De Rijkscommissaris en Mussert spraken te Nijmegen Ie JAARGANG - No. 69 VRUDAG 21 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leldsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 RUIM 300 FUNCTIONARISSEN DER PARTIJ OP DEN FUEHRER BEëEDIGD. Gisteren, op den verjaardag van üen Fuemer, neeft ae rijks- commisaris over ae noonaen zij ner onmiddellijke roenooraers heen in net concertgebouw „De Vereeniging" te INijmegen, waar eenige duizenden uit partij, weermacnt, beweging en nauo- naal-socialistische organisaties vereenigd waren, gesproken over datgene, waarvan wij allen, Duitseiier ol Nederlander. al dus het A.N.P. op dit moment vervuld zijn. Het spreekt vanzelf, dat een groot deel van zijn rede. waarin ook de jongste politieke neder lagen der geallieeraen en de al lengs krachtiger wordende hou ding der neutralen in stijgend vertrouwen op Duitschiand's overwinning, werden behandeld, gewijd was aan den persoon van den Fuehrer en diens arbeid.. Voorts besprak hij ook de be proevingen van het oogenblik. Deze hebben de strijders ech ter dermate gehard, dat de vuur proef gerust komen mag. De Rijkscommissaris was er van overtuigd, dat hij doorstaan zal worden. Mussert, die vóór den Rijks commissaris het woord voerde, bracht namens de Beweging de gelukwenschen over ter gelegen heid van den verjaardag van den Fuehrer. Hij gaf de verzekering, dat de Beweging alles in het werk zal stellen om ook Neder land zijn aandeel te laten bijdra gen in den strijd voor en den op bouw van het nieuwe Europa. Hij sprak opnieuw zijn onwrikbaar vertrouwen uit in de leiding van den Fuehrer, die in feite thans reeds de Leider van Europa is. Hij hoopte, dat deze in zijn nieu we levensjaar de overwinning mocht zien om aan het groot- sche werk van den opbouw van Europa te kunnen beginnen. Nadat de Rijkscommissaris zijn rede, die herhaaldelijk door ap plaus werd onderbroken, had uitgesproken, lichtte Oberdiens t- leiter Ritterbusch in een korte toespraak beteekenis en zin tce van de plechtige beëediging op den Fuehrer van 324 mannelijke en vrouwelijke partij-functiona rissen, welke hierna plaats vond. Onder de autoriteiten bevon den zich de Wehrmachtbefehls- haber in den Niederlanden. ge neraal der vliegers, Fr. Chris tiansen, SS Obergruppenfuehrer und General der Polizei Rauter, de hoofdstormer van Geelker ken en de commandant der W.A. Zondervan. Verder woonden ook verwanten van gevallenen de plechtigheid bij. welke door een kapel der Ordr.ungsnolizei en zang werd opgeluisterd. Rede van den Rijkscommissaris Dag van vreugde en belijdenis. De verjaardag van den Fueh rer, aldus de Rijkscommissaris, is voor ons Duitschers de feest dag van het Duitsohe volk, waarop wij met terzijdestelling van alle zorgen en alle moeiten van den tijd en alledaagsehe ge lijkvormigheid uit de volheid van ons hart en de sterkste sympa thie aan onze Fuehrer denken en het lot dankbaar zijn. dat het ons vergund heeft, tijdgenooten en medestrijders van den Feuh- rer te zijn. Maar de dag van heden is niet alleen een dag van vreugde voor ons, Duitschers, maar ook van de innerlijke belijdenis voor alle nationaal-socialisten. Maar ook geen van hen, die nog niet willen zien, niemand in Europa kan den Fuehrer negee- ren. Zijn werk en het lot van dit werk is beslissend voor el- ken Europeaan. Daaraan ont komt niemand meer. Dit lot is zoo geweldig en groot, dat er geen terug meer mogelijk is. Het is onzinnig te gelooven, dat het ooit mogelijk zou zijn ons en het gebeuren terug te dwingen in een situatie, zooals die vóór de zen wereldoorlog bestond. Of de toekomst wordt, zooals de Fueh rer haar gevormd heeft en zoo als wij hem willen helpen haar te vormen, óf een namelooze el lende komt over dit continent. En alles wat boven is, zinkt naar onder, en wat ergens in de diepste diepte verborgen ligt, rukt zich los en stormt over ons heen. Naar deze werkzaamheden van den Fuehrer, kameraden, is de uiting van zijn persoonlijk heid. Het zijn geen maatrege len, geen organisaties, die de wereldgeschiedenis maken, het zijn de persoonlijkheden, de mannen, die de geschiedenis vor men. Het is het genie, dat in nieuwen tijd steeds weer slechts eenmaal in deze wereld komt en voor eeuwen de wereld vorm geeft en zijn stempel er op drukt. Het is de persoonlijkheid, de grootheid van den man als po liticus, als veldheer, als staats man, gedragen door de ruim heid en grootmoedigheid van zijn mensch zijn. die ons allen doordringt en ons sterk maakt om zijn weg mede te betreden. Deze persoonlijkheid van den Fuehrer en het werk. dat zich daaruit vormt, is, datgene, wat ons leven- beteekehis en inhoud geeft. De vuurproef. Wij zijn in het vijfde oorlogs jaar, een situatie, aie het over- boaig maakt te zeggen, dat thans het uur van de zwaarste vuur proef voor"ons ligt. 're helder en te duidelijk spreekt het lot. Ka- merhaen. denken wij terug aan November 1942, anaerhalf jaar. Toen was het oogenblik geko men, waarop in deze wereldwor steling onze vijancen hun ver- eenigde krachten geconcentreerd tegen ons in Europa deden aan treden, waarop de bolsjewieken bij Stalingrad aanlraaen. ae En- gelsonen en Amerikanen over de Egyptische grens kwamen en de landing in Marokko plaats greep. Toen was het ons allen, of wij voelden hoe een ijzeren lot tot ons naderde. Het was ons ook volkomen duidelijk, dat wij on ze machtsuitbreidingen, die wij thans begrijpen als het verwer ven van het militaire voorter rein voor den eindstrijd, gelei delijk terug zouden moeten ne men, tot aan de grens, waar onze eigen krachten in even wicht zijn tegen de stormloopen- de vijandelijke strijdkrachten. Wij hebben voorterrein opgege ven, maar wij mogen zeggen, dat wij in deze anderhalf jaar het eigenlijke Europa vrij heb ben gehouden met uitzondering van het Zuidelijkste deel van het Apenijnsche schiereiland en van de door de Engelschen be- heerschte Middellandsche Zee. Maar ook daarvoor hebben wij een grendel geschoven. Na an derhalf jaar van een dergelij- ken storimlpop staan wij dus overal bezield door de energie en de flinkheid en de paraat heid van den Duitschen soldaat, gesteund dor onze bondgenoo- ten als wachters aan de gren zen van Europa. Kameraden, ik zeg dit niet, omdat wij door een bespreking van de militaire situatie iets van vreesachtigheid zouden wil len overwinnen. Daarom is het ons in het geheel niet te doen, want wij zijn ons er van bewust, dat de vuurproef, die voor ons staat, nog veel zwaarder zal worden, dat thans het oogen blik aanbreekt, waarop de vijan den ons van alle zijden zullen aanvallen. Toen Stalingrad viel. heeft het lot op ons allen ge drukt. niet alleen omdat onze helden daar hun offer brachten, maar omdat het een somber lot was, dat daar dreigde. Als wij thans militaire berichten uit Oost-Galicië krijgen. kunnen die zijn zooals ze willen: wij zijn kalm, want wij weten, dat wij daar Europa zullen houden. Het is voor ons. die in het Oosten van ons rijk gestaan hebben een in de eeuwen, onder geschiednis gestaafde zekerheid, dat deze horden nooit over de Karpathen zullen komen. Wij willen nog bedenken, dat deze tweede wereldoorlog een geweldige vuurproef van het lot is. Ja menigmaal heb ik het ge voel, dat de oorlog voort zal du ren, zoolang 'er nog een zwakke plek in ons front is. Wij zagen dat aan de ontwikkeling, die zich in Italië heeft voorgedaan, en het was evenzoo in Honga rije, zooals het door Kallay ge leid werd. Ook deze zwakke plek moest nog weggenomen worden. Onze Fuehrer heeft dat op het beslissende oogenblik gedaan met zijn volmaakte genialiteit, kalmte en grootheid, en hij heeft den rijksbestuurder er aan herinnerd dat hij de eerste was, die als soldaat teffen het bolsje wisme is aangetreden. Dit vroord heeft een volledig begrip gevon den en is er bor" voor dat veer tien millioen menschen. die in hun geschiedenis goede soldaten geleverd hebben, thans in de Karpafhenlanden aantreden om mede het oosten van Europa te verdedigen. Tevens is door de opheldering van den toestand weer een groot aantal Roemeen- sche divisies vrijgekomen, die nu ook tegenover het Oosten Daarom, kameraden moeten wij be"roevingen en slagen, die wn schünbaar ontvangen, eigen lijk slechts onvatten als een ge legenheid om te teonen wat wij waard z;in hetge°n ten slotte on ze kracht slechts sterker en vastberadener zd maken. De beproevingen zullen nog veel zwaarder worden. Het kan zijn. dat in de komende weken en maanden var. al'e kanten, van het Oosten, he' Zniden en het Westen aanvallen on ons wor den gedaan en tegelükertüd ook van a"e kant°n de bommen cm ons zullen va"en. maar d°t i° immers in het eeheel niet het hêinu"TÜ,rste. H"t he'aegrjtkste js, dat, v/ij mneri'ik sterk z«in en bère'd om dit a'les te doorstaan en met te buigen. Borg voor geheel Europa. Kameraden, daarbij is de Fuehrer ons voorbeeld. Ik heb den Fuehrer eenige weken ge leden op een oogenblik van de belangrijkste beslissingen kun nen meemaken, ik heb hem mee gemaakt, den man, op wien een reusachtige last van verant woordelijkheid ligt. In 1918, 1919 heeft hij met den moed der vastbeslotenheid den strijd aan vaard. En naar mate zijn strijd werd voortgezet, groeide de ver antwoordelijkheid, die op zijn schouders ligt. Thans staat hij niet alleen voor Duitschland, maar voor geheel Europa borg. En als wij in ons beroep en bij deze taak menigmaal denken, dat het nauwelijks nog te dra gen is; kameraden, denkt dan steeds aan den Fuehrer. Wat ons als enkelingen moeilijk mag lij ken, is toch slechts een honderd- millioenste deel van hetgeen op de schouders van den Fuehrer ligt. Hij echter is de rust en de kracht. Juist op den aan beslis singen rijken dag, waarop ik hem meemaakte, vloeide hij over BIJ LUCHTALARM ONMID DELLIJK DEKKING ZOEKEN. van kracht en sterkte. Dat is de genade in dezen mensch, dat hij in het bewustzijn van een volle verantwoordelijkheid niet slechts alles draagt, maar grocter en sterker zijn kracht op anderen overdraagt, naar mate zijn taak zwaarder is. De Fuehrer heeft volbracht wat slechts zeer wei nigen genialen menschen is ge geven, strijder te blijven en een wijze te zijn. Dat is het groot- sche van zijn verschijning. Wij zijn in een oorlog gegaan in het bewustzijn, dat wij natio nale rechten moesten verdedi gen en handhaven, waarop niets kon worden afgedongen. Dat de Duitsche stad Dantzig tot Duitsch land terugkeert en Dantzig en Oost-Pruisen een veilige ver binding met de kern van het Rijk hebben, zijn onbetwistbare volksche rechten. Als wij ons thans voor oogen houden welke machten intusschen naar voren zijn gekomen, over welke histo rische zaken beslist wordt, dan lijkt het ons nauwelijks te ge looven, dat deze eischen het on derwerp zijn geworden van een oorlog, die een geheel continent op het spel heeft gezet. Het Europeesche geweten. Terugblikkend kunnen wij thans zeggen, dat reeds toen uit den Fuehrer het Europeesche geweten heeft gesproken, door dat hij zoo gematigd, zonder het minste imperialisme, de rechten van het Duitsche volk wilde ver wezenlijken. Voor ons Duitschers was er toen geen aarzelen, geen weifelen, maar slechts een nel- der besef voor de verdediging van onze volksche rechten. Mis schien zijn wij toen ook in den oorlog gegaan met bepaaMe wenschgedachten, dat het ons mogelijk zou zijn, in den loop van of na dit conflict iets als een Europeesch lot te vormen. Maar bij onzen terugblik zien wij thans in, dat die wenschge- dachie nog iet of wat eenzijdig was. Wij hadden haar n.l. slechts gekregen in de antithese tot het BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is gebleken, dat onbevoegden misbruik heb ben gemaakt van politiebevoegd- heid, zgn. in verband met de Landwacht, wijs ik er nogmaals op, dat de Landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de roode armband met het opschrift „Landwacht" en bovendien zich kan legitimeeren door het roode legitimatiebewijs van de Land wacht Nederland. De burgerij is dus in geener lei opzicht verplicht, gevolg te geven aan bevelen van personen, die zich als landwachters uitge ven en die genoemde kenteeke- nen niet dragen of kunnen too- nen. Integendeel, men wordt verzocht zich aanstonds bij de bevoegde Landwachtinstanties te melden, zoodat daartegen onmid- delijk kan worden opgetreden. Gewestelijk Kommandeur voor Zuid-Holland en Zee land. bolsjewisme. Wij hadden het bolsjewisme niet slechts naast ons, maar in den vorm van het communisme zelfs in ons zelf beleefd en overwonnen, wij wis ten, dat wij Europa moesten op roepen om tegen dit Oosten ge meenschappelijk paraat te zijn. Onze Europeesche gezindheid berustte op het besef, dat wij een eenheid tegen het bolsjewis me moesten vormen. Maar deze Europeesche gezindheid was nog niet volkomen. Pas de oorlog heeft ons daartoe gebracht, op net cogenbiik namelijk, dat het Westen in zijn machtigste con centratie, in het Amerikanisme van Roosevelt tegen ons optrad. Thans rondt de vorm zich af. Ook geestelijk, niet slechts poli tiek, militair of economisch. Thans weten wij, wat Europa is. Thans weten wij wat wij te ver wachten hebben, als het Oosten of het Westen zich over ons uit stort en de overhand krijgt, na melijk dat wij dan opnouden Europeanen te zijn. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffcn-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 30 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS; Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 22 April: 914.00 uur Amersfoort: Pol. Durchgangslager, Leus- derwe,r. Bij onze Vrijwilligers Nog eens wordl het aanvalsplan besproken en dan wordt alles In gereedheid gebracht voor den tegenaanval ié PK Adendorf/O/H/P M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1