Voorieekenen der naderende invasie Ie JAARGANG - No. 67 WOENSDAG 19 APRIL 1944 ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengracht 32 - Giro 103003 Leidsche Editie Telef. Adm. 20935 - Telef. Red. 20015 Y Over onze Karak teristieke levens houding De christen moet worden ge karakteriseerd door de beoefe ning van de christelijke naas tenliefde. Van het mooiste en edelste kan men een caricatuur maken, ook van de christelijke-naasten liefde Men kan daar een carica tuur van maken, als men haar stelt in de plaats van de waar heid en in de plaats van het recht. Nooit mag met een beroep op de hefde de waarheid worden verdraaid of geloochend. Zeker, de liefde kan ons bewegen en ook verplichten, de waarheid te veizviigen. Er zijn lieden, die met een sc h ij n van kinderlijke openhartigheid onbekend kwaad van anderen vertellen, „want'' zoo zeggen ze dan „het is tocht waar". Alsof het geen zonde, groote zonde tegen de liefde kan zijn, kwaad van iemand, dat wèl waar doch niet bekend is, mede te deelen! De liefde kan dus eischen, dat men de waarheid verzwijgt, maar zij duldt nooit, dat men in strijd met de waarheid spreekt, dat men wat slecht is goed noemt, wat krom is tracht recht te pra ten, dat men zwijgt, als spreken plicht is. Men kan een Caricatuur van de liefde maken, als men haar s'elt in de plaats van de waarneid! Men mag ook niet altijd de liefde stellen in de plaats van het recht. Ongetwijfeld, er zijn gevallen, waarin de liefde moet dringen, om van het recht geen gebruik te maken, waarin het hoogste recht het hoogste on recht moet worden genoemd. Een werkgever b.v.. die wette lijk het hoogste recht heeft emand, die jaren larg zijn plicht heeft gedaan, te ontslaan, kan door gebruik-making van da' recht het hoogste onrecht be gaan Maar, wanneer ter wille van het belang van individu of gemeenschap het recht zijn loop moet hebben, het recht b. v. om den misdadiger te straffen, dan kan men niet met een be roep op de liefde het recht op zij schuiven. De liefde moet altijd heerschen over de uitoefe ning van het recht. Maar men kan een caricatuur van de liefde maken als men haar stelt in de plaats van het recht l Verkeerde begrippen over de christelijke liefde komen vaak voort uit een verwarring tusschen wat zwakheid is en wat zwak heid s c h ij n t, maar in werke lijkheid kracht is. Als iemand ter wille van de aan zijn zorg toevertrouwde belangen het kwaad moet straffen, en dat nalaat, dan is zijn houding zwak. Als iemand een kwaad hem per soonlijk aangedaan niet met wraak vergeldt maar zijn vijand dat kwaad met goed vergeldt, dan kan dat zwakheid schijnen, maar dan getuigt zijn houding in werkelijkheid van een groote geestelijke kracht. Aansluitend op wat wij hier schrijven over de practijk van de christelijke liefde willen wij citeeren wat enkele jaren gele den pater Molenaar schreef zeer actueel voor onze dagen Wij citeeren hier uit het boekje „Uitzicht door inzicht" (blz. 18): „Geen kwaad met kwaad ver gelden. Het is een kort, helder zinnetje, maar in zijn toepas sing vordert het de moeilijkste zedelijke verrichtingen: zelf verloochening, zelfbeheersching, vastheid van overtuiging: het wekt hevig verzet op van het geen, in het diepste van ons zelf en met ons zelf geboren, het spontaan eergevoel zou kunnen genoemd worden: en bovendien het geeft beducht heid, dat deze afwezigheid van revanche de aanvallende kwa de kracht driester zal maken, zoodat gij als waarlijk goede ENGELAND SLUIT GRENZEN VOOR DIPLOMATEN VAN DE BUITENWERELD AFGESNEDEN. Naar de Britsche berichten dienst meldt mogen buitenland- scne diplomaten en koeriers isn- geiana van IVlaanaag te mid- nacnt af niet meer veriaten: hun Qipiamatenoagage is aan cen suur onderworpen. Naar verluidt geld. een uit zondering alleen voor de dipló ten van de Ver. Staten, de Sov jet-Unie en ae Britsche Domi nions behalve Eire. De Britsche berichtendienst meidt nog. dat de regeering den chefs der diplomatieke missies in Engeland heeit medegedeeld, dat zij van 17 April te midder nacht af tot nader order niet meer kan toestaan: 1. Het verzenden of ontvan gen van telegrammen door di plomatieke missies, als zij met in direct leesbare taa1 zijn ge steld: 2. het verzenden van „diplo- matenpost". die niet aan de cen suur is onderworpen, en het ont vangen van diplomatenpost zon der censuur: 3. het vertrek uit Engeland van officieele koeriers of diplo matieke of consulaire vertegen woordigers of van leden van hun officieelen of persoonlijken staf van medewerkers. Reuter publiceert een com mentaar, waarin o.a. wordt ge zegd: ..Door deze verwonder lijke en onverwachte beslissing is het Vereenigd Koninkrijk aan den vooravond der invasie min of meer volledig van de buiten wereld afgesneden. Engeland is thans één groot militair garnizoen, dat door de censuur en de veiligheidspolitie is gebarricadeerd. Zelfs particu- lierö" brieven, die van het eene deel van Engeland naar het an dere worden verzonden, zijn aan sensuur onderworpen. Een reusachtig invasie-apparaat is opgebouwd. De ANP-correspondent te Ber lijn meldt: Men kan den laatsten tijd geen krant ter hand nemen, waarin niet minstens één artikel voor komt, dat het thema invasie be handelt. Nog zijn er sceptici, ook hier in Duitsehland, die een invasie der Engelsche en Amerikanen in Europa niet, althans voorloo- pig niet verwachten, doch hun aantal wordt steeds geringer. In de hoogste Duitsche militaire kringen schijnt men evenwel grootscheepsche militaire opera ties der geallieerden binnen niet al te langen tijd waarschijnlijk te achten, waarop o.a. het feit wijst, dat de aandacht in ver sterkte mate op West-Europa geconcentreerd wordt. In offi cieele Duitsche uitlatingen wordt onomwonden gesproken van te verwachten militaire operaties in het Westen. In Engeland, van waaruit de sprong naar het continent moet worden gewaagd, is een gewel dig invasie-apparaat opgebouwd. Een sterk invasie-leger, waar van de manschappen een spe ciaal onderscheidingsteeken dra gen. staat gereed om de grootste militaire operatie in de geschie denis, die over den afloop van den oorlog moet beslissen, te be ginnen. Een groot aantal specia le landingsvaartuigen ligt klaar en vergevingsgezinde mensch in de hachelijke positie komt van het vervolgde lam. En toch hield Paulus met dit voorschrift zich zuiver aan de leer van Jezus Christus. Hij trof die leer in het hart. Hij gaf de eenigste, de karakteris tieke levenshouding aan, die Jezus vraagt aan Zijn leerlin gen". o m op een gegeven sein deze troepen naar het Europeesche vasteland over te brengen en in jarenlangen arbeid is het mate riaal opgestapeld, dat de lan ding moet vergemakkelijken. Het is onder meer bekend, dat een groot aantal landingsmatten is vervaardigd om het uitladen van materiaal op het vlakke strand een vlot verloop te doen hebben. Daarbij zullen ongetwijfeld nog volkomen nieuwe wapens in den strijd worden geworpen. De Amerikanen hebben voor de in vasie een vliegenden vlammen werper geconstrueerd, eer vlieg tuig, dat een met een zeer brand bare vloeistof gevulde tank uit werpt. waardoor over een groo te oppervlakte alles in vlammen opgaat. Terwijl over de waarschijn lijkheid van komende geallieer de operaties weinig twijfel be staat, moet men in het duister tasten omtrent het tiidstio en de plaats, waar zij verwacht kun nen worden, tot op zekere hoog te zelfs omtrent de wijze, waar op de geallieerden te werk zul len gaan. De nervositeit, die in het geal lieerde kamp heerscht en die de laatste dagen tot een climax is gesteven, doet vermoeden, dat de ..da? D" aanstaande is. De weers omstandigheden zijn voor een landingsoperatie gunstiger dan over eenigen tijd waarschijnlijk het geval zal zijn. Hoewel voor het openen van een offensief in het Westen door de geallieer den alleen een frontale aanval op de Duitsche „Atlantikwal" in aanmerking schijnt te komen en het element der verrassing geen overwegende rc! zal kunnen spelen, temeer omdat de lucht- verkenning den Duitschers alle voorbereidingen aan gene zijde van het Kanaal moet verraden, blijven de punten, waarop de landing zich zal concentreeren. een onzekere factor en daar ieder uur bij een dergelijke ope ratie winst beteekent, is aan te nemen, dat bij de landing een zoo groot mogelijk gebruik zal worden gemaakt van de nachte lijke duisternis en van den in dit jaargetijde vaak boven het zee gebied hangenden nevel. Er zijn evenwel nog andere aanwijzingen, dat de geallieer den spoedig den grooten stap zullen wagen. Als zoodanig, kun nen, hoewel dit niet noodzakelijk het geval behoeft te zijn, de in den laatsten tijd aanzienlijk in omvang toegenomen Anglo-Ame- rikaansche luchtaanvallen op belangrijke continentale spoor wegverbindingen. niet alleen in West-Europa, doch ook verder in het achterland, gelden, alsmede de aanvallen op Duitsche vlieg velden. Ook de opvallende in activiteit der Britsche lucht macht, die den laatsten tijd wei nig nachtelijke bombardemen ten heeft uitgevoerd, kan haar oorzaak vinden in den wensch, deze voor de komende operaties te sparen. Een feit, dat wel het sterkst er op wijst, dat de invasie op handen is, is het met ingang van gisteren afgekondigde verbod der Britsche regeering aan alle di plomatieke vertegenwoordigers in Engeland, met uitzondering van de Amerikaansche en Sov jet-Russische en die der Domi nions, niet voor de Engelsche censuur controleerbare mede- deelingen aan haar regeeringen te doen. De leden der diploma tieke vertegenwoordigingen, waaronder ook die der vereenig- de naties, mogen het Britsche eiland niet verlaten. Het is nau welijks aan te nemen, dat de Britsche regeering tot een der- gelijken vérstrekkenden maatre gel, die gemotiveerd wordt met de noodzakelijkheid, het uitlek ken van gegevens omtrent ko mende militaire operaties te voorkomen, zou zijn overgegaan, indien niet werkelijk spoedig een groótscheepsche militaire actie te verwachten ware, KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt roede: Iedere gezonde Neder lander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbatail!on in Amersfoort, Landstorm Neder land, Kriegsmarine en de Germaansclie SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 30 jaar die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 20 April: 914.00 uur Amsterdam: Dam 4. 21 April 914.00 uur Utrecht: N.V.-Huis, Oudegracht 245. 22 April: 914.00 uur Amersfoort: Pol. Durcheangs'ager, Leus- Bij onze Vrijwilligers. Een welverdiende dronk ne harden strijd M PK Kemps/O/H/P m Uitzonderingsbepalingen in Engeland. Naar de Britsche berichten dienst uit Londen meldt, is daar een nieuwe uitzonderingsbepa ling gepubliceerd. Deze machtigt ambtenaren der politie om te al len tijde wegen af te zetten, ten einde belangrijke militaire trans porten door te laten, en geeft iederen soldaat het recht maat regelen te nemen en van geweld gebruik te maken om wegen voor het militaire verkeer schoon te vegen. Het voorschrift, dat bii het be gin van troepentransporten de normale treinenloop volkomen buiten kracht gesteld wordt, is reeds eenigen tijd geleden uit gevaardigd. Een tweede, op grond van de Defensiewet uitge vaardigde verordening beperkt de immuniteit van diplomaten tijdelijk. Volgens deze verorde ning worden de diplomatieke vertegenwoordigingen, haar sta ven zoowel als haar huisperso neel, beschouwd als iedere ande re buitenlander en zijn onder worpen aan dezelfde beperkin gen. d.w.z. de toegang tot be paalde gebieden kan hun gewei gerd worden en zoo noodig kun nen hun zelfs bepaalde uitgaans verboden opgelegd worden. Da aardappelen, dia geduranda da wintermaanden ingekuild zijn geweest, worden thans tevoorschijn gehaald CNF/Stuvel/Pax m Moet U een brandend huis ver laten, sla dan een natgemaakte deken om het lichaam en over het hoofd. NEDERLAND EN DE INVASIE S.K. Sonderbericht. In het Westen. April. Zouden de Anglo-Amerikanen in het uitmondingsgebied van Schelde. Maas en Rijn de invasie willen beginnen en willen doen slagen, dan zouden zij een van de groote havens in handen moeten zien te krijgen, b.v. Amsterdam, Rotterdam of Antwerpen. Reeds sinds jaar en dag is men ermede begonnen, met gebruikmaking van de bestaande Nederlandsche vestingwerken aan de toegangs wegen naar de verder in het land gelegen groote havens en aan andere, het eerst in aanmerking komende landingsplaatsen ver sperringsforten aan te leggen. Zij zij intusschen geweldige, van on der tot boven van zware wapens voorziene betonnen vestingen ge worden, waar tusschen in weer. met gebruikmaking van de soms 50 meter hooge, voor den verde diger zeer gunstige kust. een ke ten van tegenstandsnesten is aan gelegd. Alle belangrijke plaatsen in het binnenland hebben daarbij haar eigen beveiligingsgordel ge kregen, die voor een deel als ves tingwerken en voor een deel als veldversterkingen zijn gebouwd. De overstroomingszones loopen nu zoo. dat zii zoowel de eerste verdedigingslinie aan de kust beveiligen, zooals ook de overige verdedigingslinies en -sectoren in - een practisch ononderbroken verband zich aaneenrijen. Ook wanneer vijandelijke luchtlan dingstroepen ergens in het vlak ke binnenland, waar misschien het overstroomingsnet maar dun is, dalen, hebben zij geen bewe gingsvrijheid. Of het onderwater gezette land voor den vijand practisch werke lijk onbegaanbaar is, is iets, dat proefondervindelijk bewijs noo dig heeft. Dergelijke proeven zijn reeds veelvuldig genomen en worden onder wisselende omstan. digheden en met telkens andere middelen herhaald. Deze proef nemingen zijn totdusver voor alle voertuigen op ondubbelzin-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1