gevo ït mj allet genas Ie JAARGANG - No. 79 WOENSDAG 3 MEI 1944 is IE 3 D 566| ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE ^COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telel. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 »ange ot u-nne MISLUKTE SOVJET-AANVALLEN DUITSCH VV E ERMAC HT S BE RIC HT. Het Duitsche weermadhtsfoe- i tieht van Dinsdag luidt: ISJfif «Voor Sevastopol alsmede tus- ichen de uitmonding van den gr-D. jnjestr en de Karpathen mis- chtii ukten plaatselijke aanvallen der Ihijruoisje-wisten. Eskaders slagvlieg- t uigen ondernamen doeltreffen- ie aanvallen in scheervlucht op vliegvelden der bolsjewisten op de Krirn en m den Zuidelijken sector van het front en vielen net succes vijandelijke concen traties van pantserwagens en ;rcepen in het gebied ten Noord esten van Jassy aan. Tusschen de Karpathen en den ovenlppp van den Dnjestr le erden de aanvallen der Duit- ;che en Hongaarsche troepen ie uwe terreinwinst op. Viian- Zonjdelijke tegenaanvallen op de Ij^hieuw verkregen stellingen wer- 15g den afgeslagen. Ten Zuid-Westen van Kowel sloegen onze troepen, door de luchtmacht schitterend gesteund, vrij sterke door pantserwagens slagvliegtuigen gesteunde bolsjewistische aanvallen uit een. Formaties Duitsche ge vechtsvliegtuigen vielen des nachts vijandelijke aanvoersta- 5445tions in het bijzónder Sjepetow- ka en transporttreinen met suc ces aan. Aan weerszijden van Witebsk bleven plaatselijke aanvallen van den vijand zonder resultaat. In het landingshoofd van Net- tuno en aan het Italiaansche Zuidelijke front werden plaatse lijke vijandelijke aanvallen af geslagen. Vijandelijke bommen werpers wierpen gistermiddag bommen neer op Florence. Op den Balkan werd bij groo- te weers- en terreinmoeiliikhe- den de strijd tegen communisti sche benden met succes voort gezet. In de harde gevechten verloren de bandieten in de maand Aoril meer dan 9.000 doo- den, 3700 gevangenen alsmede talrijke wapens en munitie. Bij aanvallen op enkele plaat sen in West-Duitsphland en op de bezette gebieden in het Wes ten verloor de vijand gisteren overdag en 's nachts 22 vliegtui gen, waaronder 18 viermotorige bommenwerpers." ;t- Het Roemeensche legerhericht. Het Roemeensche legerhericht luidt: „Op het bruggenhoofd Sebas- topol, in Bessarabië en ten Noorden van Jassy geen bijzon dere gebeurtenissen. Na krachtige artillérievoorbe- reiding ging de vijand in den sector Targu Frumos-Moldau tot den aanval over onder bescher ming van een dichten nevel en met steun van sterke pantser- strijdkrachten. Hij werd met verliezen afgeslagen. Hevige ge vechten zijn gaande." DE STRIJD LX DE LUCHT. De Anglo-Amerikaansche lucht macht heeft de laatste dagen weer een aantal terreuraanval- len ondernomen, o.a. een bijzon der zwaren aanval op Alessan dria. de hoofdstad der gelijkna mige Noord-Italiaansche provin cie. De Biblioteca del Risorgi- niento, die 50.000 deelen bevat, alsmede de pinacotheek Trotti werden volkomen verwoest. Er vielen vele dooden, waarvan het juiste aantal op het oogenblik nog niet bekend is. ■- Amerikaansche vliegtuigen hebben Dinsdag gen zwaren ter- reuraanval gedaan op de woon wijken van Parma. Door het luk raak laten vallen van brisant- en brandbommen veroorzaakten zij groote schade in de dichtbevolk te wijken en bijzonder zware verliezen onder de burgerbevol king. Ook te Bologna, dat eveneens door formaties Amerikaansche jagers werd aangevallen, leed de bevolking aanzienlijke verliezen. Ook de Panische bladen blij ven melding maken van terreur- aanvallen door Anglo-Ameri- kaansche vliegtuigen op Fransch gebied. Het aarital slachtoffers in Troyes wordt opgegeven als 103. In Noord-Frankrijk zijn bin nen drie dagen tijds 284 dooden geteld. Het aantal dooden in Rouaan op den dag, waarop de kathedraal zwaar beschadigd werd. is gestegen tot ruim 800. DE POSITIE VAN DE STAD ROME. De onderstaatssecretaris van het Britsche ministerie van bui- tenlandsche zaken. George Hall. heeft Dinsdag, naar Reuter meldt, in het Lagerhuis medege deeld, dat de Britsche regeering zich op geen enkele vjijze ver plicht heeft, Rome als open stad te behandelen. Overstroomingen in Amerika. Tienduizend soldaten en inge nieurs van het Amerikaansche le ger. personeel van de civiele af- weerorganisatie en vrijwilligers werken op het oogenblik dag en nacht om de overstroomingen van de Mississipi, de Missouri en de Illinois te stuiten, zoo meldt „Stockholms Tidningen" uit New York In St. Louis heeft de stroom een dijk van 12 M. hoogte door broken, duizenden gezinnen wer den daardoor dakloos. Ongeveer twee millioen morgen bouwland liggen onder water. HANDHAVING VAN RUST EN ORDE IN BULGARIJE. De commissaris van politie te Sofia Sokolof heeft aan journa listen verklaard, dat de politie de scherpste maatregelen neemt voor het handhaven van de openbare rust en orde en dat zij hierbij door alle goede Bulgaren wordt gesteund. Naar de commis saris verder mededeelde, zijn in den laatsten tijd in Sofia ver scheidene marodeurs doodgescho ten. Een aantal geneesheeren, die bij luchtalarm niet hun plicht deden, zijn tot dwangarbeid ver oordeeld. Evenzoo is de echtge- noote van den voormaligen mi nister-president en minister van oorlog uit den tijd vah csaar Fer dinand, mevrouw Sultana- Petro- wa, wegens defaitistische propa ganda naar een kamp overge bracht. DE ISOLATIE VAN ENGELAND. De in de Ver. Staten wonende Engelschen, met inbegrip van de diplomaten en andere regeerings- ambtenaren, mogen niet voor een kort bezoek naar Engeland gaan. tenzij hun reis verband houdt met een aangelegenheid van nationaal belang, die geen uitstel gedoogt. De Britsche informatiedienst voegde er aan toe, dat daardoor de controle op het reisverkeer van Engeland uit. die op 24 April werd ingesteld, nog verscherpt wordt. De bepaling geldt voor alle Engelschen in het buiten land en is tot nader order van kracht. DE LAGERHUISDEBATTEN VAN VRIJDAG J.L. Al hebben de Londensche bla den slechts gebrekkig verslag ge geven van de Lagerhuisdebatten van Vrijdag j.l„ toen de minister van arbeid, Bevin, zijn anti-sta kingsverordening verdedigde, er blijkt toch uit deze debatten aldus meldt het D.N.B. uit Gene ve dat de ongeregeldheden on der de Engelsehe arbeiders de ge allieerde poging tot een invasie hebben vertraagd. Van de te Londen verschijnende bladen deelt alleen de „Daily Express" mede, dat Bevin erkende, dat de stakingen in April gedreigd heb ben alle werkzaamheden voor de Britsche vloot in Sheffield stil te leggen. De verbazingwekkendste uiteenzettingen zijn gegeven door den Labourafgevaardigde Bevan, die den minister o.a. beschuldig de een lastercampagne tegp-> de stakers te hebben gevoerd. Wan neer Bevin de thans door hem uitgevaardigde verordening toe past, zoo zeide de Labourafge vaardigde. zal hü in den loop van EEN JAAR SCHRIKBEWIND ERVARINGEN VAN EEN LETLANDSCH JOURNALIST. In de dagelijksche persconfe rentie heeft de Letlandsche jour nalist Paul Kovolowsky zijn per soonlijke ervaringen meegedeeld over de bolsjewistische bezet ting van zijn land tusschen 17 Juni 1940 en 1 Juli 1041. Uitvoerig ging spr. allereerst in op de voorgeschiedenis van deze bezetting, waarvan het leit- motief is trouwbreuk aan den kant der bolsjewisten. Ondanks herhaaldelijke, plechtige verze keringen, dat Letlands souve- reiniteit voor de Russen onaan tastbaar was, werd het land toch bezet, z.g. omdat het een bedrei ging vormde met de andere Bal- tische staten voor de veiligheid der Sovjet-Unie. Na de bezetting bracht het bolsjewistische bewind een wa re terreur. Deze werd verge makkelijkt door de aanwezig heid van zooveel Joden en Rus sen, die de uitvoerders werden van den bolsjewistischen machts wil. Men deed het voorkomen alsof deze Joden en Russen en andere krachten uit de onder wereld de beste vaderlanders waren. Uit hun midden werd een schijnregegring gevormd, die verkiezingen liet uitschrij ven. De verkiezingsleuzen wer den pas bekend gemaakt, toen' de verkiezingen waren gehou den Bovendien bleef er van een vrije stemming niets over, een week meer stakingen beleven dan al zijn z.g. Trotzkisten in een jaar zouden kunnen veroorzaken. Bevin is derhalve een openbaar gevaar, die uit de regeering ver wijderd moei worden.' Bevin zette zijn uiteenzettingen voort met de opmerking, dat in de drie weken," voorafgaande aan den 5den Aprii, Engeland een in- dustrieele vuicaan geleek. Het tweede front verkeerde werkelijk in gevaar. Tijdens een weekend, ongeveer begin April, aldus Be vin, dreigde de arbeid in Enge land stil te staan voor niet min der dan drie millioen arbeiders in de gasfabrieken, op de scheeps werven, in de machineindustrie en de steenkoolgebieden. Het is onmogelijk, dat de vakvereeni- gingsleiders in de afzonderlijke voor den oorlog vitale industrieën op een critiek oogenblik de re geering aanvallen. Naar thans vernomen wordt heeft de afgevaardigde Bevan een brief van de Lagerhuisfractie der Labourpartij ontvangen, waarin hem werd medegedeeld, dat er tegen Woensdag een partij bijeenkomst is georganiseerd om hem uit de fractie te verwijde ren. G»n»r«ll»utn«nt d«r Walltn Gllla, wl«n door don Führor do Briljant*, hot ëlkonfoof mot do iwoordoo hot Riddorkrult ran hot Uioron Kruit worden verleend «•f»K loe/O/H/P m daar de niet-bolsjewistische par tij geen kans zag drukwerk ge drukt te krijgen en uiteindelijk haar propagandisten, candidaten enz, werden gearresteerd, zoodat alleen de lijst der bolsjewistische partij overbleef. De vrucht van deze verkiezing was het verzoek van een Bolsjewistisch-Letland- sche commissie aan het Kreml om Letland op te nemen in het verband der Sovjet-republieken. In dit verband hekelde spr. de uitlating van Eden te Ankara, dat „het Atlantic Charter niet van toepassing is op Letland om dat dit na een vrije volksstem ming zich bij RuSiand heeft aan gesloten". Alles ging onder dwang en den verschrikkelijk- sten terreur; het volk heeft deze aansluiting nooit begeerd, inte gendeel. Uitvoerig schetste spr. hoe de bolsjewisten gepoogd hebben het Letlandsche volkswezen te verkrachten, hoe zij de pers aan banden legden en haar hun pij pen lieten dansen, hoe zij. tegen alle beloften in, den boeren slechts het gebruiksrecht op den grond lieten, terwijl hun eigen domsrecht eenvoudig werd ont kend. De bedrijven werden, al weer tegen alle beloften in, ge nationaliseerd; een ware vervol ging tegen alles wat Letlands dacht, brak los. Ook werd voor al de „intelligentia" als Bij de Novemberrevolutie van 1917 vervolgd; ieder die goed ge kleed was, ontdeed zich van zi.in kleeren om den schijn te wek ken „proletariër" te zijn, terwijl de vrouwen der bolsjewistische machthebbers daarentegen de modezaken leegkochten. In het algemeen maakte zich van de bolsjewisten een koopwoede los; zij maakten den economischen toestand nog slechter door, we derom tegen alle beloften in, de Letlandsche geldeenheid prac- tisch te ontwaarden. Aanvankelijk bracht de bezet ting materieel voordeel in dit opzicht dat de loonen omhoog gingen, maar eenigen tijd later werd een verordening afgekon digd, waardoor de prijzen van het brood met 100 van boter met 200 en van textiel met 300 omhoog gingen, zoodat de arbeiders slechter af waren dan ooit. In den landbouw werd weer tegen alle Beloften in het kolchosendom ingevoerd. Ijverig hebben de bolsjewis ten den godsdienst in Letland vervolgd; de priesters werden bespuwd en belasterd, de gods dienst belachelijk gemaakt in pers en vergaderzaal; in de plaats van de traditioneele gods dienstige radio-uitzendingen kwam anti-godsdienstige propa ganda. Paschen mocht niet meer worden gevierd. De bekroning van al deze vervolgingen moest vormen de deportatie der bevol king, weike geen doorgang kon vinden wegens de verdrijving der bolsjewisten dooi de Duit sche troepen. Toch hebben de bolsjewisten nog kans gezien duizenden, mannen, vrouwen en kinderen te deporteeren, waar van er velen gestorven zijn. Spr. besloot zijn uiteenzettin gen met er nadrukkelijk op te wijzen, dat de bolsjewisten toch niet in staat zijn gebleken het Letlandsche volk murw te krij gen, laat staan te bolsjewiseeren. Alle bolsjewistische maatregelen hebben slechts den haat aange wakkerd tegen een systeem, dat op list en leugen, op schoone be loften en gruwelijke terreur be rust. Het volk weet, dat bij een overwinning der bolsjewisten het niet alleen met Letland, maar met geheel Europa ge daan is. We hebben allen den heiligen plicht ons gezin en ons bezit te besehermen. Volg daarom de raadgevingen op zelfbescher- mingsgebied op en neem van te voren maatregelen. POST VOOR VRIJWILLIGERS. Het SS-Ersatzkommando Nie- derlande in den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-SS. of die in Lazaretten. Genesungsheime enz. liggen, hei volgende bekend: Alle brieven, tijdschriften en pakjes moeten in het vervolg ge adresseerd zijn als volgt; An das SS-Hauptamt. d ii/2 Deutsche Dienstpost Maastricht. zur Weiterleitung an: (naam): (veldpostnr., of adres):.... Daardoor zal de verzending van de veldpost in het vervolg minder vertraging ondervinden. Brieven, tijdschriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pak jes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpakken. Tot 20 gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulassungsmarken voorzien zijn als deze naar veldpostnum mers gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaardere pakjes ook met 2 Zulassungsmarken zijn niet toegelaten. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpost nummers, mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram Tijdschrif ten en kranten mogen ook aan veldpostnummers zonder Zulas- sungsmarke verzonden worden. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien en op den brief moet vermeld zi.in: iuchtveldpost, luchtveldpost zegels en toelatingszegels worden door de vrijwilligers aan hun fa milieleden gezonden. Het is in het belang der fami lieleden zelf, dat aan de voor schriften nauwkeurig de hand ge houden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen*" vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijdschriften en pak jes voor de vrijwilligers niet meer naar het SS-Ersatzkoniman- do Nicderlande in den Haag ge zonden worden. De veldpost voor de vrijwilli gers wordt door de Hollandsche post aangenomen en in plaatsen waar kantoren van de Duitsche dienstpost gevestigd zijn. kan men de veldpost daar bezorgen. Ook kan men bij de Duitsche dienstpost geld verzenden op veldpostwissels voor de vrijwil ligers bij alle eenheden der weermacht en Waffen-SS. Mijnenvegers loopen uit om een vijandelijk mijnenveld op te sporen en ooit Neden- landsche vrijwilligers maken deel uit vao de bemanning. Volgt hun voorbeeld, vecht mee voor Neeriands toekomst en meldt U bij cU Kriegsmarine. Indiensttreding bij de Kriegsma if,t mogelijk voor iederen Nederlander tusschea 17-45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmestclle West, Plompe torengracht 24, Utrecht; bij alle Hafeiv en! Ortskommandanturen en bij de verschiL; leodc H -Meldcatellcn in Nederland

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1