PANKO EN~Wj POER'OM HooMrcd. «n BioatnUndi Tb. Wüiae*, Leiden i Wv. HoofdrecLi W. dc Vrite.. Den Haag; Red. Baitenlandi Mr. H. Geiae. Leiden; Red. Stad en SportM. Zonderop. Leiden; Red. Om* gevingi L. Rooien. Leiden. Verantwoordelijk «oor de adv.i C. de Heiden, Leiden. K 1669 VERDUISTERINGSTIJDEN, van 16 tot en met 22 April van 20.45 tot 6.30 uur. Zon op en onder: Wnsd. 19.4: 6.35 op, 20.45 onder Dond. 20.4: 6.32 op, 20.47 onder. Vrijd. 21.4: 6.30 op, 20.48 onder. MAANSTANDEN. Wnsd. 19.4- 5.35 op. 16.08 onder. Dond. 20.4: 6.01 op. 17.31 onder. Vrijd.; 21.4: 6.26 op. 18.54 onder. BINNENLAND NEDERLANDSCHE KRIJGS GEVANGENEN EN THAILAND. Het informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Kor te Voorhout 14 te 's-Gravenhage ontving bericht omtrent de vol gende krijgsgevangen militairen, beneden den rang van officier. H asmussen, p bakker, f baldin- ger, j baumann, 1 vanderbelt. p benjaetins, i berends. 1 berends, e bergsma, p bethlehem, h beu- mer, i blouw, h boekhoudt, r de boer, 1 deboers, ab osch, g bour- gonje, k bouwens. h bouwhuys, e bredow. a burgemeeste. e carli, a Clemens, t coenraads. i dekker, m dekkers, h detz. e domburg- scipio. d duijm, if ernst, Ig erwin. g evers, s eisma, c falkenberg. afk ferns, wf ferns, nm feyaerts. a flammang, re frederiksz. v fre- deriksz, wa gabeler. awj v galen, j gartz, f geelhoed, i vangeldere. 'gw geldof. i gelissen, k ginus. d glasmacher, c goncalves, e gong- grijpvondersanden, gwc degraaff. an graca, a dagraca. a degroot. jw degroot, m gudema, if haes- terman, emp hagenbeek, if ha genbeek. h hagenstein. w vanhal. p hansen, t hanssenS. w hans- sens, w hanssens, i vanharen, tj herman, f heuvelman, aba van,- derheyde. ba vanderheyden, f vanderheyden, h vanderheyden. }m heirsteinre. p holman, a holst, p hout, a vandehoven, grivvn ER KWAM EENS..... een bokser bij me. Hij zei:.Mina Bakgraag, ik heb zoo'n behoefte oan iets stevigs in de maag." „O," zei ik „dat's hee! eenvoudig." En toen vertelde ik hem van Panko. Afijn, U weet het wel: jP\ Bloem, Panko en water. huiiding, lf vanderhijde. a jansen, fj jansen, r jansen. ic janssen, w janssen, wbm janssen, h iohan- nes, b de jong. jlh dejong, db jur. riens, fj kailola, c kaptyn, af kayadoe, j keosberry, wt keiting- olivier, t keiler, a kepel, jw key- ner, wc keijner, h keyser, t kgul, j dekoning, j klute, s kolmus, hjn kool. wa kraake, e krafft, crw kraus, w. kereemers, gh vankrie- genberg. m kroonmenouk, wj krijgsman, pj ladage, w Iadebui', h lammree, e landman, omm landman, we delang, i lange, h lans, a lapre, fg lapre, wl de leeuw, gf lekahena. de lemens, 0 lenting, f lesquillier, h lesquil- lier. j lesquilier, b iclrtveld. hs liebrechts, ol liebrechts, pm lie- brechts, f vanligten, j vanloenen, j looman, br lucardie, lf lugtman. j lursen, r lijnes-huffenreuter, ce lijtsman. uf lijtsman. d maarle- veld, we maatman, m macville, 11 makellar. j mandeis, e mareks, f marcus, a maree. wb mariouw, 1 martin, martinus mackenzie, ia mattheys, f maurits. ha maur- manns, e meerdink, a meeuwen, c melger. p melger, gw messe- haert, lf metheuver, f meulder, ae demey, er meyer, w middle- ton, iw mildner, mw mispelblom. e missel, iw mollenaar, i morpey, wf mosies, i vanmossel, f van- mottman. p muller, m mi.jer, c nelk. a nepveu. d nei.jndorff, r nicolai. w niet. ig nieuwenhuys, f nobel, fh noordiik, s north, i ochtman, i oudraad, d overklift- vaupel-kleiin, i parvs, c pertoom, heo perquin. ib peters, h pfaff, k pfaff. g pbefferkorn, e pieters. r. pietere. i platte, a poelstra. i poiak, j vanpolananpetal, a van- derpoll, f proost, i puyt, w ran. m reehorst, r vanreijen, a van- rhee, j riddervanrappard, zjh rietberg, c robyn. a roldanus, m vanroom, a roosjen. cj rosemeier, ho rosenquist. k rudolph. g de- ruiterm, m vanrumpt, a derijk. i rijkers, a rijksen, e samethini, f samethini. a vanschaik, g van- schaik. ha schallig, c vander- scheer. h scheffer. 1 schellings, i schenker, g schoonderwald, r schroder, m schrijn, g schultz. w seiler. ludwig seischer, n siebeil, w slootman. bd smmenk, f soete- rik. t soffner. i sommer. 1 spraey. 1 steinbrink, r stok. e swart. ad taminiau, c teekamp. fh terlaak. r theldens, k theuvenet. c tniel. p thomson, f thuman. d thurkow, e topee. ie tromp, i vandertuin. t vader, k vanderveen. h vander- veer. k vennik. w verbokend. i verhoeff. t verhulst, i vink. 1 vis sers. i vandervliet. r vogel, r Vo gelsang. j vogelzang, w voogd, m vanvreeswyk. ivanwaardenburg, 1 waars, c want. ig weeda. f wee ding. m westhoff. cf weverling. jhcw wevers, w weydemuller. c vanderwielen. w wiersma. o wil- denboer. a wilhelm, f winter, g dewolff. e worthington. e wvatt. n wijngaards, k wynhamer. m wiinhamer. i vanzeventer, g van- zolingen. r vanzuvl<jn,l zwaan, n zweip. Zij. die inlichtingen wenschen of aanwijzingen kunnen verstrek ken omtrent deze personen, ge lieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke gegevens der betreffende krijgsgevangenen, zooals volledige naam. voorna men. geboortedatum, rang. on derdeel of wapen, laatste beken de standplaats en burgerbetrek king in Indië enz. tot bovenge noemd, informatiebureau te wen den. Leer voor schoenreparaties. In antwoord op een desbetref fende vraag werd van bevoegde zijde medegedeeld, dat een schoenherstelier onjuist handelt, indien hij reparaties weigert op grond van het feit, dat hij nog niet volgens de nieuwe regeling wordt bevoorraad. Hij ontvangt n.l. nu leer volgens de oude rege ling en wel op basis van zijn vroeger verbruik. Wel is voorge schreven, dat de schoenherstel lers in de eerste plaats het in hun bezit zijnde reparatiewerk die nen af te leveren. Voorts mogen sinds 1 Maart j.l. slechts repa raties worden aangenomen van degenen, die als klant zijn inge schreven. Het is dus zeker niet juist. dat. tot in Mei de bevoor rading volgens de nieuwe rege ling plaats vindt, het in repara tie geven van schoenen niet mo gelijk zou ziin. Klachten hier over kunnen schriftelijk, b.v. per briefkaart, worden ingediend bij de vakgroep schoenherstellers- ambacht, Laan van Meerdervoort 848, 's-Gravenhage. Men dient dan duidelijk te vermelden, naam, adres en inschrijvingsnum mer, alsmede den naam en het adres van den schoenhersteller. Bestrijding ongeoorloofd ver zuim. Ter bestrijding van on geoorloofd verzuim heeft de ge machtigde voor den arbeid, blij kens de Ned. Staatscourant van 17 dezer zijn overwerkbeschik- king no. 1 aangevuld met een bepaling. dat arbeidstijd, verlo ren gegaan door ongeoorloofd verzuim, bij de berekening van het r.ormale maximum aantal uren per week niet in aanmer king mag worden genomen. In gevallen, waarin overwerk moet worden betaald, d. i. meestal slechts dan, wanneer de werktijd meer dan 48 uren per week be draagt.. mag dus hij de beant- wrviding van de vraag, hoelang er overwerk verricht is, de door ongeoorloofd verzuim verloren gegane arbeidstijd r.iet als ar- beids'iid worden beschouwd. Aflevering van batterijen. De directeur van het bureau voor de metalen-verwerkende indus trie machtigt hierbij fabrikanten van en handelaren in batterijen om in de twaalfde periode, van 16 April tot en met 31 Juli 1944. batterijen af te leveren op grond van de door zijn bureau afgege- van repeteerende koopvergunnin gen HG en HG 3. In verband hiermede kunnen zij, aan wie batterijen zijn toegewezen, zich ter verkrijging hiervan in den loop van genoemde periode we derom tot hun leverancier wen den. Afleveringen van batterijen, gedaan op grond van koopver gunningen, voorzien van het stempel „speciale toewijzing-', mogen niet worden herhaald. De waarde van beenderen. De A.N.P.-correspondent meldt: In een officieele Duitsche mede- deeling wordt er op gewezen, dat beenderen van dieren een waar devolle bron van grondstoffen, vooral voor de vetfabricage, vor men en derhalve niet verloren mogen gaan. Hoe langer de oor log duurt, aldus het betreffende communiqué, van des te meer be lang is het, dat de uit beenderen gewonnen grondstoffen de ten koste van veel meer arbeid en energie vervaardigde syntheti sche producten vervangen. Ten- eindé de inlevering van beende ren te bevorderen, wordt voort aan voor iedere vijf kilogram beenderen een stuk kernzeep be schikbaar gesteld. Per kg. ont vangt men een bon. waarvan er vijf bij den winkelier tegen een stuk zeep kunnen worden inge leverd. Bax B'okzijl over de onderdui kers. In een Zaterdagavond te Maastricht gehouden openbare volksvergadering heeft Max Blokzijl medegedeeld, dat hij den laatsten tijd een drukke cor respondentie heeft gevoerd met kringen van zgn. onderduikers. Hij had daarbij den indruk ge kregen. dat velen van hen mis leid ziin door de omstandigheden en graag uit de verwarring wil den loskomen. Na van de betref fende instanties te de^en aanzien de noodige waarborgen en in stemming te hebben ontvangen, kon Max Blokzijl aan deze onder duikers de verzekering geven, dat zij straffeloos zullen kunnen te- rugkeeren. onder voorwaarde, dat zii bereid zouden ziin zich vooreen of ander nuttig en posi tief doel beschikbaar te stellen. Gemengde Berichten TWEE KINDEREN BIJ BRAND OMGEKOMEN. Donderdagmiddag ontstond brand in een schuur aan de Twijgstraat te Eindhoven. Twee kinderen van de familie Van dei- Water. respectievelijk twee en drie jaar oud, die aldaar speel den, liepen hierbij dusdanige verwondingen op, dat zij aan de gevolgen daarvan zijn overleden. Hoofdbouwkundige der Ned. Spoorwegen door locomotief ge grepen. Op het haanvak U1- venhoutHelvoirt is Vrijdag middag de 57-jarige hoofdbouw kundige der Ned. Spoorwegen W. Varossieau uit 's-Hertogen- bosch, die met een motorlorrie over de lijn reed, door een ach- teroprijdende losse locomotief gegrepen. De heer Varossieau was op slag dood. Doodelijk mijnongeluk. Gisternacht is de 21-jarige hulp houwer G. W. Biestekes uit Brunssum in de ondergrondsche werken van staatsmijn Hendrik onder afvallend gesteente ge raakt. Hij werd vrijwel onmid dellijk gedood. STADSNIEUWS Prof. dr. N. Ph. Tendeloo tach tig jaar. Prof. dr. N. Ph. Ten deloo wordt 24 dezer tachtig jaar. Nicolaas Philip Tendeloo werd te Ajermadidi op Celebes geboren. Hij bezocht het gymnasium te Rotterdam en studeerde aan de Leidsche universiteit geneeskun de. In 1894 promoveerde hij tot doctor in de medicijnen op een proefschrift, getiteld: „De patho logie der phardivertikels''. Gedurende acht jaar was dr. Tendeloo arts te Rotterdam en van 1901—1903 prosectpr-bacte- rioloog aan het ziekenhuis aan den Coolsingel aldaar. In 1904 volgde zijn benoeming tot hoog leeraar in de pathologische ana tomie aan de universiteit te Lei den. Het jaar daarop kreeg hij ook de algemeene pathologie te doceeren. In 1928 werd prof .dr. Tende loo benoemd tot lid van de Ne derlandsche academie van we tenschappen. Zes jaar later legde hij het hoogleeraarsambt neer wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd. Zeer veel werken verschenen van zijn hand. waarvan wij o.a. noemen:,. Studiën über die Ursa- chen der Lur.genkrankheiten", „Allgemeine pathologie", „Kon. stellationspathologie und Erb- lichkeit", „Kennen,.herkennen en voorspellen'. „ICehnis, weten schap en kunst" en „Werkelijk heid. begrip en wezen". Voorts schreef hij verschillende artike len over t.b.c., longemphyseem, allergie, ontsteking, blastoomvor- ming enz. Begrafenis F. G. Mastenbroek. Een groote schare belangstel lenden heeft gistermiddag op de begraafplaats aan de Groene- steeg het stoffelijk overschot van den heer F. G. Mastenbroek, jn leven hoofdboekhouder bij de ge stichten Endegeest, Rhljngeest en Voorgeest, uitgeleide gedaan. Toen de begrafenisstoet op het kerkhof arriveerde, hadden zich reeds zeer velen aldaar verza meld. Daar bevonden zich o.m. de heeren dr. H. W. Borgerhoff Mulder, geneesheer-directeur der gestichten, dr. H. C. Jelgersma. geneesheer. J. A. Valk, hoofd van den economischen en tidmi- nistratieven dienst. Th. B. J. Wil- mer, oud-commissaris van de vroegere gem. commissie voor de gestichten en verder tal van le den van den technischen, huis- houdelijken en administratieven dienst. Verder waren nog aan wezig de heer Jac. Bakker, oud- voorz. van den Bond Mercurius" en tal van leden van dezen vroe- geren bond. de heeren J. P. Wil- lems en G. W. Zandvoort, oud voorzitter en eere-voorzitter van het Genootschap „Kennis is Macht"_ en ten slotte een schare van vrienden en bekenden. Toen de kist met het stoffe lijk overschot in de groeve was neergelaten sprak dr. H. W. Bor- ,gerhoff Mulder, die er op wees, 'hoe met den heer Mastenbroek was heengegaan een man. in wien ieder uit de gestichten En degeest, Rhijngeest en Voor geest het volste vertrouwen stelde, een man ook, die kundig en degelijk was. zijn beste jaren aan de inrichtingen gaf en' daarbij den rang van hoofdambtenaar bereikte. Het vorig jaar was hij veertig jaar in dienst, doch zijn groote be scheidenheid heeft verhinderd, dat uiting kon worden gegeven aan de groote waardeering, die directie en personeel voor hem koesterden. Over de verdiensten van den overledene behoefde spr. eigenlijk niets te zeggen. Hij was een ambtenaar in den vol len en goeden zin des woords, die alleen ziin plicht kende en die voor 'ieder en voor allen een goed voorbeeld was. De herin nering daaraan zal bij allen blij ven voortleven. Namens de collega's en verder personeel sprak hierna de heer J. A. Valk, die den overledene schetste als een stil en rustig man die zijn eigen weg ging en die noode gemist zal worden. Bijna zijn geheele leven heeft hij door gebracht in dienst van de in richtingen. Spr. besloot met de verzekering dat bij allen de herinnering aan een goed en rechtschapen mensch zal voort leven. Nadat bloemen in het graf waren gestrooid, dankte een zoon van den overledene. de heer A. H. Mastenbroek, voor de betoonde belangstelling. Tentoonstelling Vogels uit on ze omgeving. „De liefde tot de natuur is ieder aangeboren", I luidt een aloude zegswijze, maar wanneer men hoort hoe de jeugd huishoudt onder de gevederde zangers in onze eigen omgeving,j dan zou men tot de conclusie moeten komen, dat die liefde bij velen ver te zoeken is. Het is daar om, dat de tentoonstelling, welke op het oogenblik in het rijksmu seum van Geologie en Mineralo gie aan de Garenmarkt voor de hoogste klassen der lagere scho len mitsgaders het onderwijzend personeel, belangwekkend ge noeg is om hieraan eenige aan dacht te schenken. Deze tentoonstelling werd gis termiddag, in het bijzijn van den burgemeester, mr. R. N. de Ruv. ter van Steveninck en den ge meentesecretaris. mr. dr. N. G. .V Strijen, geopend door prof. dr. Jan de Vries. wnd. voorz. van de Heemkunde-commissie hier ter stede. Deze wees er in zijn ope ningswoord op, dat, toen de bur gemeester eenigen tijd geleden het initiatief nam tot het instel len van een Commissie voor Heemkunde, daarmede de gel- genheid werd geboden de belang stelling voor eigen stad en land te versterken. De commissie stel de zich daarbij tot taak de be langen van de heemkunde te be vorderen. Heemkunde een minder gelukkig-gekozen woord wordt gevormd door al dat streven, dat erop gericht is de binding van den mensch met zijn geboortegrond te versterken. Heemkunde is feen zaak, die voor af moet gaan aan wat men daar bij beoogt, n.l. het opwekken van de heemliefde. Als we nu zien, hoe de jeugd geen bloem of plant langs den weg ongemoeid kan laten, hoe het vandalisme op velerlei ge bied welig tiert, dan bewijst dit een groote geringschatting en dat men te weinig liefde voor de natuur heeft. De natuur begint weer aan alle kanten te ontlui ken en de vraag, hoe men het best de belangstelling der jeugd zou kunnen wekken voor de le vende natuur, kon men niet be ter beantwoorden dan door een tentoonstelling van vogels, wel ke in Leiden en omgeving wor den gevonden. Hierbij zal zeer sterk de nadruk erop gelegd moeten worden de kinderen er van te doordringen, dat het hoo- ren kwetteren en kwinkeleeren der vogels in de vrije natuur een der kostbaarste bezittingen van den mensch is. Het zal een lang en geduldig opvoedingswerk zijn om de jeugd hiervan voldoende te doordringen, doch spr. hoopte, dat deze tentoonstelling waar over eerst het onderwijzend per soneel en daarna de leerlingen: der hoogste klas van de lagere, scholen zullen worden onder richt er toe moge bijdragen het plichtsbesef bij de jeugd tot bescherming van de levende na tuur te versterken. Hierna bracht spr. dank aan den heer Tieleman, die deze ten toonstelling heeft voorbereid en door wiens werk de commissie voor het eerst in het openbaar kan optreden. De heer T. Tieleman, dankte in de allereerste plaats prof. Boschma voor de beschikbaar stelling der opgezette vogels uit zijn museum en voorts de ande re instanties, die deze tentoon stelling mede hebben mogelijk gemaakt. Spr. zeide vervolgens, dat de eerste aanleiding tot de ze tentoonstelling was het groot aantal verstoorde vogelnesten in onze omgeving, vooral in den Leidschen Hout. Nest op nest bleek te zijn uitgehaald. En waarom? De eieren toch heb ben absoluut geen enkele waar de voor den mensch. De balda digheid, vooral der schooljeugd, moet hiervan als oorzaak be schouwd worden. De politie is het er over eens, dat de bewa king onvoldoende is en straf al leen voor de misdadigers op dit gebied is niet voldoende. Er moet opvoedend gewerkt wor den en vooral de school heeft hier een taak. Als men weet, dat het aantal gestoorde nesten zeker 90 pet. bedraagt en dat een nest uitgevlogen jongen een zeldzaamheid is. dan wordt het hoog tijd om de jeugd meerdere liefde voor de vogels bij te bren gen. Hierbij rijst natuurlijk ook wel de vraag over de nuttigheid en schadelijkheid der vogels. Geen enkele vogel nu is alleen nuttig, maar geen enkele ook al leen schadelijk. Spr. hoopte, dat deze gedachten en niet minder de tentoonstelling zelve er toe

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 2