+/e Ie JAARGANG - No. 70 ZATERDAG 22 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Lg!cIsc}iG Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 V Liefde voor de natuur De Heemkunde-commissie te Leiden heeft speciaal voor de oudere schooljeugd georgani seerd een tentoonstelling van vogels in de omgeving van Lei den teneinde aldus bij de jeugd op te wekken en aan te kweeken: liefde voor de natuur. Dit is een navolgenswaardig voorbeeld voor andere gemeen ten. Men schenkt werkelijk jon gen menschen 'n kostbare vreug- debrcn voor heel het leven, als men hun leert, de schoonheid van de natuur redelijk te waar- deeren met open oog en open hart. De kleuren in de pracht der bloemen, de melodie in het lied der vogels, de wijde uitge strektheid over het vlakke land, de kleurige afwisseling in een heuvelachtige streek, de majes teitelijke grootheid van de ber gen, de als eindelooze en altijd weer wisselende zee, de grootsche schoonheid in den alles-omvat- tenden wolkenhemel, de maan en de sterren en de stralende zon, de eigene schoonheid van elk der vier jaargetijden en de weldadige stilte en geweldige kracht in de natuur het zijn alle bronnen van schoonheid, van genot en vreugde. Men moet de jeugd leeren, die schoonheid redelijk te waardee- iren. In zijn boek „Mehr Freude" wijdde mgr. von Keppler een hoofdstuk aan „Vreugde en lief de voor de natuur". De schrij ver van dit indertijd veel gelé zen werk spoorde daarin aan, de jeugd opmerkzaam te maken op de zoo vele kleine mooie din gen in de natuur en haar zóó, langzamerhand, de oogen te openen voor het grootere, voor de naaste omgeving, voor het to tale beeld van een landschap. „Het meest waardevolle, het meest standvastige, het rijkst aan vruchten en vreugden" aldus vervolgde de schrijver „is de liefde voor de natuur, als zij haar diepsten grond vindt in den religieuzen aard van den mensch". „Een uit den godsdienst voort vloeiende blijheid om de na tuur", aldus mgr. von Keppler, „behoedt tegen die moderne ex cessen van natuurgevoel, welke als woekerplanten opschieten uit het ongeloof en de gods dienstloosheid; behoedt tegen pantheistische natuurvergoding, tegen ziekelijke dweeperij met de natuur, tegen pogingen om de natuurdienst in de plaats van de religie te stellen, om in de 'natuur het universeele genees middel voor alle kwalen te wil len vinden". j Het reinste natuurgenot, op wekkend uit de zuiverste gods dienstige gevoelens, wordt be leefd in zoo talrijke allerschoon ste verzen van Guido Gezelle. Onze groote dichter Guido Gezelle zong: „Hoe schoon de morgendauw, ;hoe schoon de versche blommen, hoe schoon de zonnestraal, die door dien dreupel beeft; hoe schoon moet ginder zijn dat hier wij schoonheid nommen, en dat maar eenen glim van de Opperschoonheid heeft!" En in een ander gedicht: „Mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid beleefd, imij groet het altemale. dat God geschapen heeft!" De mensch, die in lagere en ba nale genoegens zijn leven ver- jslijt, zal de schoonheid van de natuur niet met vollè teugen genieten: [„Vergeefs zal ooit onschoone hand jnaar schoonheid willen grijpen; men kan den eenen diamant maar met den anderen slijpen!" G. Gezelle. TERREINWINST VAN DUIT- SOKE EN HONGAARSCHE TROEPEN DUITSCH WEERMACHTSBERICHT. Het Duitsehe weermachtsbe- richt van Vrijdag luidt: „In het strijdgebied van Sebas- topol, aan den benedenloop van den Dnjestr en ten Noqrden van Jassy vielen de bolsjewieken gisteren tevergeefs aan. Tuschen de Karpathen en den bovenloop van den Dnjestr zijn Duitsehe en Hongaarsche troe pen, ondanks hardnekkigen. vijandelijken tegenstand verder opgedrongen. De stad Ottynia werd na harden strijd door Hon gaarsche formaties ingenomen. Ten Zuid-Westen van Narwa zijn onze troepen, door slagvlie gers doeltreffend ondersteund, onder het afslaan van heftige, vijandelijke tegenaanvallen, al strijdende verder voorwaarts ge drongen. Uit Italië worden, behalve suc cesvolle eigen stoottroeponder nemingen, waarbij de vijand zware verliezen leed, geen bij zondere gebeurtenissen gemeld. Formaties Duitsehe gevechts- en slagvliegtuigen vielen overdag vijandelijke steunpunten in het gebied van Lanciano aan de Adriatische kust en in den af- geloopen nacht doelen aan het landingshoofd van Nettuno met goede uitwerking aan. Bo-ven het Italiaansche gebied werden gisteren twaalf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsehe gevechts- en torpedo- vliegtuigen hebben in den afge- loopen nacht een zwaren aanval ondernomen op een vijandelijk aanvoerkonvooi voor de kust van Noord-Afrika. Zij brachten in de wateren van Algiers twee torpe dojagers. vier vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van 29.000 brt., alsmede een groote tankboot tot zinken. 13 koop vaardijschepen met een geza menlijken inhoud van 103.000 brt., twed groote troepentrans portschepen en drie torpedoja gers kregen zware treffers. Formaties vijandelijke bom menwerpers hebben overdag en des nachts doelen in de bezette Westelijke gebieden aangeval len. In den afgeloopen nacht on dernamen Britsche vliegtuigen een terreuraanval op het stede lijke gebied van Keulen. Er ont stonden vooral in de woonwij ken aanzienlijke schade aan ge bouwen en verliezen onder de bevolking. Aanvallen van enkele Britsche vliegtuigen waren ge richt op het gebied van de Rijks hoofdstad. Bij moeilijke afweer- omstandigheden werden 12 vijan delijke vliegtuigen neergescho ten. Sterke eskaders Duitsehe ge vechtsvliegtuigen bombardeer den in den afgeloopen nacht de havenstad Huil aan de Engelsche Oostkust. In de doelgebieden, vooral in het havengebied, wer den verscheidene branden over groote uitgestrektheden en zwa re verwoestingen waargenomen." ROEMEENSCH LEGER- BERICHT. Het opperbevel van het Roe- meensche leger deelt mede: „De Sovjetaanvallen op het bruggenhoofd Sebastopol werden ook Donderdag zonder succes voortgezet. De vijand verloor in ludhtgeveebten en op den grond 40 vliegtuigen. Aan den Beneden-Dnjestr. in Midden-Bessarabië" en aan het Moldavische front geen bijzon dere gebeurtenissen. In het bergachtige deel van de Boekowina verbeterden onze troepen hun stellingen. In den loop van den dag viel de Anglo-Amerikaansehe lucht macht de Roemeensche hoofdstad (Boekarest) alsmede het petro- leumgebied en Turnu-Severin aan.- Er werd schade aangericht en er zijn slachtoffers onder de burgerbevolking. Talrijke vijan delijke vliegtuigen werden neer geschoten." BADOGLIO VORMT EEN NIEUWE REGEERING. Naar Amerikaansche persbu- reaux uit Napels melden, heeft Badoglio een nieuw ministerie gevormd, dat als volgt is samen gesteld: Badoglio, minister-president en minister van buitenlandsche zaken: Benedetto Croce. minister zonder portefeuille: graaf Sforza, minister zonder portefeuille; Giu- lio Rodino, minister zonder por tefeuille; Arancio Ruiz, minister van justitie: Francesco Cerebo- na, minister van landbouw; Eugenio Reale (communist), mi nister van economische zaken (onder wie ook arbeid, handel en levensmiddelendistributie res sorteeren) en Rafaele de Carro. minister van openbare werken. Het D. N. B. meldt voorts, dat volgens uit Zuid-Italië ontvangen berichten, de nieuwe regeering van Badoglio door de politieke partijen niet beschouwd wordt als de verwachte en verlangde regeeringsreorganisatie op bree- den democratischen grondslag. In politieke kringen in Zuid- Italië heeft men over het alge meen den indruk, dat de partij tegenstellingen in het geheel niet overwonnen zijn en dat de ont wikkeling veeleer ondubbelzin nig gaat in de richting van een beslissenden invloed van Moskou op het geheele politieke kamp in Zuid-Italië. Nieuwe vicaris-generaal der Jezuieten. Vicaris Norbert de Boynes is gekozen tot vicaris-generaal der Jezuietenorde, wordt uit Rome gemeld. BINNENLAND DE DISTRIBUTIE VAN TFXTIELGOEDEREN. Aanvragen voor werkkleeding. In aansluiting op ons overzicht van de geldende regeling betref fende de distributie van textiel- goederen, volgt hieronder een uiteenzetting hoe men te hande len heeft bij het aanvragen van werkkleeding. Er is tot het samenstellen van werkmanspakketten overgegi an, teneinde de beschikbare hoeveel heden werkkleeding te bestem men voor hen, van wie kan wor den aangenomen, dat hun reser ves zijn opgeteerd. Handarbei ders en werkkleedingdragers, die werkzaam zijn in bedrijven met 50 of meer werkkleedingdragen- de arbeiders(sters), dienen zich ter verkrijging van een dergelijk pakket te wenden tot hun werk gever. De werkgever kan zich voor het indienen voor een col lective aanvraag voor werkklee ding en werkmanspakketten wenden tot het districtskleeding- magazijn (D.K.WM.) van het rayon, waarin hij gevestigd is. Utrecht: Broederplein 37, Zeist, D.K.M. nr. 205. Noord-Holland: Beursplein 11-17,Amsterdam, D. K.M. nr. 206. Rotterdam: Walen- burgerweg 130, Rotterdam, D.K. M. nr. 207. Zuid-Holland (uitge zonderd Rotterdam): Luth. Burg wal 10a, Den Haag, D.K.M. nr. 208. De voorraden werkkleeding la ten momenteel niet toe, dat iedereen direct geholpen wordt. Op grond van de door de werk gevers gedane collectieve aanvra gen zullen, telkens wanneer de productie zulks toelaat, werk manspakketten worden toegewe KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een EXTRA KEU RING gehouden worden op: 27 April 914.00 uur Amsterdam, Nebenstelle der Waffen-SS, Dam 4; 28 April 914.00 uur Den Haag, in een der zalen van het ge bouw Amicitia, Westeinde no. 15. waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaan- sche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tjjdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS; Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Bij onze Vrijwilligers In de voorste linies wordt het IJzeren Kruis uit gereikt aan grenadiers voor het vernietigen van een groot aantal vijandelijke pantsers hh PK Ohlemacher/O/H/P m zen. Als gevolg van de bij den handel aanwezige voorraden oude kwaliteit en nieuwe kwali teit. loopen de prijzen der pak ketten eenigszins uiteen. Werkkleedingdragers, die werk zaam zijn in bedrijven met min der dan 50 werkkleeding dragen de arbeiders (sters) en werkklee- dingdragende zelfstandigen kun nen zich voor werkkleeding op de gebruikelijke wijze indivi dueel wenden tot den plaatselij- ken distributiedienst. Deze zal in zeer dringende geval- 1 e n vergunningen verstrekken. Voor deze categorie is nog geen regeling getroffen ten aanzien van werkxnanspakketten. Een uitzondering op het bo venstaande is gemaakt ten aan zien van het personeel in zieken huizen, sanatoria, e.d. Aangezien deze personen hun beroeps, of werkkleeding steeds individueel, dus op hun naam, moeten .aan vragen bij den distributiedienst der gemeente, waar het zieken huis is gevestigd. Voor werk- en beroepskleeding ten behoeve van overheidspersoneel is een spe ciale regeling getroffen met het rijksinkoopbureau te 's-Graven- hage. Personen, werkzaam bil GEBONDEN DOOR ÉÉN IDEAAL HECHT EN STERK ALS _EEN MUUR VAN STAAL VAART THANS, OM VOLK EN VADERLAND TE DIENEN GERMANJES JEUGD UIT MET DE KRIEGSMARINE MELDT U ALS VRIJWILLIGER BIJ DE KRIEGSMARINE DE STEM DER SS. Luistert op Zondag van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415 meter, naar de stem der SS., on derwerp: „Vraaggesprek met een Ts j erkassy-strij der". BIJ LUCHTALARM VAN DE STRAAT. rijks-, gemeente- of provinciale instellingen, de Nederlandsche Spoorwegen, de daaronder ressor- teerende bus- en tramdiensten e.d, moeten zich ongeacht het aantal in het bedrijf werkzame arbeiders (ook al vallen zij niet onder het Rijkskleedingbesluit) dienaangaande via hun dienst hoofd met voornoemd bureau in verbinding stellen. Door hen inge diende individueele aanvragen kunnen dus nie door een plaatse lijken distributiedienst in behan deling worden genomen. Algemeen vorderingsbesluit 1940. De secretaris-generaal van het Departement van Land bouw en Visscherij heeft in over eenstemming met den secretaris generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en. Scheepvaart, ir. C. Staf, gemach tigde voor den oogst, en de door dezen bjj algemeene of bijzon dere machtiging overeenkomstig het algemeen vorderingsbesluit 1940 daartoe aangewezen perso nen voor het tijdvak, zich uit strekkend tot 1 Januari 1945, ten einde een regelmatig verloop van de werkzaamheden in den landbouw te verzekeren ge machtigd, de terbeschikkingstel- ling-in-gebruik te vorderen, over eenkomstig de bepalingen van genoemd besluit, van werktui gen, paarden, gereedschappen en machines, welke voor gebruik in den landbouw geschikt zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1