m RADIOREDE VAN MUSSERT L he JAARGANG - No. 78 DINSDAG 2 MEI 1944 .EH ictura in ielijn, ater- £RD ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LE1DSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE [antoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lcïdschfi Ediiifi Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 HARDE GEVECHTEN BSJ KOWEL DUITSCH WEERMACHTSBEEICHT. [et Duitsche weermachtsbe- it van Maandag luidt: Voor Sebastopol en aan het nt tussehen de uitmonding den Dnjestr en de. Karpaten iden geen groote gevechts- ïdelingen plaats. Bij de ge- ihten aan den Beneden- :i~jjestr heeft zich het Branden- aafdtgsche grenadierregiment 715 [der bevel van luitenant-kolo- 1 Jordan bijzonder onder- ieicJen. at Ten Zuiden van den boven- p van den Dnjestr alsmede iTEI i Zuidwesten van Kowel kon- voo i onze troepen in harde ge- doo :hten verder terrein winnen. erin kaders Duitsche gevechts- en 560 gvliegtuigen vielen in het ge- id van. Kowel batterij-stellin- n, concentraties van pantser- igens en voertuigcolonnes der öan lsjewisten aan en vernielden lam halve talrijke voertuigen 23 ,ce andelijke stukken geschut, flrSterke formaties zware Duit- ie gevechtsvliegtuigen onder- men in den afgeloopen nacht ti zwaren en doeltrefffenden jjr?" nval op het ten Zuiden van id iwno gelegen verkeersknoop- nt Zdolboenowo. De strijd te- Jll n het vijandelijke spoorweg* 0 rkeer in verscheidene secto- j tl van het zuidelijke front 'erd met succes voortgezet. jou. Tussehen Witebsk en Polozk aa„' erden plaatselijke aanvallen - r bolsjewisten afgeslagen .en reedstaande troepen door ar- 3cll|ierievuur uiteengeslagen, uils In het hooge Noorden heeft ch een formatie Duitsche ver- inningsvliegtuigen voor kor- n afstand onder bevel van ka- itein Hoppe bij moeilijke arc- sche weersomstandigheden bij- jgf inder onderscheiden. In het landingshoofd van Net- ino werden bij een stoottroep- tie verscheidene vijandelijke azematten opgeblazen en de be- ittingen in verbitterde gevech- in van man tegen man met zeer iringe eigen verliezen vernie- gd. Een formatie slagvliegtui- en viel artillerie- en luchtdoel- rtilleriestellingen met goede itwerking aan. Duitsche en Ita- aansclie jagers, alsmede lucht- oelartillerie schoten boven loord-Italië 7 vijandelijke vlieg - aigen neer. Op 29 April vielen Britsche achtbommenwerpers een in de laven van St. Maler liggend dui- lelijk gekenmerkt Duitsch hos- litaalschin aan en beschadigden iet door het verscheidene malen net de boordwapens te beschie- lei Bij aanvallen op plaatsen in Ie bezette gebieden in het Wes- en verloor de vijand gisteren 9 'liegtuigen. Enkele Britsche sto- ingsvliegtuigen wierpen in den tfgeloopen nacht bommen op >Iaatsen in West-Duitschland. In den strijd tegen de Britsch- Ajuerikaansche aanvoerverbin- iingen brachten luchtmacht en marine in de maand April 23 koopvaardij- en transportsche pen met een gezamenlijken in- ïoud van 153.820 b.r.t. tot zin ken; 34 andere schepen met een totalen inhoud van 227.000 b.r.t. werden ddor bom- en torpedo treffers zwaar beschadigd. Aan genomen kan worden, dat vele dezer schepen verloren zijn ge gaan. Aan vijandelijke oorlogs schepen werden 27 torpedo jagers en convooivaartuigen, een mij nenveger en 7 motortorpedoboo- ten tot zinken gebracht alsmede 5 torpedojagers en 9 motortorpe- döbooten beschadigd". DE LUCHTOORLOG. Een vrij zwakke formatie Amerikaansche bommenwerpers is in den laten namiddag van den eerste Mei het Lotharing- scihe grensgebied binnengevlo gen. Boven het Saargebied werd zij door strijdkrachten der Duit sche luchtverdediging in hevige luchtgevechten verwikkeld. De formatie zette haar vlucht niet voort tot verder in het gebied van het Duitscfhe Rijk. Er wordt melding gemaakt van het wer pen van bommen op uiteenlig- gende plaatsen. Op woonwijken der stad Reims zijn Maandagavond bij een ter- reuraanval van Anglo-Ameri- kaansche vliegtuigen verschei dene honderden bommen neer geworpen, zoo meldt het agent schap Ofi. Maandagmiddag was Troyes het doel van een Anglo- Amerikaanschen terreuraanval. Volgens een bericht van Ofi is eeh geheel e woonwijk verwoest. Het aantal dooden kon nog niet worden vastgesteld. Tijdens vluchten van Ameri kaansche bommenwerpers boven Noord-Italiaansch gebied onder nam een gedeelte der formatie een terreuraanval op Florence. Talrijke bommen vielen midden in de stad in woonwijken. O.a. werd het operagebouw door Amerikaansche bommen getrof fen. Twaalf Anglo-Amerikaansche vliegtuigen hebben den 29sten April een aanval gedaan op 35 vrachtauto's en 17 aanhangwa gens van Vaticaanstad, die uit Florence terugkeerden. GOLIATHS IN ACTIE BIJ NETTUNO. Op het landingshoofd^Van Net- tuno zijn den 30sten April, naar het DNB verneemt, uit de verte bediende Duitsche dwergpant sers van het type Goliath bij ver rassing een krachtig versterkt vijandelijk steunpunt binnenge drongen. De geheele actie duur de* nauwelijks 10 minuten. De huizengroepen, die door dc Ame rikanen 'mzet waren, werden daarbij opgeblazen. Een Duitsche stoottroep, die zioh reeds des nachts tot achter het Amerikaan sche steunpunt naar voren had gedrongen, grendelde het ter rein naar achteren af, teneinde te voorkomen, dat de overleven den,zouden ontsnappen. Er wer den gevangenen gemaakt. De Duitsche Goliath-gevechts- troepen hebben aldus hun tien de succesvolle actie aan het Net- tuno-front uitgevoerd. AMERIKAANS CH SCHIP TOT ZINKEN GEBRACHT. Te Washington is volgens Reu ter officieel medegedeeld, dat in de Middellandsche Zee een Ame- rikaansoh schip met 498 man der Amerikaansche strijdkrachten in den grond is geboord. Leg uw kieeren bij het naar bed gaan zóó cp een stoel, dat u ze gemakkelijk kimt meenemen. D« Führar en de Duce hadden op 22 en 23 April een ontmoeting, welke ook door den Rijksminister van BuitenlandschsZaken, von Ribbantrop, Ganeraal'Valdmaarschalk Keitel en van kallaanscbe zijde door Maarschalk Grazlanl en staatssecretaris Mazzotlnl werd bijgewoond. De Duce begroet den Rijksminister van Bultenlandseha Zaken, von Ribbentrop HoHmerm/Stept/Pen m Gistermiddag heeft de Leider een rede voor de radio uitgespro ken, waaraan het volgende is ontleend; Volksgenooten. In het iaar 1890 werd voor de eerste maal door de arbeiders de I-Meidag gevierd. Slechts in en kele steden was het mogelijk op tochten of vergaderingen te hou den. Zalen waren biina niet te krijgen. Veelal joeg de politie de betoogers met geweid uiteen. Aan beide zijden vielen harde klap pen. De ongeveer in 1875 hier te lande begonnen strijd voor lots verbetering der arbeiders, was toen vijftien jaar oud. In 1875 werden loonen betaald van 4 of 5 gulden per week; sommige arbei ders hadden niet één dag in een geheel jaar vrij. zelfs geen Zon dag. Tot 1894 ging het met de arbeidersbeweging goed. niette genstaande de vervolging. Toen kwam de scheuring. De socialis tische arbeidersbeweging kwam meer en meer in marxistisch vaarwater. De geestelijkheid wist een deel der arbeiders achter zich te krijgen. Verdeeldheid in de Nederjandsche arbeidersbe weging was het gevolg, waarvan de politiekelingen van allerlei kleur schandelijk misbruik heb ben gemaakt. De arbeiders be grepen niet, dat het partijenstel sel, ondanks enkele schommelin gen, was vastgeloopen en nim mer tot een volledige oplossing van het sociale vraagstuk kon leiden. Meer dan 50 malen is sedert 1890 de eerste Mei gevierd. Is het wonder, dat zoovelen zich nu. onder den last van het huidige gebeuren, afvragen of dit alles wel zin gehad heeft? Waarom zich uitsloven voor hersenschim men?. Groote kinderen zoet hou den met sprookjes? Zij gelooven er niet meer in. zij die reeds zoo veel in hun leven hebben mede gemaakt, die zooveel golven van idealisme hebben zich breken op de Klippen van het materialisme. De verwording daarna, het ver val en het einde in de lachwek kende vertooning van „eenheid door democratie", ten tooneele gevoerd door de verburgerlijkte S.D.A.P., vrijzinnig democraten, liberalen en christeliik-histori- schen, ga.an wii stilzwijgend voor bij. want daaruit valt niets ver heffends te puren. De oude strijders wendden zich huiverend af en onder de jonge ren kwam het cynisme. Het socialisme zal zegevieren. Moet dit dan het resultaat zijn van de offers, die millioenen menschen in den loop van een halve eeuw strijd hebben ge bracht? Ons antwoord daarop is: neen, dit is niet het eindresultaat, het socialisme zal toch zegevie ren. De ontwikkeling gaat voort, ook en juist in dezen tiid, thans woedt.de beslissende strijd, die een nieuwen weg zal ontslui ten. Deze weg voert naar het doel. De eerste Meidag is voor onge telde millioenen menschen een begrip geworden. Op dezen dag worden gevoelens opgewekt, wel ke moeilijk onder woorden te brengen zijn. Niettegenstaande de bezwaren aan dezen tijd van wereldoorlog verbonden, waarvan ik dagelijks doordrongen word door den om gang met zoovelen, die door den dood van naaste verwanten het zwaarst getroffen worden, geloof ik onwrikbaar aan den opgang. Ik kan mii niet voorstellen, dat Europa's toekomst zou bestaan in den ondergang als domein van de Sowjet-republieken met Moskou als hoofdstad, of kolonie van het Noord-Amerikaansche-Engelsche grootkapitaal, zooals Perzië of Britsch-Indië. Wat In dezen geweldigen tijd van wereldrevolutie en wereld oorlog geschiedt, is in wezen niets anders dan het vriimaken van den weg. die voert naar een hoogtepunt van sociale gerech tigheid, zooals de besten onder de oude strijders van 1875—1914 nauwelijks mogelijk hebben ge acht. Arbeid tegen kapitalisme. De revolutie, die zich voltrekt, is die van den arbeid tegen het kapitalisme. Tot 1914 was het ka pitalisme onbeperkt de baas. In 1914 begon het geweld met de wapenen en in de geschiede nis zal dit jaar vermeld worden als het begin van het einde van het kapitalistisch tijdperk. Van 1914 tot 1918 woedde oorlog, die eindigde met de Schijnbare overwirtning van hetJrapitalisme. Een nieuw centrum ontstond in Moskofi, omdat Sowiet-Rusland in 1917 tot stand kwam; een nieuw wereldrijk deed zijn intre de onder de vlag van den sikkel en den hamer, beide symbolen van den arbeid, welke vlag de lading dekt, die zuiver staats-ka- pitalistisc'n is. Vóór 1914 was het kapitalistisch centrum or.den. Na 1914 schrompelde Londen ineen en werd vervangen door New- York als zetel van het privaat- kapitalisme en Moskou als zetel van het staatskapitalisme. Maar er gebeurde nog meer. In Duitschland ontstond onder den arbeider Adolf Hitler het natio- naal-socialisme en in Italië, on der den arbeider Benito Musso lini. het fascisme, beide anti-ka pitalistisch in hart en nieren, bei der streven gericht op de verhef fing van 't volk. Beiden zijn zich daarvan bewust, dat het kapita lisme alleen dan overwonnen kan worden, wanneer de arbei ders van hoog tot laag zich met elkander solidair gevoelen en zich niet meer door democrati sche of confessioneeie leuzen la ten splitsen. Van 1933 tot 1939 liet Hitier aan de wereld zien, dat het Duitsche volk in snel tempo velost werd uit den druk van 't kapitalisme en speciaal de Kraft-durch-Freude- schepen; die de Duitsche arbei ders de gelegenheid gaven om buitenlandsqhe reizen te maken, waren een ergernis voor de An gelsaksische plutocraten, die te recht vreesden, dat de arbeiders in Engeland en de" Vereenigde Staten zouden eischen, dat ook daar de socialistische opbouw krachtig ter hand zou worden genomen. Aan de socialistische ontwikkeling van Europa moest met geweid een einde worden ge maakt, Het privaat-kanitalisnie en het staats-kapitalisme. New- York en Moskou, verbonden zich tot vernietiging. Zij bleven voor- loopig achter de schermen en stuurden Londen vooruit om de kat de bel" aan te binden. In 1939 vond Londen het voorwendsel om den oorlog te verklaren, we gens Danzig en den Corridor. De derde phase begon: de eindstrijd tussehen het volksehe socialisme van Europa eenerzijds en het ka pitalisme van Amerika, vereenigd met het communisme, d.w.z. het staats-kapitalisme van het Sow- jet-wereldrijk, anderzijds. Thans de eindstrijd. In dien eindstrijd staan wij nu en wij zijn er ons van bewust, dat het verliezen van dien eind strijd de ondergang van Europa beteekent. Eens was het oude Perzië machtig; na eeuwen van verval werd het in de vorige eeuw verdeeld tussehen Rusland en het Britscb Imperium, die ALLEEN DE BESTEN. De boerenjongen uit Gronin gen, de jonge mijnwerker uit Limburg en de aankomende mon teur uit Amsterdam, wat heb ben ze met elkaar te maken? Zelfs in dezen tijd, waar de af standen schijnen te zijp wegge vallen, leven ze in groote lijnen het leventje van vroeger, heb ben al de moeilijkheden, die jon ge menschen moeten overwin nen en ook al de vreugden, die de jeugd gelukkig van nature met zich mee brengt. Ieder voelt zijn eigen zorgen het best en. waarom zich dan druk te maken over anderen. Ieder voor zich, is schijnbaar nog het beste kom pas. waarop men kan varen. Toch is dit niet zoo. Onze taal zegt ook. dat eendracht macht maakt. Als al die duizenden, die niet met een sleurileveirtje in kleinen kring tevreden zijn, doch de kracht en de gaven meenen te bezitten om het verder te bren gen dit beseften, zou er een groote stap in de goede richting zijn gedaan. Ieder, ongeacht zijn afkomst, zijn godsdienstige of politieke overtuiging, moet toch begrijpen, dat ons volk deze timer, alleen dan goed kan door staan, wanneer zijn beste zonen de leiding in handen nemen. Het Langemarck-studium ziet het als zijn taak deze menschen daar te helpen, waar financieele onmacht of andere omstandig heden dit onmogelijk maken. Wie werkelijk tot iets bijzonders in staat is. krijgt een kostelooze opleiding in de door hem ge- venschte richting. Inlichltingeri hierover worden verstrekt door het Langemarck-Studium. Lan ge Vijverberg 8, Den Haag De aanmelding staat open voor jon gelui tussehen 16 en 24 jaar. ieder hun z.g. invloedsspheer tot uitbuiting kregen. Het doel van dezen oorlog is de ruggegraat van Europa te breken, zi.in cultuur te vernietigen en het daarna te ver-i deelen in twee invloedsspheren: oostelijk en midden-Europa, do mein van de Sowjets: west-Euro pa. kolonie van Amerika en wee dan den arbeider! Wij ge looven in het behoud van Euro pa, dank zij het nationaal-socia- lisme, dank zij Adolf Hitler, die de top is van de defensieve macht van Europa. Hoe eerder de bedreiging van Europa is afgewend, hoe eerder dus New-York en Moskou hun greep naar Europa opgeven, om dat hun lange vingers zijn afge schoten, des te eerder kan het enorme Europeesche oorlogsap paraat worden omgeschakeld in een nog grooter apparaat om de menschen te dienen. Het kapitalistisch tijdvak was voer den arbeider een stikdonke re nacht. Nu is het nog nacht, hoe laat in den nacht, twee uur. drie uur, wij weten het niet. Maar de nacht zal eindigen en de zon zal opgaan en dan komt stralend een nieuwe dag. de dag van het volksehe socialisme, het eenig mogelijk socialisme. Dan gaat Europa een nieuwe toe komst in en in dat nieuwe Euro pa zal zijn een herboren Neder- landsch volk. Met elkander gaan wij werken voor de eer van den arbeid en voor het welzijn van het volk. Een gezond, sterk, krachtig volk. een werkgemeenschap van mil lioenen. gegrond op de beginselen van de sociale gerechtigheid. - GELIJK VOORHEEN. IN VROEGER EEUWEN STRIJDT NEERLANDS JEUGD OP DE WERELDZEEËN i HET ROER GEKLEMD IN VASTE HAND STAAT TROTS DE JEUGD VAN NEDERLAND MELDT U ALS VRIJWILLIGER BIJ DE KRIEGSMARINE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1