DE SEINER OP ZIJN POST Ie JAARGANG - No. 72 DINSDAG 25 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leïdsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 SUCCESVOLLE AFWEER BIJ SEBASTOPOL DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsche weermachtsbe- richt van Maandag luidt: „In het gebied van Sebastopol vielen de Sowjets gisteren met sterke strijdkrachten en met ge bruikmaking van talrijke pant serwagens en slagvliegers aan. Onze dappere troepen behaalden na harde gevechten een volledig afweersucces en vernietigden 57 pantserwagens. Duitsche jacht en slagvliegers schoten 27 Sow- jetvliegtuigen neer. Escortevaar- 'tuigen van een Duitsch convooi haalden in de wateren ten Wes ten van Sebastopol 6 Sowjet- bommenwerpers omlaag. In de zware afweergevechten der laatste dagen heeft zieh een divisie luchtdoelgeschut onder bevel van luitenant-generaal Piekert, bijzonder onderscheiden. Zij vernietigde in den tijd van 8 tot 23 April 105 vijandelijke vliegtuigen en 82 pantserwagens. Tusschen de Karpathen en den bovenloop van den Dnjestr bleef de aanval der Duitsche en Hon- gaarsche troepen tegen hardnek- kigen vijandelijken tegenstand terrein winnen. Tegenaanvallen der bolsjewisten werden afgesla gen. Ten Zuidwesten van Narwa bleven verscheidene vijandelijke aanvallen zonder succes. Bij een aanval van Sowjet- bommenwerpers op een Duitsch konvooi voor de kust van noor delijk Noorwegen werden 40 vijandelijke vliegtuigen, waarvan 37 in luchtgevechten en 3 door escortevaartuigen der marine, omlaaggeschoten. Aan het landingshoofd van Nettuno werd een door pantser wagens ondersteunde aanval van den vijand ten Zuidoosten van Aprilia door geconcentreerd ar tillerievuur uiteengeslagen. Door een verrassenden aanval van eenheden der Duitsche marine op de haven van Anzio werden een korvet tot zinken gebracht, een schip getorpedeerd en in de havenwerken omvangrijke scha lde aangericht. I Aan de Adriatische kust dron gen stoottroepen de vijandelijke 'stellingen binnen, vernietigden verscheidene steunpunten en ibrachten den vijand verliezen |toe. Duitsche torpedomotorbooten brachten in den afgeloopen nacht voor de Zuidkust van Engeland leen schip van middelbare grootte 'tot zinken en beschadigden in harden strijd met Britsche torpe dojagers en torpedomotorbooten een vijandelijke boot ernstig. In (de ochtenduren van 24 April (noopten lichte Duitsche zeestrijd krachten in de wateren van (Cherbourg verscheidene forma ties Britsche torpedomotorhoo- jten tot den strijd. Twee der vijandelijke booten kregen artil lerie voltreffers, een van hen werd in zinkenden toestand (waargenomen. I Amerikaansche bommenwer pers vielen op 23 April verschei- pene plaatsen in het gebied van [Weenen aan. Vooral in Wiener- Neustadt ontstonden schade en verliezen onder de bevolking. Poor Duitsche en Hongaarsche pagers, alsmede door luchtdoel- Brtillerie werden 31 vijandelijke (Vliegtuigen, in hoofdzaak viermo torige bommenwerpers, vernie tigd. Bij aanvallen van vijandelijke formaties jachtvliegtuigen op West- en Zuid-West-Duitschland, Blsmede boven de bezette Wes telijke gebieden werden tien vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. In den afgeloopen nacht wa ren aanvallen van Britsche bom menwerpers gericht op het Oost zeegebied en op het gebied van Mannheim. Zes vijandelijke vlieg tuigen werden neergeschoten. Majoor Gruppenkommandeur in Majoor Baer. Gruppenkomma- deur in een eskader jachtvliegtui- Ren, behaalde in den strijd met Britsch-Amerikaansche vliegtui gen zijn 200e overwinning in de lucht. Sterke eskaders zware Duit sche gevechtsvliegtuigen onder namen in den afgeloopen nacht een geconcentreerden aanval op Bristol, die uitgebreide branden en verwoestingen tengevolge had". HONGAARSCH LEGER- BERICHT. In het legerbericht van den Hongaarschen generalen staf wordt Maandag o.m. gemeld: „Ten Zuiden van den boven loop van de Proeth vindt de ter reinwinst van onze troepen voort gang. Voor Kolomea worden zwa re gevechten gevoerd met den steeds sterker wordenden en zich hardnekkig verdedigenden vijand. De hardnekkige tegenstand van den vijand in het gebied tus schen den bovenloop van de Proeth en den Dnjestr werd ge broken en verscheidene plaatsen veroverd". DE LUCHTOORLOG NIEUWE TACTIEK IN TERREUR TEGEN BURGER BEVOLKING. De Duitsche pers publiceert de volgende mededeeling: „Sinds eenige dagen valt in het gebruik van de Engelsch- Amerikaansche luchtterreur een nieuwe misdadige methode te constateeren. In eenige gouwen van het Rijksgebied hebben de luchtgangsters de terreur tegen de burgerbevolking door scheer- vluchten uitgebreid. Jachtvlieg tuigen beschoten met machinege weren van geringe hoogte vrou wen en kinderen in de straten der steden en boeren op het veld. Daarbij moet geconstateerd wor den, dat hier niet sprake is van een enkel afzonderlijk optreden van moordlustige luchtbandieten. die hun lust tot „killen" in eiken vorm willen botvieren. Neen. het betreft hier het welbewuste en systematische gebruik van een nieuwe tactiek in de terreur te gen 'de burgerbevolking. Het Duitsche volk zal op deze nieu we wijze van de iuchtmisdaad antwoorden met de houding en afweerkracht, die het sinds lang in den verscherpten bomoorlog tegenover de wereld indrukwek kend aan den dag heeft gelegd. Onder den indruk van de zware verliezen bij de aanvallen der eskaders bommenwerpers gaat de vijand tot methoden over. die in haar zinneloosheid een uiting zijn van zijn wanhoopsstemming over de uitgebleven doeltref fendheid der bomaanvallen op het Duitsche volk. Er bestaat geen argument en geen voorwendsel van militairen aard voor de rechtvaardiging van deze methode. Weerlooze vrou wen en kinderen in de straten neer te knallen, dat is geen aan gelegenheid van de oorlogvoe ring meer, doch behoort tot het terrein van de criminologie. Het gebruik van dergelijke metho den kenmerkt de bolsiewiseering van den oorlog, waaraan de En- gelschen en Amerikanen zich in hun geestelijke en militaire hou ding hebben moeten overleveren. Want zonder twijfel berust ook dit optreden op het inzicht, dat het Duitsche volk noch met de wapens noch door de bomterreur op de knieën gedwongen kan worden. Radeloos en zonder uit weg zijnde, heeft men nu uit de monsterkoffer van koloniale pa tenten die soorten te' voorschijn gehaald, waarmede men tot dus ver in Afrika of Indië goedkoope triomfen heeft behaald. Het is echter dwaas te meenen. dat men op deze wijze het Duitsche volk zou kunnen overwinnen. Hierme de wordt aangetoond, dat het den vijand wel mogelijk is, zijn oor logsmiddelen meedoogenloozer te maken, doch dat hij in den geestelijken en verstandigen vorm der oorlogvoering onderhe vig is aan het kwijningsproces, dat in Teheran begon en dat overeenkomt met het snel ver ouderen van zijn staatslieden". HEVIGE LUCHTGEVECHTEN BOVEN DUITSCHLAND. Duitsche en Roemeensche luchtverdedigingsstrij dlkrachten hebben gisterochtend den strijd aangebonden met formaties Ame rikaansche bommenwerpers, die vanuit het Zuiden tot boven Roe menië waren doorgedrongen. Bo ven Servisch en Roemeensch ge bied ontstonden hevige luchtge vechten. Ook in de middaguren van gisteren, toen sterke forma ties Amerikaansche bommenwer pers boven Zuid-Duitsch gebied vlogen, ontstonden tusschen deze formaties en de vergezellende jagers eenerzijds en formaties Duitsche jagers en iachtkruisers reeds vóór het passeeren van de Duitsche grens luchtgevechten over uitgestrekte gebieden. Het is op het oogenblik nog niet mo gelijk een overzicht te geven van het aantal vijandelijke vliegtui gen, dat is neergeschoten. TALRIJKE AMERIKAANSCHE BOMMENWERPERS IN ZWITSERLAND GELAND. Officieel wordt uit Bern me degedeeld: „Een vrij groot aan tal Amerikaansche bommenwer pers heeft Maandag omstreeks twaalf uur boven Zwitsersch ge bied gevlogen. Voorloopig kan gemeld worden, dat totnutoe in Zwitserland verschillende vlieg tuigen geland zijn, n.l. in Due- bendorf 8, in Altenrhein 1 en bij Genève 1. Voorts zijn ook be richten ontvangen over het neer storten van vliegtuigen op Zwit sersch gebied. Waargenomen is. dat verschillende bemanningen met parachutes omlaag spron gen". DE STRIJD IN BIRMA. Naar Domei meldt, is met de gemelde inneming van het be langrijke Biitsche steunpunt Pa- letwa in het Kalagan-dal de vernietigende slat van de Ja- pansche troepen tegen de Brit sche divisies in zijn eindstadium gekomen. Met het optreden van de Britsch-Indische zevende en vijfde divisie in dit strijdgebied probeeren de Britten sinds eeni- gen tijd, een belangrijken voor post voor de herovering van Bir ma te scheppen. De Japansche eenheden hebben de Britsch-In- dische zevende divisie in de pan gehakt en eveneens de vijfde di visie verslagen. Met de inneming van Paletwa is thans het lot van deze beide divisies, alsook van de 26e Britsch-Indische divisie, definitief bezegeld. Deze troe- Ons zeemanshart klopt sneller, nu wij weten, dat ook Nederlandsche vrijwilligers tot de seiners der Kriegsmarine behooren. En zou niet iedere Nederlandsche jongen van ongeduld popelen om ook op een dergelijke verantwoordelijke plaats zijn vaderland te kunnen dienen. Deze kans is er, want: indiensttreding bij de Kriegs marine is mogelijk voor iederen Nederlander van 17*45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmestelle West Plompe- torengracht 24, Utrecht: bij alle Halen- en Ortskommandanturen en bij de verschil lende /flf-Mel<iestclleo in Nederland, jps KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een EXTRA KEU RING gehouden worden op: 27 April 914.00 uur Amsterdam, Nebenstelle der Waffen-SS, Dam 4; 28 April 914.00 uur Den Haag, in een der zalen van het ge bouw Amicitia, Westeinde no. 15. waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaan- sche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar die aan» meldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der VfTiffen-SS; Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. pen beperken hun operaties thans tot een guerrilla nabij het front van Arakan en in het Mayoege- bergte. HET ANTWOORD VAN DE ZWEEDSCHE REGEERING. Volgens berichten uit Stock holm v/as het antwoord der Zweedsche regeering op de nota's der geallieerden inzake het sta ken van den uitvoer van kogel lagers naar Duitschland welis waar hoffelijk, doch negatief. Zweden heeft naar het verder heet de volgende gezichtspunten naar voren gebracht: 1. Dat het aanvaarden van het verzoek der geallieerden een eenzijdige verbreking zou betee- kenen van het onlangs gesloten Zweedsche handelsverdrag, waar in de hoeveelheid kogellagers, die in 1944 aan Duitschland ge leverd zou worden, met mede weten der Engelschen en Ame rikanen werd vastgelegd. 2. Dat Zweden volkomen van Duitschland afhankelijk is voor zijn vitale invoeren van steen kolen, cokes, meststoffen en chemicaliën voor zijn industrie, alsmede voor ijzer, daar de ge allieerden op het oogenblik niet in staat zijn, deze goederen te le veren. DAT. is de Landstorm Nederland. De Landstorm Nederland werd opgericht op den llden Maart 1943. In de betreffende verordening heet het, dat: Deze eenheid is een territoriale organisatie voor de landsverde diging, welke bestemd is voor den afweer van buitenlandsche en binnenlandsche vijanden. Hieruit blijkt dus, dat de land storm Nederland een organisatie is binnen onze landsgrenzen om de verdediging op te nemen tegen alle buitenlandsche- of binnen landsche vijanden, die ons dat willen ontnemen waarvoor onze voorouders eeuwen gestreden hebben en wij nu nog strijden, n.m. een Nederland dat op eigen beenen kan staan en zich bewust is van eigen kracht en volwaar digheid. In den Landstorm Nederland zijn kerels tezamen, die inzien, dat Nederland niet gered kan worden met kabeltjes knippen, onderduiken, saboteeren, zwar ten handel drijven en dergelijke praktijken, een Nederlander vol komen onwaardig. Zij willen ook niet, dat een an der volk voor hen de kooltjes uit het vuur sleept, maar willen het zelf doen, naar het voorbeeld on zer voorvaderen Aflossing In da hoofdstrijdlinia aan hat Kandalaksja front Een radio-post wordt opgericht. Met enkele hand grepen is de verbinding met den gevechtsland en met de voorste linie» tot stand gebracht PK Jeni/Atl/H/P m Als de zolder ontruimd is, is het brandgevaar geringer. Zorg er voor, dat hoeken en muren be reikbaar zijn. BINNENLAND VERDERE BEPERKING VAN DEN POSTDIENST. De bijzondere tijdsomstandig heden dwingen P.T.T. opnieuw tot een aantal versoberingen, dit maal bij den postdienst. Zoo is geleidelijk over het geheele land het aantal briefpostbestellingen verminderd tot een per werkdag, behalve in enkele croote plaat sen. Ook de extra avondbestellin gen voor dagbladen, die in som mige plaatsen werden uitgevoerd, zijn opgeheven. De tot dusver ge geven gelegenheid om in daar voor in aanmerking komende ge vallen dagbladen en andere poststukken op werkdagen kos teloos af te halen, wordt in het algemeen eveneens opgeheven. Aan nieuwe verzoeken om tegen betaling van het z.g. busrecht de correspondentie ten postkantore te mogen afhalen, kan, ook al met het oog op het aantal be schikbare postbussen, niet meer worden voldaan. Op postkantoren, die tot nog toe overdag doorloopend waren opengesteld, is uitsluitend voor postzaken een tusschentijd- sche sluiting ingevoerd van 12.30 uur tot 14 uur (enkele kantoren uitgezonderd). Met ingang van 7 Mei zullen voorts de kantoren op Zon- en feestdagen voor den postdienst gesloten worden. De gelegenheid tot het kosteloos afhalen van cor respondentie op die dagen wordt opgeheven. Zoo spoedig de om standigheden dit veroorloven zullen deze beperkingen van den postdienst weder opgeheven wor den.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1