Ie JAARGANG - No. 73 WOENSDAG 26 APRIL 1944 waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 LgÏ^ScHg EdstÊG Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 „Gemeenschaps- en volhsculfuur" Het is een waarheid, welke de katholiek in de praeti.jk van zijn leven tot w e r k e 1 ij k- h e i a moet brengen: de boven natuur verdringt niet de natuur, maar verheft haar. Het Katho liek Geloof stelt zich niet in de plaats van de rede, maar ver licht deze; de Katholieke Gods dienst onderdrukt niet de men- schelijke gevoelens, maar ver edelt deze. Noch in de staat kunde en op het daarmede ver bonden terrein van maatschap pelijk werken noch in de weten schap noch in de kunst is het Katholiek Geloof een belemme ring voor de ontplooiing van on ze hoogste activiteit en de ont wikkeling van al onze gaven en talenten. Een war beleefd Ge loof en een oprechte gods dienstige overtuiging zal den ka tholiek de bezieling schenken voor een zoo groot en zoo goed mogelijke werkzaamheid, die an deren, die de samenleving tot zegen zal zijn! Wij willen hier iciteeren een passage uit het werk van pas toor Möller: .,De Kerk van Christus": „Mensch- en levenswaardig maakt de Kerk voor het in Adam gevallen menschdom het aard- sche leven, dat een strijd is en met veel bitterheid gevuld. Jezus ging al weldoende on der Zijn volk rond. H1i droeg de belofte niet enkel van het toe komende. doch opk van dit le ven. Die 'belofte gaf Hij aan Ziin Kerk. Wanneer wii het Evangelie le zen, begrijpen wij niet. dat Hij, Die verteerd werd door den ijver voor God en Zijn ziel openzet te voor der. nood der men- bchen, door zijn eigen volk als een uitheemsche en een vreem deling werd uitgestooten. Wanneer wij de Kerkgeschie denis lezen, begrijpen wij even min. hoe het mogelijk is. dat de Kerk, die het leven levenswaar dig maakt, zich gewijd heeft aan de leniging van zooveel nood en ellende en eiken mensch de kracht verleent, om naar de hoogste idealen te streven, overal, waar Zij verscheen, met laster is overgoten, of. zooals het Hoog lied klaagt', door de zon des lij- dens moest worden gebrand. Dit lijden deden' de menschen Haar aan. De menschen scholden Haar voor een vijandin van de voor uitgang en de beschaving, en be handelden deze Koningin en Moeder als een slavin of dienst maagd. Nooit heeft Zij de voor uitgang in den weg gestaan. In tegendeel! Zij heeft de zonde en de dwaling afgewezen, die on der het mom van menschenwel- zijn het waarachtig geluk van de menschheid in den weg staan. Zij is de moeder van de waar achtige cultuur voor elk volk. dat Zij het Christendom heeft' gebracht. Zij heeft he+ aanschijn der aarde vernieuwd. Zij heeft het afgeleefde, het verschrom pelde nieuw leven ingestort. Zij heeft het wrange, zure en bitte re weggenomen, de harten open gemaakt voor innerlijke vreug de. Waar de aarde geschonden was, heeft Zij deze volgens -de beginselen van het natuurrecht hersteld en volgens de beginse len van het Evangelie vervol maakt. Uit Haar geest en leven en le venskracht bloeide in de door Haar adem tot nieuw leven ge wekte gemeenschappen een waar achtige gemeensc'haps- en volks cultuur op, waaraan ook de een- voudigen hun aandeel hadden." Aldus pastoor Möller. De niet-christeHike wereld moet het christendom leeren kennen uit het individueele le ven der christenen. De alles- overtreffende sociale betee- kenis van de Christelijke begin» selen moet tot uitdrukking* ko men in de practük van het le ven der christenen en aldus waardeering trekken van allen, die het eigen leven niet stellen WEINIG VERANDERING DÜITSCH WEfeRMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe richt van Dinsdag luidt: „ïn het gebied van Sebastopol heeft de vijand ook gisteren zijn hevige aanvatten voortgezet. Zij mislukten na een gaaien strijd als gevolg van den tegenstand van onze troepen, die door ge- vechtsveerbooten der marine met goede uitwerking onder steund werden. De Sovjets ver loren in luchtgevechten 32, door luchtdoelartillerie en escorte vaartuigen der marine nog 24 vliegtuigen. Tussonen de Karpathen en den bovenloop van den Dnjestr heb ben Duitsche en Hongaarsche troepen sterke vijandelijke te genaanvallen afgeslagen. Hon gaarsche formaties vernietigden daar 24 pantserwagens. Ten Zuid-Westen van Kowel werd, na harde gevechten van ver scheidene dagen, die onder moei lijke .erreinomstandigheden plaats hadden, de kern eener bolsjewistische divisie cavalerie ingesloten en vernietigd. De Sov jets verloren daarbij verschei dene duizenden dooden en tal rijke gevangenen. 38 stukken geschut alsmede talrijke ande re wapenen, werden buitge maakt. De onderofficier Knispel in een afdeeling zware pantserwagens in het Oosten schoot in den tijd van Juli 1942 tot Maart 1944 101 pantserwagens stuk. Het eskader slagvliegers Immelmann heeft zich onder leiding van zijn Kom- modore, ridderkruisdrager luite nant-kolonel Step aan het Oos telijk front bijzonder onderschei den. Aan het landingshoorfd van Nettuno werd <mn tijdelijk ver loren, gegaan steunpunt in een tegenaanval herwonnen. Aan het landingshoofd van het bruggenhoofd werden plaat selijke aanvallen van den vijand afgeslagen. Slapvliegers vielen concentraties voertuigen en op slagplaatsen achter het front van Cassino met succes aan.. Een formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen bombardeer de in den afgeloopen nacht de havenwerken van Napels met goede uitwerking. Amerikaansche bommenwerpers hebben gisteren overdag aan vallen gericht op plaatsen in Roemenië, vooral op het stede lijke gebied van Boekarest. Duit sche en Roemeensche luchtver dedigingsstrijdkrachten vernie tigden daarbij 25 vijandelijke vliegtuigen. Bij den afweer van vijandelijke aanvallen op verschillende plaat sen in het gebied van München en Fdriedrichshafen werden 97 Amerikaansche vliegtuigen neer geschoten. Britsche bommenwerpers on dernamen in den afgeloopen nacht met schending van Zwit- sorsch rechtsgebied een zrwaren terreuraanval op München. Er ontstonden schade in de woon wijken en verliezen onder de bevolking. Onvervangbare cul- tuurmdnumenten vielen aan de vijandelijke terreur ten* prooi. Ook de steden Karlsruhe en Mannheim waren het doel van Britsche terreuraanvallen. Bij moeilijke afweeromstandighe- den werden 45 Britsche bom menwerpers door onze strijd krachten der luchtverdediging neergeschoten. Snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen vielen afzonderlijke doe len in Oost-Engeland aan." op de basis van de christelijke beginselen, maar die objectief ware goedheid en schoonheid naar waarde kunnen schatten. De liefde voor de Kerk die in ons moet leven als een bran dend vuur toone zich in ons s o c i al e leven volgens de be ginselen der Kerk, toone zich in ons streven om met Möller te spreken naar „een waar achtige gemeenschaps- en volks cultuur". VERWACHTINGEN TEN OPZICHTE VAN DE OORLOGSONTWIKKELING De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Aan het Oostelijke front is het de laatste dagen aanmerkelijk rustiger geworden en waar de strijd nog niet volkomen geluwd is, hebben de gevechten toch geenszins meer het karakter van offensieve bewegingen met een operatief doel. Wanneer men de Anglo-Ame- rikaansche luchtbombardemen ten voor een oogenblik buiten beschouwing laat, kan men vast stellen, dat thans op het strijd- to.oneel in Europa een pauze is ingetreden. In Duitsche militai re kringen spreekt men alge1 meen van de stilte voor den storm, want men houdt er reke ning mede. dat deze periode van geringe actie door een van groo- ta müitaire gebeurtenissen, zoo wel in het Oosten als jn het Wes ten zal worden gevolgd. In het Oosten zal de tegenstander, naar men aanneemt alle teekenen wijzen hierop na hergroepee ring zijner strijdkrachten en re organisatie van ziin ravitaillee ring noodig geworden door het lar ger worden der verbindings wegen. ongetwijfeld ziin offen sief willen hervatten. Men houdt er rekening mede. dat dit ge- sch'edt op hetzelfde tijdstip, waarop het van Anglo-Ameri- kaa^sche zijde aangekondigde offensief zal worden ontketend, en verklaart, hierop voorbereid te ziin Dat de periode van rust in het Westei. ook binnenkort ten ein de zal ziin. acht men in Duit sche kringen steeds waarschijn lijker. De aanvallen, die de An- glo-Amerikaansche luchtmacht met stijgende regelmaat tegei. be langrijke verkeers- en industrie centra in het Westen richt moeter wel als de inleiding tot komende militaire operaties wor den beschouwd. In de Duitsche pers geeft men te verstaan, dat men gereed is om de invasiele gers te ontvangen en in de com mentaren wordt algemeen tot uitdrukking gebracht, dat men tot op zekere hoogte zelfs ver langt naar de groote krachtme ting die onafwendbaar schiint, tevens echter de kans op de de finitieve overwinning in zich bergt. Wat het tijdstip voor d^ inva sie betreft, acht men hier de verklaring, zooals die onlangs van Amerikaansche zijde is af gelegd. dat de „dag D" reeds was vastgesteld, een doelbewuste misleiding. Immers voor derge lijke omvangrijke operaties kan niet weken van te voren een dag worden bepaald. Het weer is bv. een factor, waarmede terdege rekening moet worden gehou den en een erootsoheeosehe in vasie kan feitelijk slechts wor den ondernemen, wanneer eeni- ge dagen lang een eenigszins gunstige weersgesteldheid kan worden verwacht. Het is moge- Hik, dat de bovenbedoelde Ame rikaansche verklaring zoo moet worden opgevat, dat de dag, waarop het begin der invasie rog slechts afhangt van omstandig heden. waaróp de organisatoren geen invloed kunnen uitoefenen, waaftoe ook het weer moet wor den gerekend, reeds vaststaat. Zelfs is het niet uitgesloten, dat deze dag inmiddels reeds voor bij is. Men verwacht, dat het zwaar tepunt der invasie in West- Eurona zal liggen, ook al om dat de geallieerden zich ongetwij feld den korten aanvoerweg over het Kanaal te nutte zullen wil len maken. Dit neemt niet weg. dat met landingen aan de ge- heele Éuropeesche Westkust, die ten deele wellicht als afleidings manoeuvres bedoeld zullen zijn, rekening moét worden gehou den. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een EXTRA KEU RING gehouden worden op: 27 April 914.00 uur Amsterdam, Nebenstelle der Waffen-SS, Dam 4; 28 April 914.00 uur Den Haag, in een der zalen van het ge bouw Amicitia, Westeinde no. 15. waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaan- sche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de hagn- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS; Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosclie straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Zelfbehoud eischt zelfbescher mingsmaatregelen, ONVERVANGBARE CULTUUR MONUMENTEN IN MUENCHEN VERNIELD. Bij den jongsten luchtaanval van de Britsche luchtmacht op de hoofdstad der beweging, Muenchen, zijn o.a. de Oude Pi nacotheek. het paleis Wittels- bach, de academie van beelden de kunsten, de Beiersche staats bibliotheek, het Odeon met de academie voor toonkunst en de Bonifaciusbasiliek aan de Brit sche bommen ten off iSuilen. EIKENLOOF MET ZWAARDEN EN BRILLIANTEN VOOR GILLE. De Fuehrer heeft het eikenloof met zwaarden en brillianten bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend aan den SS-Grup- penfuehrer en luitenant-generaal der Waffen-SS, Herbert Gille, commandant van de SS-Pantser- divisie „Wiking" als twaalfden soldaat van de Duitsche weer macht. SS-Gruppenfuehrer en luite nant-generaal der Waffen-SS Gille werd reeds in den eersten wereldoorlog onderscheiden me* het IJzeren Kruis eerste en twee de klasse. De hierbij behoorende spangen verwierf hij in Polen en het Duitsche kruis in goud tij dens den veldtocht in het Oos ten. In den zomer van 1942 werd Gille tijdens de gevechten ten Zuiden van de Don als comman dant van- een SS-regiment artil lerie onderscheiden met het rid derkruis. In Mei 1943 kreeg hij als divisiecommandantt de leiding over de roemrijke SS-pantserdi- visie Wiking. Gruppenfuehrer Gille werd in het jaar 1897 in Gandersheim in de Harz geboren. HONGAARSCH LEGER- BERICHT. Het Hongaarsche legerbericht luidt: De ten Zuiden van de Proeth oprukkende Honvedtroepen heb ben kleine Sowj et-Russische ge vechtseenheden uiteengeslagen en nieuwe belangrijke terrein sectoren veroverd. Ten Noorden van de Proeth werden vijandelij ke tegenaanvallen, die door krachtige Sowiet-Russische pant serformaties werden onder steund. met groote bloedige ver liezen voor den vijand afgesla gen. Daarbij werden 35 zware vijandelijke pantserwagens ver nietigd. In het gebied van Kowel heeft een Hongaarsche gevechts groep deelgenomen aan het ver nietigen van een ingesloten vijandelijke gevechtsgroep. Daar bij werden talrijke gevangenen en rijke buit binnengebracht. DE VERLIEZEN DER GEALLIEERDEN BIJ NETTUNO. In het landingshoofd van Net- tuno hebben de Anglo-Amefika- nen, naar bet D.N.B. verneemt, in de eerste drie maanden sedert hun landing 252 pantserwagens LANDWACHT NEDERLAND, Aangezien reeds is gebleken, dat onbevoegden misbruik heb ben gemaakt van politiebevoegd- heid, zgn. in verband met de Landwacht, wijs ik er nogmaals op, dat de Landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de roode armband met hét opschrift „Landwacht" en bovendien zich kan legitimeeren door het roodc legitimatiebewijs van de Land wacht Nederland. De burgerij is dus in geener lei opzicht verplicht, gevolg to geven aan bevelen van personen, die zich als landwachters uitge ven et. die genoemde kenteeke- nen niet dragen of kunnen too- ncn. Integendeel, men wordt verzocht zich aanstonds bij de bevoegde Landwachtinstanties te melden, zoodat daartegen onmid- 4elijk kan worden opgetreden. Gewestelijk Kommandeur voor Zuid-Holland en Zee land. en gepantserde verkenningswa gens, meer dan 500 zware infan terie wapens, alsmede talrijke stukken geschut en auto's verlo ren. Daarbij gelukte het den Anglo-Amerikanen door een zeer groote hoeveelheid materiaal in den strijd te werpen en gesteund door scheepsartillerie ei. talrijke batterijen in honderd dagen vijf tien kilometer op te rukken. Bij dit „bliksemsnelle tempo" zou den de geallieerden 425 dagen noodig hebben om Rome te be reiken. dus een jaar en twee maanden. Gerekend naar de tot dusver geleden verliezen alleen in het landingshoofd van Net- tuno. waar zij tot nu toe 30.000 dooden en 6691 gevangenen ver loren. zouden de Anglo-Amerika nen dezen weg naar Rome met nog minstens 150.000 dooden en rond 35.000 gevangenen moeten betalen. DUCE INSPECTEERT ITALIAANSCRE DIVISIES. Bij de inspectie der nieuwe Ita- liaansche divisies hield de Duce een toespraak, waarin hij zeide: „Het is een eer voor u, op dit exercitieterrein te worden opge leid. Het is dezelfde harde school, waarvan de Duitsche legers ko men, die nu reeds vijf jaar lang tegen elke overmacht zegevierend en onwrikbaar strijden. Gij moet de schande van 8 September uit- wisschen, die slechts door strijd en bloed hersteld kan worden. Ik ben er zeker van, dat het voor u een feestdag zal zijn. wanneer gij aan de overzijde van den Ga- riglione tegen 'de vijanden van Italië zult strijden". Mussolini woonde verschillen de gevechtsoefeningen bij en stel de zich op de hoogte van oplei ding en gevechtskracht der nieu we afdeelingen. Hij werd steeds weer geestdriftig door ziin sol daten begroet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1