Te JAARGANG - No. 74 DOMnrRDAC 27 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Ao'm. 20935 - Telel. Red. 20015 Twee monsters. Wij willen even de aandacht vestigen op twee monsters, die, vooral in dezen tijd, ons bedrei gen en die betrekkelijk zoo .ge makkelijk aan ons geestelijke le ven kuxmen knauwen, en het jjkunnen verstikken, zelfs ten doode toe! Het eerste monster is dat van de haat. „De lezer weet nu toch wel. wat haat niet is. Haat is niet de bestrijding, de daadwer kelijke bestrijding van het kwaad lals zoodanig: haat is niet de S rechtvaardige bestraffing van den „misdadiger, bij welke bestraffing inderdaad het goede wordt be- -joogd. Haat beoogt, zooals men Jweet, het kwade voor den me- Jdemensch óm het kwaad. Haat is Sat „dier", zooals Vondel het Ru itens laat zeggen in zijn „Joseph Sn Dothan": „Dat dier heet Haet en Nijt, i het weick niet zonder smart Vervloeckte jongen worpt in 't hol van 's menschen hart. Ay mannen, geeft gehoor. Ay laet dat dier niet binnen Ons huis: want waar het komt, daer sloopt het huisgezinnen En huizen in den gront en scheit met schande en stanck". Met verpletterende beslistheid Wordt de haat veroordeeld in de Heilige Schrift, waar gezegd yordt de innerlijke gezind heid nemend voor de daad dat Jii.i, die zijn broeder haat. een Tnoordenaar is. Het andere monster is het egoïsme, het brute èn het verf ij n- öe egoïsme. Dat de mensch in een moeielijken tijd als deze méér zorg heeft voor zichzelf en de zijnen, dan in normale omstan digheden, is vanzelfsprekend. Maar niet vanzelfsprekend is het, ■dat hij zich zóó opsluit in- die zorg, daarin zóó opgaat, dat hij niet meer denkt aan a n deren, flie het vaak moefelijker en véél poeielijker hebben dan hii. Er «zijn in dezen tijd zoo vele men- ■chen, die héél den dag door bii- -na aan niets anders denken, dan ilm zoo veel mogelijk geld en I goed vooral goed voor zich zelf bijeen te verzamelen, om )*oo -,veel mogelijk te -bezitten', teneinde zelf ondanks de oor logsomstandigheden! een ma- Herieel-wel voldaan leventje te J.kunnen leiden! Dat is niet meer '■redelijke zelfzorg, voor het heden •én de toekomst, dat is het egoïs- atne, hetwelk lijnrecht in strijd is zdnet de meest elementaire begin selen van het christendom. Het ttreedt vaak op heel bruut, bij aften woekeraar, die den behoef tige en zijn er ook betrek kelijk welgestelde behoeftig en in aHezen .tijd! schandelijke woe kerprijzen afdwingt. Het treedt gók op meer verfijnde wijze, bii xjie fatsoenlijke „brave" lieden. Jiie heel den dag door zichzelf '"toeken, hün gemak en genot, %aar dan toch ook nog wel van ftun betrekkelijken overvloed Wat willen toewerpen aan de be- ihoeftigen. m ,,De haat en het egoïsme het aiftin twee monsters, waarvoor wij, rijrooral in dezen tijd, ons mét rltroote waakzaamheid moeten be hoeden! ^tent u zelf niet getroffen en is cpw huis niet beschadigd, steek ikflan de handen uit de mouwen. Help uw medemensch. A FELLE LUCHTGEVECHTEN J BOVEN ZUID-WE ST- O: DUITSCHLAND. zi Bif vluchten van sterke Brit- Efche formaties bommenwerpers ■a[n. de eerste uren van 27 April l^in Zuid-West en Zuid-Duits ch- feebied is het, naar het D.N.B. 'yerneemt, boven Zuid-West- fDuitschland tót hevige' luchtge vechten gekomen met strijd krachten van de Duitsche lucht verdediging. De nacht jagers hielden ook bij Ann verderen vlucht contact met "den vijand. NIEUWE SOVJETAANVAL AAN BENEDEN-DNJESTR DUITS CH WEERMACHTSBERICHT, Het Duitsche weermaehtsbe- richt van Woensdag luidt: „In het gebied van Sebastopol hebben de Sovjets zich gisteren als gevolg van hun zware ver liezen der laatste dagen tot plaatselijke aanvallen beperkt, die werden afgeslagen. Aan den benedenloop van den Dnjestr gingen de bolsjewieken over een breed front tót den aanval over. Onze troepen be haalden in zware gevechten, doeltreffend ondersteund door formaties van de luchtmacht, een volledig afweersucces. Plaat selijke penetraties werden opge vangen of door kloekmoedige te genaanvallen gezuiverd. De vijand verloor talrijke pantser wagens. In de gevechten heeft zich de Brandenburgsche 257ste divisie infanterie onder bevel van den luitenant-generaal Freiherr von Mauchenheim, ge naamd Bechtolsheim, bijzonder onderscheiden. Ten Noordwesten van Jassy braken Duitsche en Roemeen- sche troepen verrassend door en brachten den vijand zware ver liezen toe aan menschen en ma teriaal, De bolsjewieken verlo ren 22 pantserwagens, 70 stuk ken geschut en meer dan 600 man aan gevangenen. Tusschen de Karpathen en den bovenloop van den Dnjestr sloegen Hongaarsche troepen vijandelijke tegenaanvallen af. Ten Zuidwesten en Noordwes ten van Luck leverden eigen aanvalsondernemingen terrein winst op. Aan het landingshoofd van Nettuno werden vijandelijke aan vallen bloedig afgeslagen. Aan het Italiaansche Zuidelijke front werden in den sector eener di visie infanterie in den tijd van 1 Maart tot 24 April 30 vijande lijke pantserwagens, verscheide ne stukken geschut en talrijke kazematten door stoottroepen opgeblazen. In het gebied van Noord-Italië schoten Duitsche en Italiaansche jagers 13 vijandelijke vliegtui gen, in hoofdzaak viermotorige bommenwerpers, omlaag. Lichte Duitsche zeestrijdkrach ten beschoten Bastia op Corsica met goede uitwerking. Voor de kust van Noordelijk Noorwegen schoten escortevaar tuigen van een Duitsch konvooi in de wateren van Bodoe drie aanvallende vijandelijke vlieg tuigen neer. Boven de bezette Westelijke gebieden werden gis teren 16 Britsch-Amerikaansche vliegtuigen vernietigd. In den afgeloopen nacht wier pen vijandelijke stoorvliegtuigen bommen op plaatsen in West- Duitschlana. Eigen formaties zware ge vechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht concentraties in de havens van de Engelsche Zuidoostkust met goede uitwer king aan"; VOORSPEL VOOR GROOTEN STRIJD IN CENTRALEN EN NOORDELIJKEN SECTOR? De voorjaarstusschenfaze is geëindigd, de verwachte aanval der bolsjewisten in het Zuiden is begonnen, zoo schrijft de mi litaire correspondent van het D. N. B., Martin Hallensleben in zijn overzicht over den toestand. Over het algemeen kan men echter nog niet zeggen, dat de toestand in het Oosten zich reeds in eenig opzicht fundamenteel heeft gewijzigd, zoo vervolgt hjj. In het Noorden van het Ooste lijk front, in den centralen sec tor en in groote gebieden van den Zuidelijken vleugel heerscht betrekkelijk nog rust. Deson danks echter moet men consta teer er., dat de tusschenfaze, wel ke de gevechten na het aanhou dende offensief der bolsjewis ten door velerlei belemmeringen hadden bereikt, thans voorbij is. De opmarsch is aan beide zijden zoo goed als geëindigd. De eer ste grootere onderneming der Duitschers ten Noordwesten van Jassy en de eerste grootere aan val der bolsjewisten aan den be nedenloop van den Dnjestr dui den erop. dat beide partijen op plaatsen waar het terrein reeds opgedroogd is, bezig zijn, den strijd om het initiatief weder te beginnen. Het kan best zijn, dat de gebeurtenissen zich snel zul len ontwikkelen, d.w.z. datde pas in een aanvangsstadium ver- keerende voorjaarsgevechten het voorspel vormen voor de groote slagen van 1944. Dit kan nog niet met zekerheid gezegd wor den. Er is echter voldoende re den om aan te nemen, dat de gevechtsterreinen van thans in de plannen van beide partijen slechts een afleidingsgebied vor men. waarheen men de strijd krachten van den vijand tracht te trekken, teneinde op de wer kelijk beslissende plaatsen van het front des te ongestoorder en in grootere massa te kunnen op treden. De grootste opmerkzaamheid verdienen de centrale en de Noordelijke sector, waar onge twijfeld de voornaamste slagvel den van dit jaar gezocht moeten worden wanneer men het Westen buiten beschouwing laat. Hier wordt alles nog koortsach tig voorbereid. In het bijzonder teekenen zich grootere concen traties van strijdkrachten in be paalde sectoren van het centrale deel van het Oostlijke front af. Daartegenover moeten de huidi ge gebeurtenissen in hed Zuide" slechts den indruk van een voor spel maken. DE DEMILITARISEERING VAN ROME. Nu het Vaticaan, de in Rome geaccrediteerde diplomatieke missies en de aldaar vertegen woordigde internationale pers het streven van Duitschland hebben erkend om .door het ne men van dienovereenkomstige maatregelen Rome te sparen, wordt door den voormaligen cor respondent van het Zweedsche blad „Dagens Nyheter" te Ro me beweerd, dat de z.g. demi-, litarisatie van Rome niet in overeenstemming is met de fei ten. Deze journalist, die zijn be richt eerst publiceerde toen hij in Zweden was teruggekeerd, provoceert hiermede, naar gis teren in de Wilhelmstrasse werd verklaard, in zekeren zin lucht aanvallen op Rome, door den Engelschen en Amerikanen hier voor een voorwendsel te ver schaffen. Het zou interessant zijn, zoo verklaart men in de Wilhelm strasse om den opdrachtgever van dit tendentieuze bericht te leeren kennen. In ieder geval Da Fflhrar bij da baar van dan Gau- laltar Adolf Wagner In MOnchen. Da begrafenlaplechtlgheld voor don ge- atorvon Gauleiter Adolf Wagnor In da aongranaal van hat Dulttcha Muaaum la München. Da laatate groat van dan FOfwar aan ilfn avarladan madawarkar Hankai/PBZ/R/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een EXTRA KEU RING gehouden worden op: 28 April 914.00 uur Den Haag, in een der zalen van het ge bouw Amicitia, Westeinde no. 15. waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaan- sche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling, vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS; Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. moet verklaard worden, dat het Zweedsche blad een leugenach tige sensatie meer op prijs schijnt te stellen dan het stre ven van de geheele wereld om Rome en zijn cultuurmonumen ten te behouden. BIJ DEN DOOD VAN GENERALOBERST HUBE. Tijdens de staatspleehtigheid in de Mozaiekzaal van de Rijks kanselarij! heeft Ri.jksmaarscnaik Hermann Goering met uit het hart komende woorden van dank en de hoogste erkentelijkheid den Generaloberst Hube her dacht. Hij zeide o.a.: „Met zijn eohtgenoote en doch ter staan wij allen, de Duitsche weermacht en het Duitsche volk, in rouw aan de. baar van een man, die meer dan drie decen nia den harden plicht van den officier naar waarlijk Pruisisch- Duitsche traditie voorbeeldig heeft vervuld. De beide zwaar ste oorlogen van onze geschiede nis zagen hem. meer dan acht jaren aan het voorste front. Wat Generaaloberst Hube in dezen grooten strijd van ons volk heeft gepresteerd, behoort aan de ge schiedenis. Wanneer eens zal wor den geschreven over den kloek- moedigen opmarsch door Sovjet- Rusland in de jaren 19411942, met name over de doorbraak door de Stalinlinie, de verovering van Nikolajef en den vernietigenden slag van Kief. over den op marsch naar de Wolga en de ope raties in het gebied van Sta lingrad, altijd zal,Ban ook zijn naam genoemd worden." „Slechts één bijzondere hel dendaad zij hier heden her dacht, de doorbraak door de om singeling in het gebied van Ka- menez-Podolsk, die een der schitterendste wapenfeiten der roemvolle Duitsche krijgsge schiedenis is en blijft. De nieu we aanvalsbeweging van zijn le ger in het Oosten was zijn laat ste groote daad." In aansluiting op de staats pleehtigheid in de Mozaiekzaal is het stoffelijk overschot van den vereeuwigden General oberst Hube naar het Invalie- den-kerkhof overgebracht. Nadat de kist in het graf was neergelaten, prees Generaloberst Guderian de hooge verdiensten van den dooden kameraad, ter wijl vier generaals met getrok ken degen aan de hacken van het graf de eerewacht betrok ken. DE „INVASIE". De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Het theana „invasie" beheerscht de. gesprekken in politieke krin gen in de Duitsche hoofdstad en met de grootste aandacht volgt mien alles, wat met dit thema verband houdt. Een feit, dat de nabijheid van het tijdstip der invasie waar schijnlijk moet zijn, is de jong ste maatregel der Britsche re geering in verband met komen de operaties, waarbij het reizi gersverkeer van en naar Enge land met ingang van Donderdag avond 12 uur geheel wordt stop gezet. Slechts in dringende ge vallen, waarbij het landsbelang op het spel staat, wordt er een uitzondering gemaakt. Het Brit sche eiland is zoodoende herme tisch van de buitenwereld afge sloten. een toestand, die uiter aard niet van langen duur kan ziin. Tot de militaire factoren, die in verband kunnen worden ge bracht met een invasie, behoort in de eerste plaats het intensie ve luchtoffensief, door de En gelschen reeds „luchtinvasie" ge noemd. Daarnaast is men te Ber lijn ook geneigd, den sterk ge- ïntensifeerden mijnenooriog als een vors pel der invasie te be schouwen. Het Britsche mijnenoffensief kan een tweeledig doel hebben: het belemmeren van het Duit sche scheepvaartverkeer, zotfwel als het verzwakken van de Duit sche miinenveserflottilles. op dat deze bii een invasie niet meer in staat zijn, hun dan bi'zonder belangrijke taak te vervullen. Spaansch grensdorp door brand volkomen verwoest. Het in de Pyreneeën gelegen Spannsche grensdorp Canfranc is Dinsdag door een zwaren brand -volkomen verwoest. Er zijn geen menschen omgeko men. Oö|c het vee kon grooten- deels gered worden. Slechts en kele huizen, die buiten het eigenlijke dorp liggen, bleven behouden. Op dan vooravond van dan varjaardag van dan FOhrer organlaaarda da N. SDAP. tn Bar lijn aan plechtige bijeenkomt, waar Rljkalelder, Rljka- mlnlster dr. Goebbela bat woord- voordo. Ondar laldirg van Hana Knapper tabuach brachtan do Barllnar Pbllharmonlker bat .concarto Groaao^ lal D-diar van Hlndel aai da .Erolca' ton gehoor» Tljdona da rode van Rtykalelder, Rljkamlnlater dr. Goabbola AtlantWBoeilg/Holland/Pan na

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1