Vorderingen tusschen Dnjestr en Karpathen Ie JAARGANG - No. 71 MAANDAG 24 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lcidscho Editie Telef. Aclm. 20935 - Telef. Red. 20015 In het Zuiden slechts plaatselijke gevechten DUITSCHE WEERMACHTSBERICHTEN. Van Zaterdag. ,.In het gebied van Sebastopol en aan den benedenloop van den Dnjestr werden plaatselijke aan vallen van de Sovjets afgesla gen en werden nieuwe troepen concentraties door geconcen treerd artillerievuur uiteenge dreven. In het Oostelijk deel van de Boekowina, tusschen de Karpa then en den bovenloop van den Dnjestr. wonnen de eigen aan vallen in hardnekkige gevechten verder terrein. Sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen vie len in den afgeloopen nacht de spoorwegwerken van Welikije Loeki met goede uitwerking aan. Ten Zuid-Westen van Narwa mislukten herhaalde aanvallen van de bolsjewieken op onze pas ingenomen stellingen. Aan het landingshoofd van Nettuno werden verscheidene plaatselijke aanvallen ten Zui den van Aprilia onder verliezen voor den vijand afgeslagen. Aan het Zuidelijke front heibben stottroepen aan de Adriatische kust drie vijandelijke pantserwa gens met de bemanningen opge- j blazen. I Amerikaansche bommenwer pers vielen op 21 April, zonder i uitzicht op de aarde, verschei- dene steden van Zuid-Oost- i Europa, vooral Boekarest, aan. Er ontstonden schade en verlie zen onder de bevolking. Door Duitsche en Roemeensche lucht strijdkrachten werden 19 vijan delijke vliegtuigen, in hoofd- ,zaak viermotorige bommenwer- pers, neergeschoten. Eenige Britsche vliegtuigen wierpen vannacht bommen in het gebied van Keulen." Van Zondag. In het gebied van Sebastopol, iaan den benedenloop van den Dnjestr en in de Boekowina 'kwam het gisteren slechts tot plaatselijke gevechten. Boven de Krim vernietigden Duitsche jacht- en slagvliegtuigen bij slechts één eigen verlies 20 vijandelijke vliegtuigen. I Tusschen de Karpathen en den bovenloop van den Dnjestr wierpen Duitsche en Hongaar- :sdhe troepen de bolsjewisten in harde aanvalsgevedhten verder jterug. Vijandelijke tegenaanval len werden afgeslagen. In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front heeft zich En de laatste weken het Bran- denburgsche 176ste bataljon fu seliers onder bevel van kapitein Wrona bijzonder onderscheiden. Ten Zuid-Westen van Narwa maakten onze aanvallen in het ^moerassige terrein ondanks taai vijandelijk verzet nieuwe vorde ringen. In Italië vonden geen gevechts handelingen van beteekenis plaats. Amerikaansche bommenwer pers vielen in de avonduren van 22 April verscheidene plaatsen in West-Duitschland aan. Vooral in de woonwijken der steden IBamm en Koblenz ontstonden schade en verliezen'onder de be volking. In zware luchtgevech ten en door de luchtdoelartille rie werden 37 Amerikaansche vliegtuigen, voor het meeren- Üeei viermotorige bommenwer pers. vernietigd. I Britsche bommenwerpers on dernamen in den afgeloopen jnacht terreuraanvallen op ver scheidene steden in West- en Midden-Duitschland. Vooral in Woonwijken van Dusseldorf en Bmnswiik ontstonden schade en iv—liezen onder de bevolking. Luchtverdedigingsstrijdkrachten Vernietigden bij deze aanvallen. alsmede boven de bezette gebie den in het Westen 76 Britsche bommenwerpers. Snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen vielen in den afgeloopen nacht met goed succes afzonder lijke doelen in Oost-Engeland aan." STILTE VOOR DEN STORM, Omtrent den toestand aan het Oostelijk front schrijft Martin Hallensleben. de militaire corres pondent van het D.N.B. o.a.: De aanvalsmachine der bolsjewie ken is tot staan gekomen. De Duitsche aanvalsacties blijven beperkt tot plaatselijke onderne mingen met het doel de stellin gen te verbeteren. Er heerscht, vergeleken met het striidgebeu- ren der vorige maanden, betrek kelijk rust. Daarom is de Duit sche verkenning op het oogen- blik bijzonder intensief om na te gaan. waar en met welke stootrichting en met welke sterk te de bolsjewistische leiding haar divisies tot den stormloop wil aanzetten. Naast de opeenhoo- ping der Sovjets in het Noorden van den Zuidelijken sector, zijn thans nieuwe vijandelijke con centraties ook aan den beneden loop van den Dnjestr waargeno men. Ook het weer is zonder twijfel een factor, die meetelt voor de stilte, welke thans in de verschillende gevechtssectoren heerscht. Achter de coulissen worden thans echter aan beide zijden de voorbereidingen getroffen voor de komende groote veldslagen. Aan Duitsche zijde rollen onaf gebroken colonnes evenwijdig met het front. Welk doel .zij hebben, is nog niet duidelijk. Aan de nummers van de regi menten en divisies valt echter te zien, dat het geen eenheden ziin vai\, het Westelijk Europee- sche front, ook niet van het Noorden of het Zuid-Oosten. Het ziet er naat uit, dat deze een heden. die zeer goed zijn uitge rust en een bijzonder frisschen indruk maken, deel uitmaken van die reserve voor het Oosten, die tot dusver nog op den ach tergrond is gebleven. De be voegde militairen te Berlijn wei geren zich uit te laten over de vraag, in hoeverre geconcludeerd moet worden tot een offensieve of een defensieve houding van de Duitsche legerleiding voor de toekomst. Men vergist zich echter wel nauwelijks, wanneer men aan neemt. dat de Duitsche maatre gelen op het oogenfolilk vooral er op bedacht zijn, niet alleen in het Westen paraat te zijn. doch ook in het Oosten, waar het er naar uitziet, dat de bolsjewis tische leiding haar voorbereidin gen treft in de richting eener gelijktijdigheid van de komende Engelsch-Amerikaansche invasie met haar eigen groote offensief. Stilte voor den storm. Zoo ken merken Duitsche militairen den toestand aan alle fronten der aarde. Het is daarbij opmerke lijk, hoe weinig men aan Duit sche zijde eenig teeken van span ning. om nog niet te zeggen van nervositeit, waarneemt. Overal aan de Duitsche fronten, bij de troep en bij de staven, ontmoet men een houding, die een abso lute zelfverzekerdheid Ver raadt. Domei meldt van de Indisch- Birmaansche grens, dat Japan- sche troepen in nauwe samen werking met het nationale Voor- Indische leger op 20 April Palet- wa. een der belangrijkste vijan delijke steunpunten in het Kala- dandal hebben genomen. Phosphorbranden bluscht men met een natgemaakt verband voor neus en kin (een zgn. kin- verband) handschoenen aan en een ouden natgemaakten vilten hoed op het hoofd. TURKIJE STAAKT CHROOMLEVERANTIES AAN DUITSCHLAND. De geallieerde druk op de neutralen. De Turksche regeering heeft op aandringen van Engeland en Amerika de Turksche chroomle veranties aan de As-mogendhe- den stop gezet. De Turksche mi nister van buitenlandsche zaken, Menemendzjogloe, heeft in de na tionale vergadering een overzicht gegeven van de motieven die daartoe hebben geleid. De kwestie der chroomleve ranties, zoo zeide hij, werd voor het eerst opgeworpen, toen de Turksche diplomatieke missie te Londen was voor het sluiten van het bondgenootschapsverdrag tusschen Engeland en Turkije. Engeland verlangde toen, dat de geheele chroomexport uitsluitend naar de Angelsaksische mogend heden zou worden gedirigeerd. De toen tot stand gekomen leve ringsovereenkomst liep eind 1941 af. Tegen het einde van 1942 wendde de Duitsche regeering zich tot Turkije voor de chroom leverantie in het komende jaar. Niettemin verlengden wij het chroommonopolie voor Engeland met een jaar. Met medeweten van Engeland echter hadden wij reeds een overeenkomst met Duitsch- land gesloten. In elk geval staat vast, dat wii in het begin van 1943 uitsluitend aan Engeland en de Vereenigde Staten chroom hebben geleverd. De bewering, dat wij den laatsten tijd bijzon der intensief aan Duitschland hebben geleverd, moet ik van de hand wijzen. Turkije past steeds de politiek toe, dat zij slechts le vert in ruil tegen andere leve ranties, die inderdaad reeds ge schied waren, onze grenzen ge passeerd waren en de verbrui kers reeds bereikt hadden. Bo venalen was dit verdrag reeds in 1941 aan de Duitschers toege zegd. Wij hadden daardoor een hoeveelheid leveranties in te ha len. Voorts schrijft de afgevaarde Atay in het officieuse blad „Oe- loes", dat de minister van bui tenlandsche zaken in zijn mede- deeling den nadruk gelegd heeft op de omstandigheid, dat de geest van het bondgenootschap met Engeland sinds 1939 de buiten landsche politieke betrekkingen van Turkije beheerscht. Turkije heeft de tot zijn regeering ge richte nota, waarin de stopzet ting der leveranties aan Duitsch land en zijn bondgenooten wor den verlangd, niet bekeken van het standpunt der neutraliteits- rechten, doch in het kader van de Turksch-Engelsche belangen. Zweden weigert uitvoer te staken Naar „Stockholms Tidningen", „Dagens Nyheter" en „Svenska KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een EXTRA KEU RING gehouden worden op: 27 April 914.00 uur Amsterdam, Nebenstelle der Waffen-SS, Dam 4; 28 April 914.00 uur Den Haag, in een der zalen van het ge bouw Amicitia, Westeinde no. 15. waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaan- sche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS; Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosche straat 30; en bet SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Op den verjaardag van den Führer had te Hertogenboich de beèedi- gtng plaats van een contingent van den Landstorm Nederland Tijdens de plechtige eedsaflegging op den FOhrer CNF/J. Zeljlemaker/Pea Dagbladet" vernemen, zou de Zweedsche regeering Zaterdag een afwijzend antwoord verzon- denhebben op de nota der geal lieerden met betrekking tot den Zweedschen uitvoer van kogel lagers naar Duitschland. „Stockholms Tidningen" schrijft dat Turkije zijn besluit genomen heeft als bondgenoot van Enge land. Zweden was neutraal, is het thans ook en wil het blijven. Het heeft derhalve niet aileen het recht, doch ook de plicht reke ning te houden met gesloten ver dragen en met de geldigheid daarvan, onverschillig met welke oorlogvoerende partij zij geslo ten zijn. EINDE DER FINSCH- RUSSISCHE ONDER. HANDELINGEN. Zondagavond is te Helsinki een communiqué over de Finsch- Sowj et-Russische betrekkingen gepubliceerd. O.m. wordt gezegd, dat de Finsche Rijksdag in zijn geheime zitting van 12 April j.l. zich heeft aangesloten bij het standpunt van de regeering, dat de door Moskou opgestelde wa penstilstandsvoorwaarden niet erkend kunnen worden als basis voor maatregelen tot het berei ken van een vrede. Van dit besluit is de Sowjet- regeering op de hoogte gesteld. De Sowj et-regeering heeft dientengevolge op 22 April kort medegedeeld, dat zij er kennis van heeft genomen, dat de Fin sche regeering in haar antwoord de door de Sowj et-Unie gestelde wapenstilstandsvoorwaarden ver worpen heeft en dat de onder handelingen over den wapenstil stand derhalve zijn afgebroken. PETIOT GEARRESTEERD? Dezer dagen werd gemeld, dat te Bordeaux een man was gear resteerd, die op Petiot hikt. De politie te Bordeaux verzocht Pa rijs om de vingerafdrukken van Petiot. Het bleek echter, dat, hoe wel dokter Petiot eenige malen met de politie in aanraking is ge komen, er geen vingerafdrukken van hem gemaakt ziin. Men heeft nu zijn toevlucht genomen met de vingerafdrukken in de wo ning van den moordenaar in de Rue Caumartin. PAUSELIJKE ENCYCLIEK. Z. H. Paus Pius XII heeft zich in een op Paaseh-Maandag ge dateerde èncycliek, „Orientalis Ecclesiae decus", die hij, naar van Vaticaansche zijde verluidt, heeft opgesteld naar aanleiding van den dood, 1500 jaar geleden, van den Slavenapostel Cyrillus, gericht tot de Oostersche Kerk. Hij roept haar in deze encycliek op terug te keeren tot de eenheid der Kerk. De Paus stelt voor een dag te wijden aan de Oostersche Kerk en verhoogde aandacht te schenken aan den terugkeer der afgedwaalde broeders der Ooster sche Kerk. BEK E N DM AKI NG 's-GRAVENHAGE, 24 April. De Hoehere SS- und Polizeifueh- rer maakt bekend: De Nederlandsche distributie- ambtenaar Hendrik Romeün, ge boren 21 Augustus 1921 in Rot terdam, het laatst wonend in Drunen, Schoolstraat 42, is bij vonnis van het SS- und Polizei- gericht Den Haag van 27 Maart 1944 wegens moord op den com missaris van politie Van Dijk te Nijmegen als saboteur ter dood veroordeeld. Het vonnis is vol trokken. Het aantal personen, dat doe den aanval van Anglo-Ame- rikaansche vliegtuigen op het Pa- rijsche gebied in den nacht van Vrijdag op Zaterdag om het le ven is gekomen, bedraagt volgens de totnutoe ontvangen berichten 515. Maarschalk Pétain, die he den, 24 April. 88 jaar oud wordt, heeft Vrijdag op zijn zomerver blijf te Charmeil bij Vichy een parade van zijn lijfwacht afge nomen. Aan eenige officieren en manschappen verleende de maar schalk onderscheidingen. KERKNIEUWS BENOEMINGEN BISDOM HAARLEM. Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd: tot Kapelaan te Amsterdam (O. L. Vrouw Rozenkrans) den Weleerw. heer E. J. M. Huppe- retz; tot Kapelaan te Rotterdam (H. Teresia) den Weleerw. heer P. J. J. Hofstede: tot Kapelaan te L e i d e n (O. L. Vrouw Hem.) den Weleerw. heer L. M. Sluijs); tot Kapelaan te Hillegersberg (Christus Koning) den Weleerw. heer W. C. Westerhoven: tot Kapelaan te 's Gravenhage (H. Jozef) den Weleerw. heer R. C. M. Klaver; tot Kapelaan te Amsterdam (H. Pancratius, voorm. Sloten) den Weleerw. heer P. van Vliet, die Kapelaan was te Brielle; tot Kapelaan te Amsterdam (H. Banifatius) den Weleerw. heer A. M. van Nobelen; tot Kapelaan te 's Gravenhage (H. Agnes) den Weleerw. heer F. J. C. Langelaan; tot Kapelaan te Sa s s e n h ei m den Weleerw. heer J. A. Blonk, thans Kapelaan te Krommenie: tot Kapelaan te Amsterdam (H.H. Martelaren van Gorcum) den Weleerw. heer F. M. H. J. Eppings) tot Kapelaan te A1 p h e n a. d. R ii n den Weleerw. heer J. W. Poel, thans Kapelaan te Noorden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1