Ie JAARGANG - No. 75 VRIJDAG 28 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorFapengracht 32 - Giro 103003 LeÉdsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 2C015 Alleen de overheid mag straffen Ook in verband met wat wij gisteren schreven willen wij vandaag een enkele opmerking maken over het recht om te straffen, en wel deze: het recht om te straffen komt in de rechtsorde niet toe aan de bur gers zelf. In zijn praeadvies over de rechtvaardiging van de straf, uitgebracht voor de Ver. tot het bevorderen der weten schap onder de katholieken in Nederland, schreef prof. mr. W. Pompe: ..Het recht en de plicht om te straffen (het recht om te straffen vindt in den plicht zijn .wmoreele basis Red.) berust ■echter niet bij de burgers zelf, "maar bij de overheid, en wel om twee redenen. De overheid heeft tot taak de onderdanen te lei den in het streven naar het al gemeen welzijn. De onderdanen kunnen hulp en medewerking verleenen, zii behooren dit, ieder naar eigen vermogen, zelfs te doen. maar de leiding is aan de overheid. Zij heeft te beslis sen. of en hoe er zal worden ge straft, want in de rechtsorde is ook de strai er om het alge meen welzijn. Het huidige straf recht is publiek recht, d.w.z. de rechtsbetrekking, door de mis daad ontstaan, is er hoofdzake- i lijk een tusschen den misdadi- I ger en de overheid, juist omdat de misdaad hoofdzakelijk wordt beschouwd ^ls een aanranding der gemeenschap, dus van het algemeen welzijn. Maar al ware dit niet zoo. ook dan zou de door de misdaad beleedigde bur ger niet het recht hebben zelf den schuldige te straffen. Eigen rechting is in het algemeen on geoorloofd. omdat het tot wan orde, derhalve tot ue grootste schadevoor het algemeen wel zijn leidt. Hoeveel te meer zou men moeten vreezen voor eigen rechting in het straffen." Aldus prof. Pompe. Onder „straffen" wordt fta- [uurliik niet verstaan zelfverde- ligmg bij een aanval, noodzake lijk verweer als men wordt be dreigd. Als afschuwelijke gevoelens van haat of óók wel als ge rechtvaardigde verlangens naar vergelding de nuchtere verstan- ieliike overwegingen dreigen te verdringen dan móet men rich onder alle omstandigheden steeds herinneren, dat het recht >m te straffen niet behoort bij ie burgers! BERLIJN EN DE DRUK OP DE NEUTRALEN. In verband met den versterk ten politieken en economischer, iruk van de Anglo-Amerikanen [joe de neutrale staten is giste ren op een desbetreffende vraag in de Wilhelmstrasse verklaard, lat men in deze landen naar het I Bhijnt geen al te groote toegeef- ijkheid toont om zich door druk in bedreigingen te laten dwin- len tot maatregelen, die niet al- ieen tegen een deroorlogvoe rende partijen zijn gericht en toodoende het neutraliteitspro- ileem opwerpen, doch die zich :elfs zouden ricbten tegen hun ligen vitaalste belangen. De Zweedsohe regeering. zoo rerklaart men, heeft tot dus- rer nog niet laten blijken, dat ui voornemens is zich te laten ifbrengen van haar neutraliteits politiek of dat zij een rechtma- ig duidelijk standpunt wil prijsgeven voor een onrechtma- igheid. Wat Turkije betreft werd ver haard, dat voor de definitieve 'Dstelling van het Duitsche ant woord aan Turkije wegens de "(opzetting der chroomleveran- ïes, eerst het persoonlijk rap- x>rt van den Duitschen ambas- adeur in Ankara wordt afge wacht. De heer von Papen, zoo werd OOK EEN SOVJET-AANVAL BIJ JASSY DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Donderdag luidt: „In het gebied van Sebastopol hebben de Sowjets ook gisteren slechts vergeefsche plaatselijke aanvallen ondernomen. Een groep slagvliegers onder bevel van ma joor Frank heeft in den tijd van i2 tot 26 April boven de Krim 106 vijandelijke vliegtuigen in luchtgevechten en nog 28 toestel len op den beganen grond ver nield. Aan den benedenloop van den Dnjestr zetten de bolsjewieken hun aanvallen voort. Alle door braakpogingen werden met zwa re verliezen voor den vijand af geslagen. Formaties van de luchtmacht mengden zich doeltreffend in deze gevechten. Ten Noorden van Jassy gingen de Sowjets met sterke strijdkrachten tot den aanval over. Zij faalden door den taaien tegenstand van de Duit sche en Roemeensche troepen. Plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. In dit strijdgebied heeft zicht op 25 April een afdeeling stormgeschut der di visie pantsergranadiers „Groot- Duitschland" onder bevel van den eersten luitenant Diddens bijzonder onderscheiden. Aan het landingshoofd van Nettuno voerden plaatselijke eigen aanvallen tot verbeterin gen van stellingen. Vijandelijke tegenaanvallen bleven vruchte loos. Van het Zuidelijke front wordt slechts melding gemaakt van wederzijdsche activiteit van stoottroepen. In den nacht van 24 cp 25 April ontstonden er in de wate ren ten Noorden van Elba her haalde harde gevechten tusschen lichte zeestrijdkrachten en vijan delijke torpedojagers, torpedomo- torbooten en jachtbommenwer pers. Hierbij werden drie vijan delijke torpedomotorbooten tot zinken gebracht, twee daarvan door gevechtsveerbooten van de marine. Twee vijandelijke vlieg tuigen werden neergeschoten. Het eiland Mljet in de Adriati- sche Zee werd na harde gevech ten van communistische benden gezuiverd. Amerikaansche bommenwer pers vlogen gisteren het gebied van Brunswijk binnen en wier pen uit een gesloten wolkendek in het wilde weg bommen, die slechts geringe schade aanricht ten. Ondanks mo 'l"ke af weer omstandigheden werden acht vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. In den afgeloopen nacht drongen enkele vijandelijke vliegtuigen het gebied van Mid den- en Noord-Duitschland bin nen. Formaties Britsche bommen werpers ondernamen terreur- aanvallen op plaatsen in het Ruhrgebied en in Zuidwest- Duitschland. Er ontstond ten deele aanzienlijke schade, vooral in Essen en Schweinfurt. De be volking leed verliezen. Strijd krachten der luchtverdediging vernietigden 41 viermotorige ter- reurbommenwerpers. In den nacht van 25 op 26 April ontmoetten Duitsche torpe dobooten ten Westen van de Golf van St. Malo een formatie Brit sche kruisers en torpedojagers. In harden strijd werden den vijandelijken eenheden zware beschadigingen door torpedo- en artillerietreffers toegebracht. Een eigen torpedoboot ging ver loren. Formaties zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen zetten in den afgeloopen nacht de aanvallen op scheepsconcentraties aan de En- gelsche Zuidkust met goede uit werking voort". Blijf niet op straat staan om naar fcra medegedeeld, heeft zich vliegtuigen te kijken, het kan u «artoe naar Berlijn begeven. I het leven kosten. SOCIALE VERHOUDINGEN ARTIKEL VAN DR. GOEBBELS IN „DAS REICH". ..Ons socialisme", aldus noemt Rijksminister dr. Goebbels zijn artikel in „Das Reich". Hij wijst er bij zijn uiteenzettingen op, aat de Duitscne soldaten, die in den loop van dezen oorlog cie toestanden in bijna geheel Euro pa leerden kennen, nergens de tallooze instellingen van het Duitsche socialisme vonden, die het Duitsche volk in vredestijd en gedeeltelijk bok nog tijdens een oorlog het léven aangenaam en dragelijk maken. Het Duitsche volk leeft in een socialistischen staat. Hoe ver deze nog kan worden uitgebreid en ook uitge breid moet worden, weet men zelf het best. Alleen de oorlog heeft een nationaal-socialistisch opbouwwerk onderbroken, dat op den eersten dag van den vre de in nog grooteren omvang on middellijk weer ter hand zal worden genomen. De sociale verhoudingen in de govjet-Unie met de onze te vér- gelijken zoo vervolgt de minis ter, is eenvoudig een beleedi- ging. Wat Engeland aangaat, dit is de in sociaal opzicht meest achterlijke staat ter wereld en de Vereenigde Staten worden door eenige honderden plutocra tische familiën geregeerd, die niet de minste neiging toonen de onuitputtelijke hulpbronnen van hun continent, waarover zij be schikken, dienstbaar te maken aan den maatschappelijken wel stand der breede volksmasssa's. Het is derhalve meer dan onbe- scltaamcThvanneer de leiders van deze landen zich tegenover ons als maatschappelijke hervor; mers durven voor te doen. Zij doen dit dan ook slechts om hun volken zand in de oogen te stroooien, daar deze langzamer hand beginnen in te zien. dat zij den oorlog in de verkeerde rich ting sturen en dat hun leidende klassen Duitschland niet aan vallen, omdat het, zooals zij steeds beweren, een reactionaire staat, maar een moderne en vooruitstrevende staat is. On danks alle onderdrukkings- maatregeien der Britsche regee ring staken de Engelsche arbei ders. omdat zij weten, dat zij in den oorlog nog meer dan in vredestijd door de leidende plu tocratische klasse uitgeplunderd en van hun primitiefste levens rechten beroofd worden. De Duitsche arbeider ziet ech ter geen reden om te staken. Hoe modern ons staats- en economisch leven is ingericht kunnen wij eerst dan constatee- ren, wanneer wij het met dat van andere landen vergelijken. Bij ons wordt er geen woord meer over vuil gemaakt, dat iedere werker recht op arbeid heeft, ook wanneer de algemee ns economische positie aan con junctuurschommelingen onder hevig is, en dat de staat rege lend ingrijpt, zoodra het econo mische leven uit eigen kracht de problemen niet meer baas wordt. Onze vijanden hebben ons in hoofdzaak aangevallen, om deze moderne oplossing van de so ciale kwestie uit den weg te ruimen. Zij moesten haar uit oen weg ruimen, wanneer zij zich' zelf en hun verouderde, reac tionaire voorstellingenin het leven wilden houden, want het socialisme werkt aanstekelijk. Deze oorlog is dus een oorlog om het socialisme. Het Joden dom is de incarnatie van het ka pitalisme. Het past dit al naar gelang van -den toestand of de omstandigheden op plutocrati sche of bolsjewistische wijze toe. Waarom zijn millioenen ar beiders uit het buitenland in het Duitsche Rijk gekomen? Waarom vervullen zij hun plich ten, dienen zij vlijtig de Duit sche bewapeningsproductie, hel pen zii bij vijandelijke terreur- aar.vallen onze huizen en fabrie ken te beschermen alsof zij hun eigerMam verdedigen? Omdat zii van ons recht overtuigd zijn. Zij I D« verjaardag van den Führer Da Föhrer neemt de gelukwenicKen der weermacht en de Waffen Iflf In ontvangst V l.n r i Generaal-veldmaarschallc Keitel: Grootadmiraai Dönitz; Rijksminister van Binnenlendsche Zaken Reichsführer Hlmmler en Generaal-veldmaarschatk Mitch Hoffmr-- Stapf/P«« na zijn in staat te vergelijken en de vei gelijking valt ondubbelzin nig in ons voordeel uit. De vij and strijdt voor het in star.d houden van een oude we reld. die heeft afgedaan. Wij strijden voor de stichting van een nieuwe moderne wereld. Dat is het onderscheid. Wan neer is het in de geschiedenis echter voorgekomen, dat de re actie, over de vooruitgang triom feerde? Het nieuwe breekt zich onweerstaanbaar baan. Het moet weliswaar menigmaai ber gen leed en offers overwinnen, doch is het op het hoogtepunt daarvan aangekomen, dan ligt de betere wereld open. Deze zal ook uit het lijden en de smar ten van dezen oorlog tt voor schijn komen. CONFERENTIE VAN PREMIERS TE LONDEN. Naar Reuter meldt, is Macken zie King,-minister-president van Canada, op een vliegveld in het Noorden van Groot-Bittannië aangekomen, om de conferentie der premiers van het Britsche Rijk bij te wonen. Ook de Nieuw-Zeelandsche premier, Raser, is Donderdag avond in Londen aangekomen. De bijeenkomst der premiers, de eerste rijksconferentie van den oorlog, zal Maandag of Dinsdag beginnen. Zij zal slechts enkele weken duren. De Zuid- Afrikaansche premier. Smuts, en de Australische premier, Cpr- tin, worden nog in Londen ver wacht. De nieuwe bonnen Volgende week komt tweede boterbon. Voor kleinste kinderen uitsluitend kindermeel of voedingssuiker. Havermout Scheerzeep. In de komende veertiendaag- sche periode van 30 April tot 13 Mei zal men op de bonnen 19 en 20 de gebruikelijke hoeveelheden brood, beschuit, melk, taptemelk, vleesch, aardappelen en tabak (sigaren. tabak of cigaretten) kunnen koopen. Van de bonnen Algemeen zijn in dit tijdvak geldig verklaard: 107 voor vervangingsmiddelen, 108 voor jam, 109 voor suiker, 110 voor 20 plus of magere kaas. 111 voor 250 gram havermout. 112 en 113 voor bloem. Op boterbon 19A Wordt een half rantsoen boter, margarine of vet beschikbaar gesteld. Voor de kinderen zijn nog aan gewezen bon 19 voor 150 gram versnaperingen, bon D 37 Reser ve (kinderen van 2 en 3 jaar) voor 250 gram gort en bon E 37 Reserve (kinderen van 0 en 1 jaar) 250 gram kindermeel of voedingsuiker. Tenslotte kan op bon R 05 van de tabakskaart tot 2 September 43 gram scheerzeep worden ge kocht. De aandacht wordt erop ge vestigd, dat boterbon 20 B voor 125 gram boter geldig is tot 27 Mei. terwijl tot 13 Mei nog gel dig zijn de bonnen 80 (toilet zeep) 81, C 26. D 26, E'26 (wasch- poeder). 105 (toiletzeep), 106. C 34, D 34, E 34 waschpoeder) en E 35 (toiletzeep). TOELICHTING OP DE BONNENLIJST. Van 30 April tot en met 13 Mei a.s. kan men op den bon „boter 19 A" 125 gram boter koopen of f25 gram margarine. o>100 gram bak- en braadvet of 100 gram rundvet. voor zoover de détaillist deze laatste drie"artikelen nog voorradig heeft. Het publiek kan geen aanspraak maken op boter, maar dient eventueel met mar garine of vet genoegen te nemen. In verband met de bevoorra ding van den handel zal de twee de boterbon eerst op 6 Mei a.s. worden aangewezen. Op welke artikelen deze bon .recht zal ge ven, wordt nader bekend ge maakt. Voor kinderen van 0 en 1 jaar zal in den vervolge uitsluitend kindermeel en voedingssuiker beschikbaar worden gesteld, in plaats van zooals tot dusverre rijst, kindermeel, voedingssui ker of gort. In verband hiermede geeft bon „Reserve E 37 uitslui tend recht op het koopen van 250 gram kindermeel of voedingssui- ker. De voor kinderen van 2 en 3 jaar aangewezen bon „Reserve D 37" geeft recht op het koopen van 250 gram gort. Tenslotte zal men aardappel- tapioca en gemalen aardappelta- pioca voortaan, behalve op den gortbon ook op den havermout- bor. kunnen verkrijgen. Op de vleeschbonnr.cn 19 en 20 kan men reeds op Maandag 1 en Dinsdag 2 Mei vleesch en vleeschwaren koopen. In dnn blntnnmolnn inijdan nnnlgn malijat, din op onn boardarij wnrk- zaam zijn. da voadarblatan. wurmada bat raa wordt garoard CNf/K ulpar/F a m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1