanten krijgt". „Weet je, hij was den geheelen tijd bij de „Wiking", eerst bij de artillerie. Ik hoorde voor het eerst iets van hem, toen wij aan den Don lagen. Hij ondernam met een gevechtsgroep een aan val. Hij kreeg het Ridderkfuis. In April 1943 loste hij onzen ouden Grupperführer Steiner af en werd divisiecommandant. Aanvankelijk maakten wi[ een kalmen tijd door, in Juli begon het, Srediny - Petropol - Andre- jefka - Solaia Dolino. Daar bene den bii Isjoem. Wij zagen den oude niet veel, maar hij was overal. Hij was hard, onze com mandant. In Augustus werden wij reeds bij Charkof in den strijd gewor pen. Bij Kienowoje - Walki, enz. Telkens wanneer het hachelijk was, dook plotseling de comman dant op. Rustig en koelbloedig beheerschte hij de moeilijkste si tuatie. Hij was nooit opgewon den. Verdomd kalm was hij. Ze nuwen heeft hij niet. onze com mandant. Tijdens de groote dis- tancieefingsbewegingen vormden wij de achterhoede en aan den Dnjepr gingen wij tenslotte in stelling. Bij Poltawa werd ik ge wond. Kameraden vertelden mij, dat wij ons er zonder groote ver liezen doorheen hadden gesla gen, omdat wij verstandig geleid werden. Wij verheugden ons. toen hij daarvoor in November het Eikenloof kreeg. Korten tijd later kreeg ik te zamen met twee Noren en' een Deen bevel mij bij hem te mel den. Dit gebeurde, omdat iets met de ondersteuning van onze gezinnen thuis niet in orde was. Ik had het gerapporteerd. Hij was zeer vriendelijk en vroeg' mij nauwkeurig naar mijn familie omstandigheden. Hij beloofde, dat de kwestie zoo spoedig mo gelijk geregeld zou worden. Maar ik had nooit gedacht, dat hij er tijd voor zou hebben om zichzelf met zulke bagatellen, zooals mijn familie-omstandigheden, bezig te houden. Hij is prima, de oude. Eind Januari werden wij ten westen van Tsjerkassy omsingeld. Het was wel het ergste wat ik in twee-en-een-half jaar tijd in het oosten heb medegemaakt. Maar wanneer de toestand hope loos scheen bij Olsjana. bii Goro- disjtsje, bij Korsoem, bij Chabra- nofka, kregen wij van onzen com mandant te hooren: „Ik kom zelf". Hij was steeds tot het laat ste bij ons, anders had hij beslist niet de zwaarden gekregen. Drie weken later moesten wij door breken naar Kowel. Onze com mandant was daar. Als comman dant van de stad was hij per vliegtuig daarheen gegaan en Kowel hield stand tot wij kwa men. Dat was een strüd tot wij de stad bereikt hadden, maar wat denk je, dat die kleine bezetting gepresteerd heeft. Toen wij in de stad kwamen, bespeurden wii de zelfde kalme stemming vol ver trouwen. zooals in het amsinge- lingsgebied van Tsjerkassy".... Dat is Gille, de frontofficier, het harde voorbeeld voor zijn mannen. Hij is vol toewijding en hij bezit het onbeperkte vertrou wen in zijn Germaansche vrijwil ligers. Pas in de afgeloopen ne gen maanden heeft hij de gele genheid gehad zijn capaciteiten als leider te toonen. Met de groot- Germaansche pantserdivisie ..Wi king'' heeft de 47-jarige Herbert Gille, in Gandersheim in de Harz geboren, aLs leider, als strateeg, en als soldaat laten zien wat hij waard is. Bij Isjoem begon zün victorie, die bij Charkow nog toe- nem, evenals bij de groote distan- cieeringsbeweging, toen zijn di visie de achterhoede vormde. Be scheiden als hij was, verschool hij zich steeds achter zijn divisie en toen hij na de zware afweer - gevechten aan den -Dnjepr het eikenloof kreeg, zei hii: „Dat is een mooie onderscheiding voor mijn dappere Wikingers". Zijn roem steeg snel. Met ver schillende divisies van de weer macht en van de onder zijn beve len geplaatste SS-Sturmbrigade „Wallonië" werd hij met zijn Wi kingers door een overweldigende vijandelijke overmacht omsin geld. Drie weken later ging zijn naam door de geheele wereld. Hij bleef steeds meester van den toe stand en vormde de kern van de' verdediging. Voor zijn Wikingers schreef hij een aangrijpend epos over het onvergelijkelijke presta tievermogen en den staalharden wil van de Germaansche strij ders, die de grootste ontberingen en vermoeienissen trotseerend en tot den dood toe streden tegen een numeriek overmachtigen vijand. Toen de strategisch belangrijke stad Kowel in Maart ingesloten werd en de verdediging der stad voor de vobrbereiding van de Duitsche tegenactie beslissende beteekenis kreeg, liet Gille zich. wiens divisie mede behoorde tot de gevechtsgroep voor de ontzet ting, per vliegtuig in de stad brengen. Hij wierp zich hierme de zelf in de weegschaal van het succes. Zijn prestatie vormde een bevestiging van de geniale lei derskwaliteiten, waarvan hij ten westen van Tsjerkassy blijk gege ven had. Daarvoor kreeg hij uit handen van den Führer, als 12e soldaat van de Duitsche weer macht, de hoogste militaire on derscheiding. Hij is een man, die zichzelf harde plichten oplegt, een soldaat zonder vrees of blaam, een com promisloos nationaal-socialisti- sche strijder, een mensch, een persoonlijkheid. SS Gruppenfüh- rer Herbert Gille is een van de beste soldaten van den Führer. SS-oorlogsverslaggever. Dr. KRISTIAN ZARP. Castlno en Neltuno, mijlpalan in dan strijd dar Duitscha valscharmjagara. Op dan wag naar xijn stalling ganlat aan Cassino vardadigar van aaniga ooganblikkan walvardianda rust PK Bauschal/PBZ/R/P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1