VIJF EN VIJFTIGSTE VERJAARDAG VAN DEN FUEHRER Goebbels belicht zijn historische beteekenis Verbondenheid aan volk en leiding Ie JAARGANG - No. 68 DONDERDAG 20 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telel. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 Rede van dr. Goebbels DE BLIJVENDE BETEEKENIS VAN DEZEN OORLOG. Op den vooravond van den 55sten verjaardag van den Fueh rer heeft Rijksminister dr. Goeb bels in de Staatsopera te Ber lijn een rede gehouden. Niet alleen het geiuk, ook de roem, zoo zeide hij o.a., zwenkt in den oorlog eeuwig tusschen de groote mannen en volken heen en weer. Op zijn vroegst bij het einde van den oorlog, meestal echter pas een geruimen tijd later, wanneer de oorlog in zijn historie-blijvende gebeurte nissen voor elk zichtbaar aan het daglicht treedt, zal men ook zijn afzonderlijke gebeurtenissen res- pectieveliiK. zijn bepalende fac toren objectief en rechtvaardig kunnen beoordeelen. Een groote, boven den tijd uit stekende persoonlijkheid heeft behalve een actueeie, voor allen zichtbare taak ook een taak van historischen aard te vervullen, en deze stemmen helaas niet al tijd met elkaar overeen. Uit deze latente tegenstelling ontstaan het uiteenloopend oor deel van de contemporaine we reld en de latere generatie over historische verschijnselen. Wel ke gebeurtenissen van dezen oor log zullen nu ook nog over hon derd jaar van blijvende beteeke nis zijn? Wordt Europa bolsjewistisch of niet? Of Europa bolsjewistisch wordt of dat wij er in slagen ons con tinent voor dit gevaar te bewa ren en zijn volken zoodoende van deze doodelijkste bedreiging te verlossen, deze beslissing zal het beeld van de toekomstige wereld voor vele generaties, zoo- al niet voor altijd, beslissend be palen. Hier ligt dus dientenge volge ook het historische aspur.t van den oorlog. De man. die ons continent uit deze geestelijke en op zijn minst genomen vooraf beraamde militaire omklemmmg definitief bevrijdt, zal aan het elrde van deze geweldige wor steling historisch gezien d e man van dezen oorlog zijn Van het oogenblik af, waarop de trieste neyel van een verdor- ver en snoode ooriogspolemiek optrekt, zal hij plotseling als de grcote. historische verscinjnmg van dit gigantische voiken iraroa voor de oogen der levenden en meer nog voor de cogen van al le Komende generaties staan. Van zijn tegenspelers echter, die bereid en voornemens waren de 2000 jaar oude geschiedenis en berchavingsontwikkeiing van cns continent prijs le geven aan de chaos en den g-.ost van de steppe, zal dan alleen nog dat overblijven, wat er toe kan die nen om den donkeren achter grond te vormen van deze stra lende verschijning van menscl.e- li'ke grootheid en van ver voor uitzien. Deze woorden vloeien gcensins voort uit een groot spraak of uit een gevael van na tionale aanmatiging Zii zijn eenvoudig 't uitvloeisel van na bis loriscnen zin voor rechtvaar digheid, die thans door de besien in alle landen van Europa ge deeld wordt. Wij achten ons thans allen belast met een histo- rirche taak. Voor ons js net d'-el van dezen oorlog niet alleen dui delijk, doch ook vaststaand en onveranderlijk. Dit doel echter dier,en. wil zeggen den Fuehrer volgen, trouw en vol overgave aa" zijn werk meewerken en in alle stormen van dezen .oriog op hem ieder persoonlijk den ken en handelen oriënteeren. In andere oorlogvoerende lan den moge de leiding zaakwaar neemster zijn van klasse- of standsbelang, door parlementai re meerderheden met meer of minder tegenzin gedekt. Bij ons is de Fuehrer woordvoerder en voltrekker van den wil van het geheele volk. Er heeft zich van den eersten dag van den oorlog af tot op dit uur, ondanks al het vijandelijke lasterlijke ge schreeuw, in Duitschland niet één enkel geval voorgedaan, dat een soldaat zijn trouw aan den Fuehrer brak door de wapens neer te leggen, of dat een arbei der in het vaderland zijn Fueh rer den trouw opzegt door het werk neer te leggen. Wat wij vóór den oorlog in jarenlangen arbeid gezaaid hebben, komt in dezen oorlog op: de rijke oogst van de solidariteit tusschen lei ding en volk. Onwankelbaar. Mij was het geluk beschoren, evenals vroeger in den tijd van onzen strijd cum de macht, ook thans in dezen tijd van den gi- gantischen oorlog, in vele, ja in de meeste bijzonder gelukkige en ook bijzonder critieke uren, in de onmiddellijke nabijheid van den Fuehrer te zijn. Hij is steeds dezelfde gebleven. Ik heb hem nooit zien twijfelen en nooit zien wankelen. Hij onder scheidt zich van alle andere staatslieden van onzen tijd door het feit. dat hij gevaren bijtijds inziet en deze dan ook moedig tegemoet treedt. Daarvoor dankt hem vandaag het Duitsche volk. De geheele beschaafde mensch- heid zal hem daarvoor later eens moeten bedanken. De oorlog is de tijd, waarin wij dat moeten waar maken, wat wii vroeger zoo dikwijls plechtig hebben beloofd. Het rust als een eed op onze vlaggen en als stil le gelofte in onze. harten. Dat de Fuehrer aan de spits van de na tie staat is voor ons allen het ze kerste teeken van de komende overwinning. Wij willen den Fuehrer op zijn verjaardag zeggen, dat hij voor ons alles is. zoowel in dezen hul digen smartelijken tijd. als in de komende lichtere toekomst. Wij wenschen hem gezondheid en kracht en een gezegende hand. Hij moet weten, dat hij zich ieder uur op zijn volk kan verlaten. Wanneer nood en gevaar dicht voor hem staan, dan staan, wij nog dichter achter hem. Wii ge- looven in hem en in zijn histo risch werk en wij gelooven. dat hij ziin werk ten slotte met de overwinning zal bekronen. Niet zijn tegenstanders, maar h ij zal de 'man van deze eeuw zijn. Want hij gaf deze eeuw betee kenis, inhoud en doel. Deze be teekenis aanvaardend en dezen inhoud begrijpend, zullen wij dit doel hereiken. Hij echter is de wegwijzer naar dit doel. Hij be veelt, wij volgen. Oproep van Rijksmaarschalk Goering UNIEKE INNERLIJKE AAN EENGESLOTENHEID VAN HET VOLK. Rijksmaarschalk Hermann Goe ring heeft ter gelegenheid van den verjaardag van den Fuehrer den volgenden oproep tot het Duitsche volk gericht: „Duitsche volksgenooten! Naar onzen Fuehrer, die van daag in een lotsbeslissenden strijd zijn 55sten verjaardag viert, gaan de oprechtste geluk- wenschen uit alle Duitsche gou wen, van front en vaderland uit. Hem groeten wij van ganscher harte; wij denken aan hem in een diep gevoelde vereering. Voor hem smeeken wij de be scherming en dén zegen van den Almachtige af. In alle beproe vingen van dezen oorlog, in den zwaarsten strijd en bij den meest ingespannen arbeid is gebleken, hoe hecht en nauw Fuehrer en volk met elkaar verbonden zijn. Dezen band van trouw hebben de vijanden door middel van de leugenachtigste propaganda en de wreedste terreur probeeren te vernielen. Zij hebben daar mee het tegendeel bereikt. On der de toenemende eischen van den oorlog heeft zich het Duit sche volk, rondom omgeven door haat en vernietigingswil, slechts nog vastberadener rond zijn Fuehrer geschaard. Wat wij Adolf Hitler eens in gelukkige jaren van vrede met een vreug devol hart plechtig beloofd heb ben is door het geheele Duitsche volk in de stormen van dezen vreeselijken wereldbrand trouw nagekomen en door offers en dood bezegeld. Nog nooit te voren heeft er in ons vaderland een zoo hecht aaneengesmede eenheid tusschen leiding en volk bestaan als in onze dagen. Dat is voor onze politiek en voor onze oorlogvoe ring zonder meer beslissend. Ons volk met zijn groote capaciteiten en zijn aangeboren vlijt is tegen iedere taak opgewassen, wan neer het zich vol vertrouwen aan een leiding kan overgeven. De Duitsche geschiedenis zou veel minder door tragiek over schaduwd zijn, wanneer het niet vroeger zoo diwijls in uren van gevaar ontbroken had aan een straffe concentratie van alle krachten en een doelbewuste leiding daarvan door e.en supe rieuren krachtigen wil. Thans vormt de unieke innerlijke aan eengeslotenheid van het Duit sche volk en zijn uniforme oriën teering onder leiding van Adolf Hitler het stalen fundament van ons weerstandsvermogen. Dit fundament kan. dat is mijn hei ligste overtuiging, ook in de De Führer toekomst nooit vernield worden. Daarvoor is het vertrouwen in Adolf Hitler te diep verankerd in hart en geest van alle volks genooten, daarvoor is overal het besef van de noodzakelijkheid eener krachtige leiding te dui delijk. Soldaat en staatsman uit in nerlijke roeping, heeft de Fueh rer zijn volk in de weinige ja ren van vrede, die hem door de afgunst en de aanmatiging der vijanden waren vergund, uit de diepste ellende omhoog naar een nieuw leven geleid en een KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Neder lander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansche f*S in Nederland. Personen tusschen 19 en 30 jaar die aanmeldingsplhhtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is r.iet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS; Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 21 April 914.00 uur Utrecht: N.V.-nuis, Oudegracht 245. 22 April: 914.00 uur Amersfoort: Pol. Durchgangslager, Leus- derweg. 8(1 onze Vrijwilliger». Aangenaam onderhoud ven aan onzer manna* mat da Sovjet-bevolking PK Schremmer/O/H/P HoWmann/Stapl/Pax m machtig, hecht aaneengesmeed Rijk geschapen. Hij heeft den fakkel van het Duitsche socialis me ontstoken, aan hem hebben onze onvergelijkelijke arbeiders meer te danken dan aan alle politici vóór hem. Daarom ver trouwen wij erop, dat zijn kracht er ook in zal slagen Rijk en volk door den meesleependen stroom van dezen gigantischen oorlog naar nieuwe vaste oevers te lei den. In hem is ons vertrouwen in de overwinning belichaamd. In hem leeft ons geloof in de grootheid en heerlijkheid van het Rijk, het eeuwige vaderland aller Duitschers. Zijn hartstoch telijke wil doorgloeit front en vaderland. Zijn heldhaftige geest vervult ons allen ook in zware donkere dagen steeds weer met nieuwen moed en nieuwe kracht. Mogen ook duizend gevaren drei gen, nieuwe zorgen en lasten onvermijdelijk zijn en nieuwe inspanningen en offers ons te wachten staan, wij zien er niet tegen op. Vol vertrouwen en tot alles bereid strijden en werken wij aan de zijde van den Fueh rer. De trouw aan hem waar borgt de vrijheid en de overwin ning!" HET GESCHENK DER DUITSCHE JEUGD. Van al de teekenen van liefde en vereering, die de Fuehrer al ler Germanen, Adolf Hilter, elk jaar ter gelegenheid van zijn verjaardag niet alleen van het Duitsche volk, maar ook van d» bevriende naties ontvangt, is het schoonste verjaardagsgeschenk steeds de opneming der 10-jarige Duitsche jongens en meisjes m de Hitlerjeugd. Dit jaar wordt de jaarklasse 1933-34 opgenomen. Deze jongens eft meisjes werden dus reeds geboren in den tijd, waaraan Adolf Hitler na jaren van lijden en gebrek weer een schooner gezicht gaf. Reichsjugendfuehrer Axmann heeft ter gelegenheid van deze gebeurtenis een oproep tot de jongste jaarklasse der Hitler jeugd gericht. Tegen een voltreffer kan men zich niet beschermen. Tegen scherven kan men echter dek king zoeken. Daarom: Zoek dekking bij luchtalarm.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1