mmmm* iicr Succesvolle strijd bij Jassy Ill) 21 TE 6 <51 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUV/E DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE ""KantoorPapengracht 32 - Giro 103003 Leïdiche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 ?PE ;e k y hi 28 "S le JAARGANG - No. 77 MAANDAG l MEI 1944 )JCHTSLAG BOVEN BERLIJN DUITSCHE yjgjWEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. Het Duits.che weermachtsbe- t van Zaterdag luidt: „Aan den Beneden-Dnjestr be- 'aaiehten onze troepen ook giste- n weer tegen hevige vijande- jd aanvallen een volledig af- ;ersucces. laain he gevechtsgebied van Jas- slaagden de bolsjewisten er. in >erwil van den aanvoer van uwe strijdkrachten en van chtigen steun van slagvlieg- wflÉigen, wederom niet in onze """Tellingen te doorbreken. Duit- le en Roemeensche formaties legen, deels in succesvolle te- naan vallen, alle vijandelijke nvallen af met vernietiging, een aantal pantserwagens, de zware gevechten van de atste dagen hebben zich het ijze|8ste Duitsche grenadiersregi- ent onder bevel van den Rid- irkruisdrager kolonel Fritz üller en het 11de Roemeensche giment ruiters onder bevel van ilonel Cheruvin bijzonder on- trscheiden. Ten Zuidwesten van Kowel is den vorigen dag gewonnen ter- in gezuiverd van verstrooide 1.2' landelijke strijdkrachten, waar- i een ingesloten bolsjewistische ïj)| iveöhtsgroep werd vernietigd. pder de ongeveer 2000 gevan- :nen bevindt zich ook een divi- ecommandant met zijn staf. roote hoeveelheden wapenen oorlogsmateriaal vielen ons in inden. De bolsjewistische ver- izen aan dooden en gewonden in zwaar. Van 26 tot 28 April verloren de ilsjewisten 105 vliegtuigen; in ezelfde periode keerden 9 j„.Ken vliegtuigen niet terug. In - Italië deden zich geen ge- —Jchtshandelingen van beteeke- s voor. Gevechtsvliegtuigen elen tn den afgeloopen nacht jandelijke stellingen en troe- ïnonderkomens op het landings- >ofd van Nettuno met goed ge lig' aan. Boven het Westelijke bezette 'bied werden gisteren 11 vijan- ïlijke vliegtuigen vernield. Voor de Bretonsche kust kwam et in den afgeloopen nacht tot m zeegevecht tusschen Düit- che torpedobooten en Britsche irpedojagers. In een zwaren rijd werd een vijandelijke tor- edojager van de Tribal-klasse )t zinken gebracht; 47 leden van e bemanning werden gevangen snomen. Een eigen boot werd esehadigd. In den afgeloopen nacht lieten iiandelijke vliegtuigen bommen allen op Noord- West-Duitsch- md. A Zware Duitsche gevechtsvlieg- ïigen zetten hun aanvallen op oelen aan de Engelsche Zuid- ;ust voort''. Van Zondag. Het Duitsche weermachtsbe- ïcht van Zondag luidt: „Voor Sebastopol en aan den leneden-Dnjestr bleven ook gis- eren plaatselijke aanvallen van len vijand zonder resultaat. In e Ie Zwarte Zee boorde een Duit- che duikboot van een krachtig lescherntd convooi een kust- rachtschip en twee groote sleep- chepen in den grond. Ten Wes- en van Sebastopol vernietigde ïen beveiligingsvaartuig van de narine een bolsjewistische mo- ortorpédoboot. In het gevechtsgebied van Jas- jy ondernamen onze troepen, ioor eskaders Duitsche en Roe- neensehe slagvliegtuifen schitte rend gesteund, succesvolle te genaanvallen. 14 vijandelijke Pantserwagens en 30 stukken ge schut. alsmede talrijke andere wapens werden vernietigd of 'uitgemaakt. Tusschen de Karpathen en den >ovenloop van den Dnjestr won onze aanval, ondanks taai ver- "et der bolsjewisten, verder ter- 'ein, Hongaarsche formaties sloe gen heftige vijandelijke tegen aanvallen af. Ten Oosten van Polozk mislukten herhaalde plaatselijke aanvallen der bolsje wisten. Bij de aanvalsgevechten ten Zuidwesten van Kowel heeft zich in de laatste dagen de Rijnsch-Moezellandsche 342ste infanteriedivisie onder bevel van generaal-majoor Nickel bijzonder onderscheiden. In het landingshoofd van Net tuno, alsmede aan het Italiaan- sche Zuidelijke front werden vijandelijke aanvallen afgesla gen. Booten van een Italiaansche Mas-flottielje brachten voor Net tuno een vijandelijk korvet tot zinken. Vijandelijke vliegtuigen hebben in Midden-Italië een dui delijk gekenmerkt hospitaal met bommen en mitrailleurvuur aan gevallen. De sedert begin October 1943 in het Westelijke deel van den Balkan voor den strijd tegen communistische benden opgeleide lste kozakken-divisie heeft zich schitterend gehouden en den vijand zware verliezen aan men- schen en materiaal toegebracht. Bij een vijandelijken luchtaan val op de Fransche haven Toulon schoten verdedigingsstrij dkrach- ten van de luchtmacht en lucht doelartillerie van de marine 15 vijandelijke bommenwerpers neer. In harde gevechten tegen het vijandelijke convooiverkeer op den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee brachten onze duikbooten vier schepen met een gezamenlijken inhoud van 22.200 brt. en vijf eonvooi- torpedojagers. waaronder twee groote torpedojagers van het mo dernste type, tot zinken. Van 11 tot 30 April werden door vloot- strijdkrachten. luchtdoelartillerie aan boord van koopvaardijsche pen en de luchtdoelartillerie van de marine 101 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Formaties Amerikaansche bom menwerpers ondernamen in de middaguren van gisteren, krach tig. door jagers beschermd, een terreuraanval op de Rijkshoofd stad. Er ontstonden schade in woonwijken en verliezen onder de bevolking. De Duitsche lucht verdediging schoot 129 Ameri kaansche terreurvliegtuigen, waaronder 121 viermotorige bommenwerpers neer. Eerste lui tenant Hans Heinrich Koening, staffelkapitein van een iachtes- kader, vernietigde in luchtge vechten vier viermotorige ter- reurbommenwerpers. In den afgeloopen nacht wier pen vijandelijke vliegtuigen bom men neer op Nederrijnsch gebied. Zware Duitsche gevechtsforma ties veroorzaakten in den afge loopen nacht bij een zwaren aan val op Plymouth en op concen traties van schepen voor de En gelsche Zuidwestkust verwoes tingen voor langen tijd". De aanval op Berlijn. Omtrent den aanval op Ber lijn wordt nog gemeld, dat reeds in het gebied van Brunswijk hef tige luchtgevechten ontstonden tusschen formaties Amerikaan sche vliegtuigen en Duitsche ja gers, die de Amerikanen van al le kanten aanvielen. De gevech ten namen in hevigheid toe naar mate de Amerikanen Berlijn na derden. Eenige Ame rikaansche bommen werpers moesten een noodlanding maken Boven Berlijn ont brandde een groote luchtslag. De forma ties Duitsche jagers vielen in weerwil van het ongunstige weer verbitterd aan, in de meeste gevallen werden de Ameri- kaanche jagerss van de bommenwerpers weggedrongen, zoo dat de bemanningen der bommenwerpers zich plotseling ge plaatst zagen tegen over de Messerschmitt- en Focke Wulfjagers. Ook op den terugweg ondernamen Duitsche jagers en jachtkruisers hevige flankaanvalien. Het Berlijnsche afweergeschut opereerde even eens met veel succes. De terreuraanval op Toulon. De Anglo-Amerikaansche ter reuraanval op Toulon heeft vele slachtoffer onder de burgerbe volking gemaakt. Zondagavond werd melding gemaakt van 139 dooden en 190 gewonden, DE ARBEÏDSMOBILISATIE IN DÜITSCHLAND. De B-corrr -pondent van het A.N.P. meldt, dat blijkens me- dedeelingen van Ministerialrat dr. Stotfang, het totaal der bui- tenlandsche arbeidskrachten, welke op het oogenblik in Duitsehland werken, reeds ver boven de twaalf mihioen ligt, doch dat dit cijfer nog verhoogd kan worden. Ook de Duitsche arbeidsreserves zijn nog lang met uitgeput en indien dit nood zakelijk mocht blijken, dan zal men er zeker niet voor terug- schrikk ook de laatste arbeids- bronnen aan te boren. Ook de vrouw zal eventueel bij de actie betrokken worden. Zeer positief liet dr. Stotfang zich uit over de verplichte te werkstelling van buiteniandsche vrouwen in de Duitsche bedrij ven Hij ^rklaarde. dat voor- loooif og niet aan een mobi lisatie van deze werkkrachten ge dacht wordt 1 MEI IN DÜITSCHLAND. De leider van het Duitsche Ar beidsfront. dr. Ley, heeft ter ge legenheid van den eersten Mei, den nationaleii feestdag van liet Duitsche volk, een oproep ge richt tot alle werkende Duit- schers, waarin hij hun zijn waar deering betuigt voor hun bui tengewone prestaties. Bij de Anglo-Amerikaansche terreuraanvailen, zoo wordt in den oproep gezegd, is het niet altijd gemakkelijk geweest al die strijdmiddelen te vervaardi gen. die tegen den vijand in- den strijd worden geworpen. Deson danks is dit dank zii de hou ding van den Duitschen arbei der gelukt. Als bewijs voor de groote prestatie van de arbei ders noemt dr. Ley het feit. dat b.v. de productie van steenkool in Duitsehland in elk oorlogs jaar snel gestegen is, in tegen- stselling met Engeland, de Ver. Staten en de Sovjet-Unie waar de steenkoolnroductie ieder jaar i" gedaald. Ter geleg iheid van den eer sten Mei wijden de Duitsche bla den uitvoerige artikelen aan dë Duitsche sociale politiek. AFWIJZEND ANTWOORD VAN PORTUGAL AAN ENGELAND. Naar de Efe uit Washington verneemt meldt de Amerikaan sche pers, dat de Portugeesche regeering den Britsohen eisch betreffende stopzetting der wolframleveranties aan Duitseh land heeft afgewezen. Jlorg voor een afdoende ver duistering. Licht trekt vliegers aan. Sp«pioci^=-— -Jo ywo/ZSpiii^ ■r-NEDERMUDSCH vb BINNENLAND De oorlogsprestatiewedstrijd 1943/1944. Voor het oorlogs jaar 1943/1944 werd voor de Duitsche bedrijven een prestatie- wedstrijd uitgeschreven, waar aan zoowel bedrijven in Duitseh land als in de. bezette gebieden hebben deelgenomen. Al stond de vervulling der door eten oor log opgelegde taken daarbij na tuurlijk op den voorgrond, met het uitschrijven van dezen wed strijd beoogde men meer dan en kel het bereiken van een mate rieel doel. De nationaal-socialisti- sche levensbeschouwing betee- kende van den beginne af een breuk met liberaal-kapitalisti sche opvattingen. Dit heeft niet nagelaten zijn stempel te druk ken op het bedrijfsleven. Werd de waarde van den ar beid vroeger vrijwel uitsluitend afgemeten aan het rendement, dat de ondernemer daarvan had. het nationaal-socialisme stelde daarvoor in de plaats de waarde van den arbeid voor de gemeen schap. Beschouwde en behandelde het oude stelsel den arbeider als een soort mechanisch werkenden Ro- both, thans ziet men het arbeids product als een voortbrengsel van een levenden mensch. Het welzijn van dien mensch is van invloed op zijn arbeidslust en prestatie. Derhalve moet dit wel zijn van den arbeider in het be lang ook van de gemeenschap be vorderd worden. Direct en indi rect streeft men hierdoor naar het brengen eener sociale recht vaardigheid. waarnaar genera ties gehunkerd hebben. In dezen zin hebben in een gistermorgen in het Deutsches Theater te Den Haag door de Deutsche Arbeitskammer beleg de büeenkomst, waarin de prijzen werden uitgereikt, drie sprekers de beteekenis van onzen wed strijd geschetst. Het waren de Obmann van het D.A.F., Kretschmar, die de bij eenkomst inleidde, de leider van het Amt für Gesundheit und Volksschutz te Berlijn, prof. dr. Bokhakker, en de leider van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in Nederland, Oberdienstleiter Rit- terbusch. Eerstgenoemde wees op de goe de resultaten, welke" door de Duitsche bedrijven in Nederland werden bereikt. Naast 't toeken nen van prestatieloon en verbe terde beroepsopleiding stonden in het middelpunt der belangstel ling: het behoud van de gezond heid en de arbeidskracht door ge zondheidszorg en sportbeoefe ning, en voorts een psychologisch juiste leiding, welke erop gericht is den arbeider een positieve in stelling bij te brengen. Prof. Blokhakker belichtte ver volgens in een uitvoerige rede het vraagstuk der prestatie voor volk en individu van zijn biólo- gische zijde. Oberdienstleiter Ritterbusch bezag, alvorens hij overging tot het uitreiken der prijzen, het vraagstuk vanuit het standpunt der politieke leiding. De politie ke leiding heeft tot taak de hoog ste prestatie uit het volk naar vo ren te brengen. Dit is slechts dan mogelijk, wanneer ieder op die plaats terecht komt. van waar uit hij zijn hoogste prestatie kan leveren. Het gaat er aldus om een zinvollen inzet te scheppen voor iederen volksgenoot. In een aldus ingerichte samenleving moet het ook mogelijk zijn ieder het zijne te geven. Wijziging uitgaansverbod voor jeugdigen te Utrecht. Bij be schikking van den Utrechtsehen politiepresident is wijziging ge bracht in de bepalingen van het daar ter stede geldende verbod voor jeugdige personen, om zich gedurende bepaalden tijd byiten op fe houden. Krachtens deze nieuwe beschikking worden per sonen van 17 en 18 jaar oud niet langer door het verbod getrof fen. De nieuwe verordening spreekt n.l. van personen bene den de 18 jaar. Ook in de vroe ger vastgestelde tijdstippen is verandering gebracht,.in zoover- Op een der rivierdijken in Zuid-Hol land, waar een helling sedert jaren voor auto's en wagens een hinderpaal was. heeft men thans een electrische machine geplaatst, die de voertuigen tegen deze helling optrekt CNF/v Rhijn/Pex m DAT. IS HET kADER VAN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het kader van den Landstorm Nederland bestaat voor het grootste gedeelte uit Nederlan ders, waarvan de meesten aan de fronten gestaan hebben en zoodoende een opleiding kunnen geven, die niet alleen theoretisch maar cok aan de practijk ge toetst is Dat een dergelijke opleiding groote voordeelen heeft, be hoeft wel geen betoog. Het prettige is, dat hierdoor ook de taalmoeilijkheden zijn komen te vervallen. Uit den Landstorm zelf zijn reeds onderofficieren voartge- komen, die nu mede het kader van den Landstsorm versterken. Voor iederen vrijwilliger is deze mogelijkheid aanwezig. Doorslaggevend zijn hier pres tatie en voldoen aan de gestelde eisehen. Voor kerels, die doorzettings vermogen en wilskracht bezit ten is hier een goede toekomst weggelegd. re thans aan personen beneden 18 jaar verboden is zich na zons ondergang buiten op te houdt* c.q. na 18 uur wanneer de zon voor 18 uur ondergaat. Voorts wordt door de nieuwe beschik king de mogelijkheid geschapen onder zekere voorwaarden aan groepen van jeugdigen collectief ontheffing van het verbod te verleenen. Duitsche U-booten ln de Zwarte Zee bestoken voortdurend den vijand. Moeilijk is de opdracht, de schepen, die de Sovjethevens niet verlaten, aan te veilen. Toch gelukt het, zooals een met zijn boot teruggekeerde com mandant bewezen heeft. Ven den vleggestok waaien de overwinnlngs- wimpefe PK Schramm. PÜZ. R 'P m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1