■xmt teqen <pm- rheuntötiék Van RUN 11 laatste berichten Gebr. VAN ULDEN pachtcontracten voor i van den Spaarndam- ring emplacement N. e TeTi gerieve van de j ;ers zal vanaf het sta- iet emplacement der 1 T. M. bi.i het station, geplaatst worden. Dit aan, om te voorkomen, ers van de aankom en- e i der N. S.. onnoodig e trarrtemplaeement ge- e ken, en het emplace- luitencl voor tramrei- gankelijk te doen zijn. ij druk vervoer, zal dit e 'rijke verbetering zijn. j jdentie-Orkest. Het a irenooncert hier ter ste- x gegeven op Dinsd_ag- ,t [ei te 7.00 onder leiding Paarspul. De solist is B der Pas. Uitgevoerd i Ouverture „Egmont", ,rnoconcert. Vierde Sym- a 1 het examen apothe- ent zijn liier ter stede I A. J. Voorwinden, Lei- J. G uittart, Rotterdam. II n 27 April is het vijf- a deden, dat mr, Ch. H. ri ld, oud-voorzitter van el alen Raad van Beroep, e te Utrecht, aan de iniversiteit promoveer- tor in de Rechtsweten- ■ii a e n: Henriëtte Bernar- i d. van W. C. A. Vrou- f< en H. van der Vegt; l< is z. van J. J. Gulde- lf 3. de Wekker; Christi- ia Cornelia d. van A. elman en M. W. Klein; 51 van J. Klinkenberg 'sl; Mary Suzanna José- -Van L, van Duuren en Dglander; Elisabeth d. Heij en E. Tober; Eli- rendina Geertruida d. n»i Daalen en G. Bonte; ii ran A. Ouv'ehand en i i :r Plas; Jan'ny Eeltje iji van F. van Dijk en E. tyillem Frederik z. van a n en M. Nieuwenbnrg; all van W. F, Jong en N. Ondertrouwd: i m. 40 j. en S. Schou- )i j. Getrouwd: W. ri n. en L. F. M. Sierat uidus jm. en S. M. van jd.; A. Galjaard jm. Goedhart jd.; C. Grif fen M. J. Brandenburg ai Klootwijk jm. en W. 'aiof jd.; E. Peterzen H Blokzijl jd.; L. A. ie im. en C. M. Hunck alt jm. en A. van der H. JL. J. de Groot jm. e'M. Verhoef jd.; J. J. til en A. Heijkoop jd. ripen: C. J. Zwetsloot f. Reitsma huisvr. van 48 j. Omgeving a^DWIJKERHOUT. Som. porti et. J. A. M. Pijnenburg, .Tt-cretaris van Noordwij- die Zaterdag a.s. zijn btsjubileum viert, i. Iii memoriam ijJJ. C. Schraag. Zon- Dk in de St. Josephparo- ylechtige herdenking ge. Bn den hoogeerw. heer ^Echiaag, deken en pas. ,5 Schiedam en al- v$rleden. Wijlen pastoor ,<ïs de stichter geweest ,ebsephkerk en haar eer- d$. Gedurende 5 jaren :a'aren de moeilijkste Hj hij de nieuwe parochie Oaar zeer bemind. Voor st van den pastoor wer- iagmorgen een gelezen Bij luchtalarm ieder van de straat Nieuwe maatregelen inzake luchtbescherming Ter uitvoering van de lucht bescherming zijn voor het ge- heele land o.m. de volgende voorschriften vastgesteld, die uitvoeriger in alle gemeenten door aanplakken bekend zullen worden gemaakt: Personen, die zich in de open lucht bevinden, moeten zich on middellijk in de eventueele aan wezige schuilplaatsen begeven of op andere wijze in gangen van huizen e.d. dekking zoeken. In woningen of andere gebou wen moeten onmiddellijk de vei ligste plek in dat gebouw wor den opgezocht. Het verblijf in de open lucht is bij luchtalarm of luchtaanvallen en bij het schieten van het luchtdoelgeschut verboden, be halve voor bepaalde, in de vol ledige voorschriften genoemde groepen. Voertuigen van welken aard ook, moeten halt houden en zoo opgesteld, worden, dat het ver keer daardoor niet belemmerd wordt. De inzittenden der voer tuigen moeten zich in schuil plaatsen begeven of op andere wijze dekking zoeken. Bewoners van woonhuizen en andere gebouwen zijn verplicht bri luchtalarm of luchtaanvallen menscben, die op straat zijn. in hun huizen of woningen op te nemen, wanneer geen openbare schuilplaatsen of daartoe ge schikte andere schuilgelegenhe- den in de onmiddellijke nabij heid liggen. Het is verboden op de daken te klimmen, uit ramen of deu ren naar buiten te zien of zich aafi ramen of deuren op te hou den. Huizen en woningen, welke tijdelijk verlaten worden, moe ten teneinde de gevolgen van luchtaanvallen te kunnen bestrij den. steeds toegankelijk blij ven. Waar dit, zonder de verduis teringsmaatregelen te schaden, kan geschieden, moeten bij luchtalarm of luchtaanvallen de ramen geopend worden, tenein de in het geval van een lucht aanval glasschade door lucht druk enz. te vermijden. Gordijnen en overgordijnen moeten op zij geschoven wor den teneinde het voortplanten van brand via naaj buiten wap perende gordijnen te voorko- men. Gaskranen' moeten niet bii luchtalarm, maar zoodra het luchtdoelgeschut begint te vuren of zoodra bommen vallen geslo ten worden. De hoofdkraan van de water leiding moet oh der alle omstan digheden open blijven. Zonneschermen, welke even tueel uithangen, moeten bij luchtalarm worden opgehaald. Wanneer tengevolge van lucht aanvallen een begin van brand ontstaat, is ieder verplicht de zen brand in de bij hem in ge bruik zijnde vertrekken onmid dellijk te bestrijden. Iedereen is verplicht op vor dering van de politie of van de organen der luchtbescherming hulp te verleenen ter bestrijding van de door luchtaanvallen ont stane schade. Deze verplichting tot hulpver leening blijft ook dan, wanneer men daartoe niet in het bijzonder wordt opgevorderd, onvermin derd bestaan. De zolders of bovenste ver dieping van openbare en parti culiere gebouwen moeten wor den opgeruimd. Alle hoeken der bedoelde ruimten moeten ge makkelijk bereikbaar zijn. In alle openbare en particulie re gebouwen moeten thans reeds o.m. de volgende luchtbescher mingsmaatregelen getroffen wor den; In alle vertrekken van het dak tot in den kelder, moet in vol doende hoeveelheid zand en bluschwater gezet worden. De normen hiervoor worden in de bekendmaking genoemd. In elke woning en elk gebouw moet luchtbeschermingsmateriaal aanwezig zijn, dat eveneens wordt opgesomd. Kelders, die als schuilplaats zijn te gebruiken moeten zoo goed mogelijk als zoodanig wor den ingericht, waarvan aan den plaatselijken luchtbeschermings leider kennis moet worden ge geven. Zolders, welke niet als woon ruimte gebruikt worden, moe ten, teneinde de uitwerking van brandbommen tegen te gaan be dekt worden met een 5 centime ter hooge laag zand of gedroog de aarde, wanneer de zolder het gewicht dragen kan. Ten einde in de. benoodigde hoevclheden zand te voorzien stelt de gemeente zand in vol doende hoeveelheid ter beschik king. Dit zand mag uitsluitend voor de bovenaangegeven doel einden worden benut. De politie zal de getroffen maatregelen in gebouwen en wo ningen controleeren en in het algemeen belang met alle ge strengheid tegen nalatigen op treden. en de Hoogmis opgedragen. In het Eucharistisch Lof des avonds hield de zeereerw. heer H. J. M. Nieuwenhuizen. pastoor der St. Vincentius a Paulo-kerk te Am sterdam en eerste kapelaan van pastoor Schraag een gedachtenis rede, waarin hii het leven van den ontslapene schetste als een leven vol zielenijver en gebed en waarin hij verzocht, hem in onze gebeden te blijven gedenken. Aan de honderden aanwezigen werden gedachtenisprentjes uit gereikt. j De afd. Hillegom van Bloem bollencultuur hield Dinsdag avond haar iaarv. in hotel Sis termans. De opkomst was goed. Uit het jaarverslag bleek, dat het ledental 492 bedroeg. De pen- ningm. sloot zijn boeken mat een kassaldo van 1228.88. Tot afgev. werden benoemd de heeren G. J. van Til en W. A«r F. Murk, se cundi de heeren L. Stassen Jr. en C. Ph. Freriks. Aan den Riiks- tuinbouwwintercursus werd 25 subsidie toegekend. Hierna werd de beschrijyingsbrief behandeld. DE PARIJSCHE BANLIF.UE GEBOMBARDEERD. In den afgeloopen nacht is het Zuid-Oosten van de Parijsche Banlieue door Anglo-Amerikaan- sche bommenwerpers aangeval len. Of' bericht hierover dat tot nu toe 70 dooden uit de puinhoo- pen zijn geborgen. Men verwacht dat het aantal dooden nog be langrijk zal stijgen. Deze ging vlug onder den hamer dcor. De vergadering verklaarde zich unaniem tegen het systeem van verplicht veilen der Gladio len. De argumenten werden dui delijk aangegeven. Een motie in dien geest werd aangenomen. In zake de snijbioemencontracten waren de meeningen verdeeld. OFF. MEDEDEEdNGEN. Bevoorrading' van detaillisten met boter. Voor de periode van 30 April t.m. 13 Mei a.s. wordt op een nader aan te wij zen bon 125 gram boter, mar garine of vet voor het publiek beschikbaar gesteld, terwijl voor de tweede week van deze pe riode nog een bon voor 125 gram boter, margarine of vet zal wor den aangewezen. In verband met het boven staande zijn de volgende maat regelen voor de Bevoorrading van de detaillisten met boter ge troffen: le. De detaillisten kunnen de in hun bezit zijnde geldige margarinetoewijzingen en vet toewijzingen gedurende het tijd vak van 1 t.m. a Mei a.s. bij den plaatseliiken distributie- dienst inleveren. De distributie- dienst verstrekt hierbi, voor de helft van het aantal ingelever de rantsoenen een botertoewi.i- zing en voor de andere helft een margarinetoewijzing, waarvan de linkerbovenhoek is verwijderd. De detaillist dient de ontvan gen botertoewijzing ten spoedig ste door te zenden aan zijn gros sier. De ontvangen margarine- toewijzing geeft tot nader order geen recht op het koopen van margarine, doch dient zorgvul dig te worden bewaard, opdat de detaillist zich hiermede te ziiner tijd. wanneer weer mar garine zal worden gedistri bueerd, kan bevoorraden. 2e. Grossiers, die margarine- toewijzingen of vettoewijzingen van detaillisten- in hun bezit heb ben, waarop no.; niet is afgele verd moeten hierop margarine of vet afleveren. Voorzoover zii deze artikelen nog in voorraad hebben.moelen zii de toewijzin gen onmiddellijk aan de detail listen terugzenden, opdat laatst genoemden deze toewrzingen bii den distributiedienst kunnen in leveren overeenkomstig het be paalde onder le. 3e. Mocht zich' het geval voordoen, dat een grossier mar- garinetoewiizingen of vettoewij zingen van detaillisten heeft ont vangen en daarop nog niet heeft afgeleverd, terwijl <hii niet in staat is deze toewijzingen over eenkomstig het bepaalde onder 2e aan die detaillisten terug te zenden, omdat hij ze reeds heeft IEDEREEN ZEGT» K im NET ECHT! j NU hei beste surrogaat, later de beste thee: V, VAN- HILLING H. Rijndijk 90, tel. 22610 General Motors Dealers Verkoopkantoor D.A.F. Eindhoven omgezet in een grossierstoewij- zing (verzameltoewiizing), dan moet de grossier deze verzamel - toewijzing voor margarine of vet gedurende het tijdvak van 1 t.m. 5 Mei bii den distributie- dienst inwisselen voor zobdani- ge kleinere coupures voor mar garine, dat hii in staat is om zijn afnemers het aantal niet ge leverde rantsoenen weder in den vorm van een toewijzing te rug te geven. De detaillisten moeten zich ook met deze van hun grossier terug ontvangen toewijzingen uiterlijk op 5 Mei tot den distributiedienst wen den, om deze in te wisselen over eenkomstig het bepaalde on der le. 4e. Grossiers, die margarine toewijzingen of vettoewijzingen van detaillisten hebben ontvan gen en daarop reeds hebben af- releverd, moeten deze toewijzin gen. voorzoover zulks nog niet is geschied, bii den distributie dienst inwisselen tegen een gros- sierstöewiizing (verzameltoewii zing). Deze grossierstoewiizing moeten zii bewaren, 'om zich daarmede tegenover het betrok ken bedrijfschap te verantwoor den. Provinciale publicatie van liet Depar tement ,van Landbouw en Visscherij INLEVERING VAN ZAAIZADEN ENZ. DOOK TELERS ^Telers van zaaizaden zijn verplicht, alle restanten zomerzaaizaden voor 15 Mei a.s. in te leveren. De termijn voor bruine boonen is gesteld op 15 Juni. Hieraan dient men stipt de hand te houden. Over goede t afel ma ti ieren Begin den maaltijd niet voor de gast vrouw begonnen is, of zegti „Wacht niet op mij!" Zoo hóórt het e Doe dat zelfs niet als de saus geurt door de zacht kruidige Van Rijns mosterd! Zoo boort bet óók! waai Abrom al eeuwen de mosterd haalt. Mevrouw BROERSE, Haarl.straat 68, vraagt EEfl NET MEISJE voor heele of halve da gen. Geen winkelvverk. 9Ue?~/ TABAKSPLANTEN te koop, |ri poorten No. 25 en 23 trarginia, Burley, tegen vastgestelde prijs; ook in potkluit. jGebr. v. d. BOSCH, Voorweg 74. Zoetermeer. 5445 POOTAARD APPELEN Aangevoerd restanten Eigenheimers, Bevelanders en Noordelingen klasse AA - A - AB. die wij bij afname van flinke kwanthnis, EXTRA voordeelig kunnen aanbieden. 5491 Fa. M. VAN KLINKEN, Aalmarkt 6, Tel. 20034. HET ADRES SINDS 1895. RiJWIELBAlfDEÜ Heeft U bonnen VAN ZIJP zorgt voor banden. steeds het beste 1 steeds h€t vlugste! Rijwielhandel VAN ZIJP, Haarlemmsrsir. 295 Rheumasai? Atzófot Oc \AAft. VESTmmiïGUMilNG Begin Mei aanvang nieuwe cursus S])C iaal voor Ucn die teger Onderwijs gefloten hebben. Gespecialiseerd onderwijs 3 leeraren 5450 Prospectus op ftjuivrsiag EXAMEN-OPLEIDING PH. G. L v. d. REYÖEN Rijn en Schiekade 91 - Leiden Te koop gevr. een i. g. st. z. kinderwagen. Aanb. aan G. P. VINK. Tram sleed 13, Noordwijk B.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3