waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NiEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE kantoor: Paptengracht 32 - Giro 103003 LeSdsche Editie Telef. Adm. 20935 - TeleJ. Red. 20015 e JAARGANG - No. 76 ZATERDAG 29 APRIL 1944 De Meimaand Maandag begint de Meimaand. ~De blijde Meimaand. De maand 't het ontluikende leven in de tuur; de maand van het nieu- leven. Ofschoon wij onze gedachten jt kunnen en niet willen los- iken van het oorlogsgebeuren et ziin velerlei vreeselijke ge lgen, mogen en kunnen wij ch óók genieten van de heerlij- gaven, die God ons in de na- ir heeft geschonken, genieten i n de zon en van de boomen en n de bloemen, van het licht van het leven. ifWii willen met den dichter !*iido Gezelle, als 't ware ook een nieuw leven beginnend als kinderen huppelend in de jj 'i. zingen: üjWas in de blijde Mei, ei, ei, was in de blijde Mei! komend achter 't land gegaan, zag al de blijde blomkens staan; was in zie blijde Mei, ei, ei, was in de blijde Mei! -Maandag begint de "Teimaand. Voor den katholiek _s de Mei- jaand een Maria-maand. een [nand, dief op bijzondere wijze is sgewijd aan de verêering van k heilige Maria, en ook daarom 6 óral een schoone en blijde land! 50 edel herte, o vrije Vrouwe, die Adam ongeschonden liet, |hoe vuilt, terwijl ik U aanschouwe, mij 't schoonste dat de zonne r ziet! o. Diamant, uit 's Heeren handen gevallen; dauwdrop, nieuwe en schoon, 'I daar s hemels ooge ik zie in branden: snaangeraakte wereldkroon! 1 o Middenmaagd die, van zoo r L velen de schoonste zijt, die om u -1 spelen, verleent mnne arme ellendig- j t j heid dat u, door mij, te onvoorbe- reid, rfzij lof gezeid! a*) (beteekenis: maagd der Ijaagden). Zoo bejubelt Guido Gezelle in .p zijner Maria-verzen de ver- venheid en schoonheid van de eilige Maagd en Moeder Gods. Onze andersdenkende mede- 1' ris ten en, die de katholieke Ma- a-vereering niet aanvaarden, teilen toch kunnen en moeten jïgrijpen, dat „alle eer, die wij "m Maria geven, ten doel heeft, (ïszeive te vereenigen met de tezegende vrucht van haar hootdie zij in ieder beeld tot is uitstrekt hetzij als het Kind irer Vreugde of als de man van narten. (R. H. Benson in „De r nendschap van Christus"). 'aar Maria wordt bemind, ordt Jezus aanbeden. Door een are en mooie Maria-vereering i de Meunaand zullen wii dich- J t komen bij Christus Kunnen wij wel vieren de Mei- laand als het blijde feest van Jet ontluikende, het nieuwe le- 'en in de natuur, terwijl rondom as door een oorlogsvoering van it de lucht, erger dan bar- ,aarsch, zoo veel kostbaar leven P aarde noodeloos en nutteloos "«rat vernietigd? De mensch- eid heeft het juist in dezen tijd j po dig van de schoonheid van ods schepping te genieten, het 1-ven, alle leven en allermeest i et menschelijk leven, te waar- peren als kostbare gaven rods! hnister knox overleden Naar Radio-New York mede- jleelt. is de Amerikaansohe mi- ter van marine Knox Vrijdag Washington tengevolge van «n hartverlamming overleden. SOVJETS BIJ XÖWEL ACHTERUIT GESLAGEN duitsch weermachtsbericht. Het Duitsehe weermachtsbe- richt van Vrijdag luidt: „In het gebied van Sebastopol Stortten plaatselijke aanvallen aer bolsjewieken in het gecon centreerde vuur van alle wapens ineen. Onderofficier Winter in een regiment grenadiers heeft op 23 en 24 April 18 en onderof ficier Reder in een afdeeling pantserjagers 16 vijandelijke tanks vernietigd. Aan den benedenloop van den Dnjestr probeerde de vijand den geheelen dag tevergeefs zijn bruvenhoofden uit te breiden. Ten Noorden van Jassy werden hernieuwde doorbraakpogingen van sterke vijandelijke strijd krachten in harde gevechten verijdeld. Ten Zuid-Westén van Kowel braken formaties van het leger en de Waffen-SS, uitmuntend door de luchtmacht gesteund, door de diep geëchelonneerde vijandelijke stellingssystemen heen en sloegen de Sovjets in den Turja-sector achteruit. For maties zware gevechtsvliegtui gen' bestookten in den afgeloo- pen nacht de aanvoerverbindin- gen der Sovjets in het gebied van Sarny. In het hooge Noorden werden verscheidene met krachtige voor bereiding van artillerie onder nomen vijandelijke aanvallen met zware verliezen voor de Sovjets afgeslagen. Bij den op 26 April gemelden aanval van vijandelijke vliegtuigen op een Duitseh konvooi bii Bodoe is het aantal der door eenheden der marine neergeschoten vRegtuigen van drie op elf gestegen. Uit Italië wordt melding ge maakt van levendige eigen stoöttroepactie. V erscheidene vijandelijke aanvallen werden afgeslagen. In de Adriatische Zee werd het eiland Korcula weer van communistische benden gezui verd. Groepen Duitsehe torpedomo- torbooten onder bevel van kor vetten-kapitein Klug en kapi- taen-leutnant von Mir'oach, brachten in de ochtenduren van 28 April aan de Zuidkusgt van Engeland drie schepen van een door torpedojagers en talrijke kleine oorlogsschepen zwaar be schermd Britsch convooi met een gezamenliiken inhoud van 9100 b.r.t. tot zinken en torpedeerden een ander schip van 200 b.r.t., dat, naar met zekerheid mag worden aangenomen, gezonken is. Tijdens de harde gevechten werd voorts een torpedojager torpedeerd, welks ondergang als gevolg van den optredenden af weer. niet kon worden waarge nomen, doch met zekerheid kan worden aangenomen. De eigen formaties keerden zomtjer schade te hebben gele- Da than* la vol I an blonl tlannda prtrimanbooman In da Bangarl bladan aan prachtlgan aanblik CNF/Kidpar/Paa w den en zonder verliezen aan per soneel op haar steunpunten te rug. Boven de bezette Westelijke gebieden werden gisteren 21 vijandelijke vliegtuigen vernie tigd. Britsche formaties, bom menwerpers ondernamen in den nacht terreuraanvallen op plaat sen in West- en Zuid-West- Duitschland, vooral op de stad Friedrichshafen. Er ontstonden schade in woonwijken en verlie zen onder de bevolking. Strijd krachten dera luchtverdediging vernietigden hierbij 47 viermo torige terreurbomimenwerpers. Snelle Duitsehe gevechtsvlieg tuigen vielen in den afgeloopen nacht doelen in Oost-Engeland aan. terwijl formaties zware ge vechtsvliegtuigen met goede Uit werking aanvallen deden op scheepsconcentraties en andere voor de oorlogvoering belang rijke doelen in het gebied van de Engelsche Zuid-West-kust". Nieuwe zwaartepunten. De A. N. P.-correspondent te Berlijn meldt: De rust aan het Oosteltvke front is van korten duur ge weest. Aan den benedenloop van den Dnjestr, waar sterke concentraties van Sovjet-Russi sche strijdkrachten nieuwe ope raties deden verwachten, zijn sterke formaties van het roode leger over een breed front tot den aanval overgegaan. De zwaartepunten dezer aanvallen liggen bij Tignia (Bender) en bij Duobosari. De Duitsehe en Roe- meensche troepen, die op nieu we aanvallen der bolsjewisten waren voorbereid, hebben, naar uit de Duitsehe berichten blijkt, hun stellingen tot dusver met succes verdedigd, zoodat de bols jewisten het niet verder brach ten dan 4ot eipr.lg» terstond af gegrendelde penetraties in de Duitsch-Roemeensche verdedi gingslinies. In militaire kringen te Berlijn behoudt men zich zijn oordeel omtrent dezen nieuwen Sovjet- Russisohen aanval nog voor. Men verklaart neg niet te kunnen zeggen, of hierin de aanvang van het verwaohte Sovjet-Russische offensief moet worden gezien en of de aanvallen de voornaamste richting aangeven, waarin de operatieve plannen van den te genstander zich bewegen, dan wel als afleidingsmanoeuvres be doeld zijn. Overal in het Zuiden zijn troepenconcentraties achter de Sdvjet-Ru.ssisohe linies waar genomen en daarom is het niet uitgesloten, dat het roode leger wederom de reeds vaak toege paste tactiek eener snelle ver plaatsing van het zwaartepunt der aanvallen zal herhalen. Daarom houdt men van Duit sehe zijde ook met aanvallen in andere sectoren rekening. Het ziet er naar uit, dat de bolsje wisten hun voornaamste aan- valsactiviteit vorloopig naar het Zuiden zullen richten, ai moet er rekening mee worden gehou den. dat ook in Westelijke rich ting aanvallen zullen worden ondernomen, die dan wellicht meer als afleidingsmanoeuvres te beschouwen zijn. Het zal nog wel eeni?e dagen duren voor de ontwikkeling zich duidelijk aftee- kenl en zoolang schort men in Berlijnsehe militaire kringen zijn oordeel op. ONTSTEMMING TE BERLIJN OVER DE TURKSCHE HOUDING. De A. N, P.-correspondent te Berlijn meldt: De stopzetting van de Turk- sche chroomleveranties aan Duitschland heeft het vraagstuk der Duitsch-Turksche betrekkin gen sterk op den voorgrond ge plaatst. Tot dusverre heeft Ber lijn nog niet officieel op dezen Turkschen maatregel geantwoord. Het feit zelf is in de Duitsehe pers zelfs nog met gegn woord vermeld. Het discrimineerende karakter van dezen Turkschen maatregel alleen de levering aan Duitsch land is stopgezet, niet die aan de RADIOREDE VAN DEN LEIDER OP 1 MEI De persdienst van den Ne- derlandschen Omroep meldt: Ter gelegenheid van den „Dag van den arbeid" zal de Leider op 1 Mei te 13.00 uur via den zender en het draad- net Hilversum I (414.4 meter) het woord richten tot de Ne- derlandsche werkers. geallieerden heeft te Berlijn uiteraard groote ontstemming ge wekt en het zal niemand verwon deren, dat het Turksche besluit een ernstige belasting voor de Duitsch-Turksche betrekkingen beteekent. De woordvoerder der Wilhelmstrasse heeft in dit ver band onomwonden van verdrag schending gesproken, hetgeen doet verwachten, dat men zich van Duitsehe zijde niet zonder oeer bij dit feit zal neerleggen. De Wilhelmstrasse neemt het standpunt in, dat de fronten zich thans duidelijk afteekenen en men kan dan ook verwachten, dat de Duitsehe regeering haar terughoudendheid ten aanzien van de betrekkingen met Turkije zal laten varen. Naar te Berlijn vernomen wordt, is de Duitsehe ambassadeur von Papen reeds naar Duitschland ontboden en, hoewel het voor de hand ligt, dat de Duitsehe regeering in deze uiterst belangrijke aangelegen heid het advies van haar ambas sadeur behoeft, wijzen de teeke nen erop, dat vori Papen waar schijnlijk voorloopig niet naar zijn standplaats terug zal kee- ren. WAT IN PARMA VERWOEST WERD. Tijdens den aanval van Ameri- tianscV» bommenwerpers op 25 April werd de Itatiaansche stad Parma ernstig getroffen. De kerk Madonna delia Stezzata, die in de eerste helft van de 16de eeuw werd gebouwd, werd biina geheel verwoest. Onder de puinhoopen der ingestorte kerken vond men een groot aantal vrouwen en kin deren, die hun toevlucht in deze kerken gezocht hadden. Ook de woonwijken rond den in het cen trum der stad gelegen Romaan- schen dom, die uit de tweede helft der 11e eeuw dateert, kre gen zware treffers. Een groot aantal uit kunstzinnig oogpunt waardevolle Renaissancebouw- werken werd vernield. Verder ontstond groote schade aan een oud schooi waarvan de wanden gedeeltelijk versierd waren met fresco's van den beroemden schil der Correggio. PETAIN TOT HET FRANSCIIE VOLK. Maarschalk Pétain heeft gister avond per radio een oproep tot het geheele Fransche volk ge- Van dan strijd in Zuid-ltali* Hat aana ichot na hal andara wordt af gevuurd, om don vijand bij zijn aanval zwara vorliazan too to brangan PK Sehmldt/CMVP m POST VOOR VRIJWILLIGERS. Het SS-Ersatzkommando Nie- derlande in den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-SS. of die in Lazaretten, Genesungsheime enz. liggen, het volgende bekend:' Alle brieven, tijdschriften en pakjes moeten in het vervolg ge adresseerd ziin als volgt: An das SS-Hauptamt."d ii/2 Deutsche Dienstpost Maastricht, zur Weiterleitung an: (naam): (veldpostnr., of adres) Daardoor zal de verzending van de veldpost ill het vervolg minder vertraging ondervinden. Brieven, tijdschriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pak jes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpakken. Tot 20 gram is alles vrii van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulassungsmarken voorzien zijn als deze naar veldpostnum mers gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 grarm Zwaardere pakjes ook met 2 Zulassungsmarken ziin niet toegelaten. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpost nummers. mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram Tijdschrif ten en kranten mogen ook aan veld postnummers zonder Zulas- sungsmarke verzonden worden. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luehtpostzegels voorzien en op den brief moet vermeld ziin: luchtveldpost, luchtveldpost zegels en toelatingszegels worden door de vrijwilligers aan hun fa milieleden gezonden. Het is in het belang der fami lieleden zelf. dat aan de voor schriften nauwkeurig de hand ge houden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijdschriften en pak jes voor de vrijwilligers niet- nieer naar het SS-Ërsatzkoniman- do Nicderlande in den Haag ge zonden worden. De veldpost voor de vrijwilli gers wordt door de Hollandsche post aangenomen en in plaatsen waar kantoren van de Duitsehe dienstpost gevfestigd zijn, kan men de veldpost daar bezorgen. Ook kan men bij de Duitsehe dienstpost geld verzenden op veldpost wissels voor de vrijwil ligers bij alle eenheden der weermacht en Waffen-SS. richt, zich aaneengesloten achter de Fransche regeering en het staatshoofd te plaatsen. Hij zeide onder meer, dat Frankrijk op het oogenblik een moeilijke en smar telijke periode doormaakt. Opge hitst door een leugenachtige bui- tenlandsche propaganda zijn vele Franschen in gewetenlooze han den gevallen. Daardoor is een at mosfeer ontstaan, die den weg effent voor bolsjewisme en an archie. Als de huidige tragedie voorbij is. aldus vervolgde Pétain, en Europa dank zij de Duitsehe ver dediging van het bolsjewistische gevaar bevrijd is, zal het uur ko men, dat Frankrijk herrijst en zjjn plaats inneemt. Die plaats echter is afhankelijk van de dis cipline, die het getoond heeft in den tijd van beproevingen en van de orde. die het in eigen huis heeft gehandhaafd. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 30 April van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golfleng te 415 meter naar de stem der SS. Uitgezonden wordt een vraaggesprek met den stafchef van de Germaansche SS in Ne derland over het onderwerp: „Er is maar één nationaal-socialis- me",

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1